Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LIČNOJ KARTI: LIčNA KARTA IZDATA PRE DANA POčETKA PRIMENE OVOG ZAKONA VAżI DO ROKA NAVEDENOG U LIčNOJ KARTI, A NAJDUżE DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE


Stara lica, teško bolesni ili nepokretni građani neće morati da dolaze u MUP da bi lično podneli zahtev za novu, biometrijsku ličnu kartu, niti da je preuzmu kada bude gotova - rečeno je u MUP- u.

Stare, "papirne" lične karte krajem ove godine odlaze u istoriju. Zakonom o ličnoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 36/2011 - dalje: Zakon) propisano je da stare lične karte važe do 31. decembra 2016. godine, a važeći Pravilniko ličnoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007, 9/2008 i 85/2014) predviđa i uzimanje biometrijskih podataka radi izdavanja takozvanih čipovanih ličnih karata. To znači da će svi punoletni žitelji Srbije koji još imaju stare lične karte morati lično da ih zamene u policijskim upravama i stanicama, jer im se jedino tako, uz ostala potrebna dokumenta i potvrde o plaćenim taksama, mogu uzeti biometrijski podaci - otisci, fotografija i potpis.

S obzirom na to da je među korisnicima "papirne" lične karte najviše starijih građana kojima je ona izdata "trajno", ostaje pitanje da li će i stariji od 80 godina, kao i oni mlađi koji su zbog bolesti nepokretni, morati lično da predaju zahtev za izdavanje biometrijske lične karte.

- Ukoliko zbog starosti, invalidnosti ili bolesti građani nisu u mogućnosti da lično podnesu zahtev za izdavanje lične karte, neophodno je da neko od članova porodice o tome obavesti policijsku upravu ili stanicu nadležnu po mestu prebivališta ili boravišta te osobe - kažu u MUP. - Po prijemu ovog obaveštenja, ovlašćeni službenik MUP će doći na kućnu adresu, u zdravstvenu ili drugu ustanovu u kojoj građanin boravi. Od njega će primiti zahtev za izdavanje nove lične karte i, istovremeno, uzeti neophodne biometrijske podatke. To je uobičajena praksa u slučaju starih, nepokretnih ili teško obolelih građana. Nadležni službenik će, takođe, njima odneti ličnu kartu kada bude gotova.

Iz MUP podsećaju i da u policijskim upravama i stanicama, stari i bolesni imaju prednost prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte. Napominju, takođe, da već duže vreme na šalterima za zamenu ličnih karata - nema gužvi.

- Osim toga, postoji mogućnost i da se termini za podnošenje ovih zahteva zakažu SMS porukom ili preko portala e-uprave - kažu u MUP. - To građanima omogućava da zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnesu u zakazanom terminu, jer se tako tačno utvrđuje termin dolaska i zadržavanje na šalterima od najviše 10 minuta. I u vezi sa zakazivanjem termina SMS porukom ili internetom, starijim građanima mogu pomoći članovi porodice.

Državljanima Srbije starijim od 65 godina, na njihov zahtev, lična karta može se izdati trajno - kažu u MUP. - To je lična karta bez ograničenog roka važenja i izdaje se na obrascu koji ne sadrži mikrokontroler, odnosno čip. Treba, ipak, imati na umu da biometrijska lična karta ima niz prednosti, jer omogućava da se promena prebivališta evidentira u čipu bez izdavanja nove lične karte.

ZAKON O LIČNOJ KARTI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 36/2011)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o ličnoj karti

("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)

Član 11[s1]

Lična karta izdata pre dana početka primene ovog zakona važi do roka navedenog u ličnoj karti, a najduže do 31. decembra 2016. godine - do kog roka važe i lične karte izdate nakon početka primene Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS", broj 62/06), sa rokom važenja "27. juli 2011. godine". 

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Matijević, 05.03.2016.
Naslov: Redakcija