Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS", br. 93/14 i 22/15), u članu 26. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Javni beležnik potvrđuje da je elektronska kopija isprave istovetna sa kopiranom ispravom, tako što se u njegovom prisustvu podneta isprava digitalizuje i potom javni beležnik u tako digitalizovanu elektronsku kopiju isprave unosi svoj kvalifikovani elektronski pečat kojim potvrđuje da je elektronska kopija isprave istovetna podnetoj ispravi.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa u članu 26. uređuje način na koji javni beležnik overava kopije isprava. Tu je reč o overavanju kopije koja se javnom beležniku podnese u papirnom obliku, a u papirnom obliku nalazi se i original isprave.

Postoji, međutim, još jedan oblik kopiranja isprave, koji nije uređen Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Posredi je overavanje digitalizovane isprave. Digitalizacija jeste pretvaranje isprave iz oblika koji nije elektronski – u elektronski oblik. Taj elektronski oblik naziva se digitalizovanom ispravom (digitalizovana isprava u praksi se naziva i elektronska kopija, tj. kopija do koje se dolazi skeniranjem originalne isprave). Elektronska (digitalizovana) isprava (do koje se dolazi digitalizacijom) jeste elektronska kopija originalne isprave.

Time se odmah postavlja pitanje načina na koji se overava (potvrđuje) da je kopija (elektronski oblik isprave) identična njenom (neelektronskom) originalu.

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, pored ostalog, uređuje i digitalizaciju isprave koja nije u elektronskom obliku, kao i overavanje digitalizovane isprave (zakon koristi izraz "akt"), kojim se potvrđuje istovetnost digitalizovane isprave sa originalnom ispravom. Sadržina odredaba koje uređuju overu digitalizovane isprave iz člana 11. tog zakona, preuzima se u skraćenom obliku u Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Time se dobija na usklađenosti pravnog poretka, ali i na preglednosti pravnog sistema i pravnoj sigurnosti, budući da svi oblici overe kopije koje čini javni beležnik treba da se nalaze u istom zakonskom tekstu, u Zakonu o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Ako se apstrahuje završna odredba (član 2), zakon se sastoji od samo jednog člana koji prati sadržinu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Overa digitalizovane isprave kod javnog beležnika sastoji se iz dve faze: a) najpre se isprava koja nije u elektronskom obliku digitalizuje (pretvara u elektronsku kopiju) u prisustvu javnog beležnika koji upoređuje istovetnost isprave koja mu je podneta i digitalizovane isprave (elektronske kopije podnete isprave) i b) ako utvrdi da istovetnost postoji, tu istovetnost potvrđuje svojim kvalifikovanim elektronskim pečatom koji unosi na digitalizovanu ispravu. Kvalifikovani elektronski pečat unet u digitalizovanu ispravu predstavlja svojevrsnu klauzulu o overavanju kopije. Pojmovi poput "digitalizacija", "digitalizovana isprava" tumače se prema Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Javni beležnik pri tome, primenjuje ostale odredbe Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (član 2).

 PREGLED ODREDABA ZAKONA O OVERAVANjU POTPISA, PREPISA I RUKOPISA KOJE SE DOPUNjUJU

Član 26.

Overavanjem kopije javni beležnik potvrđuje da je kopija određene isprave istovetna s kopiranom ispravom.

Istovetnost kopije sa kopiranom ispravom koja je sačinjena na jeziku kojim javni beležnik ne vlada, odnosno koja sadrži crteže, planove, skice ili fotografije, javni beležnik može potvrditi ako je kopiranje obavljeno primenom adekvatnog tehničkog postupka i pod njegovim nadzorom.

JAVNI BELEŽNIK POTVRĐUJE DA JE ELEKTRONSKA KOPIJA ISPRAVE ISTOVETNA SA KOPIRANOM ISPRAVOM, TAKO ŠTO SE U NjEGOVOM PRISUSTVU PODNETA ISPRAVA DIGITALIZUJE I POTOM JAVNI BELEŽNIK U TAKO DIGITALIZOVANU ELEKTRONSKU KOPIJU ISPRAVE UNOSI SVOJ KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI PEČAT KOJIM POTVRĐUJE DA JE ELEKTRONSKA KOPIJA ISPRAVE ISTOVETNA PODNETOJ ISPRAVI.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.06.2018.