Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: U NOVOJ VERZIJI NACRTA ZAKONA PREDVIđENO JE DA SE OSNOVICA ZA OBRAčUN I ISPLATU PLATA SLUżBENIKA, NAMEšTENIKA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I JAVNIM SLUżBAMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, UTVRđUJE BUDżETOM AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA MASOM SREDSTAVA OPREDELJENOM ZA OBRAčUN I ISPLATU PLATA U OKVIRU BUDżETA AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao zvanični predlagač, izradilo je novi Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, po okončanju vanredne sednice Socijalno-ekonomskog saveta, koja je održana u subotu, 6. februara 2016. godine, i tokom koje je postignut konsenzus oko izmena i dopuna prethodne verzije Nacrta zakona koje smo predstavili u vesti od 5. februara 2016. godine. U ovoj vesti predstavljamo samo novine koje su rezultat dogovora sa pomenute sednice Socijalno-ekonomskog saveta.

U članu koji uređuje utvrđivanje osnovice, izmenjen je izuzetak od pravila da je osnovica jedinstvena za sve zaposlene i da se utvđuje za svaku budžetsku godinu zakonom o budžetu, uz prethodno pribavljanje mišljenja Socijalno- ekonomskog saveta Republike Srbije o predlogu visine osnovice u postupku pripreme navedenog zakona. Naime, predviđeno je da se osnovica za obračun i isplatu plata službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i drugih zaposlenih u organima, organizacijama i javnim službama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a čije se plate isplaćuju iz budžeta osnivača, utvrđuje budžetom autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave u skladu sa masom sredstava opredeljenom za obračun i isplatu plata u okviru budžeta autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalno–ekonomskog saveta, ali koje se ne odnosi na teritoriju autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Novim Nacrtom zakona brisana je odredba da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora. Takođe, brisana je i odredba koja je uređivala da kriterijumi i merila vrednovanja moraju biti postavljeni tako da se može osnovano očekivati da najmanje 50% zaposlenih kod poslodavca zadovoljava standarde ili očekivane rezultate rada i radni učinak i da se osnovano može očekivati da najviše 15% zaposlenih može postići rezultate i učinak iznad proseka, od kojih najviše 5% značajno iznad proseka.

Novim Nacrtom zakona predviđena je i dopuna člana koji uređuje pravo na naknadu troškova i to tako da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada (u daljem tekstu: naknada za prevoz), za vreme koje je proveo na službenom putu u zemlji ili inostranstvu, za smeštaj i ishranu dok radi i boravi na terenu, za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora i na naknadu troškova koji su izazvani privremenim ili trajnim premeštajem u drugo mesto rada, ako ostvarivanje navedenih prava nije obezbeđeno na drugačiji način.

Predviđeno je i da naknadu troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora utvrđuje Vlada Republike Srbije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalno-ekonomskog saveta, nakon što se za takvu vrstu naknade troškova steknu uslovi u budžetu Republike Srbije. U članu koji uređuje donošenje propisa o naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima, predviđeno je da se uslovi za ostvarivanje prava na naknadu troškova i otpremninu, osim naknade troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora, njihova visina i način na koji se ostvaruju, kao i pravo na druge naknade troškova koji proizilaze iz specifičnosti radnopravnog položaja zaposlenog i druga primanja u skladu sa opštim propisima o radu, uređuju u skladu sa posebnim zakonom.

U delu Nacrta zakona koji je uređivao budžetsko ograničenje, konkretno – obavezu poštovanja budžetskog ograničenja, u poslednjoj verziji je brisano da sredstva za isplatu osnovne plate i uvećanja po osnovu minulog rada, kao i sredstva za ostala uvećanja plate moraju da budu usklađena sa raspoloživim budžetskim sredstvima u okviru tekuće i naredne dve budžetske godine. U ovom delu dodato je da je rukovodilac organa, organizacije ili drugog organizacionog oblika u javnom sektoru dužan da organizaciju rada planira i ostvari tako da sredstva za isplatu osnovne plate, uvećanja plate po osnovu minulog rada i sredstva za ostala uvećanja plate budu u okvirima budžetskih ograničenja za tekuću i naredne dve budžetske godine.

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 10.02.2016.