Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Notar garantuje sadržinu ugovora i sprečava "duplu prodaju" stanova. Ugovor overen kod javnog beležnika dobija karakter javne isprave


Do pre nekoliko godina overa u sudu je značila overu potpisa, a sada overa kod javnog beležnika znači i overu sadržine predmetnog ugovora. To znači da solemnizaciji predugovora ili ugovora o kupoprodaji prethodi detaljna provera dokumentacije od strane notara.

Prema sada već ustaljenoj proceduri, prodavac na zakazanu kaparu treba da donese na uvid svu originalnu dokumentaciju koju poseduje. Advokat posrednika će je pažljivo pregledati i ako je sve u redu, na osnovu priložene originalne dokumentacije, izradiće predugovor ili ugovor o kupoprodaji. Poželjno je pre poslednjeg parafa da kupac i prodavac pažljivo pročitaju sadržaj dokumenta i razjasne sve eventualne nejasnoće.

Kada se stranke usaglase oko teksta, advokat notaru podnosi tekst ugovora, skenirana dokumenta kojima prodavac dokazuje svoje vlasništvo, list nepokretnosti i uverenje da na stanu nema tereta. Pored toga prilažu se očitane lične karte kupca i prodavca. Ako je stan bračna tekovina, potrebna je izjava o saglasnosti supruge (supruga) za prodaju. Po potrebi se prilaže izvod iz matične knjige rođenih ili drugi izvod. Ukoliko neka od stranaka ima punomoćnika, neophodno je i specijalno punomoćje overeno kod notara.

Posrednik i notar dogovaraju termin za overu koji se naknadno potvrđuje pošto javni beležnik detaljno proverio svu dokumentaciju. On u međuvremenu proverava da prodavac nije ranije, za istu nekretninu, već jednom overio predugovor ili ugovor o kupoprodaji, čime se sprečava "dupla prodaja".

Od davanja kapare i overe kod notara, najčešće treba da prođe od dva do sedam dana, u zavisnosti od toga da li javni beležnik ima slobodnih termina i od toga da li treba dopuniti dokumentaciju za overu.

Ovako solemnizovani ugovor je najbezbedniji i najsigurniji način kupovine i prodaje nepokretnosti, gde je potpuno zakonom zaštićena imovina.

Ugovor overen kod javnog beležnika dobija karakter javne isprave.

Notari u Srbiji imaće potpuno digitalizovan rad u sistemu. Oni će biti povezani sa pojedinim elektronskim bazama MUP, matičnih službi, ali i katastrom. Nacrtom zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova obavezivaće se javni beležnici da po službenoj dužnosti, u roku od 24 sata, onlajn prijave katastru svaku promenu vlasništva nad nepokretnostima.

Izvor: Vebsajt Novosti, 08.02.2018.
Naslov: Redakcija