Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Od 1. juna 2017. godine upisivanje u matičnu knjigu umrlih automatski se prosleđuje sudovima i PIO fondu, tako da država odmah prestaje isplatu penzija. Penzioneri koji žive u inostranstvu su obavezni da Fondu PIO dostavljaju potvrde o životu, a kada takva potvrda izostane, isplata penzije se obustavlja do utvrđivanja faktičkog stanja


Naslednicima i onima sa ovlašćenjem nad bankovnim karticama preminulih penzionera konačno se od početka primene Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) stalo na put. Oni više ne mogu nelegalno da podižu novac sa njihovih računa po nekoliko meseci, čak i godina. Iako PIO fond ne vodi evidenciju o tome koliko godišnje bude ovakvih preplata, njihova kasa je godinama zbog ovakvih prevara bila prilično oštećena.

Umesto da obaveste nadležnu filijalu Fonda o tome, mnogi su nesmetano i posle smrti penzionera nastavljali da podižu njihove penzije. Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu, objašnjava da je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) propisano da prijave o smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Fondu dostavlja nadležni matičar u roku od tri dana od dana izdavanja izvoda iz matične knjige umrlih, dok su Zakonom o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 145/2014) propisani rokovi za prijavljivanje činjenice smrti nadležnom matičaru, kao i kaznene odredbe u slučaju nepoštovanja propisa.

Dešava se, međutim, da od matičara u PIO ne stignu takve informacije u zakonskom roku ili izvod iz knjige preminulih stigne sa zakašnjenjem ili nikada, a Fond nema drugih načina da sazna da li je neko preminuo, pa naslednici nastavljaju da primaju njegovu penziju.

- Jedan od načina je saznanje o smrti korisnika penzije preko članova porodice, koji se Fondu obraćaju sa zahtevom za naplatu pogrebnih troškova, i tom prilikom dostavljaju izvod iz knjige umrlih za preminulog korisnika prava - kaže Timotijevićeva.

Penzioneri koji žive u inostranstvu su zakonom obavezni da Fondu, shodno odredbama međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju koji reguliše pitanje dinamike isplate penzija, dostavljaju potvrde o životu, a kada takva potvrda izostane, ona se obustavlja do utvrđivanja faktičkog stanja.

- Kada Fond dođe do saznanja o datumu i činjenici smrti korisnika, obustavlja se isplata, a sva sredstva isplaćena posle tog datuma moraju biti vraćena, odnosno Fond pokreće postupak za povraćaj više isplaćenih sredstava - kaže Timotijević.

Međutim, i pored velikog broja očiglednih prevara, Fond ima evidenciju samo ukupnih potraživanja po osnovu preplata, ali ne i po njihovim vrstama. U Fondu PIO kažu da zahteve za povraćaj novca podnosi svaka filijala pojedinačno, i to po definisanoj proceduri.

Iskustva govore da se najčešće događa da naslednici ili osoba koja ima ovlašćenje za tekući račun korisnika penzije, po nekoliko meseci, ili čak i godina posle smrti penzionera, nesmetano s bankomata, ili uz ovlašćenje, podiže njegovu penziju iz banke i na taj način pravi štetu Fondu, koji nema saznanje da je korisnik preminuo.

Dešavalo se da je penzioner koji je duže bio van zemlje i niko nije podizao novac s njegovog računa, kada se vratio, morao prvo da dokaže svoj identitet da bi mu bile isplaćene penzije za period boravka van zemlje.

Mnogi penzioneri žive sami, neki su bolesni, nepokretni ili teško pokretni, tako da ovlašćuju bliže ili dalje srodnike, pa čak i komšije, da za njih podižu penziju, što je legalno. Ovo ovlašćenje važi godinu dana i mora da se obnavlja.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 10.07.2017.
Naslov: Redakcija