Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Član 1.

U Zakonu o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) u članu 3. stav 1. tačka 14) posle reči: "privrednih subjekata" dodaju se reči: "i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku proizvođača".

U tački 15) posle reči: "Republike Srbije" dodaju se reči: "i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku uvoznika odnosno zastupnika".

Posle tačke 15) dodaje se tačka 15a) koja glasi.

15a) "privredni subjekt je pravno, odnosno preduzetnik ili fizičko lice koje se upisuje u odgovarajući registar u skladu sa propisima kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, a koje predmete od dragocenih metala stavlja na tržište;"

U tački 20) posle reči: "državnim žigom" dodaju se reči: "ili međunarodnim žigom u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Republika Srbija".

Posle tačke 20) dodaju se nove tač. 20a) i 20b) koje glase:

"20a) pripremljeni predmeti od dragocenih metala radi stavljanja na tržište su predmeti koji su ispitani i žigosani i nalaze se u poslovnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta;

20b)stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metale je prva isporuka predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije;".

Član 2.

U članu 6. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Predmeti izrađeni od legure dragocenog metala čija je finoća niža od najmanjeg stepena finoće iz stava 2. ovog člana ne smatraju se predmetima od dragocenog metala u smislu ovog zakona."

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 3.

U članu 7. posle reči: "nižeg stepena" stavlja se zapeta i dodaju se reči: "bez negativnih odstupanja".

Član 4.

U članu 8. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pored znaka proizvođača i oznake finoće proizvođač predmeta može predmete označiti i znakom koji je zaštićen u skladu sa u skladu sa propisima kojim se uređujužigovi, o čemu Direkciji prilaže dokaz."

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Stav 4. menja se i glasi:

"Proizvođač ne može predmeta označavati drugim znacima ili oznakama, osim znakom proizvođača i oznakom finoće koji su određeni u skladu sa ovim zakonom, kao i znakom iz stava 2. ovog člana.

Član 5.

U članu 9. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Nakon dobijanja rešenja iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da dostvi Direkciji matricu znaka proizvođača i znak proizvođača radi uzimanja otiska."

Dosadašnji st. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. postaju st. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. i 13.

U st.7,9,10. reči: "iz stava 5." zamenjuju se rečima: " iz stava 6.".

U stavu 11. reči: "iz stava 9. zamenjuju"se rečima "iz stava 10.".

U stavu 13. reči: " iz stava 10." zamenjuju se rečima: "iz stava 11.".

Posle stava 13. dodaje se stav 14. koji glasi:

"Proizvođač je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana dostavi Direkciji znak proizvođača radi uništenja."

Član 6.

U članu 10. u stavu 6. reči: "stav 6." zamenjuju se rečima: "stav 7.".

Posle stava 6. dodaju se st.7. i 8, koji glase:

"Proizvođač kome je ukinuto rešenje iz razloga iz stava 1. tač. 1), 2) ovog člana, ne može podneti novi zahtev za određivanje znaka proizvođača u roku od šest meseci od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača."

Proizvođač je dužan da znak proizvođača iz stava 6. ovog člana dostvi Direkciji radi uništenja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, odnosno od dana isteka perioda za koje je izdato rešenje."

Član 7.

U članu 15. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Privredni subjekt dužan je da na tržište stavi predmete od dragocenih metala koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima."

Dosadašnji st. 3 i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 8.

U članu 18. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Ukoliko se u toku ispitivanja predmeta ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitaće taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje odnosno uništenje, bez saglasnosti podnosioca zahteva."

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 5, 6. i 7.

Član 9.

U članu 22. u stavu 2. posle reči: "finoće" dodaju se reči: "i sastava".

Član 10.

Naziv glave VI i član 31. menjaju se i glase:

"VI POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

Član 31.

U poslovnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta nalaze se predmeti koji su pripremljeni radi stavljanja na tržište.

U poslovnom prostoru iz stava 1. ovog člana mogu se naći i predmeti za koje je Direkciji, odnosno ovlašćenom telu podnet zahtev za ispitivanje i žigosanje.

Predmeti namenjeni za prodaju nalaze se u prodajnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta i moraju biti označeni natpisom kao predmeti od određenog dragocenog metala.

Proizvodi izrađeni od drugih metala koji se u prodajnom prostoru drže zajedno sa predmetima moraju biti posebno označeni natpisom kao proizvodi koji nisu od dragocenog metala."

Član 11.

U članu 36. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) ulazi u sve prostorije koje čine poslovni i prodajni prostor proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika i privrednog subjekta, u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona;".

Član 12.

Posle člana 37. dodaje se član 37a koji glasi:

"Član37a

Ukoliko lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima u tokuvršenja nadzora nad predmetom koji je stavljen na tržištene može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve uzeće taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Prilikom uzimanja predmeta iz stava 1. ovog člana proizvođač, uvoznik odnosno zastupnik i drugi privrednii subjekat dužan je da licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetima stavi besplatno na raspolaganje taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Uzimanje predmeta i metode ispitivanja koje se koriste kod nadzora nad predmetima moraju da budu u skladu sa odredbama posebnog propisa koji donosi ministar."

Član 13.

U članu 39. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) ako upotrebljava znak proizvođača, znak uvoznika odnosno zastupnika za koji je doneto rešenje o odbijanju zahteva za obnavljanje rešenja o određivanju znaka proizvođača, znaka uvoznika, odnosnozastupnika, kao i rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika ili je istekao rok važenja rešenja, i ako taj znak ne dostavi Direkciji (čl. 9 i 10);".

Posle tačke 13) dodaje se tačka 14) koja glasi:

"14) ako prilikom uzimanja predmeta ne stavi besplatno na raspolaganje predmet radi laboratorijskog ispitivanja licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetom (član 37a stav 2).

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 18.09.2015.