Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE KNJIžICE OBAVEZA DO KRAJA 2016. GODINE. TROšKOVI IZRADE IZNOSE 400 DINARA. UKOLIKO PRAVNO LICE (POSLODAVAC) žELI DA IZVRšI ZAMENU ZDRAVSTVENIH KNJIžICA ZA SVOJE ZAPOSLENE I čLANOVE NJIHOVIH PORODICA, KONTROLNI BROJ IZRAčUNAVA NA OSNOVU šIFRE OPšTINE SEDIšTA PRAVNOG LICA I PIB-A PRAVNOG LICA. UZ DOKAZ O UPLATI, OVLAšćENO LICE DOSTAVLJA I SPISAK ZAPOSLENIH I čLANOVA PORODICE ZA KOJE JE IZVRšENA UPLATA ZA IZDAVANJE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


Do 31. decembra 2016. godine svi treba da imamo nove elektronske zdravstvene knjižice, ali je tek trećina obavila ovu dužnost. S obzirom na to da je najveći broj osiguranika odlučio da navedene isprave zameni u drugoj polovini godine, na izradu nove knjižice se, umesto predviđenih 30 dana, čeka i po tri meseca.

Građani se zato brinu da li će uspeti da dođu do potrebnih isprava pre kraja ove godine.

Da bi došli do nove isprave najpre vam je potrebna lična karta, na osnovu koje dobijate obrazac, nakon čega matična filijala šalje zahtev za izradu nove knjižice. Staru knjižicu možete koristiti do uručivanja nove.

Ukoliko nemate knjižicu, a imate pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, izdaje vam se potvrda koja važi sve do uručivanja nove knjižice.

Ukoliko poslodavac želi da izvrši zamenu zdravstvenih knjižica za svoje zaposlene i članove njihovih porodica, zahtev se podnosi od strane poslodavca ili njegovog ovlašćenog lica, koji preuzimaju izrađene knjižice.

Izdavanje čipovanih knjižica će vas koštati 400 dinara, a za socijalno ugrožene i novorođenčad kartica je besplatna.

Promene ličnih podataka o osiguraniku (promena adrese prebivališta, promene podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja...) obavljaće se učitavanjem novih podataka na čip kartice, bez promene same isprave, odnosno dosadašnjeg izdavanja nove zdravstvene knjižice.

Zdravstvene ustanove u Srbiji dobile su skoro 9000 čitača za nove elektronske knjižice.

Iako bi trebalo da bude jednostavniji, novi sistem je komplikovaniji jer je, zbog podataka koje ne sadrži nova, potrebno nositi i staru knjižicu.

Naime, na novoj kartici zdravstvenog osiguranja nema broja kartona ni imena izabranog lekara. Zato je na pregled potrebno poneti i papirnu zdravstvenu knjižicu, u kojoj se nalaze svi ti podaci.

"Problem je to što mi nemamo nikakve podatke sem imena, prezimena i matičnog broja ako je pacijent slučajno promenio firmu on nema nikakve podatke tu, otvorio je bolovanje ja treba da mu izdam doznake ja sada ne mogu da mu izdam doznake, a on ne može da pravda svoje bolovanje, dok ne ode u svoju firmu dok ne donese potvrdu, uglavnom su to papirnate potvrde jer ništa ne mogu da isprave na ovim, tako da je veliki problem za ljude koji su promenili firmu, menjaju firmu ili odlaze na biro", navela je Dragana Mitić iz Doma zdravlja Vračar.

Na staroj knjižici moglo je da se zapiše da li je neko vakcinisan, hronični bolesnik ili dijabetičar a elektronska kartica nema tu mogućnost, što može da oteža situaciju ako nekome pozli na ulici, kažu lekari.

Da li će rok za zamenu biti produžen još uvek se ne zna. U RFZO poručuju da je rok utvrđen važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) i ukoliko nadležno ministarstvo, kao predlagač zakona, do kraja godine predloži izmenu i izmena se usvoji u predviđenoj proceduri, rok će biti produžen.

Inače, Nacrtom zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se rok za zamenu postojećih zdravstvenih knjižica pomeri do 31. decembra 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas i B92, 04.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija