Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR: Zakon na snazi od 7. maja 2019. godine


7. maja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019).

Najznačajnije izmene i dopune Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar, pored samog naziva koji sada glasi Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u Registar, odnose se na drugačije rešenje u pogledu zalaganja zbira pokretnih stvari, izričito propisivanje mogućnosti uspostavljanja založnog prava na potraživanjima zalogodavca koja se, u skladu sa ugovorima iz kojih nastaju, uplaćuju na poseban bankovni račun zalogodavca (zalaganje sredstava na posebnom bankovnom računu), preciziranje obima ovlašćenja trećeg lica iz člana 16. Zakona, pojednostavljenje postupka obaveštavanja zalogodavca i dužnika o nameri namirenja dospelog potraživanja, te promenu načina obaveštavanja o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje predmeta zaloge.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar počinju da se primenjuju odredbe kojima se detaljnije definiše zbir pokretnih stvari, uključujući i inventar koji čine pokretne stvari koje su namenjene prodaji ili davanju u zakup, sirovine i materijali koji se koriste pri obavljanju delatnosti, kao i dejstvo takvog upisa u Registar, pri čemu se založno pravo po samom zakonu proširuje na sve pokretne stvari koje postanu sastavni deo zbira pokretnih stvari posle zasnivanja zaloge, pod uslovom da su u svojini zalogodavca.

Kada je u pitanju zalaganje sredstava na posebnom bankovnom računu, predmet založnog prava su potraživanja zalogodavca koja se u skladu sa ugovorima iz kojih nastaju, uplaćuju na poseban bankovni račun zalogodavca, pri čemu se u Registar zaloge upisuju i podaci o tom posebnom bankovnom računu.

Obim ovlašćenja trećeg lica iz člana 16. Zakona je preciznije uređen, pri čemu je propisano da za davanje izjave o odricanju od založnog prava ovo lice mora biti izričito ovlašćeno.

Izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima promenjen je postupak obaveštavanja zalogodavca i dužnika o dospelom potraživanju i upis zabeležbe namirenja u Registar. Obaveštenje o namirenju se objavljuje na internet strani registra, a od objavljivanja teku zakonom propisani rokovi čijim istekom može da se pristupi vansudskom namirenju. Predmet objavljivanja na internet strani Agencije za privredne registre je i obaveštenje o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje, najmanje 15 dana pre dana održavanja iste, pri čemu obaveštenje nije potrebno dostavljati dužniku i zalogodavcu, što je do sada bio slučaj.

Izmenjene su odredbe kojim je propisana dokumentacija koja se dostavlja za brisanje založnog prava, kao i odredbe koje sa odnose na javnost podataka, dostupnost i rokove čuvanja dokumentacije.

Izmenama i dopunama Zakona je, sa odloženom primenom od 1. januara 2021. godine, propisana mogućnost registracije još dve vrste ugovora u Registru zaloge:

  • "državinske zaloge", pri čemu se prvenstvo upisa stiče momentom prijema zahteva za registraciju podataka u Agenciji za privredne registre, i
  • upis ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine, radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti, pri čemu ugovor ima dejstvo prema kupčevim poveriocima samo ako je upisan u Registar zaloge pre kupčevog stečaja ili pre plenidbe stvari.

Oba ugovora su regulisana Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).

Izvor: Vebsajt APR, 06.05.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija