Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Obustava rada advokata, za vreme trajanja vanrednog stanja, bila bi suprotna interesima advokature, nesrazmerna cilju koji se želi postići i duboko protivna naporima društva u celini


Upravni odbor Advokatske komore Srbije je dana 07.04.2020. godine primio zahtev 102 advokata da Advokatska komora Srbije donese Odluku o protestu advokata delimičnom obustavom rada, pa povodom toga zahteva daje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Upravni odbor Advokatske komore Srbije se u pogledu svih razloga sadržanih u primljenom zahtevu već izjasnio i doneo odluke, kako u pogledu protivustavnog uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji tako i u pogledu održavanja suđenja putem video linka bez prisustva okrivljenog na glavnom pretresu.

Advokatska komora Srbije je odmah po otpočinjanju postupaka koji se odvijaju putem video linka, odnosno putem skajp aplikacije, reagovala svojim dopisom Vladi Republike Srbije i Ministarstvu pravde, i izrazila svoje protivljenje uvođenju ovakvih postupaka koji nisu predviđeni Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019) i koji predstavljaju drastično kršenje prava okrivljenog na pravično suđenje. Istaknuto je da se ne može uvoditi jedan novi institut u naše krivično zakonodavstvo jednostavnim dopisom Ministarstva pravde, i da se, u tom smislu, moraju poštovati odredbe člana 200 Ustava Republike Srbije i procedura koju taj član predviđa.

Vlada Republike Srbije je, po ovom dopisu, donela Uredbu o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020), a na osnovu člana 200 Ustava Republike Srbije.

Na ovaj način, Upravni odbor je postigao da se, u uslovima kada se suđenja putem video linka sprovode u realnosti bez obzira na naše protivljenje, donese Uredba koja predstavlja potvrdu da se radi o odstupanju od zajamčenih ljudskih prava, u kojoj je ograničeno njeno vremensko trajanje, i koja će prestati da važi po ukidanju vanrednog stanja. Upravni odbor je ostao dosledan svom stavu da ne ulazi u pravo države da odlučuje koje su mere za suzbijanje epidemije celishodne, ali da te mere mora donositi na zakonit način.

Upravni odbor ukazuje na član 4 Kodeksa profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012) u kojem se kaže da advokat zastupa nezavisno, u skladu sa svojim uverenjima, zasnovanim na pozitivnom pravu, pravnoj nauci i praksi, međunarodnim pravnim standardima, statutu i Kodeksu. U tom smislu, svaki advokat ima izbor da li će zastupati u postupcima koji se odvijaju putem linka ili ne, koju odluku će doneti u skladu sa svim okolnostima svakog pojedinačnog slučaja, u skladu sa svojim uverenjima i interesima svog klijenta, koristeći procesna sredstva koja ima na raspolaganju.

Advokatska komora Srbije na to pravo advokata ne može i ne sme uticati osim u slučaju da organi komore donesu odluku o obustavi rada, koja u skladu sa članom 33 tačka 27

Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013), po odluci Upravnog odbora ne može trajati duže od tri dana, dok o toj meri ne odluči Skupština Advokatske komore Srbije.

Bez obzira na ovu statutarnu prepreku, Upravni odbor smatra da bi obustava rada advokata, za vreme trajanja vanrednog stanja, koje je na snazi uprkos našem stavu o njegovoj ustavnosti, bila suprotna interesima advokature i kontraproduktivna u odnosu na ostvarivanje njenih zahteva i ciljeva u narednom periodu, a koji se odnose na pitanja koja se tiču života i rada svih advokata. U okolnostima povećane društvene solidarnosti, advokatska obustava rada bi bila nesrazmerna cilju koji se želi postići i duboko protivna naporima društva u celini.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 08.04.2020.
Naslov: Redakcija