Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA


NACRT ZAKONA O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

I OPŠTE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se prikupljanje i vršenje drugih radnji obrade podataka u oblasti unutrašnjih poslova, svrha obrade, prava i zaštita prava lica čiji se podaci obrađuju, evidencije u oblasti unutrašnjih poslova, vrste i sadržinu evidencija, ovlašćenja za obradu podataka, rokovi u kojima se podaci obrađuju, način raspolaganja podacima, obezbeđivanje kvaliteta, zaštite, čuvanje i nadzor nad obradom podataka, kao i druga pitanja od značaja za obradu podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

 Obrada podataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) vrši se u elektronskoj formi u okviru informaciono-komunikacionih sistema, u papirnoj formi u obliku registara, kartoteka, dnevnika i drugo.

Prikupljanje podataka o ličnosti

Član 2.

 Ministarstvo prikuplja podatke o ličnosti neposredno od lica na koja se podaci odnose.

 Ministarstvo prikuplja podatke o ličnosti od drugih organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije, organa jedinica lokalne samouprave i imaoca javnih ovlašćenja.

Ministarstvo prikuplja podatke od fizičkih i pravnih lica koji podatke poseduju ili su ovlašćeni da vode zbirke podataka, ukoliko ih nije moguće prikupiti na drugi način i kada je prikupljanje potrebno za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Ministarstvo može da obrađuje podatke bez saglasnosti lica ukoliko je prikupljanje i njihova obrada neophodna radi obavljanja poslova u cilju zaštite bezbednosti, sprečavanja i otkrivanja krivičih dela i gonjenja učinilaca, u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo prikuplja i koristi podatke o fizičkim i pravnim licima, organizacijama, udruženjima, pojavama, događajima, objektima i mestima, obezbeđuje zaštitu i vodi zbirke podataka o ličnim i drugim podacima na čije je prikupljanje ovlašćena zakonom, radi sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja, pronalaženja njihovih učinilaca i obavljanja drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Član 3.

Organi, pravna i fizička lica iz člana 2. ovog zakona, dužni su da na zahtev Ministarstva omoguće uvid, odnosno dostave podatke o kojima vode evidenciju u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja, a koji su potrebni za izvršavanje zakonom propisanih poslova i ovlašćenja u oblasti unutrašnjih poslova, u roku koji je određen u zahtevu.

Uvid u podatke iz stava 1. ovog člana može da se ostvaruje elektronskim putem ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži pravni osnov za korišćenje podataka, vrstu podataka, svrhu, minimalan broj podataka za utvrđivanje identiteta lica, odnosno identifikacije predmeta i rok za dostavljanje.

Izuzetno, u slučaju da se zahtev iz stava 1. ovog člana koristi za pokretanje ili nastavak krivičnog gonjenja neće se obrazlagati razlozi za pokretanje, odnosno nastavak istrage.

Na osnovu naloga nadležnog javnog tužioca ili sudskog naloga, Ministarstvo može da prikuplja podatke od bilo kog subjekta, uključujući finansijske institucije i telekomunikacione operatere, bez navođenja svrhe za koju se podaci traže.

Svrha obrade podataka o ličnosti

Član 4.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podatke o ličnosti obrađuje u sledeće svrhe:

- zaštita bezbednosti građana i Ustavom utvrđenih prava i sloboda;

- zaštita imovine;

- sprečavanje vršenja i otkrivanje krivičnih dela i prekršaja;

- registracija izvršilaca krivičnih dela i prekršaja;

- pronalaženje učinilaca krivičnih dela i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim organima;

- radi vršenja forenzičkog veštačenja;

- održavanje javnog reda i mira i obezbeđivanje javnih skupova;

- sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama;

- obezbeđenje lica i objekata;

- granične kontrole koja obuhvata vršenje graničnih provera na graničnim prelazima i nadzor državne granice, van graničnih prelaza;

- kontrola i bezbednost saobraćaja na putevima;

- pružanje policijske pomoći;

- upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu;

- školovanje, obuka i stručno usavršavanje;

- planiranje i programiranje bezbednosne zaštite;

- praćenje i ocenjivanje sprovođenja planova i programa bezbednosne zaštite;

- informisanje javnosti;

- izvršavanje poslova iz oblasti međunarodne policijske saradnje i međunarodne razmene podataka;

- primena mera informacione bezbednosti;

- vršenje bezbednosnih provera;

- vršenja drugih poslova propisanih zakonom.

Podaci iz evidencija koje vodi Ministarstvo koriste se u svrhe utvrđene ovim zakonom.

Osnovna načela

Član 5.

Vođenje evidencija i prikupljanje podataka o ličnosti u Ministarstvu obavljaju se u skladu sa sledećim načelima:

Načelo obaveznosti ostvaruje se vođenjem policijske dokumentacije, evidencija, baza podataka, zbirki podataka i registara (u daljem tekstu: evidencija), u propisanim rokovima, koje su deo operativnog i stručnog rada;

Načelo srazmernosti i svrsishodnosti obezbeđuje da se podaci iz policijske dokumentacije i evidencija, adekvatno koriste u tačno propisane svrhe u odgovarajućem obimu. Određivanje metoda i postupaka vezanih za prikupljanje i vođenje podataka iz policijske dokumentacije i evidencija, vrši se na osnovu profesionalnih standarda, naučnih metoda i principa, tako da dobijeni (zbirni) rezultati u najvećoj mogućoj meri odražavaju stanje bezbednosti;

Načelo uređivanja, prikupljanja i obrade podataka o ličnosti obezbeđuje da se prikupljanje i obrada podataka o ličnosti izvrši verodostojno, uz poštovanje mera kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava na poverljivost i privatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

Načelo kvaliteta podataka obezbeđuje da podaci iz dokumentacije i evidencija Ministarstva budu upotrebljivi, tačni i ažurni sa stanovišta bezbednosne zaštite lica i imovine;

Načelo racionalnog korišćenja raspoloživih resursa podrazumeva upotrebu svih raspoloživih resursa u radu Ministarstva radi uštede finansijskih sredstava, usredsređenosti na pružanje bezbednosne zaštite, odnosno upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija koje treba da obezbede brzo evidentiranje, unos, obradu, korišćenje i zaštitu podataka.

Član 6.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Značenje izraza u zakonu

Član 7.

Pojedini izrazi koji su korišćeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

- informaciono-komunikacioni sistem označava svaki uređaj ili grupu međusobno povezanih ili srodnih uređaja, od kojih jedan ili više njih, na osnovu programa, obavlja automatsku obradu podataka, kao i podatke koji se pomoću njih pohranjuju, obrađuju, pronalaze ili prenose za potrebe njihovog rada, korišćenja, zaštite i održavanja;

- baza podataka predstavlja skup međusobno povezanih strukturiranih podataka organizovanih u tabele i druge strukture podataka, koja može sadržati jednu ili više evidencija;

- evidencija je svaka zbirka podataka koja sadrži podatak o ličnosti i koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražen i nosač podatka (papir, traka, film, elektronski medij i sl.), datum obrade podatka, mesto pohranjivanja podatka i način saznavanja podatka;

- zbirka podataka predstavlja skup strukturiranih podataka nezavisno od oblika u kojem se ti podaci čuvaju, koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima (prema ličnom, predmetnom, ili drugom osnovu), bez obzira da li je taj skup centralizovan, decentralizovan, ili razvrstan po funkcionalnim ili geografskim osnovama;

- registar je skup više srodnih zbirki podataka;

- šifarski sistem je organizaciono i tehnički zaokružena celina kojom se, primenom kriptoloških metoda, mera i postupaka, sadržina tajnih podataka i informacija pretvara u pogodan oblik za prenos u telekomunikaciono-informacionim sistemima, na način da nije razumljiv neovlašćenim licima;

- pravno lice je privredno društvo i preduzetnik registrovan u skladu sa propisima o registraciji privrednih društava;

- organizacijama i drugim vidovima organizovanja u skladu sa propisima o udruženjima.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Član 8.

Svako može od Ministarstva zahtevati da bude obavešteno da li se o njemu obrađuju podaci i koje radnje obrade se vrše.

Na podnošenje zahteva i postupak po zahtevu primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podatka o ličnosti.

Ostvarivanje prava lica iz stava 1. ovog člana može se odložiti ukoliko je to neophodno zbog zaštite bezbednosti, sprečavanja, otkrivanja i gonjenja učinilaca krivičnih dela i prekršaja, kao i zbog zaštite prava i sloboda drugih lica, dok ne prestanu razlozi, a najduže tri godine od podnošenja zahteva.

U slučaju iz stava 3. ovog člana Ministarstvo obaveštava podnosioca zahteva.

Pri podnošenju pisanog izveštaja o sadržaju obaveštenja za čije je prikupljanje policija ovlašćena u skladu sa zakonom, Ministarstvo može uskratiti podatak o identitetu lica od kojeg je dobilo obaveštenje, ako procenjuje da bi otkrivanjem identiteta izložilo lice ozbiljnoj opasnosti po život, zdravlje, fizički itegritet ili bi time ugrozilo slobodu i imovinu lica, kao i ako se radi o licu koje daje obaveštenja i podatke u postupku u kojima se primenjuju policijska ovlašćenja.

Ispravljanje i brisanje podataka iz evidencija

Član 9.

Ministarstvo je dužno da ispravi lične podatke za koje se utvrdi da su netačni ili na čiju netačnost ukaže lice na koje se podaci odnose.

Prikupljeni i u evidencije uneti lični podaci moraju se odmah brisati u slučaju kada se utvrdi da nisu tačni ili da su prestali da postoje razlozi, odnosno uslovi zbog kojih je lični podatak unet u odgovarajuće zbirke.

Ispravka se unosi neposredno u odgovarajuću evidenciju od strane ovlašćenog službenika Ministarstva.

Podaci o ličnosti iz policijskih evidencija se brišu ukoliko su nastupile zakonske smetnje za njihovo dalje držanje i obradu (obustava postupka, odnosno odbijanje optužbe zbog zastarelosti krivičnog gonjenja i drugi zakonski slučajevi).

U slučaju iz stava 1. i 2. ovog člana Ministarstvo obaveštava podnosioca zahteva, odnosno lice čiji su podaci ispravljeni ili brisani.

II RAZMENA PODATAKA

Razmena podataka o ličnosti

Član 10.

Razmena podataka u smislu ovog zakona predstavlja prijem i dostavljanje podataka između ovlašćenih subjekata, bez obzira u kom obliku se ovi podaci nalaze.

Ministarstvo može razmenjivati podatke sa organima teritorijalne autonomije, jedinicama lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja, kao i pravnim licima.

Ministarstvo može dostavljati podatke i fizičkim licima na osnovu obrazloženog pisanog zahteva lica koji sadrži svrhu korišćenja i vrstu podataka koja se traži. Na osnovu zahteva, Ministarstvo dostavlja neophodne podatke za postizanje navedene svrhe.

Za dostavljanje podataka od strane Ministarstva plaća se taksa.

Visinu takse iz stava 4. ovog člana propisuje ministar.

Razmena podataka u okviru Ministarstva

Član 11.

Prikupljeni podaci o ličnosti mogu se, između organizacionih jedinica Ministarstva razmenjivati u cilju obavljanja poslova iz delokruga Ministarstva.

Unutar Ministarstva podaci se mogu razmenjivati šifarskim sistemima koji poseduju adekvatnu kvalifikaciju u cilju ostvarivanja poslova iz svog delokruga rada određenih zakonom.

Razmena podataka sa drugim subjektima

Član 12.

Drugi državni organi, organi državne uprave, teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja, dužni su da na zahtev Ministarstva omoguće uvid i dostave podatke koje obrađuju ili su ovlašćeni da vode zbirke tih podataka, a koji su Ministarstvu neophodni za izvršavanje zakonom propisanih poslova i ovlašćenja.

Podaci se dostavljaju u roku koji je naveden u zahtevu Ministarstva.

Razmena podataka iz stava 1. i 2. ovog člana, ukoliko postoje tehničko-tehnološki uslovi, vrši se upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na kontrolisan i bezbedan način uz primenu mera informacione bezbednosti kojima se obezbeđuje osnovna zaštita podataka na fizičkom, tehničkom i organizacionom nivou.

Uvid u podatke drugih subjekata Ministarstvo može vršiti putem informaciono-komunikacionih tehnologija (informacionog sistema) koje obezbeđuju sigurnost i zaštitu podataka o ličnosti.

Ministarstvo dostavlja podatke drugim državnim organima, organima državne uprave, teritorijalne autonomije, jedinicama lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja u slučaju kada imaju pravni osnov za potraživanje podataka i kada su im podaci potrebni za izvršavanje njihovih zakonom propisanih obaveza.

Zahtev iz stava 2. ovog člana sadrži pravni osnov za korišćenje podataka, vrstu podataka, svrhu, minimalan broj podataka za utvrđivanje identiteta lica, odnosno identifikacije predmeta i rok za dostavljanje.

 O svim primljenim zahtevima i podacima koji su na zahtev dostavljeni Ministarstvo vodi posebnu evidenciju.

Bliže određivanje uslova i načina razmene podataka urediće se posebnim ugovorom.

Razmena podataka sa pravnim licima i organizacijama

Član 13.

Ministarstvo može da dostavlja podatke, iz evidencija koje vodi, pravnim licima i organizacijama ukoliko su podaci neophodni za izvršenje njihovih zakonom utvrđenih obaveza, u slučaju da do tih podataka nije moguće doći na drugi način ili bi njihovo pribavljanje zahtevalo nesrazmerno visoke troškove.

Zahtev pravnog lica ili organizacije mora da sadrži naziv, odnosno ime tražioca, svrhu i pravni osnov za potraživanje podataka, kao i precizno navođenje podataka koji se traže.

O svim primljenim zahtevima i podacima koji su na zahtev dostavljeni, Ministarstvo vodi posebnu evidenciju.

Razmena podataka, preuzimanje i ustupanje se može urediti posebnim sporazumom kojim će se bliže urediti način razmene podataka, posebne mere bezbednosti i naknada troškova.

Ministarstvo može da omogući validaciju ličnog dokumenta i tačnosti podataka iz evidencija koje vodi u skladu sa ovim zakonom ili drugu vrstu obrade podataka o ličnosti, na zahtev pravnih lica ili organizacija koji su nosioci prava i obaveza da obrađuju podatke o ličnosti.

Uslovi, način obrade i dostava podataka iz stava 5. ovog člana, kao i taksa bliže se uređuje ugovorom.

Razmena podataka iz stava 1. i 2. ovog člana, ukoliko postoje tehničko-tehnološki uslovi, vrši se upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na kontrolisan i bezbedan način uz primenu mera informacione bezbednosti kojima se obezbeđuje osnovna zaštita podataka na fizičkom, tehničkom i organizacionom nivou.

Međunarodna razmena podataka

Član 14.

Ministarstvo vrši razmenu podataka iz evidencija u skladu sa preuzetim obavezama iz ratifikovanog međunarodnog ugovora ili sporazuma, uz poštovanje zakona koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti.

Čuvanje, upoređivanje i brisanje podataka koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne saradnje vrši se u skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorom ili sporazumom.

Obrada podataka u određene svrhe

Član 15.

Kad rokovi za čuvanje podataka iz evidencija propisanih ovim zakonom isteknu ili se steknu uslovi za brisanje podataka, pre konačnog uništavanja, podaci će se koristiti u određene svrhe.

Podaci se čuvaju:

- 10 godina za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine;

- 20 godina za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju do 10 godina;

- 30 godina za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od deset godina.

  Policijskim službenicima i nadležnim državnim organima će se dozvoliti pristup podacima iz stava 1. ovog člana, isključivo za potrebe krivičnog gonjenja za krivično delo čiji učinilac se goni po službenoj dužnosti ili u drugim slučajevima koji se odnose na obezbeđivanje nacionalne bezbednosti ili ustavnog poretka, ako je to neophodno za izvršavanje njihovih zakonom utvrđenih ovlašćenja.

Po isteku rokova iz stava 2. ovog člana, podaci se uništavaju.

III VIDEO NADZOR

Video nadzor

Član 16.

Ministarstvo, u cilju izvršavanja poslova iz svog delokruga, može da prikuplja i obrađuje video i audio zapise.

Ministarstvo koristi sredstva za snimanje slika i beleženje audio i video zapisa u svrhu praćenja javnih skupova, ostvarivanja bezbednosti ljudi i imovine, granične kontrole koja obuhvata vršenje graničnih provera na graničnim prelazima i nadzor državne granice van graničnih prelaza, obezbeđenja dokaza za podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava, praćenja zakonitosti i unapređivanje rada Ministarstva i vođenja disciplinskih postupaka.

U svrhu navedenu u stavu 2. ovog člana, Ministarstvo može koristiti sredstva i resurse drugih državnih organa i pravnih subjekata.

U slučaju postavljanja opreme za trajni video nadzor, obaveštenje o snimanju se javno ističe.

IV ELEKTRONSKA OBRADA

Mere zaštite podataka u elektronskim evidencijama

Član 17.

Ministarstvo prilikom obrade podataka primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacone mere zaštite podataka koji se automatski obrađuju, saglasno usvojenim standardima i srazmerno rizicima koji proizlaze iz obrade i prirode podataka koji se štite.

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite podataka od nezakonitog uništenja ili gubitka, menjanja, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa, u slučaju kada obrada podataka podrazumeva i mrežni prenos, kao i od svih ostalih nezakonitih vidova obrade.

Bezbednosne mere iz stava 2. ovog člana su:

1) onemogućavanje neovlašćenim licima da pristupe opremi za obradu podataka koja se koristi za obradu podataka (kontrola pristupa opremi);

2) sprečavanje neovlašćenog čitanja, umnožavanja, izmene ili uklanjanja nosača podataka (kontrola nosača podataka);

3) sprečavanje neovlašćenog unosa podataka o ličnosti i neovlašćenog uvida, izmenu ili brisanje čuvanih podataka o ličnosti (kontrola čuvanja podataka);

4) sprečavanje korišćenja sistema za automatsku obradu podataka od strane neovlašćenih lica koja koriste opremu za prenos podataka (kontrola korisnika);

5) obezbeđenje da lica koja su ovlašćena da koriste sistem za automatsku obradu podataka imaju pristup samo podacima o ličnosti koji su pokriveni njihovim ovlašćenjima za pristup (kontrola pristupa podacima);

6) obezbeđenje mogućnosti provere i utvrđivanja kojim organima podaci o ličnosti mogu da se dostave ili su dostavljeni korišćenjem opreme za prenos podataka (kontrola prenosa);

7) obezbeđenje mogućnosti da se proveri i utvrdi koji podaci o ličnosti su uneti u sisteme za automatsku obradu podataka i kada i od strane koga su podaci o ličnosti uneti (kontrola unosa);

8) sprečavanje neovlašćenog čitanja, umnožavanja, izmene ili brisanja podataka o ličnosti tokom prenosa podataka o ličnosti ili transporta nosača podataka (kontrola transporta);

9) obezbeđenje da, u slučaju prekida, instalirani sistemi mogu odmah biti ponovo uspostavljeni (oporavak);

10) obezbeđenje da funkcije sistema rade bez greške, da se pojavljivanje grešaka u funkcijama odmah prijavi (pouzdanost) i da čuvani podaci o ličnosti ne mogu da se kompromituju greškom u radu sistema (integritet).

Elektronska razmena

Član 18.

Elektronska razmena podataka predstavlja prenos strukturiranih podataka, prema ustanovljenim uslovima za pristup, od jednog informacionog sistema do drugog, primenom informaciono-komunikacionih tehnologija i adekvatnih sistema zaštite podataka.

 Tehničke uslove za pristup podacima iz stava 1. ovog člana bliže propisuje ministar posebnim aktom.

Evidentiranje elektronske razmene

Član 19.

U cilju praćenja stanja u informacionom i komunikacionom sistemu Ministarstva, vode se evidencije iz oblasti informacione bezbednosti, kao i evidencije stanja na Internet mreži i drugim mrežama i sistemima sa kojima je Ministarstvo povezano.

Evidencije pristupa informacionom sistemu i evidencije korišćenja informacionog sistema (žurnalizacije) smatraju se evidencijama iz oblasti informacione bezbednosti.

Elektronska razmena podataka koja se obavlja sa organima državne uprave, drugim državnim organima, organima teritorijalne autonomije, jedinicama lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja, kao i fizičkim i pravnim licima beleži se u eksterni Žurnal.

Evidencijama iz oblasti informacione bezbednosti smatraju se i evidencije koje se vode u vezi sa kritičnom informacionom infrastrukturom.

Informaciono-komunikacioni sistem

Član 20.

U Ministarstvu je uspostavljen Informaciono-komunikacioni sistem, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, tehničko-tehnološkim i bezbednosnim standardima, raspoloživim resursima i razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija.

U okviru Informaciono-komunikacionog sistema u cilju obezbeđivanja kontrolisanog i bezbednog pristupa podacima iz elektronskih evidencija uspostavljen je Podsistem za logičku kontrolu pristupa koji je njegov sastavni deo.

Pristup elektronskim evidencijama u okviru Ministarstva mogu ostvariti isključivo policijski službenici i drugi zaposleni koji u okviru Informaciono-komunikacionog sistema poseduju odgovarajuća prava pristupa ovim evidencijama.

Način pristupa Informaciono-komunikacionom sistemu propisuje posebnim aktom ministar unutrašnjih poslova.

U okviru Informaciono-komunikacionog sistema uspostavljen je Podsistem za elektronsku razmenu podataka sa spoljnim subjektima i pristup informacionom sistemu iz spoljnih računarskih mreža i mobilnih uređaja - Ekstranet, koji je njegov sastavni deo.

Razvoj Ekstranet sistema i pristup informacionom sistemu sa mobilnih uređaja odvija se u skladu sa međunarodnim standardima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, u cilju kontrolisane i bezbedne razmene podataka sa spoljnim sistemima.

Bliže uslove koji se tiču metodologije rada, zaštite bezbednosti informacionog sistema i kritične infrastrukture propisuje ministar.

Kontrola pristupa podacima u informaciono-komunikacionim sistemima

Član 21.

Svaki pristup i obrada podataka iz elektronskih evidencija Ministarstva žurnalizuje se u informaciono-komunikacionom sistemu.

Nadzor nad radom službenika na evidencijama

Član 22.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši posebna komisija koju obrazuje ministar posebnim rešenjem.

Aktom iz stava 1. ovog člana uređuje se sastav komisije, način rada i ovlašćenja članova komisije uz prethodnu saglasnost organa nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti.

Komisija učestvuje u pripremi akata o obradi podataka o ličnosti, predlaže njegove izmene i dopune i odgovorna je ministru za njihovu primenu.

Komisija vrši nadzor i kontrolu nad primenom ovog zakona i predlaže mere za unapređenje rada u oblasti obrade podataka, u cilju zakonitosti, svrsishodnosti i srazmernosti obrade podataka u Ministarstvu.

Komisija obezbeđuje blagovremeno i zakonito postupanje po zahtevima za ostvarivanje prava lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Komisija postupa po prijavi građana, organa državne uprave, drugih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica.

Komisija o svom radu podnosi ministru kvartalne izveštaje.

O uočenim nepravilnostima Komisija dostavlja izveštaj ministru nakon sprovedenog postupka nadzora i kontrole.

Komisija dostavlja godišnji izveštaj organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti.

V POLICIJSKE EVIDENCIJE

Član 23.

Podaci koje obrađuje Ministarstvo pohranjeni su u evidencijama.

Skup podataka u evidencijama propisanim ovim zakonom sadrži maksimalan obim podataka koje Ministarstvo može da obrađuje u okviru određenih oblasti rada.

1. Evidencije primenjenih ovlašćenja i upotrebe sredstava prinude

Član 24.

Ministarstvo, u svrhu evidentiranja podataka o licima prema kojima su primenjena policijska ovlašćenja, i praćenja zakonitog postupanja u primeni ovlašćenja, može da obrađuje podatke, i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, ime oca, ime majke, prethodno lično ime (ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena), za udate žene i rođeno prezime, nadimak, datum, mesto i godina rođenja, državljanstvo, nacionalnost, veroispovest, adresa stanovanja, zanimanje, mesto, adresa zaposlenja i poslovi koje obavlja; broj lične ili putne isprave za strance, serijski broj isprave, podaci za kontakt (broj telefona, ili elektronska adresa), podaci o dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje ili proverava identitet i rok važenja dokumenta, lažne lične podatke, fotografiju, otisak prstiju, podatke o DNK profilu, skenirani identifikacioni dokument sa ličnim podacima, ime i prezime zakonskog zastupnika ili staratelja, njegov matični broj, datum, mesto i godinu rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja, zanimanje, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa); registarski broj, marku i tip vozila, broj šasije i broj motora, podatke o plovilu, ime i prezime, matični broj i adresa prebivališta lica sa kojima je lice prema kome je primenjeno ovlašćenje zatečeno u društvu, prezime, ime i jedinstveni matični broj vozača koji je upravljao vozilom/plovilom i vlasnika vozila/plovila, broj vozačke dozvole i kategorija, ime i prezime branioca, lekara koji su postupali sa zadržanim licem, podaci o licima koja su obaveštena o zadržavanju; podaci o poznavanju jezika, angažovanom braniocu, prevodiocu ili tumaču, oduzetim predmetima, ostvarenom pravu na žalbu i podnošenje pritužbe, podatke o organu koji je doneo rešenje o ograničavanju ili oduzimanju slobode licu; lični opis lica za kojim se traga, razlog traganja za licem, podatke o licu koje je prijavilo nestanak, (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta), odnos prema licu čiji nestanak prijavljuje, podatke o objektima i vlasnicima objekta koje lice za kojim se traga koristi za skrivanje (naziv i adresa objekta; lični podaci vlasnika ili korisnika objekta, podatke o licu za koje se pretpostavlja da pomaže u skrivanju ili sa kojim je lice za kojim se traga u kontaktu (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; jedinstveni matični broj; državljanstvo; zanimanje; prebivalište i adresa stanovanja, odnosno boravište i adresa stanovanja; broj i vrsta ličnih dokumenata, broj i vrsta lične ili putne isprave za strance); podatke roditelja lica koje pomaže u skrivanju ili sa kojim je u kontaktu (lično ime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena, a za udate žene i rođeno prezime; datum, mesto, opština i država rođenja; jedinstveni matični broj; državljanstvo; zanimanje; prebivalište i adresa stana, odnosno boravište i adresa stana; broj i vrsta lične ili putne isprave za strance); finansijske podatke o licu za kojim se traga; novčana sredstva; podatke o imovini; veze sa privrednim društvima; bankovne i kreditne kontakte; podatke o stilu života; podatke o kretanju i mestima koja često posećuje, specifične rizike kao što su verovatnoća bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podatke o zavisnosti od narkotika, broj i datum rešenja kojim se licu ograničava ili oduzima sloboda, pravni osnov ograničenja ili oduzimanja slobode, podatak o zdravstvenom stanju i povredama, načinu - vrsti ishrane, podaci o postojanju eventualnih mentalnih smetnji, podatke o kontakt licima i saučesnicima, uključujući tip i prirodu kontakta ili udruživanja, razlog obustave traganja (pronalazak lica, lišenje slobode, apsolutna zastarelost); datum i mesto pronalaženja lica; datum prestanka razloga koji su uslovili traganje za licem, podatke o mestu i vremenu primene ovlašćenja, GPS koordinate, video i audio zapis napravljen pri primeni policijskog ovlašćenja, rezultat alkotesta, podatak o upućivanju na vađenje krvi i urina, i druge metode testiranja na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, podaci o oružju kod stranih državljana (zemlja i datum izdavanja i broj odobrenja, razlog izdavanja (tranzit/poseta), marka, tip, model, kalibar i fabrički broj oružja).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina.

2. Evidencija o upotrebi sredstava prinude

Član 25.

Ministarstvo, u cilju obezbeđivanja zakonitosti rada i opravdane upotrebe sredstava prinude obrađuje podatke o službeniku koji je upotrebio sredstva prinude, datum, vreme, mesto, vrstu i razlog za upotrebu sredstva, prezime, ime i adresu lica prema kome je upotrebljeno sredstvo prinude, posledice upotrebe, eventualne žalbe, ocenu pravilnosti upotrebe sredstava prinude, preduzete mere prema licu prema kojem su upotrebljena sredstva prinude, preduzete mere prema ovlašćenom službenom licu koje je upotrebilo sredstva prinude i ishod postupka.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina.

3. Evidencije događaja

Član 26.

Evidencija događaja sadrži podatke o događaju - opis događaja (mesto, grad, ulica, raskrsnica, kućni broj, ulaz, sprat, geografska širina, geografska dužina, put, kilometar puta, metar puta), granični prelaz, granični kamen, kilometar plovnog puta, lokacija, bliži naziv lokacije, bezbednosni sektor, saobraćajni sektor i mesno nadležnu organizacionu jedinicu ministarstva, datum i vreme, stepen hitnosti, nivo izveštavanja i klasifikaciju događaja, datum i vreme prijema obaveštenja, ime, prezime, adresu i kontakt lica koje je prijavilo događaj, kratak opis događaja, podatke o preduzetim merama i primenjenim ovlašćenjima.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 20 godina.

4. Evidencija lica i događaja vezanih za sportske priredbe

Član 27.

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja nasilja na sportskim priredbama u skladu sa posebnim propisom, obrađuje podatke o učesnicima sportskog događaja, i to: ime i prezime, ime oca/majke, JMBG, nadimak, datum i mesto rođenja, broj LK i putne isprave i organ koji ih je izdao, pol, nadimak, zanimanje, pripadnost klubu navijača ili navijačkoj grupi i podgrupi, kategorija ponašanja, fotografiju i svako identifikaciono svojstvo fizičkog lica, podnete krivične prijave i optužni predlozi, podnete prekršajne prijave, izrečene vaspitne mere, kazne, mere bezbednosti i zaštitne mere, primenjena policijska ovlašćenja, podaci o događajima u vezi sa sportskim priredbama, podaci dobijeni od inostranih policijskih organa i s tim u vezi podaci o navijačima i navijačkim grupama, podaci o preduzetnicima i odgovornim licima u pravnom licu - ime i prezime, ime oca/majke, JMBG, datum i mesto rođenja, broj LK i putne isprave i organ koji ih je izdao, pol, naziv radnog mesta, za preduzetnike i naziv i sedište radnje, podaci o pravnim licima - naziv i sedište, PIB i matični broj, evidentirani prekršaji po drugim propisima, izrečenim kaznama i zaštitnim merama.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

5. Evidencije podataka od značaja za rad policije u zajednici

Član 28.

Ministarstvo, u svrhu razvoja prevencije kriminala, unapređenja bezbednosti ljudi i imovine i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva u zajednici prikuplja i obrađuje podatke: ime, prezime, matični broj, o pripadnicima ministarstva koji stanuju na području lokalne zajednice, podatke o licima prema kojima su primenjena policijska ovlašćenja i prema kojima su drugi organi preduzimali mere propisane posebnim zakonom, licima od kojih preti opasnost po bezbednost ljudi i imovine, povratnicima u vršenju krivičnih dela i prekršaja, licima koja poseduju vatreno oružje, podatke o odgovornim licima u drugim organima i ustanovama, nevladinim i drugim organizacijama, pravnim licima, manjinskim i drugim organizovanim grupama i samoorganizovanim pojedincima radi razvijanja partnerstva u zajednici.

Član 29.

Ministarstvo, u svrhu vršenja bezbednosnih provera, prikuplja i obrađuje podatke, i to: ime, prezime, prethodna imena i prezimena, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, prethodna državljanstva i dvojna državljanstva, prebivalište i boravišta, kao i prethodna prebivališta, bračni status i porodično stanje, podatke o licima koja u zajedničkom domaćinstvu sa licem na koga se odnosi upitnik (njihova imena i prezimena, zajedno sa prethodnim imenima i prezimenima, njihovi datumi rođenja, kao i odnos sa proveravanim licem), ime i prezime, datum rođenja, i adresa prebivališta srodnika do drugog stepena srodstva u pobočnoj liniji, supružnika, usvojioca, staratelja, očuha, maćehe, odnosno hranitelja, stručna sprema i zanimanje, podaci o prethodnim zaposlenjima, podaci u vezi sa vršenjem vojne obaveze, podaci o krivičnom i prekršajnom kažnjavanju i krivičnim i prekršajnim postupcima koji su u toku, medicinski podaci u vezi sa bolestima zavisnosti, odnosno duševnim bolestima, disciplinski postupci i izrečene disciplinske mere, kao i podaci o članstvu ili učešću u aktivnostima organizacija čije su aktivnosti ili ciljevi zabranjeni.

6. Evidencije u oblasti izdavanja ličnih isprava

Član 30.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova izdavanja ličnih isprava prikuplja i obrađuje podatke po posebnim propisima.

Ministarstvo može, radi izdavanja lične karte, putne isprave, uverenja o prebivalištu i boravištu, JMBG i legitimacije o izbeglim i prognanim licima, vozačkih dozvola, da obrađuje podatke, i to: ime, prezime, JMBG, dan, mesec i godina rođenja, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, zanimanje, pol, opština, mesto i adresa prebivališta, biometrijske podatke podnosioca zahteva (otisak prsta, fotografija i potpis), ime, prezime i devojačko prezime roditelja ili staratelja, JMBG roditelja/staratelja, državljanstvo roditelja/staratelja, datum izdavanja isprave i datum uručenja isprave, rok važenja isprave, registarski i serijski broj isprave, organ izdavanja, podatke o ispravama koje su poništene i datum poništenja, podatke o ispravama koje su oglašene nevažećim, datum prijave nestanka isprave, organ broj i datum rešenja o proglašenju isprave nevažećom, datum prijave, odnosno odjave prebivališta, boravišta ili privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva; opština, mesto i adresa prebivališta, odnosno boravišta lica, ime prezime, pol, datum i mesto rođenja lica vezano za terensku proveru povodom provere činjenice stanovanja na adresi, ime i prezime, broj lične karte i JMBG nosioca stanarskog prava, odnosno vlasnika stana davaoca smeštaja, opština, mesto i adresa ranijeg prebivališta i mesto u koje se odlazi, razlog i datum odlaska u inostranstvo, naziv, mesto i država odlaska, broj pune isprave, datum izdavanja i organ izdavanja, podatke o određenom i poništenom matičnom broju, datum i organ određivanja JMBG, broj i datum rešenja o poništenju JMBG, datum podnošenja zahteva za izdavanje ili zamenu legitimacije, broj i datum potvrde Komesarijata za izbeglice i migracije o priznavanju, odnosno ukidanju statusa izbeglog ili prognanog lica, broj izdate legitimacije izbeglog ili prognanog lica, naziv organa i broj akta na osnovu kojeg se vrši evidentiranje zabrane za izdavanje putne isprave, organ i datum evidentiranja zabrane za izdavanje putne isprave, vrsta i naziv akta na osnovu kojeg se može evidentirati zabrane, a u skladu sa priznatim međunarodnim aktima, broj i datum rešenja o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, rok važenja zabrane za izdavanje putne isprave, datum oduzimanja i dostavljanja putne isprave organa koji sprovodi postupak, osposobljenosta da upravlja vozilom određene kategorije, mere zabrane upravljanja motornim vozilom, podaci o psihofizičkoj sposobnosti vozača, rok trajanja mere zabrane, kazneni poeni i podaci o putnoj ispravi za strance.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 31.

Ministarstvo, u svrhu izdavanja saobraćajnih dozvola i registrovanja vozila u skladu sa posebnim propisom, obrađuje podatke o vozilima, i to: marka, tip, registarski broj vozila, boja vozila, broj šasije i motora, zapremina, nosivost i masa vozila, pogonsko gorivo, podaci o vlasniku vozila i prethodnom vlasniku, licu ovlašćenom za raspolaganje vozilom, podaci o prodavcu i kupcu vozila, licu koje je uvezlo vozilo, korisniku vozila, podatke o licu ovlašćenom za podnošenje zahteva (ime, prezime, datum i mesto rođenja, JMBG, adresa, boravište; o ličnoj karti, broj, datum i organ izdavanja); podaci o osiguranju vozila, važenje registracije, adresa lica ovlašćenog za izdavanje registracionih nalepnica (ime i prezime, JMBG, prebivalište, adresa stanovanja, broj lične karte, datum i organ izdavanja, podaci iz uverenja o neosuđivanosti, uverenje da nije pod istragom, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju i socijalnom osiguranju).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 32.

Ministarstvo, u svrhu izdavanja isprava u vezi sa nabavkom, držanjem i nošenjem oružja u skladu sa posebnim propisom obrađuje podatke, i to: ime i prezime, državljanstvo, broj lične karte/identifikacionog dokumenta, biometrijske podatke, datum, mesto i godina rođenja, adresa prebivališta/boravištva, zanimanje, odjava prebivališta radi iseljenja, privremeni boravak u inostranstvu i datum povratka, pravni osnov držanja oružja, podatke o vlasniku oružja, odnosno podatke o odgovornom licu u pravnom licu i zaposlenima koji dolaze u dodir sa oružjem (ime i prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte/identifikacionog dokumenta, zanimanje), podaci iz kaznene i prekršajne evidencije, podaci o vođenju krivičnog postupka, podaci o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem, podaci o psihofizčkoj sposobnosti za nabavku, držanje i nošenje oružja, podaci iz bezbednosne povere, vrsta, model, marka, kalibar i fabrički broj oružja, broj oružnog lista, broj dozvole za držanje oružja, broj dozvole za nošenje oružja, broj dozvole za nabavku oružja.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 33.

Ministarstvo, u svrhu izvršavanja obaveza koje proističu iz međunarodnog ugovora, u cilju sprovođenja postupka readmisije lica koja nezakonito borave, obrađuje podatke o podnosiocima zahteva za readmisiju, i to: naziv inostranog organa koji je dostavio zahtev, naziv organa kome je upućen zahtev, najava za vraćanje po osnovu sporazuma, podatke o licu državljaninu Republike Srbije iz zahteva, odgovora ili najave (ime, prezime, mesto i datum rođenja, JMBG, pol, ime roditelja, bračnog druga, podaci o biometrijskim dokumentima, podaci o dokumentima na starom obrascu, putnim listovima). Podaci o licu državljaninu države ugovornice, treće države ili lica bez državljanstva iz zahteva odgovora ili najave za tranzit (ime prezime mesto i datum rođenja, JMBG, pol, ime roditelja, bračnog druga, državljanstvo, podaci o dokumentima, broj dokumenta, organ i datum izdavanja dokumenta, mesto vraćanja lica iz najave za tranzit), podaci o vraćenom licu (ime prezime mesto i datum rođenja, JMBG, pol, ime roditelja, bračnog druga, državljanstvo, prebivalište, podaci o putnim ispravama, broj, datum i organ izdavanja, mesto vraćanja lica i podaci o angažovanju službenika Ministarstva).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

7. Evidencije u oblasti granične kontrole, kretanja i boravka stranaca i azila

Član 34.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova zaštite državne granice u skladu sa posebnim propisom, može da obrađuje podatke, i to: ime i prezime; pol; datum i mesto rođenja; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; evidencijski broj stranaca, razlog dolaska stranaca u Republiku Srbiju i adresa gde stranac odseda u Republici Srbiji, podatke o strancima kojima je odbijen ulazak sa razlozima za odbijanje, podatak da li stranac poseduje dovoljno sredstava za boravak u zemlji, fotografiju, adresu prebivališta i boravišta; vrstu i broj identifikacione isprave; skenirana isprava, kao i datum, mesto izdavanja i rok važenja isprave, prezime i ime oca; prezime i devojačko prezime majke; prezime, ime i datum rođenja dece, jezik koji govore; nadimak, podatke o zaposlenju, mestu, vremenu i smeru kretanja u unutrašnjosti države, otiske prstiju, otiske dlanova i druge biometrijske podatke, podatke o drugim telesnim identifikacionim znacima, mesto, vreme i razlog prelaska državne granice; GPS koordinate ili bližu oznaku mesta na kojem se lice nalazilo kada su prema licu preduzimane mere i radnje, podaci o posmrtnim ostacima lica, podaci o predmetima koji su pronađeni kod lica (fabrički broj oružja, vrsta i kalibar oružja, registarski broj, vrstu i model vozila, i registarski broj i vrsta plovila).

U svrhu obavljanja poslova u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca, stalnog nastanjenja stranaca, sprečavanja iregularnih migracija i prekograničnog kriminala, Ministarstvo može da obrađuje lične podatke stranih državljana, i to: ime i prezime, ime roditelja, pol, datum i država rođenja, vrsta i broj putne isprave, državljanstvo, evidencijski broj stranca, fotografija, otiske prstiju, dlanova i drugi biometrijski podaci i podaci o drugim telesnim identifikacionim znacima, boravište ili prebivalište stranca u Republici Srbiji, podatak o stanodavcu (ime i prezime, JMBG, mesto, ulica i broj prijave stranca ukoliko se radi o fizičkom licu, a ukoliko se radi o pravnom licu podaci o objektu koje pruža usluge smeštaja i podatke o pravnom licu, odnosno odgovornom licu u pravnom licu), adresu stanovanja, rok važenja odobrenog privremenog boravka stranca u Republici Srbije, osnov odobrenog privremenog boravka, datum od kada boravi u Republici Srbiji, lična karta za stranca, serijski broj izdate lične karte za stranca, podaci o stalno nastanjenim strancima u Republici Srbiji, mera zabrane ulaska u Republiku Srbiju, nadzor i kontrola ulaska i kretanja stranaca u Republici Srbiji, veroispovest, stepen i vrstu obrazovanja, zanimanje, lažno ime, ime staratelja, državu tranzita do Republike Srbije, podatke o članovima porodice, oduzetim dokumentima, državi izdavanja isprava, izdate isprave stranim državljanima u Republici Srbiji, mere zabrane ulaska, mere udaljenja ili proterivanja iz zemlje.

U svrhu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje i prestanak prava na azil, Ministarstvo obrađuje sledeće podatke: ime i prezime, pol, evidencijski broj, datum i mesto rođenja, državljanstvo, bračni status, veroispovest, stručna sprema, naziv škole, zanimanje, lažno ime, staratelj, države tranzita do Republike Srbije, podaci o članovima porodice, oduzeta dokumenta (vrsta, broj i država izdavanja), izdate isprave (za maloletno lice da li je u pratnji roditelja ili ne), adresa smeštaja stranca na privatnoj adresi i lična karta za tražioca azila i njen serijski broj.

Podaci iz stava 1.ovog člana čuvaju se najduže 10 godina od dana unosa.

Podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Podaci iz stava 3. čuvaju se trajno za lica kojima je odobren azil, a za lica koja su izrazila nameru da podnesu zahtev za azil rok čuvanja je pet godina.

Član 35.

Ministarstvo, u cilju izdavanja viza za ulazak u Republiku Srbiju, u skladu sa posebnim propisom, obrađuje podatke o strancima, i to: ime i prezime pri rođenju i ime nosioca strane putne isprave; datum rođenja; broj lične karte; mesto i država rođenja; državljanstvo i državljanstvo pri rođenju; pol; fotografija; otisci prstiju, dlanova i drugi biometrijski podaci, podaci o drugim telesnim i identifikacionim znacima; bračni status; ime oca i majke; podaci o putnoj ispravi - broj i datum izdavanja; organ koji je izdao putnu ispravu i rok važenja; da li u putnoj ispravi ima dozvolu za povratak u državu boravka ako nije zemlja njegovog porekla; zanimanje; naziv firme u kojoj je zaposlen i adresa; telefonski broj poslodavca, odnosno naziv i adresa obrazovne ustanove; država odredišta; vrsta vize koja se traži; zamoljeni broj ulazaka; broj dana boravka; druge vize koje su izdate u poslednje tri godine i važenje tih viza; da li u slučaju tranzita postoji dozvola za ulazak u treću državu; prethodni boravci u Republici Srbiji; svrha putovanja; datum dolaska i odlaska iz Republike Srbije; granični prelaz na koji ulazi u Republiku Srbiju; prevozno sredstvo; adresa lica ili naziv firme koja poziva u posetu Republici Srbiji; novčana sredstva za izdržavanje; ko snosi troškove putovanja i boravka; podatak o bračnom drugu i deci; izjava podnosioca zahteva o tačnosti unetih podataka; adresa; broj telefona; mesto; datum podnošenja zahteva; potpis podnosioca zahteva.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

8. Evidencije u oblasti obezbeđenja ličnosti i objekata

Član 36.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova bezbednosne zaštite ličnosti i objekata obrađuje podatke, i to: podatke iz dosijea štićenih ličnosti koji sadrži podatke ime i prezime, JMBG, ime oca, ime majke, ličnu fotografiju, mesto rođenja, mesto prebivališta, podatke o objektu koji je predmet bezbednosne zaštite, adresu objekta, podatke o postojećim sistemima zaštite, podatke o licima koja posećuju objekte (ime i prezime, broj i vrsta lične isprave, registarski broj tablica na vozilu, vreme ulaska i izlaska, razlog posete i ime i prezime službenika kod kojeg se lice upućuje), podatke iz kaznenih i drugih evidencija Ministarstva.

Član 37.

Ministarstvo, u svrhu održavanja reda na javnom skupu u skladu sa posebnim propisom, obrađuje podatke, i to: lične podatke podnosioca prijave za održavanje javnog skupa (ime i prezime, JMBG, adresa stanovanja, kontakt telefon, broj LK), lične podatke lica prema kojima su primenjena ovlašćenja u skladu sa članom 19. ovog zakona.

9. Evidencije u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 38.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, obrađuje podatke, i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, ime oca, ime majke, prethodno lično ime (ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena), za udate žene i rođeno prezime, datum, mesto i godina rođenja, državljanstvo, adresa stanovanja, zanimanje, mesto, adresa zaposlenja i poslovi koje obavlja, broj lične ili putne isprave za strance, serijski broj isprave, podaci za kontakt (br. telefona ili elektronska adresa), podaci o dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje ili proverava identitet i rok važenja dokumenta, podaci o poznavanju jezika i stepen povreda; registarski broj, marka i tip vozila, broj šasije i broj motora, broj saobraćajne dozvole, broj vozačke dozvole, kategorija, GPS koordinate mesta nezgode i izvršene kontrole učesnika u saobraćaju, snimak prekršaja; izdate naloge za analizu krvi ili krvi i urina, rezultat alkotestiranja, odnosno testa za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci i preduzetim merama na osnovu posebnog propisa.

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova iz oblasti saobraćajno-tehničkih poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, obrađuje podatke, i to:

1) u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače - ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana kandidata; mesto prebivališta, odnosno boravišta kandidata i adresa; kategorija vozila za koju se kandidat osposobljava; kategorije vozila za koje kandidat poseduje vozačku dozvolu; identifikacioni broj kandidata za vozača; datum upisa u registar osposobljavanja kandidata za vozača; datum sklapanja ugovora o osposobljavanju; podatke o predavaču, odnosno predavačima teorijske obuke (ime i prezime, JMBG, broj licence); podatke o broju časova teorijske obuke (početak i prestanak obuke, kodovi obrađenog gradiva iz programa teorijske obuke sa brojem održanih časova i broj časova); datum izdavanja potvrde o broju časova teorijske obuke koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja; podatke o završenoj teorijskoj obuci (početak i završetak obuke i broj časova); datum izdavanja potvrde o završenoj teorijskoj obuci; podatke o obaveznim dodatnim časovima teorijske obuke (broj časova, datum početka i završetka dodatne teorijske obuke i datum izdavanja potvrde); podatke o ispitivačima na teorijskom ispitu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i broj licence); podatke o ispunjenosti uslova za održavanje teorijskog ispita, uz navođenje uslova koji nije ispunjen; datum, odnosno datume polaganja teorijskog ispita; vreme, mesto, broj poena; ocena na ispitu ("položio"/"nije položio") i oznaku pitanja na koje nije dat tačan odgovor; datum izdate potvrde o položenom teorijskom ispitu; broj i datum lekarskog uverenja; naziv izdavaoca uverenja i kategorije vozila za koje je izdato lekarsko uverenje; podatke o instruktoru, odnosno instruktorima vožnje na praktičnoj obuci (ime i prezime, JMBG i broj licence); registarsku oznaku vozila na kojem se sprovodi praktična obuka; podatke o broju časova praktične obuke (početak i prestanak obuke, kodovi radnji praktične obuke sa brojem održanih časova i broj časova); datum izdavanja potvrde o broju časova praktične obuke, koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja; podatke o završenoj praktičnoj obuci (početak i završetak obuke i broj časova); datum izdavanja potvrde o završenoj praktičnoj obuci; podatke o obaveznim dodatnim časovima praktične obuke (broj časova, datum početka i završetka dodatne praktične obuke i datum izdavanja potvrde); broj i datum izdate potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći i naziv izdavaoca potvrde; podatke o ispitivačima na praktičnom ispitu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i broj licence); podatke o ispunjenosti uslova za održavanje praktičnog ispita, uz navođenje uslova koji nije ispunjen; datum, odnosno datume polaganja praktičnog ispita, vreme (početak i završetak), mesto, broj poena, ocenu po ispitivačima i uspeh na ispitu; kodove radnji, postupanja, odnosno nedozvoljenih greški, odnosno ugrožavanja bezbednosti za koje je kandidat na praktičnom ispitu dobio negativne bodove, odnosno ocenu "nije položio"; redni broj, odnosno brojeve ispitnog zadatka na praktičnom ispitu; registarsku oznaku vozila na kojem se sprovodi praktični ispit; datum izdavanja uverenja o položenom vozačkom ispitu; prethodno osposobljavanje sa ID brojem kandidata, nazivom i datumom izdatih potvrda i brojem održanih časova; podaci o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje instruktora vožnje, ispitivanja i predavača teorijske nastave (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, zanimanje stečeno školovanjem, zanimanje - prema radnom mestu, datum početka osiguranja, osnov osiguranja, stepen stručne spreme, broj radnih časova nedeljno), podaci o izrečenim zaštitnim merama zabrane upravljanja vozilom kandidatu za vozača, odnosno instruktoru vožnje, odnosno ispitivaču, puno poslovno ime privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače; skraćeno poslovno ime; sedište privrednog društva, odnosno srednje stručne škole; poslovno ime ogranka; sedište ogranka; matični broj privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače; podaci o odgovornom licu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana); kod privrednog društva, odnosno njegovog ogranka, odnosno srednje stručne škole, koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače; kategorije vozila za koje je dobijena dozvola za osposobljavanje kandidata za vozače; broj dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače; datum izdavanja dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače; datum oduzimanja dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače; datum privremene zabrane rada i vreme trajanja zabrane; datum privremenog prestanka rada i vreme trajanja prestanka;

2) u oblasti tehničkog pregleda vozila: ime i prezime lica koje je dovezlo vozilo na tehnički pregled; registarski broj lične karte lica koje je dovezlo vozilo na tehnički pregled, odnosno drugog dokumenta za strance; datum, vreme početka i završetka, vršenja tehničkog pregleda vozila; trajanje vršenja tehničkog pregleda; podaci o tehničkim karakteristikama vozila (registarska oznaka, identifikaciona oznaka, vrsta vozila, oblik karoserije - podvrsta, marka, tip/varijanta/verzija, komercijalna oznaka, datum prve registracije, najveća dozvoljena masa, masa, nosivost, uverenje o ispitivanju, osovinska opterećenja, broj osovina, oznaka motora, radna zapremina motora, snaga motora, pogonsko gorivo/pogon, odnos snaga/masa vozila, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, najveća konstruktivna brzina, godina proizvodnje, oznake pneumatika, dimenzije pneumatika, postojanje uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, pređeni put, karakteristike, odnosno postojanje uređaja za zaustavljanje, vrsta prenosnog mehanizma uređaja za zaustavljanje vozila, namena prema vrsti prevoza); podaci o izvršenim merenjima i proračunima; podaci o utvrđenim neispravnostima, podaci o kontrolorima koji su vršili tehnički pregled vozila; fotografije vozila čiji tehnički pregled je vršen na poligonu; fiskalni račun za obavljeni tehnički pregled vozila, odnosno utvrđivanje tehničkih karakteristika; broj fiskalnog računa; naplaćeni novčani iznos, ime i prezime ovlašćenog službenog lica koje je uputilo vozilo na kontrolni tehnički pregled, broj službene legitimacije ovlašćenog službenog lica koje je uputilo vozilo na kontrolni tehnički pregled; pripadnost nadležnom organu ovlašćenog službenog lica koje je uputilo vozilo na kontrolni tehnički pregled; puno poslovno ime privrednog društva koje vrši tehnički pregled vozila; skraćeno poslovno ime; sedište privrednog društva; sedište ogranka; matični broj privrednog društva; podaci o odgovornom licu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana); kod privrednog društva; vrste vozila za čije vršenje tehničkog pregleda je dato ovlašćenje; broj rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila; datum izdavanja rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila; datum oduzimanja rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila; podaci o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje kontrolora tehničkog pregleda vozila (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, zanimanje stečeno školovanjem, zanimanje - prema radnom mestu, datum početka osiguranja, osnov osiguranja, stepen stručne spreme, broj radnih časova nedeljno), podaci o izrečenim zaštitnim merama zabrane upravljanja vozilom kontroloru tehničkog pregleda vozila.

3) u oblasti kontrole propisa o bezbednosti saobraćaja u privrednim društvima i preduzetnicima, koji obavljaju prevoz u drumskom saobraćaju: podaci o vozačima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, kategorije vozila iz vozačke dozvole, lekarska uverenja, izrečene zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom), podaci o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje vozača (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, zanimanje stečeno školovanjem, zanimanje - prema radnom mestu, osnov osiguranja, datum početka osiguranja, stepen stručne spreme, broj radnih časova nedeljno), podaci o vozilima (registarska oznaka, datum vršenja tehničkog pregleda, datum važenja registracione nalepnice, uverenja o ispitivanju vozila, odnosno o ispravnosti tahografa); puno poslovno ime privrednog društva, odnosno preduzetnika; adresa sedišta privrednog društva, odnosno preduzetnika; matični broj privrednog društva odnosno preduzetnika; podaci o odgovornom licu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana);

4) u oblasti kontrole privremene saobraćajne signalizacije postavljene na delu puta na kome su nastale prepreke, odnosno oštećenja, koje se ne mogu odmah ukloniti, odnosno otkloniti ili na kome se izvode radovi: puno poslovno ime upravljača puta odnosno izvođača radova; mesto izvođenja radova; matični broj upravljača puta odnosno izvođača radova; odgovorno lice upravljača puta odnosno izvođača radova.

Podaci iz stava 1. i 2. ovog člana čuvaju se trajno.

10. Evidencije o krivičnim delima i učiniocima

a) Krivična dela i izvršioci

Član 39.

U svrhu praćenja postignutih rezultata rada u oblasti borbe protiv kriminala, zaštite bezbednosti ljudi i imovine, Ministarstvo vodi evidencije i obrađuje podatke o podnetim krivičnim prijavama i ishodu krivičnog gonjenja. Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o izvršiocu krivičnog dela i podatke o oštećenom (ime i prezime, matični broj, pol, datum i mesto rođenja - mesto, opština, država), prebivalište i adresa stanovanja, podatke o krivičnom delu iz krivične prijave i delu za koje je osuđen, modus operandi, podatke o kazni, uslovnoj osudi, sudskoj opomeni, oslobođenju od kazne i oproštenoj kazni, kao i podatke o pravnim posledicama osude, podatke o izdržavanju kazne, kao i o poništenje evidencije o pogrešnoj osudi, podatke o obustavi i zastarelosti krivičnog gonjenja.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

b) Evidencija lica za koja postoje osnovi sumnje da su izvršila krivična dela i prekršaje

Član 40.

U svrhu praćenja postignutih rezultata rada u oblasti rasvetljavanja krivičnih dela i prekršaja i evidentiranja lica za koje postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično delo ili prekršaj, Ministarstvo vodi evidencije i obrađuje podatke, i to: ime i prezime, nadimak; a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nacionalnost; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; jedinstveni matični broj; državljanstvo; zanimanje; prebivalište i adresa stanovanja, odnosno boravište i adresa stanovanja; broj i vrsta lične ili putne isprave za strance; ime jednog roditelja ili zakonskog zastupnika, JMBG, datum i mesto rođenja, fotografija, adresa prebivališta/boravišta i kontakt telefon roditelja, broj javne isprave na osnovu koje je utvrđen identitet, sredstvo izvršenja krivičnog dela, stepen obrazovanja, zanimanje, radno mesto, bračno stanje, krvna grupa, otisak prstiju; podatke o DNK profilu, datumu, vremenu i mestu izvršenja krivičnog dela ili prekršaja, kvalifikacije - veštine, podaci o imovini, zavisnost od narkotika ili alkohola, zakonsku kvalifikaciju krivičnog dela ili prekršaja, sporazum o priznanju prekršaja, ime i prezime i JMBG policijskog službenika podnosioca krivične ili prekršajne prijave, podatke o toku krivičnog ili prekršajnog postupka.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se do zastarelosti krivičnog, odnosno prekršajnog gonjenja.

v) Evidencija primenjenih operativnih i operativno-tehničkih sredstava i metoda

Član 41.

Ministarstvo, u svrhu obezbeđivanja dokaza u krivičnom postupku i prikupljanja informacija obaveštajnim i operativnim radom policije, primenom operativnih i operativno-tehničkih sredstava i metoda prikuplja i obrađuje podatke u skladu sa propisima kojima se uređuje krivični postupak i elektronska komunikacija.

Evidencija o pristupu zadržanim podacima u telekomunikacionom saobraćaju sadrži podatke iz naredbi sudije za prethodni postupak nadležnog suda na osnovu koje se vrši pristup zadržanim podacima, koji mogu da se odnose na: ime i prezime lica, ime jednog roditelja, nadimak, JMBG, datum, mesto, opština i država rođenja, adresa prebivališta/boravišta lica, nacionalnost, radno mesto, telefonski ili IMEI broj telefonskog aparata koji je obuhvaćen naredbom suda.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

g) Evidencija o operativnim izveštajima i operativnim informacijama

Član 42.

Ministarstvo, u svrhu rasvetljavanja krivičnih dela i pronalaženja učinilaca, obvrađuje podatke, i to:

1) podatke o licu na koje se odnose podaci iz operativne evidencije (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke; rođeno prezime majke; jedinstveni matični broj građana; državljanstvo; zanimanje; prebivalište i adresa stana, odnosno boravište i adresa stana; mesto zaposlenja i poslove koje obavlja i broj lične ili putne isprave za strance; naziv organizacione jedinice koja je izvršila unos; datum unošenja informacije; jedinstveni broj informacije; vrstu informacije; podatke o podnosiocu informacije; podatke o izvoru informacije; procenu izvora; procenu informacije; način daljeg postupanja sa informacijom; predmet informacije; vrstu dokumenta; listu priloga; predložene mere i dalje aktivnosti; sadržaj informacije);

2) podatke o licu za koje postoje osnovi sumnje da vrši, da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; rođeno prezime majke; jedinstveni matični broj građana; nacionalnost; državljanstvo; bračno stanje; zanimanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; podaci o dokumentima; fotografije i druge informacije o izgledu; kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta kao što su otisci prstiju, DNK profil, video odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije; mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja; prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo; stručna sprema; kvalifikacije; veštine; finansijski podaci; novčana sredstva; podaci o imovini; veze sa privrednim društvima; bankovni i kreditni kontakti; poreski izveštaji; informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima; podaci o stilu života; podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje; podaci o oružju i drugim opasnim predmetima; procena opasnosti lica; specifični rizici kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona; karakterne crte i kriminalni profil lica; podaci o zavisnosti od narkotika; podaci o licima sa kojima povremeno ili redovno stupaju u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja; podaci o sredstvima komunikacije; podaci o korišćenim prevoznim sredstvima; podaci o prethodnim osudama; informacija o sumnji o učešću u kriminalnoj aktivnosti; metoda ponašanja ili funkcionisanja; sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela; podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi; geografski obim kriminalne aktivnosti; podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage; veza sa drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice; posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kod postojanja osnova sumnje kao što su verski ekstremizam, pedofilija);

3) podatke o licu za koje je do sada više puta izrečena pravosnažna presuda, koje je više puta procesuirano nadležnom tužilaštvu za teška krivična dela, koje je identifikovano kao član organizovane kriminalne grupe, koje je prepoznato kao lice koje prilikom izvršenja krivičnih dela pruža logističku podršku navedenim licima ili licu za koje su posredstvom međunarodne saradnje dobijeni podaci koji ukazuju da se radi o licu koje je izvršilac krivičnog dela u inostranstvu (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; rođeno prezime majke; jedinstveni matični broj građana; državljanstvo; bračno stanje; zanimanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; podaci o dokumentima; fotografije i druge informacije o izgledu; kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta kao što su otisci prstiju, DNK profil, video odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije; mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja; prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo; stručna sprema; kvalifikacije; veštine; podaci o mestu, vremenu i datumu kontrole; zapažanja; podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje; podatke o licima sa kojima povremeno ili redovno stupaju u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja; podaci o srodničkim vezama sa drugim licima; finansijski podaci; novčana sredstva; podaci o imovini u ličnom vlasništvu i vlasništvu bliskih srodnika; veze sa privrednim društvima i uloga u njima; bankovni i kreditni kontakti i podaci; poreski izveštaji; informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima; podaci o stilu života; podaci o oružju i drugim opasnim predmetima; procena opasnosti lica; specifični rizici kao što su verovatnoća bekstva, nošenja i upotrebe oružja, sile i pružanja otpora, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona; podaci o zavisnosti od narkotika; podaci o sredstvima komunikacije; podaci o korišćenim prevoznim sredstvima; podaci o prethodnim osudama; informacija o sumnji o učešću u kriminalnoj aktivnosti; metoda ponašanja ili funkcionisanja; sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela; podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi; geografski obim kriminalne aktivnosti; podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage; veza sa drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice);

4) podatke o licu nad kojim je izvršena kontrola od strane policijskog službenika; podatke o licu za koje ima dovoljno osnova da se smatra da može pružiti informacije o licu za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; jedinstveni matični broj građana; državljanstvo; bračno stanje; zanimanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koje se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; fotografije i druge informacije o izgledu; kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta kao što su otisci prstiju, DNK profil, video odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije; mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja; prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo; stručna sprema; kvalifikacije; veštine; finansijski podaci; novčana sredstva; podaci o imovini; veze sa privrednim društvima; bankovni i kreditni kontakti; poreski izveštaji; informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima; podaci o stilu života; podaci o kretanju i mestima koje često posećuje; podaci o oružju i drugim opasnim predmetima; procena opasnosti lica; specifični rizici kao što su verovatnoća bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona; karakterne crte i kriminalni profil lica; podaci o zavisnosti od narkotika; podaci o sredstvima komunikacije; podaci o korišćenim prevoznim sredstvima; podaci o prethodnim osudama; informacija o sumnji o učešću u kriminalnoj aktivnosti; metoda ponašanja ili funkcionisanja; sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela; podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi; geografski obim kriminalne aktivnosti; podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage; veza sa drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice; podaci o vezi ovog lica sa licem koje je predmet prikupljanja informacije);

5) podatke o licu koje je bilo oštećeno ili žrtva krivičnog dela ili za koje se veruje da može biti oštećeno ili žrtva krivičnog dela (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; jedinstveni matični broj građana; nacionalnost; državljanstvo; bračno stanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; fotografije i druge informacije o izgledu; otisci prstiju; DNK profil; podaci o razlogu zašto se lice tretira kao žrtva krivičnog dela; podaci o šteti koja je nastala izvršenjem krivičnog dela; podaci o primenjenoj meri zaštite; informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku; podaci o krivičnom delu uključujući informaciju o vezi sa drugim licima ukoliko je to potrebno radi identifikacije počinioca krivičnog dela);

6) podatke o licu koje se poziva da svedoči u istrazi o krivičnom delu koje je predmet obrade ili u kasnijem krivičnom postupku (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; jedinstveni matični broj građana; nacionalnost; državljanstvo; bračno stanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; fotografije i druge informacije o izgledu; podaci o krivičnom delu uključujući informaciju o vezi sa drugim licima koja su obuhvaćena ovim krivičnim delom; podaci o primenjenoj meri zaštite; podaci o obezbeđenoj zaštiti; podaci o novom identitetu; podaci koji su potrebni radi analize uloge lica kao svedoka);

7) podatke o licu koje može obezbediti informacije o krivičnom delu koje je predmet obrade (šifrovani lični podaci; vrsta informacije; podaci o primenjenoj meri zaštite; podaci o novom identitetu; podaci o obezbeđenoj zaštiti; informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku; podaci o negativnom iskustvu; podaci o nagradi za pruženu informaciju i ostali podaci ukoliko su potrebni radi analize uloge lica kao saradnika).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

d) Evidencija o podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu

Član 43.

Ministarstvo, u svrhu rasvetljavanja krivičnih dela terorizma i organizovanog kriminala, obrađuje podatke u evidenciji o kriminalističko-obaveštajnim podacima o terorizmu i međunarodnom organizovanom kriminalu.

Evidencija iz stava 1. ovo člana može da sadrži podatke o izvoru prikupljanja kriminalističko-obaveštajne informacije o terorizmu i međunarodnom organizovanom kriminalu; podatke o sredstvima upotrebljenim u cilju prikupljanja kriminalističko-obaveštajne informacije o terorizmu i međunarodnom organizovanom kriminalu; podatke o licima na koje se odnose prikupljeni podaci:

1) podatke o licu za koje postoje osnovi sumnje da vrši, da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; jedinstveni matični broj građana; nacionalnost; državljanstvo; bračno stanje; zanimanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; podaci o dokumentima; fotografije i druge informacije o izgledu; kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta kao što su otisci prstiju, DNK profil koji je dobijen iz nekodirajućeg dela DNK, video odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije; mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja; prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo; stručna sprema; kvalifikacije; veštine; finansijski podaci; novčana sredstva; podaci o imovini; veze sa privrednim društvima; bankovni i kreditni kontakti; poreski izveštaji; informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima; podaci o stilu života; podaci o kretanju i mestima koje često posećuje; podaci o oružju i drugim opasnim predmetima; procena opasnosti lica; specifični rizici kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona; karakterne crte i kriminalni profil lica; podaci o zavisnosti od narkotika; podaci o licima sa kojima povremeno ili redovno stupaju u kontakt, uključujući tip i prirodu kontakta; podaci o sredstvima komunikacije; podaci o korišćenim prevoznim sredstvima; podaci o prethodnim osudama; informacija o sumnji o učešću u kriminalnoj aktivnosti; metoda ponašanja ili funkcionisanja; sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela; podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi; geografski obim kriminalne aktivnosti; podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage; veza sa drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice; posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kod postojanja osnova sumnje kao što su verski ekstremizam, pedofilija);

2) podatke o licu za koje ima dovoljno osnova da se smatra da može pružiti informacije o licu za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; jedinstveni matični broj građana; nacionalnost; državljanstvo; bračno stanje; zanimanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koje se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; fotografije i druge informacije o izgledu; kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta kao što su otisci prstiju, DNK profil koji je dobijen iz nekodirajućeg dela DNK, video odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije; mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja; prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo; stručna sprema; kvalifikacije; veštine; finansijski podaci; novčana sredstva; podaci o imovini; veze sa privrednim društvima; bankovni i kreditni kontakti; poreski izveštaji; informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima; podaci o stilu života; podaci o kretanju i mestima koje često posećuje; podaci o oružju i drugim opasnim predmetima; procena opasnosti lica; specifični rizici kao što su verovatnoća bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona; karakterne crte i kriminalni profil lica; podaci o zavisnosti od narkotika; podaci o sredstvima komunikacije; podaci o korišćenim prevoznim sredstvima; podaci o prethodnim osudama; informacija o sumnji o učešću u kriminalnoj aktivnosti; metoda ponašanja ili funkcionisanja; sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela; podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi; geografski obim kriminalne aktivnosti; podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage; veza sa drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice; podaci o vezi ovog lica sa licem koje je predmet prikupljanja informacije);

3) podatke o licu koje je bilo žrtva krivičnog dela ili za koje se veruje da može biti žrtva krivičnog dela (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; jedinstveni matični broj građana; nacionalnost; državljanstvo; bračno stanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; fotografije i druge informacije o izgledu; podaci o razlogu zašto se lice tretira kao žrtva krivičnog dela; podaci o šteti koja je nastala izvršenjem krivičnog dela; podaci o primenjenoj meri zaštite; informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku; podaci o krivičnom delu uključujući informaciju o vezi sa drugim licima ukoliko je to potrebno radi identifikacije počinioca krivičnog dela);

4) podatke o licu koje se poziva da svedoči u istrazi o krivičnom delu koje je predmet obrade ili u kasnijem krivičnom postupku (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke ukoliko je to potrebno radi identifikacije lica; jedinstveni matični broj građana; nacionalnost; državljanstvo; bračno stanje; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica; karakteristična obeležja; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; fotografije i druge informacije o izgledu; podaci o krivičnom delu uključujući informaciju o vezi sa drugim licima koja su obuhvaćena ovim krivičnim delom; podaci o primenjenoj meri zaštite; podaci o obezbeđenoj zaštiti; podaci o novom identitetu; podaci koji su potrebni radi analize uloge lica kao svedoka);

5) podatke o licu koje može obezbediti informacije o krivičnom delu koje je predmet obrade (šifrovani lični podaci; vrsta informacije; podaci o primenjenoj meri zaštite; podaci o novom identitetu; podaci o obezbeđenoj zaštiti; informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku; podaci o negativnom iskustvu; podaci o nagradi za pruženu informaciju i ostali podaci ukoliko su potrebni radi analize uloge lica kao saradnika); fotografiju; otisak prstiju; podatke o DNK profilu; i napomenu.

Podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se trajno.

đ) Utvrđivanje identiteta, daktiloskopiranje, fotografisanje, forenzička registracija i uzimanje drugih uzoraka, forenzička veštačenja i analize

Član 44.

Ministarstvo, u vrhu evidentiranja lica prema kojima je primenjeno ovlašćenje forenzičke registracije za potrebe krivičnog gonjenja, može da prikuplja i obrađuje podatke, i to: lične podatke koje je lice dalo o sebi pre sprovođenja postupka utvrđivanja identiteta (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena); pol; datum, mesto, opština i državu rođenja; jedinstveni matični broj; državljanstvo; zanimanje; prebivalište i adresu stana, odnosno boravište i adresu stana; poznavanje jezika, broj i vrsta lične ili putne isprave (za strance); lične podatke koji su utvrđeni nakon sprovođenja postupka utvrđivanja identiteta (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena); pol; datum, mesto, opština i država rođenja; ime oca i majke; jedinstveni matični broj; državljanstvo; zanimanje; prebivalište, odnosno boravište; mesto zaposlenja i poslove koje obavlja; broj lične ili putne isprave (za strance); podatke o roditelju lica za koje je sproveden postupak utvrđivanja identiteta (lično ime, a za udate žene i rođeno prezime; prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena); datum, mesto, opština i država rođenja; jedinstveni matični broj; državljanstvo; zanimanje; prebivalište i adresu stana, odnosno boravište i adresu stana; broj i vrstu identifikacione isprave; broj lične ili putne isprave (za strance); podatke o kriminalističkoj metodi i sredstvu kriminalističke tehnike i taktike, primeni medicinskih i drugih odgovarajućih postupaka koji su korišćeni u postupku utvrđivanja identiteta (provera podataka o statusu lica uvidom u javne isprave, registre rođenih, venčanih i umrlih i druge službene evidencije; uzimanje otisaka papilarnih linija i upoređivanje sa postojećim otiscima; fotografisanje i upoređivanje fotografije sa ranijim fotografijama; izjave lica koja mogu vršiti prepoznavanje - neposredno ili pokazivanjem fotografija odeće, obuće i drugih predmeta koji mogu poslužiti za utvrđivanje identiteta); lični opis; DNK analiza; grafološko veštačenje; analiza glasa; zubna formula i druge raspoložive metode i sredstva kriminalističke tehnike i taktike); fotografija; otisak prstiju; podatke o DNK profilu; podatke o DNK profilu bukalnog brisa, lični opis lica za koje je sproveden postupak utvrđivanja identiteta; pravni osnov na osnovu koga je izvršena identifikacija; DNK profil NN lica i leševa, ime tehničara i analitičara koji su radili sa DNK profilom i naziv i sedište laboratorije koja je izvršila analizu.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

11. Evidencija o međunarodnoj razmeni podataka

Član 45.

Ministarstvo, u svrhu primene međunarodnih sporazuma čija je strana potpisnica Republika Srbija, vodi evidencije ličnih podataka koji su korišćeni prilikom međunarodne razmene, a koje Ministarstvo obrađuje u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim sporazumom.

12. Evidencija o pritužbama i predstavkama

Član 46.

Ministarstvo, u svrhu sprovođenja postupka praćenja pravilnosti rada službenika Ministarstva, prikuplja i obrađuje podatke o licu koje podnosi pritužbu (lično ime; pol; datum, mesto, opština i država rođenja; jedinstveni matični broj; zanimanje; prebivalište i adresa stana, odnosno boravište i adresa stana; mesto zaposlenja; broj lične ili putne isprave za strance); datum podnošenja pritužbe; način podnošenja pritužbe; razlog podnošenja pritužbe; opis događaja; podatke o organizacionoj jedinici u kojoj je pritužba primljena; podatke o službeniku na čiji rad se pritužba odnosi; podatke o postupku provere pritužbe; datum i vreme započinjanja rada po pritužbi, podatke o utvrđenom činjeničnom stanju u postupku provere pritužbe; podatke o preduzetim merama u postupku provere pritužbe; podatke o predstavnicima javnosti, članovima komisija za rešavanje pritužbi i svedocima (ime prezime, matični broj i kontakt telefon, adresa prebivališta).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina.

13. Evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Član 47.

Ministarstvo, radi obavljanja poslova u oblasti upravljanja ljudskim resursima obrađuje sledeće podatke o zaposlenima: prezime i ime, rođeno prezime i prethodno lično ime (ukoliko je vršilo promenu ličnog imena), fotografiju, matični broj; biografiju - CV; broj službene legitimacije, broj značke, zvanje, čin, sindikalno članstvo, pol; datum i mesto rođenja (mesto, grad, država); državljanstvo, nacionalnost (nije obavezan podatak), bračno stanje, prebivalište, adresu stanovanja, podatke o sredstvima za komunikaciju, podatke o vozačkoj dozvoli, podaci o dozvoli za upravljanje plovilima i letelicama, oružje u privatnom vlasništvu, mesto rada (mesto, opština, grad, država); zanimanje; vrstu i stepen stručne spreme (pun naziv, srednje, više, visoke i specijalističkih studija), bezbednosnu proveru, položen stručni ispit, osposobljenost za obavljanje određenih poslova (specijalističke obuke, posebna znanja i veštine), naziv radnog mesta; trajanje zaposlenja i vrste poslova do stupanja na rad u Ministarstvo, datum zasnivanja radnog odnosa, vrsta radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa, razlog prestanka radnog odnosa, broj zdravstvene legitimacije; krvnu grupu, broj tekućeg računa, u svrhu borbe protiv korupcije - imovinsku kartu zaposlenog i članova uže porodice, (supružnika, dece i roditelja), zakup stana u vlasništvu Ministarstva na određeno ili neodređeno vreme, zarade, naknade i opterećenja zarade zaposlenog, učešće u mirovnim operacijama i podaci o angažovanju policijskih izaslanika, podaci o upućivanju na rad u inostranstvo ili kod drugog poslodavca, broj putne isprave i vize, naziv poslodavca kod koga je zaposleni po ugovoru o dopunskom radu, da li je invalid rada ili uživalac penzije; povrede na radu, (posledice od povreda, umanjena radna sposobnost, preostala radna sposobnost, telesna oštećenja) podaci o osiguranom slučaju, podatke o osiguranim članovima porodice: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum i godina rođenja, matični broj, adresa prebivališta, matični broj, broj zdravstvene legitimacije, podatke o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad, nagrade, pohvale, priznanja, odlikovanja, vanredna napredovanja, oduzimanje zvanja i čina, razrešenja, članstvo u Fondu solidarnosti.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Ministarstvo obrađuje podatke o aktivnostima zaposlenih, i to: dnevni raspored rada, raporte, nalog za izvršenje službenog zadataka, redovna i vanredna angažovanja, dežurstva, pripravnost, rezulatate rada i druge realizovane aktivnosti zaposlenog.

 Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se 10 godina.

Član 48.

U svrhu optimizacije korišćenja raspoloživih kadrovskih kapaciteta Ministarstvo obrađuje sledeće podatke o zaposlenima: podatke o oružju, opremi i svim drugim sredstvima na ličnom zaduženju (službene ID kartice, smart kartice), o ovlašćenjima i nivoima za pristup JIS, rezultatima gađanja, stručnoj obuci, kursevima, seminarima, (poznavanje stranih jezika, specijalističke obuke, uklanjanje NUS, konjanici, vodiči pasa, ronioci, padobranici, snajperisti, diverzanti, alpinisti), dnevnik ronjenja, dnevnik letenja, podatke o korišćenju opreme i materijalno-tehničkih sredstava, podatke o proveri osposobljenosti za obavljanje određenih poslova, provere fizičke i motoričke sposobnosti, pripadnost interventnim jednicama policije, formacijskom rasporedu, kriptozaštiti, pokrenutim radnim sporovima, žalbama ili prigovorima u vezi sa radnim odnosima, prijavama za mobing i diskriminaciju, podatke o krivičnoj odgovornosti.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 49.

Ministarstvo obrađuje podatke o godišnjim ocenama zaposlenih, za koje je rok čuvanja 5 godina.

Podaci o disciplinskoj i prekršajnoj odgovornosti čuvaju se 2, odnosno 4 godine.

Podaci o materijalnoj odgovornosti obrađuju se i čuvaju 5 godina.

Podaci o učešću u humanitarnim akcijama obrađuju se i čuvaju godinu dana.

Podaci o dobrovoljnim davaocima krvi i donorima organa obrađuju se i čuvaju trajno.

Član 50.

Ministarstvo obrađuje podatke u oblasti zdravstvene i psihološke prevencije zaposlenih, i to: podatke o dijagnozi i preporuke za dodatne elemente pregleda, podatke iz izveštaja o izvršenim periodičnim lekarskim pregledima, podatke o dužim bolovanjima i težim bolestima, podatke o angažovanju psihologa, podatke iz naloga za veštačenje radne sposobnosti od izabranog lekara, podatke iz uputa za periodični i vanredni lekarski pregled, datum uputa, datum pregleda, broj ambulatnog protokola, broj zdravstvenog protokola, podaci za Dosije psihološke selekcije - popunjavanje testova, skor na testovima i nalaz i mišljenje psihologa, psihološki dosije, upitnik o suicidu, anamnezu, nalaz i mišljenje psihologa.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina.

Pristup podacima Evidencije u oblasti zdravstvene i psihološke prevencije je restriktivan i dozvoljen isključivo zaposlenima koji rade u oblasti zdravstvene i psihološke prevencije.

Član 51.

Evidencije o pripadnicima Ministarstva koji su poginuli ili ranjeni prilikom vršenja službene dužnosti, sadrže: ime i prezime, matični broj, datum, godinu i mesto rođenja, adresu poslednjeg prebivališta, podatke o datumu i mestu i okolnostima ranjavanja/pogibije, podatke o članovima porodice poginulog ili ranjenog pripadnika Ministarstva koji ostvaruju pravo iz Fonda za pomoć poginulim i ranjenim pripadnicima Ministarstva i prava iz radnog odnosa poginulog i ranjenog pripadnika ministarstva (ime, prezime, datum i godina rođenja, mesto prebivališta i adresa, stručna sprema, zaposlenost, zdravstveno stanje, podaci o školovanju, podaci o podstanarskom statusu, žiro ili tekući račun korisnika pomoći).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno, osim podataka o korisnicima prava iz radnog odnosa koji se čuvaju dok ispunjavaju uslove i koriste prava.

Član 52.

Evidencija izdatih rešenja kojima se utvrđuje pravo pristupa stepena tajnosti "poverljivo", "strogo poverljivo" i "državna tajna" zaposlenima u Ministarstvu, koja sadrži: ime, ime jednog roditelja i prezime, jedinstveni matični broj građana, organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove, redni broj, stepen tajnosti podataka, broj i datum podnetog zahteva od strane nadležnog organa, broj i datum rešenja nadležnog organa o izdavanju, odbijanju izdavanja, produženju važenja, ograničenju ili prestanku važenja, broj i datum izdavanja sertifikata, napomene.

Evidencija izjava zaposlenih za pristup tajnim podacima "interno" sadrži: ime, ime jednog roditelja i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove, sedište organa javne vlasti, redni broj izjave, broj predmeta, datum potpisane izjave, napomene.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 53.

Ministarstvo vodi evidenciju pripadnika pomoćne policije, koja sadrži fotografiju, prezime, ime, ime jednog roditelja, matični broj, pol, podatke o rođenju, prebivalištu i adresi, nacionalnost, stručnu spremu, radno mesto, bezbednosnu proveru.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 30 godina.

14. Evidencije u oblasti stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja

Član 54.

Ministarstvo, u cilju povećanja sticanja i unapređenja znanja, veština, stavova i ponašanja zaposlenih organizuje i sprovodi stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje.

Ministarstvo izdaje licence, sertifikate, diplome i daje ovlašćenja za obavljanje određenih poslova, u skladu sa posebnim propisom.

 O podacima iz stava 1. i 2. ovog člana vode se evidencije.

Član 55.

Ministarstvo vodi evidencije i obrađuje podatke o ličnosti policijskih službenika, pripadnika pomoćne policije, komunalnih policajaca, pripadnika civilne zaštite, službenika privatnog obezbeđenja, detektiva i drugih polaznika kursa, seminara, obuka, lica sa kojima je zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i drugih lica koja se angažuju za obavljanje poslova u skladu sa posebnim propisom.

Evidencije iz stava 1. ovog člana sadrže: ime i prezime, devojačko prezime, fotografiju, jedinstveni matični broj građana, ime oca, prezime, ime i prezime majke, datum, mesto rođenja, pol, adresu, broj telefona, broj zdravstvene legitimacije, broj u matičnoj knjizi, ocene, ime mentora kotrenera, odeljenskog starešine, trenera, organizatora praktične obuke ili načelnika klase, u policijskim upravama mentora, koordinatora i policajca mentora, kao i razloge prestanka svojstva polaznika obuke, lekarsku dokumentaciju, disciplinske mere i uverenja.

Podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 56.

Ministarstvo, u svrhu kontrole prelaska administrativne linije u skladu sa posebnim propisom, evidentira lica koja prelaze administrativnu liniju sa dokumentima izdatim od strane Privremenih institucija sa područja AP KiM.

Ministarstvo evidentira izdate Dokumente o ulasku koji sadrže ime, prezime, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta i lični broj, kao i podatke o registarskoj oznaci prevoznog sredstva.

Evidencija o poništenim Dokumentima o ulasku/izlasku lica koji poseduju dokumenta izdata od strane privremenih institucija sa područja AP KiM sadrži ime, prezime, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta i lični broj, kao i podatke o registarskoj oznaci prevoznog sredstva.

Podaci iz st. 1, 2. i 3. ovog člana čuvaju se 5 godina.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

Postupanje suprotno odredbama ovog zakona je osnov za pokretanje disciplinskog postupka.

Član 58.

Ministar, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi propise o:

- metodologiji rada, zaštiti bezbednosti informacionog sistema i kritične infrastrukture,

- tehničkim uslovima za pristup podacima.

Član 59.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva unutrašnjih poslova, 21.03.2015.