Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Nove ispravke Sistema elektronskih faktura - najveće izmene u delu evidentiranja PDV u SEF


Ministarstvo finansija je 5. decembra 2022. godine objavilo je detalje novih ispravki Sistema elektronskih faktura, kao i ažurirano tehničko uputstvo (verzija 3.0). Važna napomena objavljena i na sajtu Ministarstva jeste da su izmene dostupne i u demo verziji.

Najznačajnije izmene SEF odnose se na pojedinačnu i zbirnu evidenciju PDV. Naime, u delu elektronskog evidentiranja PDV u SEF izmenjeno je sledeće:

 • U obe evidencije (pojedinačnoj i zbirnoj - dalje: "evidencije") dodate su nove značajne funkcionalnosti i to: "Sačuvaj podešavanje", "Poništi dokument", "Evidentiraj", "Otkaži", "Briši", "Koriguj", "Izmeni evidenciju";
 • Za obe evidencije dodati su novi statusi: "Nacrt", "Evidentirano", "Zamenjena" i "Poništena";
 • Za obe evidencije omogućen je pregled Verzije 1. prethodne verzije evidencije i Verzije 2 - nove verzije evidencije PDV;
 • U obe evidencije dodat broj obračuna;
 • U obe evidencije omogućeno je filtriranje i to: u zbirnoj po broju obračuna, vremenskom periodu i statusu, a u pojedinačnoj pored ovih filtera i po filteru "tip dokumenta";
 • U obe evidencije napravljen filter verzije dokumenta po statusu dokumenta i datumu dokumenta;
 • Omogućeno je filtriranje statusa evidencije PDV;
 • U obe evidencije u odgovarajućim delovima dodati: "Opis prometa" i "Poreska osnovica";
 • U obe evidencije izmenjeni su postojeći i dodati novi API pozivi sa novim izmenama po specifikaciji, te izvršeno novo mapiranje podataka u bazi podataka;
 • - U pojedinačnoj evidenciji dodata dva nova tipa dokumenta: "Interni račun za promet stranih lica" i "Drugi interni obračun", a pored toga je omogućen izbor da li se interni obračun radi po osnovu Prometa ili Avansa;
 • U pojedinačnoj evidenciji omogućeno da se polje "pravo na odbitak PDV" pojavljuje samo za dokumente "Interni račun za promet stranih lica" i "Drugi interni obračun";
 • U pojedinačnoj evidenciji dodato polje "Poreski period", sa mogućnošću izbora mesečnog ili kvartalnog;
 • U zbirnoj evidenciji dodate nove oblasti: Avans za budući promet po poreskim stopama (20% i 10%);

Od ostalih značajnih izmena i ispravki sistema ističemo:

 • Dodati su novi filteri (po statusu i datumu "od/do") za ulazne i izlazne fakture (izmena);
 • "Datum dospeća" više nije obavezan element za unos na fakturi (izmena);
 • Dodata mogućnost da se kontroliše da li se faktura šalje na CRF ili ne (i kod uvoza XML datoteke kroz aplikaciju) (izmena);
 • Uklonjena mogućnost da se automatski odabira da li se faktura šalje na CRF (kod rada preko API) (izmena);
 • Ispravljena funkcionalnost na konačnom računu pri raspodeli avansa po poreskim kategorijama i stopama, u slučaju kada se unese tačka ili zarez (ispravka).

Celokupna vest je dostupna na sajtu: https://www.efaktura.gov.rs/vest/1515/sef-azuriranje-30-dostupno-u-okviru-demo-okruzenja.php

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 06.12.2022.

efakture - info portal - elektronske fakture