Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA: Pravilnik se primenjuje od 1. marta 2019. godine u domovima zdravlja i zavodima za zdravstvenu zaštitu iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, drugim davaocima zdravstvenih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite van Plana mreže i ustanovama socijalne zaštite, u kojima se propisuju lekovi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i za lekove koje pacijent plaća


Pravilnikom o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova ("Sl. glasnik RS", br. 74/2018 i 87/2018 - dalje: Pravilnik), u članu 37. stav 1, tačka 1) propisano jeda se od 1.marta 2019. godine ovaj Pravilnik primenjuje u domovima zdravlja i zavodima za zdravstvenu zaštitu iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, drugim davaocima zdravstvenih usluga primarnog nivoazdravstvene zaštite van Plana mreže i ustanovama socijalne zaštite, u kojima se propisujulekovi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ugovorimazaključenim sa Republičkim fondom i apotekama sa kojima Republički fond ima zaključeneugovore radi pružanja usluge izdavanja lekova koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznogzdravstvenog osiguranja, kao i za lekove koje pacijent plaća. Navedena odredba se odnosi naprimenu Obrasca 2 za propisivanje lekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenogosiguranja i Obrazac 1 za propisivanje lekova koji se ne obezbeđuju na teret sredstavaobaveznog zdravstvenog osiguranja.

1. Od 1. marta 2019. godine, izabrani lekari više neće moći da na Obrascu LR-1 propisuju lekove i medicinsko tehnička pomagala koja se propisuju na lekarski recept i obezbeđuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Napominjemo da je ugovor sa Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca Topčider, raskinut, tako da sa Obrasci lekarskog recepta LR-1 više neće štampati, niti će zalihe, ako postoje u zdravstvenoj ustanovi, moći da se koriste za propisivanje lekova i medicinsko-tehničkih pomagala posle 1. marta 2019. godine.

Zalihe Obrasca recepta LR-1 zatečene na dan 1. marta 2019. godine, zdravstvena ustanova treba da izdvoji i evidentira količine. Republički fond će naknadno dostaviti informaciju o daljem postupanju sa zatečenim zalihama Obrasca LR-1.

Za obnovljivo propisivanje lekova od 1. marta 2019. godine izabrani lekar više neće izdavati prvi recept u papirnom obliku, već će i za prvo izdavanje leka i za sva obnovljiva izdavanja leka biti u upotrebi samo elektronski recept. Na isti način izabrani lekar postupa i u slučaju propisivanja antibiotika, leka za hitne slučajeve i u slučaju neobnovljivog propisivanja leka 32 hroničnu terapiju.

2. Napominjemo da će lekovi i medicinsko-tehnička pomagala koja su na Obrascurecepta LR-1 propisani pre 1. marta 2019. godine, moći da se realizuju u apotekama urokovima koji su i do sada važili za preuzimanje leka, odnosno medicinsko-tehničkogpomagala u odnosu na datum propisivanja na LR-1 receptu. Obnovljiva terapija koja jepropisana pre 1. marta 2019. godine, moći će da se preuzme u apoteci kako se i do sadapostupalo sa obnovljivim receptom.

3. U članu 4. stav 2. Pravilnika propisano je da propisivanje i izdavanje leka na recept može da se vrši i u papirnom obliku ako ne postoje tehnički uslovi za propisivanje i izdavanje leka u elektronskoj formi. Pod papirnim oblikom recepta podrazumeva se štampanje Obrasca 2 propisanog Pravilnikom i to iz sistema elektronskog recepta kojim raspolaže svaki izabrani lekar, odnosno zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite. To znači da će izabrani lekar, moći da iz sistema elektronskog recepta unapred odštampa Obrazac 2 elektronskog recepta, za potrebe propisivanja lekova za osigurana lica kojima je on izabrani lekar, u izuzetnim situacijama. Ako ne postoje tehnički uslovi za štampanje obrasca od strane izabranog lekara (npr. nema računara u seoskoj ambulanti) u sedištu doma zdravlja će biti odštampani Obrasci 2 za potrebe svih izabranih lekara u tom domu zdravlja.

Zdravstvena ustanova je dužna da vodi evidenciju o broju odštampanih recepata kojima je svaki lekar zadužen. Neupotrebljeni, oštećeni ili recepti pogrešno popunjeni, izdvajaju se, posebno evidentiraju i uništavaju uz zapisnik komisije koju imenuje direktor zdravstvene ustanove.

Svaki odštampani recept automatski ima štampan naziv zdravstvene ustanove, adresu i ID broj izabranog lekara, što ukazuje da na papirnim receptima mogu da propisuju lekove samo oni izabrani lekari čiji je ID broj odštampan na receptu (ne mogu da se "pozajmljuju" recepti drugim izabranim lekarima).

Pod nepostojanjem tehničkih uslova za propisivanje lekova na elektronskim receptima, kada je jedino moguće propisivanje lekova u papirnom obliku, podrazumeva se nastanak struje, "pad sistema", prekid internet veze, nedostatak računara i štampača (npr. u seoskim ambulantama), poseta izabranog lekara osiguranom licu u kućnim uslovima i slično.

Po uspostavljanju tehničkih mogućnosti (dolazak struje, interneta, pristup računaru posle kućne posete) lekar unosi u zdravstveni karton propisane lekove.

U apoteci, prilikom izdavanja leka propisanog u papirnom obliku, farmaceut u apoteci vrši digitalizaciju recepta, tako što sve potrebne podatke unosi u "sistem e-recepta".

4. Medicinsko-tehnička pomagala koja su izabrani lekari do sada propisivali na Obrascima LR-4, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr., 18/2015, 19/2017, 29/2017 - ispr. i 2/2019), od 1. marta 2019. godine, propisivaće se na elektronskom receptu Obrazac 2, s tim da se propisivanje vrši sa svim elementima kako se i do sada postupalo. Propisivanje medicinsko-tehničkih pomagala se vrši uvek na neobnovljivom elektronskom receptu (ke može da se propiše više ponovljenih izdavanja medicinsko-tehničkog pomagala, kao što postoji mogućnost kod propisivanja lekova). Ovo pravilo propisivanja medicinsko-tehničkih pomagala primenjuje se kod propisivanja svih medicinsko-tehničkih pomagala koja se propisuju na lekarskom receptu po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa i kod onih gde je navedeno da se količine određuju na mesečnom nivou a da se izdaju za period od, na primer, tri meseca (npr. pelene, iglice i slično).

5. Na osnovu člana 4. stav 5. Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, Institut za javno zdravlje Republike Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" doneće Stručno-metodološko uputstvo za propisivanje i izdavanje lekova posredstvom integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Izvor: Vebsajt Farmaceutske komore Srbije, 01.03.2019.
Naslov: Redakcija