Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA: Predviđeno overavanje digitalizovane isprave kod javnog beležnika


U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015) u članu 26. uređuje način na koji javni beležnik overava kopije isprava. Tu je reč o overavanju kopije koja se javnom beležniku podnese u papirnom obliku, a u papirnom obliku nalazi se i original isprave.

Postoji, međutim, još jedan oblik kopiranja isprave, koji nije uređen Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Posredi je overavanje digitalizovane isprave. Digitalizacija jeste pretvaranje isprave iz oblika koji nije elektronski – u elektronski oblik. Taj elektronski oblik naziva se digitalizovanom ispravom (digitalizovana isprava u praksi se naziva i elektronska kopija, tj. kopija do koje se dolazi skeniranjem originalne isprave). Elektronska (digitalizovana) isprava (do koje se dolazi digitalizacijom) jeste elektronska kopija originalne isprave.

Time se odmah postavlja pitanje načina na koji se overava (potvrđuje) da je kopija (elektronski oblik isprave) identična njenom (neelektronskom) originalu.

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017), pored ostalog, uređuje i digitalizaciju isprave koja nije u elektronskom obliku, kao i overavanje digitalizovane isprave (zakon koristi izraz "akt"), kojim se potvrđuje istovetnost digitalizovane isprave sa originalnom ispravom. Sadržina odredaba koje uređuju overu digitalizovane isprave iz člana 11. tog zakona, preuzima se u skraćenom obliku u Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Time se dobija na usklađenosti pravnog poretka, ali i na preglednosti pravnog sistema i pravnoj sigurnosti, budući da svi oblici overe kopije koje čini javni beležnik treba da se nalaze u istom zakonskom tekstu, u Zakonu o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Ako se apstrahuje završna odredba (član 2), zakon se sastoji od samo jednog člana koji prati sadržinu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Overa digitalizovane isprave kod javnog beležnika sastoji se iz dve faze:

a) najpre se isprava koja nije u elektronskom obliku digitalizuje (pretvara u elektronsku kopiju) u prisustvu javnog beležnika koji upoređuje istovetnost isprave koja mu je podneta i digitalizovane isprave (elektronske kopije podnete isprave) i

b) ako utvrdi da istovetnost postoji, tu istovetnost potvrđuje svojim kvalifikovanim elektronskim pečatom koji unosi na digitalizovanu ispravu.

Kvalifikovani elektronski pečat unet u digitalizovanu ispravu predstavlja svojevrsnu klauzulu o overavanju kopije. Pojmovi poput "digitalizacija", "digitalizovana isprava" tumače se prema Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Javni beležnik pri tome, primenjuje ostale odredbe Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Izvor: : Iz obrazloženja Predloga zakona, 05.06.2018.