Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Advokati zadovoljni predlogom novog sistema oporezivanja


Radna grupa Advokatske komore Srbije dala je pozitivno mišljenje na Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Ministarstva finansija, kojom se definiše novi sistem oporezivanja advokata.

Advokatura smatra da je uredba, čija primena može da se očekuje od 1. januara 2020. godine, uvažila njene zahteve o potrebi unapređenja sistema paušalnog oporezivanja advokata i uspostavljanja trajnog modela oporezivanja koji jasan, predvidiv i pravičan.

U proteklih pet godina visina paušalnog poreza advokatima je bila zamrznuta u nominalnom iznosu, a svake godine se pregovaralo sa Ministarstvom finansija da se ovakvo stanje produži i u narednoj godini, podseća predsednik Advokatske komore Beograda (AKB) Jugoslav Tintor.

"Nakon dugotrajnih pregovora sa Ministarstvom finansija doneta je nova uredba koja je u skladu sa definisanim ciljevima advokature, a kojom se uspostavlja trajan model oporezivanja koji je jasan, predvidiv i pravičan i jednak za sve", rekao je Tintor.

Novi sistem oporezivanja zamišljen je tako da ujednači poreske obaveze advokata sa iste opštine ili grada i predviđa pojednostavljen način utvrđivanja visine poreske obaveze - na osnovu jasnih kriterijuma definisanih samom uredbom, čime je otklonjen moguć uticaj internih uputstava Poreske uprave na način primene kriterijuma.

Aktivnost poreskih organa svedena je na primenu odredbi Uredbe kroz programsku aplikaciju koja isključuje voluntarizam i diskreciju u postupku određivanja visine poreskih obaveza.

Tintor kaže da novi sistem paušalnog oporezivanja više ne poznaje grupe obveznika već svaku delatnost sagledava posebno. Polazna osnovica se dobija kada se prosečna mesečna zarada u gradu ili opštini pomnoži sa brojem zaposlenih i podeli sa brojem stanovnika u tom gradu ili opštini.

"Ovakva osnovica je izraz realne ekonomske moći grada ili opštine i imaće za posledicu da poreske obaveze advokata u Beogradu i Novom Sadu porastu, jer su i mogućnosti zarade advokata u ovim gradovima najveće. Sa druge strane, poreske obaveze svim ostalim advokatima u Srbiji će ili ostati iste ili će se umanjiti imajući u vidu da je i mogućnost zarade znatno manja, što je principijelno gledano - pravično", ocenio je predsednik AKB.

Povećanje poreskih obaveza u Beogradu iznosiće u proseku između 3.000 i 6.000 dinara za period od četiri godine (u zavisnosti od opštine), pri čemu će postojati zaštitni mehanizam prema kojem visina poreske obaveze u periodu 2020-2023. godine može porasti maksimalno do 10 odsto godišnje. Međutim, do 2023. godine poreske obaveze se moraju uskladiti sa Uredbom, a nakon toga povećanje može nastupiti samo u slučaju povećanja bruto zarade po zaposlenom u gradu ili opštini, koje ne može biti značajno, smatra Tintor.

U cilju ujednačavanja visine poreskih obaveza svih advokata sa iste opštine ili grada novi sistem umanjuje poreske olakšice prilikom otpočinjanja bavljenja advokaturom i po trajanju i visini, kao i poreske olakšice na kraju karijere po visini. Predsednik AKB kaže da će se ova promena odraziti prevashodno na mlade advokate koji počinju da se bave advokaturom nakon 2020. godine i starije advokate koji počinju da se bave advokaturom nakon penzionisanja.

Pored toga, Tintor ukazuje da je realno očekivati da se može očekivati smanjenje broja novih advokata, jer se umanjuju stimulativne poreske olakšice kod otpočinjanja bavljenja advokaturom.

Period od prvih pet godina skraćuje se na tri godine bavljenja advokaturom i umesto poreskog umanjenja od 50 odsto, sada je propisano umanjenje od 20 odsto za prvu, 15 odsto za drugu i 10 odsto za treću godinu. Samo će advokati mlađi od 30 godina imati kumulativno umanjenje od 50 odsto za prvu, 45 odsto za drugu i 40 odsto za treću godinu bavljenja advokaturom.

Izvor: Vebsajt B92, 03.12.2019.
Naslov: Redakcija