Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIKOV MODEL ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik će Model zakona urađen u skladu sa rezultatima javne rasprave predstaviti na konferenciji u Medija centru u Beogradu, 20. juna 2017. godine. Tokom javne rasprave Model zakona načelno ili potpuno podržan od strane Saveta stranih investitora, Američke privredne komore u Srbiji, Udruženja banaka Srbije, Društva za informatiku Srbije, Društva sudija Srbije


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je "Inicijativa za hitno donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti" koje je podnela velika grupa nevladinih organizacija izraz i potvrda odgovornog odnosa nevladinog sektora prema ozbiljnom i veoma složenom problemu sa kojim je naša zemlja već predugo suočena.

Poverenik je posebno zadovoljan ocenom podnosioca Inicijative da Model Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je on sa saradnicima pripremio, predstavlja dobar normativni okvir koji je u skladu sa evropskom regulativom i koji može da obezbedi daleko bolju zaštitu privatnosti građana, kao i pravnu sigurnost kompanijama koje žele da posluju u našoj zemlji.

U toku dvomesečne javne rasprave koju je Poverenik organizovao i sproveo, osim sa podnosiocima Inicijative, ostvarena je intenzivna razmena mišljenja i sa nizom drugih subjekata, pa je tako dobijena načelna ili potpuna podrška za Model zakona i od subjekata kao što su Savet stranih investitora, Američka privredna komora u Srbiji, Udruženje banaka Srbije, Društvo za informatiku Srbije, Društvo sudija Srbije itd.

Pripremljeni Model zakona je u najvećoj mogućoj meri usklađen sa Opštom uredbom EU, a što je još važnije sadrži rešenja koja predstavljaju adekvatan odgovor na pitanja koja su, uprkos upozorenja Poverenika, od strane nadležnih ignorisana, što je za posledicu imalo i ima ugrožavanje Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonom zajemčenih prava građana.

Važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) ne sadrži čak ni minimalne odredbe koje bi se odnosile na neke, sa stanovišta obrade podataka o ličnosti, veoma važne i delikatne oblasti, poput video nadzora, biometrije itd. Usled toga, već dugo vremena, praktično svakodnevno, suočavamo se sa činjenicom da je veoma teško, često i nemoguće obezbediti nesmetano uživanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u svim oblastima života. Poverenik je već nebrojeno mnogo puta javno ukazivao na ovaj problem, inicirao njegovo rešavanje, uključujući i dostavljanje Vladi normativno artikulisanih rešenja u pojedinim oblastima, ali je odgovarajuća reakcija nadležnih izostajala.

Poverenik će Model zakona urađen u skladu sa rezultatima javne rasprave predstaviti na konferenciji u Medija centru u Beogradu, 20. juna 2017. godine.

Po formiranju nove Vlade Republike Srbije Poverenik će pripremljeni Model zakona staviti na raspolaganje Vladi, odnosno Ministarstvu pravde, uz sugestiju da ona konstruktivnu inicijativu prihvati i da Model što pre stavi u formalnu proceduru s ciljem da Srbija konačno dobije dugo nedostajući a neophodan, nov Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 03.06.2017.
Naslov: Redakcija