Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr., 18/2015, 19/2017, 29/2017 - ispr., 2/2019, 16/2019 i 82/2019 - dr. pravilnik)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Ovim pravilnikom uređuju se i obrasci na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju prava na pomagala.

II VRSTE POMAGALA

Član 2

Pomagala utvrđena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond (sa ili bez participacije), jesu:

1. protetička sredstva (proteze);

2. ortotička sredstva (ortoze);

3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;

4. očna pomagala;

5. slušna pomagala;

6. pomagala za omogućavanje glasa i govora;

7. stomatološke nadoknade.

Pod pojmom pomagala obuhvaćen je i potrošni materijal koji je neophodan za korišćenje pojedinih pomagala.

Pomagala iz stava 1. ovog člana su medicinska sredstva u skladu sa zakonom.

Izuzetno, pod pojmom pomagala iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se i medicinska sredstva koja nisu registrovana a imaju dozvolu za proizvodnju, odnosno dozvolu za promet u skladu sa zakonom.

Sastavni deo ovog pravilnika je Lista pomagala (tabela 1) koja sadrži vrste pomagala, indikacije za propisivanje, učesnike u postupku propisivanja, rokove trajanja pomagala kao i delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja.

Sastavni deo ovog pravilnika je i Šifarnik pomagala (tabela 2) koji sadrži, prema vrstama pomagala, šifre pomagala ili dela pomagala, delove, količine, definisane standarde izrade pomagala, pomagala koja se servisiraju, delove koji se menjaju, odnosno popravljaju.

III INDIKACIJE I STANDARD

Član 3

Indikacije za propisivanje pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; broj pomagala koja se propisuju za određene vrste pomagala; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja i sl).

Standarde kvaliteta pomagala čine: način izrade pomagala - serijski proizvedena pomagala, individualna izrada pomagala po meri, vrste materijala od kojih se izrađuju pomagala u celini ili delovi pomagala; broj pomagala; servisiranje pomagala ili dela pomagala u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja i drugi parametri, koji garantuju funkcionalnost pomagala.

Za pomagala iz člana 2. ovog pravilnika Republički fond određuje najviši iznos naknade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 3a

Izuzetno, ukoliko osigurano lice nabavi pomagalo iste vrste većeg standarda od propisanog članom 3. stav 2. ovog pravilnika, razliku u ceni pomagala plaća iz svojih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Održavanje pomagala iz stava 1. ovog člana, servis, popravka i zamena dela pomagala koji je propisan ovim pravilnikom, obezbeđuje se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do visine najvišeg propisanog iznosa naknade za pomagalo i delove pomagala. Troškove dela pomagala, koje ne sadrži pomagalo iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, plaća osigurano lice u celosti iz svojih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Pravo na pomagalo većeg standarda od standarda propisanog ovim pravilnikom osigurano lice ostvaruje na osnovu izjave.

Izjavu iz stava 3. ovog člana osigurano lice daje na obrascu VS koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu Obrazac VS).

Obrazac VS popunjava se u četiri primerka, od čega dva primerka za isporučioca pomagala od kojih jedan primerak dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, a dva primerka za osigurano lice od kojih jedan primerak dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen lekar koji je propisao pomagalo.

IV NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

1. Propisivanje pomagala

Član 4

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena Listom pomagala, na osnovu medicinske indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo u skladu sa ovim pravilnikom, i odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

Osigurano lice ima pravo na pomagala koje propisuje izabrani lekar, odnosno lekar odgovarajuće specijalnosti na osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja i medicinskih indikacija i dr., u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Kada je za propisivanje pomagala potrebno mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno mišljenje tri lekara odgovarajućih specijalnosti, takvo mišljenje ne može biti starije od 12 meseci.

Član 5

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala iz člana 2. ovog pravilnika, na osnovu obrasca za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP" koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: obrazac OPP).

Obrazac iz stava 1. ovog člana važi 90 dana od dana izdavanja od strane lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabranog lekara.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog recepta "Obrazac LR-1" (u daljem tekstu: lekarski recept) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Obrazac lekarskog recepta za propisivanje pomagala iz stava 3. ovog člana, važi 30 dana od dana izdavanja od strane izabranog lekara.

Član 6

Za određene vrste pomagala koje su propisane u Listi pomagala iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, lekarska komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.

Ocena lekarske komisije iz stava 1. ovog člana koja je pozitivna sadrži i obaveštenje za osigurano lice, da se u roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi lekaru specijalisti koji je propisao pomagalo radi provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, u slučajevima utvrđenim ovim pravilnikom.

Za određene vrste pomagala propisane u Listi pomagala za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja - trajna stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl), pomagala se prvi put propisuju na način propisan ovim pravilnikom, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske komisije, ako je Pravilnikom ocena lekarske komisije propisana kao uslov za odobravanje pomagala.

Pravo na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena overa filijale.

Ako osigurano lice ima izabranog lekara van područja matične filijale, lekarska komisija iz stava 1. ovog člana, dužna je da o svojoj oceni odmah obavesti matičnu filijalu.

Pravo na pomagalo utvrđeno ovim pravilnikom, za koje nije propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala u smislu stava 1. ovog člana, osiguranom licu utvrđuje matična filijala overavanjem obrasca.

Član 7

Osiguranom licu se, za određene vrste pomagala utvrđena ovim pravilnikom, overa obrasca vrši uz utvrđivanje obaveze vraćanja pomagala matičnoj filijali.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, overa obrasca vrši se uz revers - pismenu izjavu osiguranog lica ili lica koje je donelo obrazac na overu, da će pomagalo koje po overenom obrascu bude preuzeto, biti vraćeno matičnoj filijali u roku od 30 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala ili po isteku utvrđenog roka trajanja za pomagalo.

Izuzetno od stava 2. ovog člana koncentrator kiseonika, ventilator za neinvazivnu ventilaciju i spoljna portabilna insulinska pumpa vraća se matičnoj filijali.

Ako je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt osiguranog lica, zakonski zastupnik ili naslednik osiguranog lica, dužan je da vrati pomagalo matičnoj filijali, osim pomagala za nadoknadu dela tela (proteze za gornje i donje ekstremitete) koja se ne vraćaju.

Pomagala za koja je utvrđena obaveza vraćanja posebno su obeležena u Listi pomagala.

2. Rok važenja obrasca za propisivanje pomagala

Član 8

Osigurano lice je dužno da u roku od 90 dana od dana propisivanja, isporučiocu preda obrazac koji za pojedina pomagala utvrđena ovim pravilnikom, mora biti prethodno overen u matičnoj filijali.

Ako osigurano lice u roku iz stava 1. ovog člana isporučiocu ne preda obrazac ili obrazac ne može da iskoristi iz bilo kog drugog razloga (gubitak obrasca, neupotrebljivost obrasca zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obavezno je da obnovi postupak propisivanja pomagala i Republičkom fondu dostavi neiskorišćen overen obrazac, a u slučaju gubitka obrasca pismenu izjavu da obrazac nije iskoristilo.

V ROK TRAJANJA POMAGALA

Član 9

Osiguranom licu se pomagalo daje na korišćenje prema utvrđenim rokovima trajanja, definisanim Listom pomagala, za svaku vrstu pomagala.

Rokovi trajanja pomagala utvrđuju se prema starosnoj dobi osiguranog lica i drugim kriterijumima datim u Listi pomagala, zavisno od vrste pomagala i iskazuju se u mesecima ili godinama, a kod pomagala koja se održavaju - u najmanjoj dužini trajanja.

Rokovi trajanja pomagala određeni ovim pravilnikom, računaju se od dana isporuke pomagala, koja po primljenom overenom obrascu mora biti izvršena u roku od 15 dana.

Propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se po skraćenom postupku.

Propisivanje pomagala po skraćenom postupku iz stava 4. ovog člana, vrši lekar specijalista odgovarajuće specijalnosti u skladu sa Listom pomagala bez mišljenja lekara specijaliste, a overu obrasca vrši matična filijala bez ocene lekarske komisije uz uslov da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti u skladu sa Pravilnikom.

Izuzetno od stava 5. ovog člana kod proteza za donje ekstremitete propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se u skladu sa članom 6. stav 1. ovog pravilnika.

VI ISPORUKA POMAGALA

Član 10

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ostvaruje pravo na pomagala, delove pomagala, potrošni materijal za pojedina pomagala i održavanje pomagala kod pravnih i fizičkih lica - proizvođača pomagala, odnosno drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju dozvolu za obavljanje prometa medicinskih sredstava; u apotekama sa kojima Republički fond ima zaključen ugovor, a za stomatološke nadoknade u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: isporučioci pomagala).

Isporučilac pomagala odgovoran je za kvalitet, bezbednost i efikasnost pomagala.

Isporučilac pomagala iz stava 1. ovog člana, za pomagala iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika potrebno je da ima:

- rešenje Agencije za privredne registre o registraciji isporučioca kao privrednog subjekta,

- rešenje Ministarstva zdravlja da može da se bave proizvodnjom, odnosno prometom medicinskih sredstava i

- rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za upis pomagala u Registar medicinskih sredstava, osim apoteka i zdravstvenih ustanova koje delatnost obavljaju na osnovu zakona i imaju ugovor sa Republičkim fondom o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Isporučilac pomagala iz stava 1. ovog člana, za pomagala iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, potrebno je da ima:

- rešenje Agencije za privredne registre o registraciji isporučioca kao privrednog subjekta i

- rešenje Ministarstva zdravlja da može da se bave proizvodnjom, odnosno prometom medicinskih sredstava.

Republički fond, za potrebe obezbeđivanja osiguranom licu pomagala, delova pomagala i potrošnog materijala za pojedina pomagala zaključuje ugovore o isporuci pomagala sa isporučiocima iz stava 1. ovog člana, po cenama propisanim u skladu sa članom 3. stav 3. ovog pravilnika.

Ugovori iz stava 5. ovog člana zaključuju se po zahtevu isporučioca pomagala podnetog na osnovu javnog poziva.

Ugovori iz stava 5. ovog člana zaključuju se na period od tri godine.

Član 10a

Pomagala koja osiguranim licima Republički fond obezbeđuje na osnovu člana 10. ovog pravilnika, moraju da budu:

- proizvedena, održavana i upotrebljavana prema propisanim uslovima i za namenu za koju su proizvedena tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika pomagala i drugih osoba,

- proizvedena prema odgovarajućem kvalitetu u skladu sa propisima donetim na osnovu zakona kojim se uređuju medicinska sredstva,

- da imaju dozvolu za stavljanje u promet, izdatu od strane nadležnog organa, odnosno agencije, u skladu sa zakonom.

Obaveza isporučioca

Član 11

Isporučilac je obavezan da osiguranom licu isporuči funkcionalno pomagalo izrađeno u svemu prema odgovarajućem obrascu, odnosno isporuči funkcionalno pomagalo.

Isporučilac uručuje pomagalo osiguranom licu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primljenog odgovarajućeg obrasca.

Član 11a

Ako je na obrascu OPP ili lekarskom receptu propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena sa količinom pomagala u originalnom pakovanju, zbog čega nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, isporučilac je obavezan isporučiti najbližu veću količinu pomagala, s obzirom na količinu originalnog pakovanja serijski proizvedenog pomagala.

Član 12

Kvalitet i funkcionalnost isporučenog pomagala u skladu sa odgovarajućim obrascem, garantuje isporučilac, odnosno izvođač stomatoloških nadoknada (stomatolog).

Isporučilac je dužan da, uz pomagalo izda uputstvo za upotrebu i održavanje kao i garantni list koji sadrži: garantni rok proizvođača za celo pomagalo i pojedine delove, pravo na reklamaciju, pravo i uslove održavanja (servisiranje, popravka, remont i zamena celog ili dela pomagala u zavisnosti od vrste pomagala), kao i spisak ovlašćenih servisa za održavanje najmanje za rok trajanja pomagala utvrđen ovim pravilnikom.

Isporučilac je dužan da osiguranom licu obezbedi pomagalo na privremeno korišćenje za vreme obavljanja servisa serijski proizvedenog pomagala (zamensko pomagalo).

Garantni rok isporučioca za pomagalo ili deo pomagala ne može biti kraći od garantnog roka proizvođača pomagala ili dela pomagala.

Isporučilac je dužan da o svom trošku održava celo ili deo pomagala do kraja garantnog roka, kao i da uz svaki zamenjen deo izda garantni list.

Garantni rok teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu.

Član 13

(Brisan)

VII PROVERA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA

Član 14

Proveru funkcionalnosti pomagala, za pomagala za koja je to predviđeno ovim pravilnikom, po pravilu vrši lekar specijalista koji je propisao pomagalo, a izuzetno lekar specijalista iste specijalnosti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i lekar specijalista koji je propisao pomagalo (u daljem tekstu: lekar specijalista), u roku od 30 dana od dana uručenja pomagala osiguranom licu.

Lekar specijalista iz stava 1. ovog člana potvrđuje da je isporučeno odgovarajuće pomagalo, i to:

- da pomagalo služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečava nastanak deformiteta i koriguje postojeći deformitet, kao i da olakšava vršenje osnovnih životnih funkcija;

- da je isporučeno pomagalo odgovarajućeg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i da je ispravno, odnosno da je isporučeno pomagalo većeg standarda i da je ispravno;

- da je osigurano lice korisnik pomagala.

Provera funkcionalnosti iz stava 1. ovog člana vrši se uz prisustvo osiguranog lica, odnosno drugog lica (član porodice) ukoliko je osigurano lice iz zdravstvenih razloga sprečeno da lično prisustvuje proveri funkcionalnosti pomagala.

Lekar specijalista iz stava 1. ovog člana sačinjava izveštaj o proveri funkcionalnosti na obrascu IPF u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Obrazac IPF popunjava se u tri primerka od čega jedan primerak zdravstvena ustanova u kojoj je zaposlen lekar specijalista iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana od dana izvršene provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, a dva primerka se uručuju osiguranom licu od čega je jedan primerak za isporučioca.

Proveru funkcionalnosti stomatoloških nadoknada vrši doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani stomatolog) ili lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom.

Podatak o izvršenoj proveri funkcionalnosti stomatološke nadoknade unosi se u stomatološki zdravstveni karton osiguranog lica i o proveri funkcionalnosti ne sačinjava se izveštaj iz stava 4. ovog člana.

Član 15

Osigurano lice ima pravo na prigovor na isporučeno pomagalo, koji u pisanoj formi podnosi matičnoj filijali u roku od 15 dana od dana isporuke, odnosno od dana potvrđene provere funkcionalnosti.

O prigovoru iz stava 1. ovog člana odlučuje komisija koju formira direktor matične filijale u sastavu od tri člana, koju čine jedan lekar odgovarajuće specijalnosti, isporučilac spornog pomagala i lice zaposleno u matičnoj filijali koga ovlasti direktor matične filijale.

Komisija iz stava 2. ovog člana, u prisustvu osiguranog lica, donosi ocenu po prigovoru osiguranog lica.

Ako komisija iz stava 2. ovog člana utvrdi osnovanost prigovora, isporučilac je obavezan da otkloni nedostatke.

Komisija iz stava 2. ovog člana ocenu donosi u tri primerka od čega se jedan primerak uručuje osiguranom licu, jedan isporučiocu pomagala a jedan primerak za matičnu filijalu.

VIII ODRŽAVANJE, REMONT I ZANAVLJANJE POMAGALA

Član 16

Osigurano lice ima pravo na održavanje određenih pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala, na teret Republičkog fonda u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Osigurano lice ima pravo na servisiranje određenih pomagala koje obuhvata redovan godišnji servis.

Osigurano lice ima pravo na popravku dela pomagala u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ima pravo na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.

Osigurano lice ima pravo na remont određenih pomagala po isteku roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Remont pomagala podrazumeva zamenu dela pomagala u skladu sa Listom pomagala.

Servisiranje, popravka ili zamena dela pomagala i remont, vrše se po postupku koji je propisan za ostvarivanje prava na pomagalo.

Održavanje, odnosno servisiranje pomagala, popravku dela pomagala i zamenu dela pomagala i remont, upisuje serviser u servisnu knjižicu.

Servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana osiguranom licu izdaje serviser najkasnije kod prvog servisiranja, što se bliže reguliše ugovorom iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika.

U servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci:

1. naziv pomagala;

2. šifra pomagala propisana ovim pravilnikom;

3. proizvođač, odnosno isporučilac;

4. garantni rok pomagala;

5. datum izdavanja pomagala osiguranom licu;

6. vrsta usluge u okviru održavanja (servisiranja, popravke, zamene), odnosno remonta;

7. datum izvršene usluge održavanja, odnosno remonta;

8. potpis i pečat ovlašćenog servisera.

Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajućeg korišćenja ili nestručne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala.

Troškove popravke i zamene dela pomagala većeg standarda od propisanog članom 3а stav 2. ovog pravilnika snosi osigurano lice iz svojih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Republički fond ugovorom iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika reguliše održavanje određenih pomagala i remont pomagala.

Član 17

Po isteku roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, za pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja, osigurano lice ima pravo na izdavanje istovrsnog pomagala, ako ovlašćeni serviser oceni da je ranije izdato pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu o čemu izdaje pisanu potvrdu.

Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja kada je istekao rok trajanja pomagala, za period za koji je prema mišljenju ovlašćenog servisera to pomagalo još uvek upotrebljivo, odgovara osiguranom licu i odgovarajućeg je kvaliteta.

Član 18

Pod zanavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se pravo na zamenu pomagala drugim pomagalom iste vrste pre isteka roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, koje stiče osigurano lice kod koga nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih je dalja upotreba izdatog pomagala nemoguća.

Izuzetno od stava 1. ovog člana osigurano lice ima pravo na zanavljanje koncentratora kiseonika i ventilatora za neinvazivnu ventilaciju koji su usled upotrebe dotrajali, na osnovu mišljenja ovlašćenog servisera.

Ocena opravdanosti propisivanja pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti.

Ocenu opravdanosti propisivanja novog pomagala vrši lekarska komisija.

Član 19

Overa obrasca za zamenu i dobijanje drugog pomagala iste vrste, vrši se u matičnoj filijali.

Osigurano lice je obavezno da matičnoj filijali vrati pomagalo čija se zamena vrši. Vraćanje pomagala vrši se u roku od 7 dana od dana isporuke novog pomagala.

IX KORIŠĆENA POMAGALA

Član 20

Osiguranom licu se izdaje novo ili korišćeno pomagalo.

Osiguranom licu se izdaje novo pomagalo, ako Republički fond ne raspolaže korišćenim, ispravnim pomagalom.

Pod korišćenim pomagalom iz stava 1. ovog člana, smatra se servisirano pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali u skladu sa ovim pravilnikom, a za koje je utvrđeno da je ispravno.

Za svako pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali, a nije rađeno po meri osiguranog lica, ovlašćeni serviser utvrđuje ispravnost, odnosno dotrajalost pomagala. Utvrđenu ispravnost vraćenog pomagala ovlašćeni serviser potvrđuje overom servisne knjižice, uz prisustvo ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste, što serviser utvrđuje u izveštaju u prisustvu ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, pomagalo je dotrajalo kada je na osnovu izveštaja ovlašćenog servisera i podataka proizvođača pomagala, bez obzira na vrednost popravke, nemoguća popravka pomagala zbog nedostatka rezervnih delova.

Procenu dotrajalosti vraćenog pomagala vrši serviser na poziv ovlašćenog radnika matične filijale, odmah po prijemu vraćenog pomagala, a servisiranje pomagala za koje je utvrđeno da nije dotrajalo, serviser vrši posle donošenja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, na poziv matične filijale. Od momenta vraćanja pomagala do izdavanja osiguranom licu servisiranog korišćenog pomagala, osim u periodu procene dotrajalosti i servisiranja, vraćeno pomagalo se nalazi u prostorijama matične filijale.

Servisiranje, popravka ili zamena dela vraćenog pomagala vrši se u skladu sa ovim pravilnikom.

Procena dotrajalosti i servisiranje vraćenog pomagala uređuje se ugovorom sa isporučiocem iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika.

Podaci o servisiranju korišćenog pomagala koje nije dotrajalo, upisuju se u servisnu knjižicu iz člana 16. stav 8. ovog pravilnika.

Korišćeno pomagalo za koje je utvrđeno da je ispravno, osiguranom licu izdaje matična filijala, osim koncentratora kiseonika, ventilatora za neinvazivnu ventilaciju i spoljne portabilne insulinske pumpe koji izdaje zdravstvena ustanova, pri čemu u garantni list upisuje datum isporuke.

Kod korišćenih pomagala, garantni rok utvrđuje isporučilac i taj rok iznosi najmanje polovinu garantnog roka za nova pomagala.

Rok trajanja korišćenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrđenog ovim pravilnikom.

Član 21

Matična filijala određuje lice za prijem vraćenih pomagala, obezbeđuje prostor za prijem vraćenih pomagala i poziva ovlašćenog servisera radi utvrđivanja ispravnosti, odnosno dotrajalosti vraćenog pomagala.

O vraćenim pomagalima, utvrđenoj ispravnosti, odnosno dotrajalosti pomagala, matična filijala vodi posebnu evidenciju.

Direktor matične filijale, za pomagalo za koje je utvrđeno da je dotrajalo u smislu člana 20. stav 5. ovog pravilnika, donosi odluku da se takvo pomagalo ustupi bez naknade zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, ili reciklira. Za recikliranje matična filijala zaključuje ugovor sa ovlašćenim subjektima za recikliranje.

X PARTICIPACIJA ZA IZDATA POMAGALA

Član 22

Osigurano lice plaća participaciju za pomagalo propisanog standarda u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija, osim za izdato korišćeno pomagalo.

XI POMAGALA UTVRĐENA OVIM PRAVILNIKOM KOJA OSIGURANIM LICIMA OBEZBEĐUJE REPUBLIČKI FOND

1. Protetička sredstva (proteze)

1.1. Proteze za gornje i donje ekstremitete

Član 23

Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ruka ili noga, ima pravo na protezu (levu ili desnu) za nedostajući ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo.

Osiguranom licu prvu protezu za nedostajući ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo propisuje lekar specijalista fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.

Osigurano lice ima pravo na popravku i remont proteze i zamenu delova proteze, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Član 24

Proteze za gornje ekstremitete jesu:

1. estetska proteza šake;

2. podlakatna (transradijalna) estetska proteza;

3. podlakatne (transradijalne) mehaničke proteze sa ugrađenom šakom;

4. nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza;

5. nadlakatne (transhumeralne) mehaničke proteze;

6. estetska proteza posle dezartikulacije ramena.

Član 25

Proteze za donje ekstremitete jesu:

1. proteza za stopalo;

2. potkolene (transtibijalne) proteze;

3. proteza posle dezartikulacije kolena;

4. natkolena (transfemoralna) proteza;

5. proteza posle dezartikulacije kuka.

Član 26

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar - ortotičar najranije 5 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku ambulantne ili bolničke rehabilitacije..

Pri izradi prve proteze za donje ekstremitete, osiguranom licu se stavlja privremeno ležište sa definitivnim skeletom.

Osiguranom licu se, po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje trajno ležište proteze na skeletu iz stava 2. ovog člana.

Član 27

Osigurano lice ima pravo na zamenu ležišta proteze zbog nastalih anatomskih promena na patrljku, ako se postojeće ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ležišta ili nošenjem većeg broja navlaka.

Član 28

Rok trajanja privremenog ležišta proteze je od šest do 12 meseci, a trajnog ležišta najmanje od 12 do 18 meseci.

Član 29

Delovi proteze izrađuju se zavisno od vrste proteze od različitih materijala u skladu sa Šifarnikom pomagala.

1.2. Spoljna proteza za dojku

Član 30

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke ima pravo na spoljnu protezu za dojku i grudnjak za spoljnu protezu za dojku.

Član 31

(Brisano)

2. Ortotička sredstva (ortoze)

2.1. Ortoze za ekstremitete i kičmu

Član 32

Osiguranom licu obezbeđuju se ortoze radi sprečavanja ili korekcije deformacija, kontrole pokreta i postizanja stabilizacije ili rasterećivanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičme.

Osigurano lice ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Član 33

Ortoze za ekstremitete i kičmu jesu:

1. ortoze za gornje ekstremitete;

2. ortoze za donje ekstremitete;

3. ortoze za kičmu - spinalne ortoze.

Član 34

Uz pojedine ortoze za donje ekstremitete, osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi priključak sa odgovarajućom vrstom skočnog zgloba, sa ili bez ograničenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu izrađenu po meri.

2.2. Ortoze za lečenje iščašenih kukova

Član 35

Osigurano lice do navršenih sedam godina života ima pravo na ortozu (aparat) za lečenje iščašenih kukova po Pavliku i Atlanta aparat.

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

3.1. Ortopedske cipele sa ulošcima

Član 36

Pravo na ortopedske cipele sa ulošcima ima osigurano lice koje može da se kreće, ali zbog bolesti ili deformiteta stopala u slučaju bolesti ili stanja utvrđenih iz Liste pomagala, i prema medicinskim indikacijama iz Liste pomagala, za kretanje ne može da koristi konfekcijsku obuću.

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri ili gipsanom otisku.

Osigurano lice uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

Član 37

Posebni dodaci i umeci koji se ugrađuju u ortopedsku cipelu iz člana 36. ovog pravilnika, čine njen sastavni deo.

Član 38

Ortopedska cipela se izrađuje od kože ili skaja, prilagođena je vrsti deformiteta, obliku stopala kada je opterećeno i skraćenju donjeg ekstremiteta koje se nadoknađuje.

Ulošci za ortopedske cipele izrađuju se od kože, osim u slučaju angiopatije kada se izrađuju od silikona.

Osiguranom licu koje ima pravo na protezu, odnosno ortozu za donje ekstremitete odobravaju se ortopedske cipele kao sastavni deo pomagala.

3.2. Invalidska kolica

Član 39

Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštećenja lokomotornog sistema, ima pravo na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).

Član 40

Invalidska kolica jesu:

1. invalidska kolica na ručni pogon;

2. dečija invalidska kolica;

3. elektromotorna invalidska kolica.

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).

Osigurano lice ima pravo na održavanje i remont invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.

Član 41

Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.

Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

Član 42

Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica, bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.

3.3.1. Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

Član 43

Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja.

Član 44

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:

1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);

2. metalni štap za hodanje, sa tri ili četiri tačke oslonca;

3. metalni ortopedski štap sa krivinom;

4. metalne podlakatne štake.

Član 45

Izuzetno od člana 41. ovog pravilnika, osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).

Član 46

Slepo osigurano lice koje je delimično paralizovano ima pravo na metalni ortopedski štap sa krivinom.

3.3.2. Ostala pomoćna pomagala

Član 47

Ostala pomoćna pomagala jesu:

1. bolnički krevet sa trapezom;

2. sobna dizalica;

3. antidekubitus dušek;

4. pojasevi.

3.4. Sanitarne sprave

Član 48

Sanitarne sprave jesu:

1. endotrahealne kanile;

2. električni inhalator sa maskom;

3. koncentrator kiseonika;

4. portabilni-prenosni koncentrator kiseonika;

5. ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima;

6. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;

7. urin kateteri i urinarni kondom;

8. pelene;

9. pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti;

10. spoljna insulinska portabilna pumpa;

11. silikonski upijajući flaster;

12. tubularni elastični zavoj;

13. elastični pamučni zavoj (Hartmann).

Član 49

Koncentrator kiseonika, portabilni-prenosni koncentrator kiseonika, ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima i ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pomagalo propisano.

Koncentrator kiseonika, portabilni-prenosni koncentrator kiseonika, ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima i ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h osiguranom licu se izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana.

Zdravstvena ustanova iz člana 1. ovog stava određuje lekare specijaliste koji vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala i vodi posebnu evidenciju o izdatim koncentratorima kiseonika, portabilnim-prenosnim koncentratorima kiseonika, ventilatorima za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima i ventilatorima za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h.

U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih koncentratora kiseonika, portabilnih-prenosnih koncentratora kiseonika, ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima i ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.

Član 50

Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu, odnosno vetkolostomu, kolostomu, odnosno izvedenu ili urostomu, posle teških operacija gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.

Osigurano lice ima pravo i na materijal za negu, odnosno održavanje stome, u slučaju iritacije kože oko stome, odnosno postojanja ožiljaka koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge.

Član 51

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida, ima pravo i na trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu.

Član 51a

Osigurano lice kod koga je nemoguće pražnjenje bešike putem kontrolisane (voljne) drenaže, ima pravo na stalni "Foli urin kateter" (sa urin kesama sa ispustom) ili urinarni kondom (sa urin kesama sa ispustom).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osigurano lice sa neurogenom retencijom ili sa ortotopičnom bešikom kod koga je nemoguća kontrola pražnjenja bešike, a obučeno je za samokateterizaciju, ima pravo na PVC urin kateter za jednokratnu upotrebu, osim u slučaju pojave urinarne infekcije, kada ima pravo na lumbrifikovani urin kateter za jednokratnu upotrebu.

Osigurano lice ima pravo samo na jednu vrstu katetera iz ovog člana.

Član 52

Osigurano lice starije od tri godine života kod koga postoji trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike, odnosno trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, umesto pomagala iz člana 51a ovog pravilnika, ima pravo na pelene i uloške za inkontinenciju.

Pomagalo iz stava 1. ovog člana, na predlog lekara specijaliste - neurologa i urologa, odnosno neurologa, urologa i fizijatra, propisuje izabrani lekar na obrascu lekarskog recepta.

Osigurano lice ima pravo na količinu pelena i u rokovima utvrđenim Listom pomagala.

Pravo na uloške za inkontinenciju u skladu sa indikacijama iz Liste pomagala ima osigurano lice starije od sedam godina života.

Ukoliko se ulošci za inkontinenciju koriste u kombinaciji sa pelenama, ukupna odobrena količina oba pomagala ne može biti veća od količine propisane za pelene.

Pomagala iz stava 4. ovog člana, na predlog lekara iz stava 2. ovog člana, propisuje izabrani lekar, a ocenu opravdanosti propisivanja pomagala daje lekarska komisija.

Član 52a

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula, ima pravo na pen špric.

Osigurano lice iz stava 1. ovog člana koje koristi insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ima pravo na odgovarajuće igle za pen špric, zavisno od uzrasta i broja propisanih dnevnih doza insulina, i to osigurano lice uzrasta do 18 godina života od 30 do 150 komada mesečno, prema broju propisanih dnevnih doza insulina, a osigurano lice starije od 18 godina života 30 komada mesečno, ukoliko je na 1 ili 2 doze insulina, a 60 komada mesečno ako ja na 3, 4 ili više dnevnih doza insulina.

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od D. Mellitus, kao i osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 ili više dnevnih doza insulina) ili na terapiji insulinskom pumpom, ima pravo na urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu, ukoliko je osposobljeno za sprovođenje samokontrole i lečenja šećerne bolesti, u količini propisanoj Listom pomagala.

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči insulinom ili je na terapiji insulinskom pumpom, bez obzira na godine života i nezavisno od broja dnevnih doza insulina, kao i osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II), ima pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi.

Slepo i slabovido osigurano lice iz stava 4. ovog člana ima pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi sa govornim softverom.

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus ima pravo na određeni broj odgovarajućih test traka za aparat (sa ili bez lanceta), u količini propisanoj Listom pomagala.

Osigurano lice iz stava 5. ovog člana, koje ima pravo na odgovarajući broj lanceta a poseduje automatsku lancetu (lancetar), umesto lanceta ima pravo na određeni broj umetaka za automatsku lancetu (lancetar).

Član 53

Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu propisuje lekar specijalista interne medicine - endokrinolog, odnosno specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.

Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja spoljne insulinska portabilne pumpe na osnovu prethodnog mišljenja stručne komisije za upotrebu i bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije (u daljem tekstu: stručna komisija).

Stručnu komisiju iz stava 2. ovog člana čine lekari specijalisti interne medicine - endokrinolozi. Direktor Republičkog fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.

Lekar specijalista interne medicine - endokrinolog, odnosno specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa koji je propisao spoljnu insulinsku portabilnu pumpu osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisija iz stava 2. ovog člana koja daje prethodno mišljenje za isto osigurano lice.

Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.

Sedište stručne komisije je u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Član 54

Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa u kojoj je pomagalo propisano.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana, određuje lekare specijaliste da vrše obuku i kontrolu pravilnog korišćenja spoljne portabilne insulinske pumpe.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim spoljnim insulinskim portabilnim pumpama.

U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih spoljnih insulinskim portabilnih pumpi na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.

Član 54a

Silikonski upijajući flaster, hipodermalnu iglu, tubularni elastični zavoj (Tubifast) i elastični pamučni zavoj (Hartmann) osiguranom licu obolelom od urođene bulozne epidermolize propisuje izabrani lekar na lekarskom receptu prema količinama propisanim u Listi pomagala, za period od tri meseca.

4. Očna pomagala

Član 55

Očna pomagala jesu:

1. naočare (ram i stakla za korekciju);

2. teleskopske naočare (naočare sa specijalnim sistemom sočiva);

3. kontaktna sočiva;

4. očne proteze;

5. tiflotehnička pomagala i to:

- Brajeva pisaća mašina;

- reproduktor;

- Brajev sat za slepe (ručni ili džepni);

- naočari sa tamnim staklima;

- beli štap za slepe;

- ultrazvučni štap za slepe;

- govorni softver za srpski jezik;

- Dejzi plejer.

Član 56

Nova plastična stakla u dioptrijama, odobravaju se osiguranom licu, pre isteka određenog roka trajanja, ako se razlika, u sfernoj ili u cilindričnoj korekciji, izmeni za 1,0 D.

Član 57

Osigurano lice ima pravo na terapeutska kontaktna sočiva.

Osigurano lice do 16 godina života ima pravo na meka kontaktna sočiva.

Osigurano lice starije od 3 godine života ima pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na meka kontaktna sočiva.

Osigurano lice starije od 16 godina života ima pravo na tvrda kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva.

Član 58

Osigurano lice starije od 18 godina života ima pravo na servisiranje očne proteze - poliranjem, jednom godišnje.

5. Slušna pomagala

Član 59

Osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha, ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije, u skladu sa indikacijama propisanim Listom pomagala.

Član 60

Osigurano lice ima pravo na slušni aparat odgovarajućih elektroakustičnih svojstava, prema vrsti i stepenu oštećenja sluha, koje svojim mišljenjem utvrdi lekar specijalista ORL - subspecijalista audiolog ili lekar specijalista ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove, na osnovu izvršenih vokalnih i tonalnih audioloških ispitivanja.

Kod zaušnog slušnog aparata (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina života (sa najmanje dva kanala nezavisnog pojačanja) u roku od najmanje 15 dana vrše se tri testiranja sa usklađivanjem aparata i to korišćenjem odgovarajućeg tipa slušnog aparata koja se obavljaju kod izabranog dobavljača od strane osiguranog lica.

Osigurano lice do kraja redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života sa obostranim trajnim gubitkom sluha, koji je na jednom uhu veći od 40 DB, koji obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja od 1000-4000 Hz, ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora.

Član 61

Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja slušnog aparata, Republički fond, odnosno lekarska komisija može da zahteva stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata od komisije za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje (u daljem tekstu: komisija).

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na "Obrascu ZM" koji je propisan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine tri člana od kojih su najmanje dva člana lekari specijalisti ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove, i jednog ili dva zamenika člana. Direktor Republičkog fonda rešenjem imenuje i razrešava članove komisije i jednog ili dva zamenika člana komisije.

Lekar specijalista ORL koji je dao mišljenje za propisivanje slušnog aparata, odnosno koji je propisao slušni aparat osiguranom licu ne može da bude član komisije, odnosno zamenik člana koja daje stručno mišljenje za isto osigurano lice.

Komisija je dužna da svoje pisano, obrazloženo stručno mišljenje odmah dostavi Republičkom fondu, odnosno lekarskoj komisiji koja je zahtevala stručno mišljenje.

Direktor Republičkog fonda rešenjem iz stava 3. ovog člana, na predlog direktora filijale utvrđuje mesto zasedanja, vreme rada i broj sednica komisije u filijali u kojoj je obrazovana.

Član 62

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnog umetka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB, ima pravo na izradu individualnog umetka za ušni kanal - individualne olive.

Član 63

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a po isteku dve nedelje od uključenja zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije za zaušni procesor.

Član 63a

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom ima pravo na zamenu zaušnog procesora.

Zamenu zaušnog procesora propisuje lekar specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja zaušnog procesora na osnovu mišljenja stručne komisije za kohlearne implante.

Stručnu komisiju iz stava 3. ovog člana čine lekari specijalisti koji se bave otorinolaringologijom. Direktor Republičkog fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.

Lekar specijalista koji je propisao zamenu zaušnog procesora osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisije iz stava 3. ovog člana.

Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.

6. Pomagala za omogućivanje glasa i govora

Član 64

Osigurano lice kod koga postoji trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora zbog laringektomije, pod uslovom da učenjem ezofagealnog govora ne postoji mogućnost da se osposobi za sporazumevanje i da je testiranjem utvrđeno da se korišćenjem aparata za omogućavanje govora - elektrolaringsa, može osposobiti za sporazumevanje sa okolinom, ima pravo na aparat - elektrolarings sa dve baterije i punjačem za baterije.

Osigurano lice kod koga je izvršena totalna laringektomije, sa traheostomom ima pravo na ovlaživač vazduha - izmenjivač vlažnosti i toplote i dodatak za tuširanje.

Osiguranom licu uz pomagala iz stava 2. ovog člana priznaje se i pravo na adheziv.

7. Stomatološke nadoknade

Član 65

Stomatološke nadoknade su:

1. mobilne (pokretne) zubne nadoknade za lica starija od 65 godina života;

2. pokretni ortodontski aparati za osigurana lica do 18 godina života;

3. nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema.

Član 66

Po isteku rokova trajanja propisanih ovim pravilnikom, osigurano lice ima pravo na novu stomatološku nadoknadu, samo u slučaju da je lekar stomatolog sa odgovarajućom specijalizacijom utvrdio da je dotadašnja stomatološka nadoknada postala neupotrebljiva.

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

U periodu od isteka garantnog roka za izradu do isteka roka trajanja stomatološke nadoknade, troškove popravke (lepljenja i reparature) snosi Republički fond.

Član 67

Standardni materijal za izradu stomatoloških nadoknada je akrilat, osim za određene vrste nadoknada kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema, gde se umesto akrilata koristi silikon.

XII OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMAGALA

Član 68*

Obrasci za ostvarivanje prava na pomagala su:

1. Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP";

2. Lekarski recept - "Obrazac LR-1";

3. Obrazac reversa;

tač. 4. i 5.* (prestale da važe)

6. Izveštaj o proveri funkcionalnosti pomagala - Obrazac IPF;

tačka 7.* (prestala da važi)

8. Izjava za obezbeđivanje pomagala većeg standarda od propisanog - Obrazac VS.

Član 69

Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP" iz člana 68. tačka 1. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži, na poleđini, overu matične filijale, koja se popunjava za pomagala za koja je Listom pomagala propisana overa matične filijale.

Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na obrascu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 70

Na lekarskom receptu iz člana 68. tačka 2. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje osiguranom licu određena pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se izdaju u apoteci.

Pomagala koja izabrani lekar propisuje na lekarskom receptu utvrđena su na mesečnom nivou a izdaju se u količini određenoj u Listi pomagala.

Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na lekarskom receptu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 71

Obrazac reversa, propisan ovim pravilnikom, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Revers se popunjava u tri primerka kada je pomagalo novo. Jedan primerak obrasca reversa zadržava matična filijala pri overi obrasca za propisivanje pomagala, a dva primerka obrasca reversa vraćaju se osiguranom licu, koje ih predaje isporučiocu pomagala. Isporučilac pomagala oba primerka obrasca reversa overava, jedan primerak obrasca reversa vraća osiguranom licu, a drugi primerak obrasca reversa dostavlja filijali uz račun za isporučeno pomagalo. Za korišćeno pomagalo revers se popunjava u dva primerka i to jedan za osigurano lice, a drugi ostaje filijali.

Obrazac iz stava 1. ovog člana je list formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 72*

(Prestao da važi)

Član 73

Obrazac Izveštaja o proveri funkcionalnosti pomagala - IPF iz člana 68. tačka 6. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210mm x 297mm) štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 73a*

(Prestao da važi)

Član 73b

Obrazac Izjave za obezbeđivanje pomagala većeg standarda od propisanog iz člana 68. tačka 8. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzije 210 mm x 297 mm) štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 74

Obrasce iz čl. 69, 70. i 71. štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Član 74a

Republički fond organizuje i sprovodi kontrolu izvršenja zaključenih ugovora sa isporučiocem pomagala.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Osigurana lica koja su na dan početka primene ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 52/12, 62/12 - ispravka, 73/12 - ispravka, 1/13, 7/13 - ispravka, 112/14, 114/14 - ispravka, 18/15, 19/17 i 29/17 - ispravka), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.

Član 75a

Osigurano lice Republičkog fonda koje je i korisnik boračko-invalidske zaštite, ostvaruje pravo na pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim pravilnikom, pod uslovom da pravo na određeno pomagalo nije ostvarilo po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

Član 76

(Brisan)

Član 77

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 22/08 - prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 - ispravka, 115/08, 120/08 - ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10).

Član 78

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. juna 2012. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 1/2013)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 112/2014 i 114/2014 - ispr.)

Član 35

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine, osim odredbi čl. 9. i 10. ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)

Član 34

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

 

LISTA POMAGALA

 

1. Protetička sredstva (proteze)

Tabela 1

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

I grupa
do 7g

II grupa
preko 7 do 18g

III grupa
preko 18 do 65g

IV grupa
preko 65g

1

2

3

4

5

6

7

Proteze za gornje ekstremitete

001

Estetska proteza šake

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et manus, Z89.0 ili Z89.1
- urođeni nedostatak šake ili prstiju (Aplasia manus et digiti (digitorum) congenita Q 71.3)

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
-overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

48

60

NE

DA

002

Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputation antebrachii, Z 89.2
- urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

48

60

NE

DA

003

Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii, Z89.2
- urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice

84 meseca sa pravom na remontom - mehaničkog zgloba sa rotorom, šake, suspenzije i estetske rukavice

NE

DA

004

Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

Osigurano lice starije od 12 godina života učenik, student i lice kome proteza može pomoći za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života, kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii bill. Z 89.3
- urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2),
- uz priložen test separacije i psihološko testiranje
- samo za dominantnu ruku
- prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
- jedna estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

-

36

36

-

NE

DA

005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - estetske šake i suspenzije

84 meseca sa pravom na remont - estetske šake i suspenzije

NE

DA

006

Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna -mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - mehaničke šake, rotora i suspenzije

84 meseca sa pravom na remontom - mehaničke šake, rotora i suspenzije

NE

DA

007

Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake, suspenzije

84 meseca sa pravom na remont - spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake, suspenzije

NE

DA

008

Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

Osigurano lice starije od 12 godina života učenik, student i lice kome proteza može pomoći za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života, kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii bill. Z 89.3 uz očuvan pokret u ramenu,
- uz-urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0,
- jedna estetska rukavica na 12 meseci priložen test separacije i psihološkog testiranja
- samo za dominantnu ruku
- prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
- estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

-

60

60

-

NE

DA

009

Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem art. humeroscapularis
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - estetske šake, estetske rukavice i suspenzije

84 meseca sa pravom na remont - estetske šake, estetske rukavice i suspenzije

NE

DA

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak nadlaktice ili podlaktice

- lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu,
- izabrani lekar kada se propisuje bez proteze

2 meseca

NE

DA

011

Elastični zavoj

Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija gornjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje
- 2 komada

- lekar spec. fizikalne medicine

trajno

NE

DA

Proteze za donje ekstremitete

012

Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et partium pedis Z 89.4
- urođeni nedostatak dela stopala i prstiju
(Aplasia pedum et digitorum congenital Q 72.3)

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

NE

DA

013

Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem regionis malleoli et pedis Z 89.4
- urođeni nedostatak stopala i dezartikulacija u skočnom zglobu Q72.3

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

NE

DA

014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis Z 89.5
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala
(Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60 meseci sa pravom na remont - stopala, suspenzije, adaptera, podkolenog dela - maleola

NE

DA

119

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis Z 89.5
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

NE

DA

 

120

 

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem genus transtibiialis Z 89.5
- urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou kolena (Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

24

60

NE

DA

121

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis Z 89.6
- urođeni defekt nadkolenice Q72.0

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

NE

DA

122

Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis Z 89.6

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. fizikalne medicine Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. fizikalne. medicine
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

24

60

NE

DA

020

Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena)

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak potkolenice ili natkolenice

- lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez proteze

2 meseca

NE

DA

021

Elastični zavoj

Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija donjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje
- 2 komada, a kod transfemoralne amputacije - 3 komada

- lekar spec. fizikalne medicine

trajno

NE

DA

Spoljna proteza za dojku

023

Spoljna proteza za dojku

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke Z 90.1

- izabrani lekar na osnovu otpusne liste

12 meseci

NE

DA

210

Grudnjak za spoljnu protezu za dojku

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke Z 90.1

- izabrani lekar na osnovu otpusne liste

12 meseci

NE

DA

221

Perika

Osigurano lice kod koga postoji gubitak kose kao posledica hemio ili radio terapije

- izabrani lekar na osnovu otpusne liste

12 meseci

NE

DA

 

2. Ortotička sredstva (ortoze)

 

 

Šifra

 

Naziv pomagala

 

Indikacije

 

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

 

Doplata

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Ortoze za gornje ekstremitete

029

Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec.
neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

DA

034

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2) kao samostalna ili u sklopu drugih stanja kao što su: hemi, para i tetra plegije i pareze (G81; G82)
- Arthritis puerilis (M 08)
- Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
- Opekotine trećeg stepena (T22.3; T22.7; T23.3 i T23.7) samo za decu do 18 godina života

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

60

NE

DA

036

Ortoza za ručni zglob funkcionalna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Arthrogryposis multiplex congenita (Q 74.3)
- St. rost fracturam ossis navicularis male sanata (S 62.0)
- Arthritis puerilis (M08)

- lekar spec. Fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

60

NE

DA

Ortoze za donje ekstremitete

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

Osigurano lice kod koga postoji;
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- paraliza n. peroneusa G 57.3

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

DA

043

Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne distrofije, miopatije ili neuropatije

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

DA

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Monoplegia extremitatis inferioris (G83.1)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

DA

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

Osigurano lice kod koga postoji;
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Spina bifida sa myelomeningocelom (Q 05)
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta
- Opekotine III stepena (T24.3 i T24.7) samo za decu do 18 godine života

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

DA

200

Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

- Abreviatio extr. inf.cong. veća od 8 cm,
- Nejednaka dužina udova (stečena) M21.7 koja ne može da se reši ortopedskom cipelom.

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

NE

DA

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoji:
- deformitet tipa "O" ili "X" kolena (Q74.1)

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

-

NE

DA

048

Ortoza za kukove - dinamička

Osigurano lice kod koga postoji stanje "visećeg" kuka zbog:
- subluksacije kuka
- luksacija endoproteze (T84)
- luksacije tumor-proteze (T84)

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

DA

049

Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

DA

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od:
- pareze bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

-

NE

DA

052

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti, jer je indikovana hirurška intervencija

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6 meseci

NE

DA

124

Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
- Paralisis n. peronei (uz trajnu nemogućnost dorzalne fleksije)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48 meseci za cipele 12 meseci

NE

DA

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom, kočnicom na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- monoplegija donjeg ekstremiteta (G83.1)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48 meseci za cipele 12 meseci

NE

DA

Ortoze za lečenje iščašenih kukova

054

Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Dislocatio coxae evolutiva (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija (Q65) i neuromišićnih stanja

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale

6

-

NE

DA

055

Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Deformationes coxae congentia (Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.6)

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale

6

-

NE

DA

056

Atlanta aparat - ortoza

Osigurano lice uzrasta do 7 godina:
- kod Pertesove bolesti (Legg-Calve- Perthesova bolest - M91.1)
- kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova (Q65)

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6

-

NE

DA

Ortoza za kičmu - spinalne ortoze

061

Tomas kragna - jednodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia (M 50.1)
- Fractura pathologica (sa neurološkim ispadima)
- Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
- Luxatio colli multiplex (S 13.3)
- Spondylolisthesis (M 43,1) sa neurološkim ispadima
- degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG dokazanim neurološkim ispadima

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

DA

062

Tomas kragna - dvodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- maligni procesi u vratnom delu kičme
- patološki prelom vrata (kao posledica osteoporoze ili tumora ili primarnog zapaljenskog specifičnog stanja pršljenova)
- Haernia disci sa neurološkim ispadima
- stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
- stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije, cervikalna stenoza sa neurološkim ispadom M99.4
- Spondilytis, alia specificata (M46.8)
- Spondilytis, non specificata (M46.9)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

DA

064

Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- patološki prelom vrata (M84.4)
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u bolnici kao i podešavanje ortoze

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

DA

067

TLSO sa tri tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S22.0) distalno od Th8, konzervativno lečenje
- stanje posle operacije tumora kičmene moždine i/ili kičmenih pršljenova
- Spondilodiscitis (M46.9) i TBC (M46.8)

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

DA

068

TLSO dinamička - korektivna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (gradus 2 do gradus 4)
- Spondylolysis (M43.0), kod dece do 16 godina
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C
41.2)
- Skolioza (M41) do 40 stepeni (Cob) ili hiperkifoza (M40) preko 45 stepeni (Cob) ili hiperlordoza (M40) kod dece uzrasta do 16 godina

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

DA

071

LSO stabilizaciona ortoza

Kod osiguranog lica kod koga postoji:
- Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0) konzervativno ili posle operacije
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (gradus 2 do gradus 4)
- Neoplasma malignum columne vertebralis C41.2) u roku od tri meseca od postavljene dijagnoze

- lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

DA

201

Pectus carinatum aparat

Osigurano lice do 16 godina života kod koga postoji:
- Pectum carinatum Q67.7

- lekar spec. fizikalne medicine ili lekar spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

-

NE

DA

 

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

6

7

Ortopedske cipele

073

Ortopedske cipele sa ulošcima

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa:
- nogom kraćom 1,5 cm i više (leva ili desna).
Osigurano lice uzrasta preko 18 godine života sa nogom kraćom 3 cm i više (leva ili desna).
Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na stopalu (ili leva ili desna ili oba ukoliko ne koristi protezu);
- izražene trofičke promene stopala sa ulceracijama kod: Angiopathia diabetica peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I 73.1), u tom slučaju ulošci su silikonski

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

NE

DA

074

Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

Osigurano lice
- sa paretičnim ili paralitičnim stopalom, kao posledica bolesti ili povrede

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec, ortopedije ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

NE

DA

209

Ortopedske cipele za Talipes equinus i Talipes equinovarus

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinus (kopitasto stopalo) Talipes equinus
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo) Talipes equinovarus (Q 66.0)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec, ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

NE

DA

077

Ortopedske cipele za elephantiasis

Osigurano lice:
- sa deformitetom stopala tipa slonovskog stopala (elephantiasis)

- lekar spec. vaskularne hirurgije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

NE

DA

Invalidska kolica

202

 

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje.

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

DA

DA

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg: kod koga postoji:
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G10, G11,G12, G60 i G71) kod osobe koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti, maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

 

 

203

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života - ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 126:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje

- lekar fizikalne medicine ili spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci
sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

DA

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg kod koga postoji:
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G10, G11,G12, G60 i G71) kod osobe koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom,
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

 

 

 

204

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci
sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

DA

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- sa cerebralnom paralizom;
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

205

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci
sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

DA

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
- sa cerebralnom paralizom (G80)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

128

Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)

Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa paraplegijom nastalom iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, uz uslov da poseduje prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu

- lekar specijalista neurologije uz mišljenje spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

84

DA

DA

129

Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

Osigurano lice uzrasta od 3 godine, sa teškim oblikom cerebralne paralize (G80) koje nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
Osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. neurologije ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

DA

207

Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:

- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena (Z89.5), ali je aplikacija proteze kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

DA

Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
- kome su potpuno oduzete obe noge (G82.0;G82.1 i G82.2);
- sa metastazama u donjim ekstremitetima;
- teška neuromišićna oboljenja (G10,G11, G12, G60 i G71)
- Arthrogryposis koja onemogućava hod (Q74.3)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

083

Toaletna kolica

Osigurano lice obolelo od:
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- cerebralne paralize (G80)
- težih oblika mišićne distrofije (G71)
- kvadriplegije (G82,3; G82,4 i G82.5)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60

NE

DA

084

Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)

Osigurano lice starije od 16 godina kod koga postoji: potpuna oduzetost donjih ekstremiteta nastala iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, a zbog delimične oduzetosti obe ruke ne može aktivno da pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno upravljati elektromotornim kolicima uz obavezno priloženo, psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja sposobnosti bezbednog upravljanja elektromotornim kolicima) i pisana saglasnost zakonskih staratelja (za maloletnu decu)

- lekar spec. neurologije ili spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
sa pravom na remont - zamena oštećenih delova, osim akumulatora i punjača koji se zamenjuju u propisanim rokovima,
- rok 24 meseca za dva akumulatora

DA

DA

086

Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

Osigurano lice sa:
- paraplegijom (G82.0; G82.1 i G82.2)
- tetraplegijom (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teškim oblikom mišićne distrofije (G71)
- cerebralnom paralizom (G80)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale

36 meseci

NE

DA

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

087

Drvene potpazušne štake na podešavanje

Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- nedostatka jedne noge;
- paralize jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenja jedne noge;
- ankiloze ili kontrakure velikih zglobova noge

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurologije
- overa filijale uz revers

uzrast do 18 god.
12 meseci

uzrast preko 18 god.
36 meseci

DA

DA

 

 

Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- preloma noge;
- posle operacije na donjim ekstremitetima

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortopedije
- overa filijale uz revers

2-4 meseca

 

 

089

Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak jedne noge;
- paraliza jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenje jedne noge;
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec, neurologije
- overa filijale uz revers

60

DA

DA

090

Metalni ortopedski štap sa krivinom

Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano

- lekar spec. neurologije
- overa filijale uz revers

60

DA

DA

091

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 80.0, G 82.0, G 82.1, G 82.2 i T 90.5

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

DA

DA

131

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

Osigurano lice kod koga postoji:
- politrauma u fazi oporavka, a lice zbog drugih bolesti ne može da koristi štake

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

DA

DA

132

Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 80.0, G 82.0, G 82.1, G 82.2 i T 90.5, ukoliko ne može da koristi stalak za hodanje sa četiri noge

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

DA

DA

190

Metalne podlakatne štake

Osigurano lice obolelo od:
- Paralisis cerebralis infantilis (G 80)
- Sequelae poliomyelitidis (B 91)
- Spina bifida sa myelomeningocelom (Q05)

- lekar spec. fizikalne medicine
- overa filijale uz revers

60

DA

DA

Ostala pomoćna pomagala

093

Bolnički krevet sa trapezom

Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog:
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teških neuromišićnih bolesti
- cerebralne paralize (G80) uz odgovarajuće stambeno -komunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologije,
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

10 godina

DA

DA

094

Sobna dizalica

Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5) uz odgovarajuće stambeno komunalne uslove

-lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologije,
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

10 godina

DA

DA

095

Antidekubitus dušek

Osigurano lice koje zbog:
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- retkih bolesti
- teških neuromišićnih bolesti
- cerebralne paralize (G80) mora trajno da leži u krevetu dobija ovo pomagalo radi prevencije pojave dekubitusa uz odgovarajuće stambeno - komunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologije,
- lekarska komisija
- overa filijale

5 godina

NE

DA

208

Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia femoralis (K 41) ili Hernia inguinalis (K 40) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća

- lekar spec. hirurgije
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast do 18 god.
8 meseci

uzrast preko 18 god.
36 meseci

NE

NE

135

Pojas za trbušnu kilu

Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća

lekar spec. hirurgije
-lekarska komisija
- overa filijale

uzrast do 18 god.
8 meseci

uzrast preko 18 god.
36 meseci

NE

NE

Sanitarne sprave

097

Endotrahealna kanila metalna (2 komada)

Osigurano lice kod koga postoji:
- trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile godišnje

- lekar spec. ORL

12 meseci

NE

DA

188

Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

Osigurano lice kod koga postoji:
- trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile

- lekar spec. ORL

6 meseci

NE

DA

098

Električni inhalator sa maskom

Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- trajne, srednje teške astme (FEV1 60- 80%)
- trajne, teške astme (FEV1 < 60%) Osigurano lice starije od 65 godina sa hroničnom opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena (FEV1 < 30%) i sa najmanje 3 hospitalizacije tokom poslednje godine.
Osigurana lica obolela od cistične fibroze (E84)
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- lekar subspec. pulmologije ili spec. pneumoftiziologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

5 godina

8 godina

5 godina

DA

NE

099

Koncentrator kiseonika protoka do 5 l/min (kiseonički koncentrator)

Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna insuficijencija, bez obzira na uzrok, uključujući i retke bolesti, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje sa:
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) < 7,3 kPa ( < 55 mm Hg) ili SaO2 < 88%
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od 89%, uz: znake plućne hipertenzije, periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca, policitemiju (hematokrit > 0,55).
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- lekar subspec. pulmologije ili lekar spec. pneumoftiziologije zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje jednog subspec. pulmologije, odnosno spec. pneumoftiziologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers.
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se isporučuje i izdaje pomagalo i vodi evidencija

Rok trajanja koncentratora kiseonika je 10 god., najmanje, osim za filter za kiseonik čiji je rok trajanja 1 godina i crevo za dovod kiseonika gde je rok trajanja 5 godina

DA

DA

222

Portabilni-prenosni koncentrator kiseonika protoka do 3 l/min

Osigurano lice obolelo od arterijske plućne hipertenzije, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do 26 godina života i zaposleno lice, odnosno preduzetnik, kome je za samostalno obavljanje aktivnosti svakodnevnog života, pored koncentratora kiseonika protoka do 5 l/min, neophodno i korišćenje portabilnog-prenosnog koncentratora kiseonika

- lekar subspec. pulmologije ili lekar spec. pneumoftiziologije zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje jednog subspec. pulmologije, odnosno spec. pneumoftiziologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers.
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se isporučuje i izdaje pomagalo i vodi evidencija

10 godina

DA

DA

211

Ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima

Osigurano lice obolelo od
- teških oblika mišićne distrofije
- spinalne mišićne atrofije
- amiotrofične lateralne skleroze (ALS)
- visoke lezije cervikalne kičme i produžene moždine
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

Za adultne pacijente lekar subspec. pulmologije ili lekar spec. pneumoftiziologije zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje lekara spec. neurologije i mišljenje lekara subspec. pulmologije ili lekara spec. pneumoftiziologije Instituta za plućne bolesti Vojvodine - Sremska Kamenica ili Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije ili Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Niš ili Odeljenja za pulmologiju Kliničko-bolničkog centra Zemun,
Za osigurana lica uzrasta do 18 godina života lekar subspec. pulmologije ili lekar spec. pneumoftiziologije zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje lekara spec. dečje neurologije i mišljenje lekara subspec. pulmologije ili lekara spec. pneumoftiziologije ili lekara spec. pedijatrije u službi pulmologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić";
- mišljenje komisije za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima;
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers.
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se isporučuje i izdaje pomagalo i vodi evidencija

Rok trajanja ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima je 10 god., najmanje, osim za filter i masku za ventilator 1 godina, bateriju tri godine i turbinu/motor gde je rok trajanja najmanje 20.000 radnih sati

DA

DA

215

Ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima -24h

Osigurano lice obolelo od
- teških oblika mišićne distrofije
- spinalne mišićne atrofije
- amiotrofične lateralne skleroze (ALS)
- visoke lezije cervikalne kičme i produžene moždine
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

Za adultne pacijente lekar subspec. pulmologije ili lekar spec. pneumoftiziologije zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje lekara spec. neurologije i mišljenje lekara subspec. pulmologije ili lekara spec. pneumoftiziologije Instituta za plućne bolesti Vojvodine - Sremska Kamenica ili Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije ili Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Niš ili Odeljenja za pulmologiju Kliničko-bolničkog centra Zemun;
Za osigurana lica uzrasta do 18 godina života lekar subspec. pulmologije ili lekar spec. pneumoftiziologije zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje lekara spec. dečje neurologije i mišljenje lekara subspec. pulmologije ili lekara spec. pneumoftiziologije ili lekara spec. pedijatrije u službi pulmologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić";
- mišljenje komisije za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima;
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers.
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se isporučuje i izdaje pomagalo i vodi evidencija

Rok trajanja ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24h je 10 god., najmanje, osim za filter i masku za ventilator 1 godina, bateriju tri godine i turbinu/motor gde je rok trajanja najmanje 20.000 radnih sati

DA

NE

100

Disk podloga sa kesama za ileostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom ili vetkolostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca.
Izuzetno, na osnovu mišljenja spec. hirurgije 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

Kod privremene ileostome ili vetkolostome:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
Kod stalne ileostome ili vetkolostome:
Za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja kod stalne ileostome ili vetkolostome:
izabrani lekar

-

NE

NE

136

Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom ili vetkolostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

Kod privremene ileostome ili vetkolostome:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
Kod stalne ileostome ili vetkolostome:
Za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja kod stalne ileostome ili vetkolostome:
izabrani lekar

-

NE

NE

137

Disk podloga sa kesama za kolostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca.
Izuzetno, na osnovu mišljenja spec. hirurgije 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

Kod privremene kolostome
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
Kod stalne kolostome:
Za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja kod stalne kolostome:
izabrani lekar

-

NE

NE

138

Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom; 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

Kod privremene kolostome
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
Kod stalne kolostome:
Za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja kod stalne kolostome:
izabrani lekar

-

NE

NE

139

Disk podloga sa kesama za urostomu

Osigurano lice sa izvedenom urostomom: 10 diskova i do 30 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja: izabrani lekar

-

NE

NE

140

Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

Osigurano lice sa izvedenom urostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja: izabrani lekar

-

NE

NE

141

Krema za negu stome

- iritirana koža oko ileo, vetkolo, kolo ili urostome (najviše četiri za godinu dana)

- izabrani lekar

-

NE

NE

220

Sprej za negu stome

- iritirana koža oko ileo, vetkolo, kolo ili urostome (najviše četiri za godinu dana).
Pomagalo se obezbeđuje osiguranom licu umesto kreme za negu stome.

- izabrani lekar

-

NE

DA

142

Pasta za ispune ožiljnih neravnina

- postojanje ožiljaka oko stome koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge (najviše dve za godinu dana)

- izabrani lekar

-

NE

NE

193

Silikonski upijajući flaster

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2
- uzrasta do 5 godina 8 komada mesečno
- uzrasta preko 5 do 10 godina 10 komada mesečno
- uzrasta preko 10 do 16 godina 12 komada mesečno
- uzrasta preko 16 godina 14 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. dermatovenerologije u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

-

NE

NE

223

Tubularni elastični zavoj (Tubifast)

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2, u količini do:
- tri komada crveni,
- tri komada zeleni,
- dva komada plavi i
- jedan komad žuti,
mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. dermatovenerologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

-

NE

NE

224

Elastični pamučni zavoj (Hartmann)

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2, u količini do:
- 80 komada 4cmx4m,
- 80 komada 6cmx4m,
- 80 komada 8cmx4m,
- 80 komada 10cmx4m i
- 80 komada 12cmx4m,
mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. dermatovenerologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

-

NE

NE

143

Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida (Z93)

- izabrani lekar uz mišljenje spec. hirurgije

12 meseci

NE

NE

101

Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

Osigurano lice, kod stanja:
- inkontinencije urina ili
- retencije urina koja se ne može hirurški rešiti dobija za period od 3 meseca: 2 stalna urin katetera od silikona sa 30 urin kesa sa ispustom, ili mesečno 3 urin katetera od lateksa sa 10 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologije

-

NE

NE

144

Urin kateter za jednokratnu upotrebu (bez urin kesa)

Osigurano lice kod stanja:
- neurogene retencije zbog povrede kičme
- ortotopične bešike koje je obučeno da samo sebi aplikuje kateter dobija mesečno do 60 PVC katetera sem u slučaju pojave urinarnih infekcija, kada dobija do 60 lumbrifikovanih urin katetera, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologije

-

NE

NE

145

Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

Osigurano lice muškog pola sa: inkontinencijom urina koja se ne može hirurški rešiti dobija mesečno 30 urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od 3 meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologije

-

NE

NE

102

Pelene

Osigurano lice sa smetnjama u razvoju bez obzira na godine života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
Osigurano lice uzrasta od 3 do 18 godina života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca. Osigurano lice starije od 18 godina života sa paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca.
Osigurano lice obolelo od retke bolesti, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca.

Za prvo propisivanje:
- za osigurano lice sa smetnjama u razvoju i osigurano lice od 3-18 godina života, izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. neurologije i spec. urologije,
- za osigurano lice starije od 18 godina i osigurano lice obolelo od retke bolesti izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. neurologije, spec. fizikalne medicine i spec. urologije,
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

-

NE

NE

212

Ulošci za inkontinenciju

Osigurano lice sa smetnjama u razvoju bez obzira na godine života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
Osigurano lice uzrasta od 3 do 18 godina života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca. Osigurano lice starije od 18 godina života sa paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca.
Osigurano lice obolelo od retke bolesti, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca.

Za prvo propisivanje:
- za osigurano lice sa smetnjama u razvoju i osigurano lice od 3-18 godina života, izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. neurologije i spec. urologije,
- za osigurano lice starije od 18 godina i osigurano lice obolelo od retke bolesti izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. neurologije, spec. fizikalne medicine i spec. urologije,
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

-

NE

NE

214

Hipodermalna igla

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2 u količini do 400 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. dermatovenerologije u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

-

NE

NE

146

Pen špric

Osigurano lice obolelo od
- D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula

- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine

-

NE

NE

147

Igle za pen špric

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje koristi insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom u količini od 30 do 150 kom. mesečno, prema broju propisanih dnevnih doza insulina, a izdaje se za period od tri meseca. Osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od D. Mellitus koje koristi insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom prema broju dnevnih doza insulina:
1 i 2 doze - 30 kom. mesečno
3, 4 i više doza - 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
Osigurano lice do 18 godina života sa nedostatkom hormona rasta u količini do 30 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar

-

NE

NE

148

Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od D. Mellitus 50 komada za period od 3 meseca nezavisno od broja propisanih dnevnih doza insulina.
Osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji (4 ili više dnevnih doza insulina) ili na terapiji insulinskom pumpom 50 komada za period od 6 meseci.

- izabrani lekar

-

NE

NE

149

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus:
-
koje se leči insulinom ili je na terapiji insulinskom pumpom nezavisno od godina života i broja dnevnih doza insulina;
- trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina;
- osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II).

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

-

NE

NE

216

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus:
- koje se leči insulinom ili je na terapiji insulinskom pumpom nezavisno od godina života i broja dnevnih doza insulina;
- trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina;
- osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II).

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

-

NE

NE

150

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta do 18 godina života:
- do 4 doze insulina dnevno 100 test traka mesečno i do 100 lanceta ili do 20 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca;
- 4 i više doza insulina dnevno ili na insulinskoj pumpi 150 traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II) 50 test traka mesečno Trudnice na insulinskoj terapiji bez obzira na broj doza insulina 150 test traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta preko 18 godina života:
- do 4 doze insulina 50 traka za period od 3 meseca,
- 4 i više doza insulina ili na insulinskoj pumpi 100 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine.

-

NE

NE

217

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) za merenje nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči
injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta do 18 godina života:
- do 4 doze insulina dnevno 100 test traka mesečno i do 100 lanceta ili do 20 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca;
- 4 i više doza insulina dnevno ili na insulinskoj pumpi 150 test traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca;
Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II) 50 test traka mesečno
Trudnice na insulinskoj terapiji bez obzira na broj doza insulina 150 test traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta preko 18 godina života:
- do 4 doze insulina 50 traka za period od 3 meseca;
- 4 i više doza insulina ili na insulinskoj pumpi 100 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine.

-

NE

NE

 

 

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina - HbA1c koji mora biti veći ili jednak 8,5%), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.

Za prvo propisivanje:
lekar specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice), uz propisanu medicinsku dokumentaciju;
- lekar specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za

-

 

 

104

Spoljna portabilna insulinska pumpa

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina - HbA1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje incipijentne dijabetesne nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h) ili manifestne nefropatije (priložen nalaz UEA veći od 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.

osigurano lice do 18 godina života), uz propisanu medicinsku dokumentaciju;
- mišljenje stručne komisije;
- lekarska komisija;
- overa filijale uz revers;
- provera pravilnog korišćenja u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa gde je terapija insulinskom pumpom propisana i gde se započinje primena ove vrste terapije.
Za propisivanje novog pomagala, uz dokaz da ranije dodeljeno pomagalo nije upotrebljivo:
- lekar specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa(za odrasle i trudnice);
- lekar specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za osigurano lice do 18 godina);
- mišljenje stručne komisije o neophodnosti nastavka primene ovog vida insulinske terapije;
- overa filijale uz revers.

 

DA

NE

Osigurano lice ženskog pola, obolelo od D. Mellitus tip I lečeno intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom, koje ima lošu glikoregulaciju u periodu od šest meseci, uz dva priložena nalaza glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) koji mora biti veći ili jednak 7%, u prekoncepcijskom periodu i za vreme trudnoće, uz priložen nalaz spec. ginekologije, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije

-

Osigurano lice do 18 god. života na inteziviranoj terapiji insulinom, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina (Hb A1c) veći ili jednak 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze

152

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

Osigurano lice koje koristi spoljnu insulinsku portabilnu pumpu ima pravo i na:
- katetere 10 kom. mesečno
- špriceve 10 kom. mesečno
Potrošni materijal izdaje se na šestomesečnom nivou

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice) ili lekar spec. pedijatrije - endokrinolog (za osigurano lice do 18 godina života) zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa,
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje lekara spec. interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice) ili lekara spec. pedijatrije - endokrinologa (za osigurano lice do 18 godina) zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa

-

NE

NE

 

4. Očna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

I grupa
do 18g

II grupa
preko 18 g

1

2

3

4

5

6

7

105

Ram za naočare

Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja vida

- lekar spec. oftalmologije uz odgovarajuća stakla za korekciju vida

24

60

NE

DA

154

Plastična stakla za korekciju vida (organska)

Osigurano lice do kraja redovnog školovanja, a najkasnije do 26 godina života, kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na jednom ili oba oka

- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale

do kraja redovnog školovanja a najkasnije do
26 godina:
24 meseca

-

NE

DA

Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida, koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na jednom oku većom od ± 5,0 D ili sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D

-

preko 18 godina.
60 meseci

 

 

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na jednom oku većom od ± 5,0 D ili sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D

 

-

preko 65 godina
60 meseci

 

 

155

Lentikularna stakla

Osigurano lice kod koga postoji:
- poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D

- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale

24

60

NE

DA

156

Prizma - folija

- dobija ih osigurano lice pre i posle operacije razrokosti, kod koga postoji poremećaj lokomotorne ravnoteže radi neutralisanja duplih slika

- lekar spec. oftalmologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa
-overa filijale

24

24

NE

NE

106

Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva

Osigurano lice kod koga postoji:
- najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis H 54.2) uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- lekar spec. oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

48

48

NE

NE

107

Tvrda kontaktna sočiva

Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
- Keratoconus (H 18.6) ukoliko se kontaktnim sočivima postiže oštrina vida preko 0,3 D
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Aphakia Billateralis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0D
- Hypermetropia (H 52.0)
- Myopia (H 52.1) kada je dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa naočarima

- lekar spec. oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale

stariji od 16 god.
24 meseca

NE

DA

157

Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

Dobija ih osigurano lice starije od 3 godine kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0D
- Myopia (H 52.1) kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima
- Hypermetropia (H 52.0) kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D

- lekar spec. oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast od 3 god.
do 16 god.
12 meseci

stariji od 16 god.
24 meseca

NE

DA

158

Meka kontaktna sočiva

Osigurano lice do 16 godina kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0)
- Myopia (H 52.1) kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima
- Aniridia (Q 13.1)
- Albinismus ocularis (E 70.3)

- lekar spec. oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast do 3 godine:
6 meseci
uzrast do 16 godina:
12 meseci

-

NE

DA

159

Terapeutska kontaktna sočiva

Osigurano lice kod oboljenja:
- bulozna keratopatija (H18.1)
- recidivantna erozija rožnjače (H18.8)
- trofični ulkus rožnjače (H16.0)
- lagoftalmus (H02.2)
- kauzome (povrede) rožnjače

- lekar spec. oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale

dok traje terapija

NE

DA

108

Puna (potpuna) očna proteza

Dobija je osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q 11.1 i Z90.0)

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- overa filijale

12

48

NE

NE

160

Ljuspasta očna proteza

Dobija je osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili atrofije očne jabučice

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja:
- lekar spec. oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- overa filijale

12

48

NE

NE

161

Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

Dobija je osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze

- lekar spec. oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

do 3 meseca

NE

NE

Tiflotehnička pomagala

109

Brajeva pisaća mašina

Za slepa osigurana lica:
- obučena za korišćenje Brajevog pisma, ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja;
- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale uz revers

15 godina

DA

DA

162

Reproduktor

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete na školovanju, ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje po propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale uz revers

10 godina

DA

DA

163

Brajev sat za slepe džepni

Džepni sat dobija slepo osigurano lice u slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke

Za prvo propisivanje:
- lekar spec, oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale uz revers

7 godina

DA

DA

182

Brajev sat za slepe ručni

Slepo osigurano lice koje nije dobilo džepni, dobija ručni sat

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale uz revers

7 godina

DA

DA

164

Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

Dobija ih osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)

- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale

3 godine

NE

DA

165

Beli štap za slepe

Dobija osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)

- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale

2 godine

NE

DA

183

Ultrazvučni štap

Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmologije uz mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- lekar spec, oftalmologije uz mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale

3 godine

NE

DA

189

Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

Slepo osigurano lice:
- učenik - počev od V razreda osnovne škole,
- student.
- zaposleni, kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja.

- lekar spec. oftalmologije uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije
- overa filijale

5 godina

NE

DA

226

Dejzi plejer

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete na školovanju, ukoliko im ovo pravo nije obezbeđeno po propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmologije
- overa filijale uz revers

7 godina

DA

DA

 

5. Slušna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

I grupa
do 18 g.

II grupa
preko 18 g.

1

2

3

4

5

6

7

167

Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha
preko 60 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

- lekar spec. ORL ili subspec. audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

84

DA

DA

186

Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

- lekar spec. ORL ili subspec. audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

84

DA

DA

187

Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnih umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB

- lekar spec. ORL ili subspec. audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

24

84

NE

DA

185

Specijalne baterije za zaušni procesor

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju zaušnog procesora, ima pravo na
- specijalne baterije, u količini utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za period od tri meseca, ili
- specijalne baterije - punjive (2 kom.), u količini utvrđenoj na godišnjem nivou, a izdaju se za period od godinu dana

- izabrani lekar uz otpusnu listu

-

-

NE

NE

213

Zaušni procesor

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom

- lekar specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- mišljenje stručne komisije za kohlearne implante
- lekarska komisija,
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

7 godina

DA

NE

191

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života i osigurano lice do kraja redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života, sa obostranim trajnim gubitkom sluha koji je na jednom uhu veći od 40dB, koji obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja od 1000-4000Hz, ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora (za svako uho poseban).
Izuzetno, osigurano lice uzrasta do 18 godina života i osigurano lice do kraja redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života sa ugrađenim kohlearnim implantom ima pravo na jedan slušni aparat.

- lekar spec. ORL ili subspec. audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

24

-

NE

DA

192

Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

Osigurana lica starija od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava slušno-govorna komunikacija (pod testiranjem se podrazumeva probno korišćenje odgovarajućeg tipa slušnog aparata u roku od najmanje 15 dana koje se obavlja kod izabranog dobavljača a od strane osiguranog lica, sa tri testiranja i usklađivanje aparata) uz mišljenje lekara specijaliste ORL ili subspecijaliste audiologije

- lekar spec. ORL ili subspec. audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

-

84

NE

DA

-

84

 

6. Pomagalo za omogućavanje glasa i govora

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

1

2

3

4

5

6

7

111

Elektrolarings - aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i punjačem za baterije)

- trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora laringektomisane osobe, ako učenjem ezofagealnog govora nije moguće sporazumevanje, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava sporazumevanje

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
Baterije: izabrani lekar na osnovu otpusne liste

Rok za aparat i punjač za baterije: 10 godina

Rok za baterije (2 kom.): 2 godine

 

DA

 

NE

218

Ovlaživač vazduha - izmenjivač vlažnosti i toplote

Osigurano lice kod koga je izvršena totalna laringektomije, sa traheostomom

Izabrani lekar na osnovu otpusne liste sa izvršene hirurške intervencije i mišljenja lekara spec. ORL

12 meseci

NE

DA

219

Dodatak za tuširanje

Osigurano lice kod koga je izvršena totalna laringektomije, sa traheostomom

Izabrani lekar na osnovu otpusne liste sa izvršene hirurške intervencije i mišljenja lekara spec. ORL

12 meseci

NE

DA

225

Adheziv

Osigurano lice kod koga je izvršena totalna laringektomije, sa traheostomom i koje je ostvarilo pravo na ovlaživač vazduha - izmenjivač vlažnosti i toplote ili dodatak za tuširanje

Izabrani lekar na osnovu otpusne liste sa izvršene hirurške intervencije i mišljenja lekara spec. ORL

12 meseci

 

NE

 

DA

 

7. Stomatološke nadoknade

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

1

2

3

4

5

6

7

Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu

112

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

NE

DA

168

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

NE

DA

169

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici

- izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

NE

DA

170

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici

- izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

NE

DA

113

Aktivni pokretni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji:
- nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

NE

NE

171

Funkcionalni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji:
- nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

NE

NE

194

Vestibularna ploča

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje:
- nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

NE

NE

195

Delerova maska

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje; - nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
-provera funkcionalnosti

trajno

NE

NE

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema

196

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

Osigurano lice uzrasta od 12 do 26 godina kod koga postoje:
- urođeni i teški stečeni deformiteti lica i vilica

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa uz mišljenje spec. maksilofacijalne hirurgije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

NE

NE

197

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

Osigurano lice uzrasta od 12 do 26 godina:
- sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa uz mišljenje spec. maksilofacijalne hirurgije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

NE

NE

114

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00,0)

- lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja:
12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja:
60 meseci

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

172

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)

- lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja:
12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja:
60 meseci

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

173

Parcijalna akrilatna proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- parcijalni nedostatak zuba (Anodontia partialis K 0.00)
- parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et. St. Post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine

- izabrani stomatolog ili lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja:
12 meseci

Za uzrast preko 18
god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja:
60 meseci

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

174

Stimulator

Osigurano lice uzrasta od 0-12 meseci kod koga postoji
- rascep usne i alveolarnog nastavka.
Koriste se od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 12 meseci tj. do definitivnog hirurškog zbrinjavanja (operacija se vrši u 3 ili 4 faze)

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

do mesec dana

NE

NE

175

Obturator proteze za urođene anomalije

Osigurano lice kod koga postoji:
- rascep zubnog nastavka

- lekar spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

48 meseci

NE

NE

176

Privremena obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne) terapije

- lekar spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6 meseci

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

177

Definitivna obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt 4-6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji

- lekar spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

48 meseci

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)