Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NOVOM MODELU ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Rasprava će trajati do 15. aprila 2017. godine


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pripremio novi Model Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, usklađen sa aktuelnim standardima relevantnih evropskih dokumenata, a prvenstveno sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti, i otvorio javnu raspravu o njemu.

Važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) ne sadrži čak ni minimalne odredbe koje bi se odnosile na nekoliko, sa stanovišta obrade podataka o ličnosti, veoma važnih i delikatnih oblasti. Usled toga, već dugo vremena, praktično svakodnevno, se suočavamo sa činjenicom da je veoma teško, često i nemoguće obezbediti nesmetano uživanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u svim oblastima života. Poverenik je već nebrojeno mnogo puta javno ukazivao na ovaj problem, inicirao njegovo rešavanje, uključujući i dostavljanje Vladi normativno artikulisanih rešenja u pojedinim oblastima, ali je odgovarajuća reakcija nadležnih svaki put izostajala.

Potreba donošenja novog zakona, prepoznata je još sredinom 2012. godine kada je, u tu svrhu, Vlada formirala međuresorsku radnu grupu. Međutim, rad te Radne grupe nije rezultirao bilo kakvim efektom. Nastojeći da pomogne, Poverenik je u drugoj polovini 2014. godine pripremio i stavio Vladi na raspolaganje kompletan Model novog zakona. Vlada je u Akcionom planu za Poglavlje 23 utvrdila da će novi zakon biti donet do kraja 2015. godine i to na osnovu Modela koji je pripremio Poverenik. Međutim, zakon ipak nije donet, a Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je prezentiralo Ministarstvo pravde skoro da nije imao nikakvih dodirnih tačaka sa modelom Poverenika i bio je ispod minimalno potrebnog nivoa.

U međuvremenu, budući da niko ne čeka na nas, u EU je došlo do krupnih, kapitalnih promena, u oblasti zaštite podataka o ličnosti - usvojena je Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo je za posledicu imalo potrebu inoviranja Modela koji je Poverenik pripremio u 2014.

Zaštita podataka o ličnosti je trajan zadatak u pregovorima sa Evropskom unijom i, što je još važnije, imperativno je nalažu interesi građana Srbije. Rok za donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Akcionom planu za Poglavlje 23, nekoliko godina uzastopce, više puta je prolongiran. Poslednji rok za to bio je kraj 2016. godine, zakon nije donet u tom roku, novi rok nije poznat.

U radnom dokumentu Izveštaja o napretku Republike Srbije od 9.11.2016. godine Evropska komisija je navela, između ostalog, da je "potrebno hitno usvojiti novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, usklađen sa standardima EU. Obrada i zaštita osetljivih podataka o ličnosti, biometrijski i video nadzor, bezbednost podataka na internetu, kao i direktan marketing i dalje su neadekvatno regulisani i ostavljaju značajan prostor za zloupotrebe."

Imajući sve izneto u vidu, Poverenik je sačinio, ovaj, novi tekst Modela zakona, i stavlja ga na javnu raspravu, s pozivom svim zainteresovanim da se uključe u raspravu i daju predloge i komentare.

Javna rasprava traje do 15. aprila 2017. godine. Svoje predloge i sugestije možete dostaviti na e-mail adresu maja.velickovic@poverenik.rs.

Poverenik poziva sve relevantne subjekte državnog i civilnog sektora i sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi. Nov Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Srbiji je neophodan i dobro je da svi koji mogu daju svoj doprinos njegovom kvalitetu. Poverenik će analizirati sve pristigle predloge i komentare, informisati javnost i sva lica koja uzmu učešće u ovoj raspravi i nastojati da na osnovu komentara i sugestija unapredi tekst. Nakon toga, dostaviće ga Vladi Republike Srbije preko nadležnog ministarstva.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 06.03.2017.
Naslov: Redakcija