Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODSEĆAMO: Rokovi u martu 2019. godine


Zakonski rokovi koji ističu u martu 2019. godine.

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE PROVERIVAČA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2018 i 13/2019)

Verzija na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE VAZDUHOPLOVNOG INSPEKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2018 i 13/2019)

Verzija na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015 i 13/2019 - Aneks I)

Verzija na snazi: 08/03/2019 - 06/06/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2018 i 13/2019)

Verzija na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019 - 31/12/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ZAMENE, SADRŽINI I OBRASCU BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANJE, LICIMA I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA UNOŠENJE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013 i 13/2019)

Verzija na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE OBUKE ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA, NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PLANA I PROGRAMA OBUKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019 - 31/12/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA POČETNU AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD-NIŠ (PETLJA "POŽAREVAC") - POŽAREVAC (OBILAZNICA) - VELIKO GRADIŠTE - GOLUBAC ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE "ŠARGAN - MOKRA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019)

Propis na snazi: 08/03/2019

 

8. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 13/2019)

Verzija na snazi: 08/03/2019 - 31/12/2019

 

9. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)

Propis objavljen: 14/02/2019 - važi do 09/03/2019

 

11. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018, 90/2018 i 5/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2019 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. februara 2019. godine, osim odredaba člana 1. stav 2, člana 2. st. 1, 9. i 10, člana 3. st. 2. i 5, člana 4. stav 3, člana 6. stav 9, člana 7. st. 2. i 5, člana 9. st. 5, 13. i 14, člana 11. st. 3. i 7, člana 15. stav 2. i člana 16. st. 1. i 3, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 11. marta 2019. godine.

 

11. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE - "Sl. glasnik RS", br. 12/2019: • Obaveza popisa zaliha cigareta sa stanjem na dan 23. februara 2019. godine •

Trgovac na veliko cigaretama dužan je da popisnu listu dostavi Upravi za duvan u roku od 15 od dana izvršenog popisa, odnosno najkasnije do 11. marta 2019. godine.

 

15. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNE ONLINE KONSULTACIJE ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA: • Rok za sugestije 15. mart 2019. godine •

S obzirom da se u primeni Zakona o političkim strankama pokazalo da je potrebno bliže urediti postupak osnivanja političke stranke, kao i uskladiti odredbe koje se odnose na brisanje političke stranke iz Registra sa zakonom, predložene su izmene i dopune članova Zakona u tom delu. Istovremeno, predložene su i određene izmene tehničkog karaktera kao što je brisanje odredbi koje su u vezi sa Odlukom US (09.04.2015) ili preciziranje odredbi koje se odnose na postupanje u vezi sa promenom podataka u Registru.

U pripremi polaznih osnova korišćeni su najbolji primeri iz uporedno-pravne prakse u oblasti političkog organizovanja.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije mogu poslati na prava.slobode.registri@mduls,gov.rs do 15. marta 2019. godine.

 

15. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: SPECIFIČNOSTI IZRADE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU: • Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje •

Filijala dostavlja za sve zdravstvene ustanove sa svog područja, sve izveštaje koji čine završni račun, posle izvršene kontrole, elektronskom poštom do 15. marta 2019. godine na adresu: zavrsni.racun@rfzo.rs. Takođe, dostavljeni obrasci se učitavaju preko terminal servera, pokretanjem NexTBIZ aplikacije.

 

15. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: OBJAVLJEN RADNI TEKST NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I SVEDOKA ZA PERIOD 2019 - 2025. GODINE: • Rok za sugestije 15. mart 2019. godine •

U cilju doprinosa izrade Nacrta strategije, Ministarstvo pravde poziva stručnu javnost da u okviru konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na radni tekst ovog strateškog dokumenta, putem elektronske pošte na adresu iva.kovacevic@mpravde.gov.rs do petka, 15. marta 2019. godine.

 

15. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: INSTRUKCIJE ZA IZRADU PREDLOGA PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD OD 2020. DO 2022. GODINE: • Rok za predaju Ministarstvu finansija 15. mart 2019. godine •

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, pri čemu su propisani krajnji rokovi za nivo Republike i to:

- 15. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu instrukcije dobijene instrukcije dostavljaju Ministarstvu finansija predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu.

 

15. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: KOMENTAR UREDBE O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019: • U primeni od 24. januara 2019. godine. Prestaje da važi Uredba o ocenjivanju državnih službenika ali će se ocenjivanje državnih službenika za 2018. godinu izvršiti u skladu sa ovom uredbom. Godišnji ciljevi organizacionih jedinica i samostalnih izvršilaca utvrdiće se do 15. marta 2019. godine •

Vrednovanje radne uspešnosti prema odredbama Uredbe, počinje za period vrednovanja od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, a godišnji ciljevi organizacionih jedinica, odnosno samostalnih izvršilaca za period vrednovanja iz stava 1. ovog člana utvrdiće se do 15. marta 2019. godine.

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni izn.)

Odobrenja za obavljanje delatnosti obrade duvana iz člana 96. stav 3. Zakona, koja su izdata po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 17/03), prestaju da važe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), odnosno 16. marta 2019. godine.

Usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona

Član 96 stav 3

Dozvole, odnosno odobrenja za obavljanje delatnosti koje su izdate po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), važe do isteka roka na koji su izdate.

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni izn.)

Rešenja iz člana 96. stav 4. Zakona, koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 17/03), prestaju da važe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), odnosno 16. marta 2019. godine.

Usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona

Član 96 stav 4

Rešenja koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), mogu se oduzeti ako lica upisana u Registar obrađivača duvana prestanu da ispunjavaju uslove na osnovu kojih su ta rešenja doneta.

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni izn.)

Privredni subjekti koji su do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 - dalje: Zakon o izmenama i dopunama), upisani u Registar obrađivača duvana dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 16. marta 2019. godine i podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti obrade duvana u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama.

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA DOZVOLE ZA RAD PLATNOG SISTEMA I SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILA RADA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)

Propis na snazi: 13/06/2015 - 16/03/2019

 

16. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POČETNOM KAPITALU I MINIMALNOM KAPITALU OPERATORA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)

Propis na snazi: 13/06/2015 - 16/03/2019

 

17. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: • Od 17. marta 2019. godine iznos bankarskih naknada objavljivaće se na sajtu Narodne banke Srbije •

Od 17. marta 2019. godine iznos bankarskih naknada objavljivaće se na sajtu Narodne banke Srbije.

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018)

Banke su dužne da svoje poslovanje i unutrašnje akte usklade sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018) do dana početka njegove primene, odnosno do 17. marta 2019. godine.

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. juna 2018. godine, a primenjuje se istekom devet meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 17. marta 2019. godine, osim odredaba čl. 28. do 30. i čl. 192. do 213, člana 217. i člana 218. stav 1. tačka 11) Zakona, koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POČETNOM KAPITALU, KAPITALU I KAPITALNOM ZAHTEVU OPERATORA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA I OBJAVLJIVANJA PODATAKA O NAKNADAMA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA NAPLAĆUJU KORISNICIMA PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLE ZA RAD PLATNOG SISTEMA I SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILA RADA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZGLEDA I SADRŽAJA IZVEŠTAJA O NAPLAĆENIM NAKNADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE REPREZENTATIVNIH USLUGA POVEZANIH S PLATNIM RAČUNOM ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREGLEDA USLUGA I NAKNADA POVEZANIH S PLATNIM RAČUNOM ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Početak primene: 17/03/2019

 

17. mart 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2019" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019)

Propis na snazi: 23/02/2019 - 17/03/2019

 

21. mart 2019. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)

Propis na snazi: 24/03/2018 - 21/03/2019

 

25. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: STATUS DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I USLOVI ZA DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE - PROMENE KOJE DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: • Prethodno radno iskustvo za direktora predškolske ustanove odnosi se na rad u bilo kojoj ustanovi obrazovanja i vaspitanja. Direktor ustanove obrazovanja i vaspitanja je u radnom odnosu na određeno vreme. Rok za usklađivanje radno-pravnog statusa direktora je 25. mart 2019. godine •

U odnosu na dosadašnje rešenje koje se odnosi na uslov od najmanje osam godina rada u predškolskoj ustanovi na poslovima vaspitanja i obrazovanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, sadašnji Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019 - dalje: Zakon) propisuje da je ovaj uslov vezan za godine rada (osam godina), ali u bilo kojoj ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja.

(…)

Zakon uređuje da se, ukoliko je za direktora imenovano lice iz reda zaposlenih u toj ustanovi, donosi rešenje o njegovom premeštaju na radno mesto direktora koje po sili zakona koje zamenjuje odgovarajuće odredbe ugovora o radu. Ovako predloženo rešenje ide u susret rešenjima koje propisuje Zakon o zaposlenima u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 95/2018), imajući u vidu da su i ustanove javne službe.

U situaciji da je direktor imenovan iz reda zaposlenih kod drugog poslodavca, ostvaruje pravo na mirovanje radnog odnosa na osnovu rešenja o imenovanju. Ovo znači da će mu poslodavac kod koga lice ima radni odnos, doneti rešenje o mirovanju radnog odnosa, a ustanova o kojoj je imenovan za direktora, zaključiće sa ovim licem ugovor o radu na određeno vreme.

Bilo da je reč o licu koji je direktor u ustanovi u kojoj ima radni odnos, ili je bio zaposlen kod drugog poslodavca, ovo lice/direktor ustanove ima pravo da se nakon prestanka prvog, odnosno drugog mandata vrati na poslove koje je obavljalo pre imenovanja za direktora ustanove.

Ukoliko direktoru ustanove kome miruje radni odnos prestane dužnost zbog isteka mandata ili na lični zahtev tokom trećeg i svakog narednog mandata, raspoređuje se na poslove koji odgovaraju stepenu i vrsti njegovog obrazovanja. Ako nema odgovarajućih poslova, ovo lice ostvaruje prava kao zaposleni za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa zakonom.

Prelaznim i završnim odredbama propisano je da je organ upravljanja dužan da radno-pravni status direktora, uskladi sa odredbama ovog zakona , u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 25. marta 2019. godine.

 

29. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU: • Rasprava će trajati od 8. marta do 29. marta 2019. godine •

Odbor za pravni sistem i državne organe Vlade Srbije, na 88. sednici, održanoj 6. marta 2019. godine, odobrio je sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu i utvrdio program sprovođenja javne rasprave, koja će se održati u periodu od 8. marta do 29. marta 2019. godine.

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 11/2018, 14/2018, 45/2018, 48/2018, 58/2018 i 104/2018)

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. septembra 2017. godine, a primenjuje se od dana početka primene prvog programa iz člana 13. stav 1. Pravilnika, osim odredaba člana 15. stav 3. tačka 11) koje se primenjuju od 1. aprila 2018. godine, člana 16. stav 2. tač. 4) i 5) koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine i člana 17. stav 2. tačka 6) koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine, člana 18. stav 2. tač. 6) do 10) koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine i čl. 20, 21. i 28. koje se primenjuju 18 meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 30. marta 2019. godine.

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta

Član 20

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta sprovodi se u skladu sa programom iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta sprovodi se na osnovu preporuke doktora medicine ili doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine koji sprovodi imunizaciju uz prethodnu pismenu saglasnost lica koje se aktivno imunizuje, odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

Pismena saglasnost ili odbijanje saglasnosti za preporučenu aktivnu imunizaciju daje se na Obrascu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta su:

1) varičela;

2) oboljenja izazvana humanim papiloma virusima;

3) hepatitis A;

4) hepatitis B;

5) grip;

6) oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije;

7) zoster;

8) rota virusne infekcije;

9) meningokokna bolest;

10) difterija;

11) tetanus;

12) veliki kašalj;

13) rubela;

14) krpeljski meningoencefalitis;

15) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom po epidemiološkim indikacijama.

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama

Član 21

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama sprovodi se u skladu sa programom iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija po kliničkim indikacijama sprovodi se kod lica kod kojih bolest protiv koje se imunizacija sprovodi može da ima teži oblik ili može da dovede do pogoršanja osnovnog oboljenja izostankom imunizacije.

 

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama sprovodi se na osnovu mišljenja doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine i preporuke doktora medicine ili doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine koji imunizaciju sprovodi uz prethodnu pismenu saglasnost tog lica, odnosno njegovog zakonskog zastupnika koje se aktivno imunizuje.

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena aktivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama su:

1) hepatitis A;

2) hepatitis B;

3) grip;

4) oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije;

5) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom.

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama su:

1) male boginje;

2) ovčije boginje;

3) infekcija citomegalovirusom;

4) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom.

Član 28

Plan potreba zdravstvenih ustanova u vakcinama, imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskim antitelima za obaveznu imunizaciju za period od tri godine zdravstvene ustanove sačinjavaju i dostavljaju nadležnom zavodu, odnosno institutu, najkasnije osamnaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Objedinjeni plan potreba zdravstvenih ustanova u vakcinama, imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskim antitelima za obaveznu imunizaciju za period od tri godine nadležni zavodi, odnosno instituti za teritoriju za koju su osnovani dostavljaju Institutu četrnaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika, u cilju izrade objedinjenog plana potreba za teritoriju Republike Srbije.

Na osnovu Republičkog plana potreba iz stava 3. ovog člana sačinjava se program iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika za naredne tri godine.

Plan potreba u vakcinama i imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskih antitela za nacionalnu rezervu, sačinjava Institut nakon sačinjavanja Republičkog plana potreba. Nacionalna rezerva planira se u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Objedinjeni plan potreba i nacionalne rezerve za Republiku Srbiju, Institut dostavlja RFZO i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dvanaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Objedinjeni plan potreba i nacionalna rezerva za Republiku Srbiju čini deo programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2012, 50/2015, 62/2016 i 24/2017)

Odredbe člana 6. stav 3, člana 8. stav 5, člana 30. stav 6. i člana 31. stav 3. ovog pravilnika primenjuju se do 31. marta 2019. godine.

Obavezni podaci kod vina sa geografskim poreklom

Član 6 stav 3

Izuzetno, ako naziv vinogradarskog geografskog proizvodnog područja koji se koristi kao oznaka geografskog porekla na osnovu rešenja o priznavanju oznake za vino sa geografskim poreklom donetog do 31. decembra 2012. godine ne odgovara nazivu iz Priloga 2, takav naziv može da se koristi prilikom deklarisanja, odnosno predstavljanja vina sa geografskim poreklom iz Republike Srbije.

Naziv proizvoda (trgovačko ime)

Član 8 stav 5

Nosioci prava na žig, odnosno od njih ovlašćeni proizvođači vina, kojima je priznato pravo na žig koji sadrži naziv, deo naziva ili upućuje na naziv oznake za vina sa geografskim poreklom, takav naziv mogu da koriste prilikom deklarisanja, odnosno predstavljanja vina bez geografskog porekla iz Republike Srbije, pod uslovom da se taj naziv navodi združeno sa nazivom proizvođača, odnosno nazivom nosioca prava na žig koji se navodi najmanje duplo krupnijim slovima, odnosno znakovima.

Naziv drugog geografskog područja i reči koje upućuju na geografsko područje

Član 30 stav 6

Prilikom deklarisanja regionalnog vina naziv manjeg geografskog područja može da se navede kao deo naziva proizvoda, ako je naziv tog manjeg geografskog područja deo naziva proizvoda sa priznatom geografskom oznakom, pod uslovom da se ostale reči i izrazi koji čine deo naziva proizvoda navode najmanje duplo krupnijim slovima, odnosno znakovima.

 

Pojmovi, izrazi i nazivi od opšteg značaja

Član 31 stav 3

Izuzetno, ako je u Vinarskom registru do dana stupanja na snagu ovog pravilnika kao naziv proizvoda (trgovačko ime) upisan naziv vina bez geografskog porekla u kome se koriste podaci iz stava 1. ovog člana, takav naziv može da se navodi prilikom deklarisanja odnosno predstavljanja.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)

Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. maja 2017. godine, osim odredbe člana 12. stav 1. Pravilnika za ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta u delu koji se odnosi na akreditaciju, kao i člana 12. stav 2. Pravilnika za ovlašćene organizacije za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta u delu koji se odnosi na akreditaciju uzorkovanja zemljišta za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, koje se primenjuju od 31. marta 2019. godine.

v) Uslovi u pogledu akreditacije

Član 12

Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta ispunjava uslov u pogledu akreditacije ako je akreditovana za standardne metode ispitivanja za izvođenje osnovnih parametara plodnosti zemljišta i ima sertifikat o akreditaciji laboratorije izdat od strane ATS u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, za predmet ispitivanja: zemljište.

Ovlašćena organizacija za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta ispunjava uslov u pogledu akreditacije ako je, pored akreditacije iz stava 1. ovog člana, akreditovana za standardne metode ispitivanja za izvođenje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, za uzorkovanje zemljišta za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta i ima sertifikat o akreditaciji laboratorije izdat od strane ATS u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, za predmet ispitivanja: zemljište.

Referentna organizacija, pored akreditacije iz st. 1. i 2. ovog člana, treba da osigura i kvalitet rezultata ispitivanja kroz učešće u PT (proficiency testing) šemama akreditovanih PT provajdera koji akreditacijom dokazuju da se Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti RT aktivnosti organizuju i sprovode u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 32/2018, 35/2018, 47/2018, 53/2018 - ispr., 56/2018 i 1/2019 - ispr.)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 15/2018, 32/2018, 47/2018 i 56/2018)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O SUFINANSIRANJU IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA JAVNE NAMENE U SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 120/2018)

Propis objavljen: 18/12/2018 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018 i 8/2019)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. februara 2019. godine, a primenjuje se od 31. marta 2019. godine.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016 i 8/2019)

Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. februara 2019. godine, a primenjuje se od 31. marta 2019. godine.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: • 31. mart 2019. godine rok za podnošenje godišnjih izveštaja o otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine •

Rok za podnošenje godišnjih izveštaja o otpadu Agenciji je 31. mart, a prošle godine podneto je više od 25.000 izveštaja.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 19/2018 i 32/2018)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona, gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

31. mart:

 

- direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor,

- direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor,

- Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor,

- direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije i

- direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014, 101/2017 i 13/2019)

Verzija na snazi: 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014, 101/2017 i 13/2019)

Banke su dužne da stanje koje se prikazuje na računu 102 - Potrošački krediti u skladu sa Odlukom o izmenama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019 - dalje: odluka), a ne prikazuje se na računu 102 - Potrošački krediti u skladu sa ovom odlukom - preknjiže na račun 108 - Ostali krediti u dinarima iz Odluke, sa stanjem na dan 31. marta 2019. godine.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017 i 13/2019)

Verzija na snazi: 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: • Preduzeća u obavezi da do 31. marta 2019. godine podnesu godišnji izveštaj o otpadu •

Preduzeća u obavezi da do 31. marta 2019. godine podnesu godišnji izveštaj o otpadu.

Pogledajte sve aktuelne zakonske rokove u tekućem mesecu

Izvor: Redakcija, 07.03.2019.