Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Primenjuje se do 31. decembra 2020. godine

Email Print

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr., 18/2015, 19/2017, 29/2017 - ispr., 2/2019, 16/2019, 82/2019 - dr. pravilnik i 5/2020 - dr. pravilnik)

 

Čl. 1-9*

(Prestalo da važi)

VI ISPORUKA POMAGALA

Član 10

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ostvaruje pravo na pomagala, delove pomagala, potrošni materijal za pojedina pomagala i održavanje pomagala kod pravnih i fizičkih lica - proizvođača pomagala, odnosno drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju dozvolu za obavljanje prometa medicinskih sredstava; u apotekama sa kojima Republički fond ima zaključen ugovor, a za stomatološke nadoknade u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: isporučioci pomagala).

Isporučilac pomagala odgovoran je za kvalitet, bezbednost i efikasnost pomagala.

Isporučilac pomagala iz stava 1. ovog člana, za pomagala iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika potrebno je da ima:

- rešenje Agencije za privredne registre o registraciji isporučioca kao privrednog subjekta,

- rešenje Ministarstva zdravlja da može da se bave proizvodnjom, odnosno prometom medicinskih sredstava i

- rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za upis pomagala u Registar medicinskih sredstava, osim apoteka i zdravstvenih ustanova koje delatnost obavljaju na osnovu zakona i imaju ugovor sa Republičkim fondom o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Isporučilac pomagala iz stava 1. ovog člana, za pomagala iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, potrebno je da ima:

- rešenje Agencije za privredne registre o registraciji isporučioca kao privrednog subjekta i

- rešenje Ministarstva zdravlja da može da se bave proizvodnjom, odnosno prometom medicinskih sredstava.

Republički fond, za potrebe obezbeđivanja osiguranom licu pomagala, delova pomagala i potrošnog materijala za pojedina pomagala zaključuje ugovore o isporuci pomagala sa isporučiocima iz stava 1. ovog člana, po cenama propisanim u skladu sa članom 3. stav 3. ovog pravilnika.

Ugovori iz stava 5. ovog člana zaključuju se po zahtevu isporučioca pomagala podnetog na osnovu javnog poziva.

Ugovori iz stava 5. ovog člana zaključuju se na period od tri godine.

Čl. 10a-78*

(Prestalo da važi)

LISTA POMAGALA

(Prestala da važi)

ŠIFARNIK POMAGALA

(Prestao da važi)

 

Obrazac OPP

Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala

 

Obrazac reversa

Obrasci OLK - SP1 - Obrazac VS*

(Prestali da važe)