Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik upozorio MUP da suprotno odredbama Zakona vrši obradu naročito osetljivih podataka o zdravstvenom stanju građana, kao i da bez zakonskog osnova vrši nedozvoljenu obradu nekih drugih podataka o ličnosti, poput podataka o ličnosti sadašnjih, penzionisanih i bivših radnika MUP koji stanuju na sektoru, lica koja poseduju amaterske radio stanice, navijača i drugih lica u svrhu koja nije jasno određena ili je već ostvarena, ili je čak lišena svakog smisla


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Upozorenje povodom nepravilnosti u sprovođenju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon).

Upozorenje je posledica postupka nadzora koji je Poverenik pokrenuo i sproveo povodom zahteva Policijske uprave u Kikindi da joj bolnica dostavi lične podatke svih građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre "F". U aktu policijske uprave kojim se podaci zahtevaju navedeno je da su potrebni kako bi se moglo postupiti po "Uputstvu o načinu organizacije i vršenju unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru", i kako bi se na adekvatan način ažurirao dosije sektora.

Upozorenje bi, u interesu i građana i samog MUP-a bilo dostavljeno i ranije, s obzirom da je Poverenik postupak nadzora okončao početkom maja, ali je to odloženo usled nepotrebnih komplikacija od strane MUP-a u vezi sa dostavljanjem relevantnih dokumenata, odnosno zapisnika.

Poverenik je upozorio MUP da suprotno odredbama Zakona vrši obradu naročito osetljivih podataka o zdravstvenom stanju građana, kao i da bez zakonskog osnova vrši nedozvoljenu obradu nekih drugih podataka o ličnosti, poput podataka o ličnosti sadašnjih, penzionisanih i bivših radnika MUP koji stanuju na sektoru, lica koja poseduju amaterske radio stanice, navijača i drugih lica u svrhu koja nije jasno određena ili je već ostvarena, ili je čak lišena svakog smisla.

Inače, u postupku nadzora utvrđeno je da su u Policijskoj upravi u Kikindi, odmah po javnom saopštenju Poverenika da je pokrenuo postupak nadzora, svi navedeni podaci iz dosijea uništeni. Nažalost, to je učinjeno na način koji je bitno otežao utvrđivanje relevantnih činjenica, nije formirana komisija sa utvrđenim načinom izvršenja, niti su sačinjeni izveštaji i službene beleške o uništenju podataka, a nadzorom sprovedenim po metodu slučajnog uzorka u npr. Policijskoj upravi Novi Beograd utvrđeno je da tu nije vršena obrada naročito osetljivih podataka o zdravstvenom stanju pacijenata, ali da jeste bez valjanog pravnog osnova vršena obrada drugih navedenih ličnih podataka građana.

"Pravni osnov" za ovakve obrade podataka je Uputstvo koje je doneo ministar unutrašnjih poslova pre više od 20 godina. To Uputstvo suprotno članu 196 sada, i članu 120 tada važećeg Ustava, nigde nije objavljeno, i shodno tome nije ni smelo biti primenjivano, a i nezavisno od navedenog, u svakom slučaju, moralo je prestati da važi sa donošenjem Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011, 64/2015 i 6/2016 - dr. zakon) iz 2005. godine jer je sa njim u drastičnoj suprotnosti.

Shodno članu 42. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) samo odredba zakona može predstavljati valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, to ne može biti nikakav podzakonski akt. To da se, pod bilo kojim okolnostima bilo koji državni organ, direktno suprotno Ustavu i Zakonu, upusti u prikupljanje ličnih podataka, a pogotovo naročito osetljivih podataka s pozivom na ovakvo "Uputstvo" bi moralo biti alarmantna činjenica.

Činjenice iz postupka nadzora nisu samo problem PU Kikinda ili MUP-a, one su još jedna potvrda totalno neadekvatnog odnosa prema problemu zaštite podataka o ličnosti građana na državnom, globalnom nivou, koji već godinama karakteriše odsustvo neophodnih aktivnosti (koje neizostavno podrazumevaju i odgovarajuću edukaciju) kao i nedonošenje adekvatne regulative, na šta su u toku postupka nadzora ukazivali i radnici MUP-a, navodeći kao primer Nacrt zakona o evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova koji je uz dobru saradnju sa Poverenikom pripremljen još 2015. godine, ali nije donet.

Poverenik je naložio MUP-u da ga u roku od 15 dana obavesti o preduzetim merama I planiranim aktivnostima za otklanjanje navedenih nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 09.06.2017.
Naslov: Redakcija