Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA: Unija poslodavaca inicirala izmenu Pravilnika, zbog neusklađenosti pojedinih članova sa Zakonom o akreditaciji. Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada nije dalo nikakav odgovor na Inicijativu za izmenu Pravilnika, tako da će Unija poslodavaca podneti Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu zakonitosti odredbi Pravilnika


Unija poslodavaca Srbije početkom aprila dostavila je Ministru unutrašnjih poslova Inicijativu za izmenu Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015 i 59/2016), zbog neusaglašenosti članova 4,5,6,7,8,9 i 10. sa Zakonom o akreditaciji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010).

Gore navedem članovima Pravilnik uvodi postupak akreditacije kao obavezan uslov za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema.

S obzirom na to što Zakon jasno propisuje da je akreditacija dobrovoljna i da se tek kao izuzetak može uvesti obaveza akreditacije ali posebnim Zakonom, propisivanjem obavezne akreditacije u Pravilniku izuzetak postaje pravilo na nelegalan način, jer je ova obaveza morala biti propisana u ovom slučaju Zakonom o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Zakon o zaštiti od požara ni u jednoj svojoj odredbi ne predviđa sprovođenje postupka akreditacije kao dodatnog uslova koji se mora kumulativno ispunjavati sa ostalim uslovima za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema.

Unija poslodavaca je mišljenja da su veoma strogi i detaljni uslovi, koji su propisani Pravilnikom više nego dovoljni da obezbede kvalitetno obavljanje poslova vezanih za protivpožarnu zaštitu, a da akreditacija mora da ostane na dobrovoljnoj osnovi, jer ona kao takva samo uvodi određene procedure koje možda u nekim slučajevima mogu da dovedu do veće konkurentnosti preduzeća na tržištu, ali ne utiču na sigurniji i bolji sistem zaštite od požara.

Uvođenje obavezne akreditacije nametnulo je dodatne trajne finansijske troškove preduzećima koja se bave pp zaštitom, jer samo naknada za jednog proverivača Akreditacionog tela Srbije na godišnjem nivou iznosi 48.000 dinara, a pored toga potrebno je odvojiti još oko 150.000 dinara koliko koštaju usluge pribavljanja dokumentacije, dok na tržištu akreditovana preduzeća neće imati više posla kojim bi mogla da nadoknade nove troškove, što direktno vodi ka poskupljenju usluga protivpožarne zaštite u Srbiji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada nije dalo nikakav odgovor na Inicijativu za izmenu Pravilnika, tako da će Unija poslodavaca Srbije podneti Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu zakonitosti odredbi Pravilnika.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 10.05.2017.
Naslov: Redakcija