Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE OCENJUJE STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA: Nova pro­ce­du­ra oce­nji­va­nja kan­di­da­ta. Oni ubu­du­će ne­će do­bi­ja­ti oce­nu na osno­vu usme­nog raz­go­vo­ra sa čla­no­vi­ma ko­mi­si­je, već is­klju­či­vo na osno­vu pi­sa­nog te­sta i pi­sa­nog za­dat­ka, ko­ji se sa­sto­ji u iz­ra­di iz­re­ke sud­ske od­lu­ke


Kon­kurs za iz­bor su­di­ja, ko­ji je ne­dav­no ras­pi­sao Vi­so­ki sa­vet sud­stva (VSS), do sa­da je naj­ma­sov­ni­ji kon­kurs za su­di­je u Sr­bi­ji, po­tvr­đe­no je u VSS-u. Od 2009. go­di­ne, ka­da je spro­ve­den op­šti iz­bor, a ka­ko mno­gi ka­žu – re­i­zbor su­di­ja – ni­je bi­lo ta­ko ve­li­kog kon­kur­sa u pra­vo­su­đu. 

Kon­kurs je ras­pi­san za ukup­no 307 su­di­ja po­treb­nih u 110 su­do­va. 

Reč je o ne­po­pu­nje­nim su­dij­skim me­sti­ma u go­to­vo svim su­do­vi­ma op­šte i po­seb­ne nad­le­žno­sti, u sva če­ti­ri ape­la­ci­o­na su­da i u dva su­da re­pu­blič­kog ran­ga – Uprav­nom i Pre­kr­šaj­nom ape­la­ci­o­nom. Uprav­nom su­du ne­do­sta­je de­set, a Pre­kr­šaj­nom ape­la­ci­o­nom se­dam su­di­ja. U be­o­grad­skoj ape­la­ci­ji slo­bod­na su če­ti­ri su­dij­ska me­sta, u ape­la­ci­o­nim su­do­vi­ma u Kra­gu­jev­cu i Ni­šu po tri i jed­no me­sto u Ape­la­ci­o­nom su­du u No­vom Sa­du. 

U vi­šim i osnov­nim su­do­vi­ma ras­pi­san je kon­kurs za okru­glo 200 su­dij­skih me­sta (55 u vi­šim i 145 u osnov­nim su­do­vi­ma), a za ove su­do­ve se oče­ku­je i naj­ve­ći broj kan­di­da­ta, na­ro­či­to iz re­do­va su­dij­skih po­moć­ni­ka. Naj­vi­še su­di­ja ne­do­sta­je u Pr­vom osnov­nom su­du u Be­o­gra­du (22). 

U su­do­vi­ma po­seb­ne nad­le­žno­sti – pri­vred­nim i pre­kr­šaj­nim, ta­ko­đe je zna­tan broj slo­bod­nih su­dij­skih me­sta. U de­set pri­vred­nih su­do­va slo­bod­na su 22 su­dij­ska me­sta, a za 28 pre­kr­šaj­nih su­do­va bi­ra­će se 57 su­di­ja.

Pre­ma Odluci o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017 i 10/2018) iz ok­to­bra 2015. Sr­bi­ja tre­ba da ima ukup­no oko tri hi­lja­de su­di­ja, ta­ko da kon­kurs za 307 me­sta zna­či da pra­vo­su­đu ne­do­sta­je sko­ro de­set od­sto od po­treb­nog bro­ja su­di­ja. 

Kon­kur­si za su­di­je su bi­li ras­pi­si­va­ni to­kom pro­šle i pret­pro­šle go­di­ne, ali su po­ni­šta­va­ni iz for­mal­nih raz­lo­ga. Ustav­ni sud je kra­jem pro­šle go­di­ne su­spen­do­vao Pra­vil­nik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016). VSS je u ja­nu­a­ru do­neo no­vi pra­vil­nik, sa ne­što iz­me­nje­nim na­zi­vom – Pra­vil­nik o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018 - dalje: Pravilnik)

No­vim Pra­vil­ni­kom je pro­me­nje­na pro­ce­du­ra oce­nji­va­nja kan­di­da­ta. Oni ubu­du­će ne­će do­bi­ja­ti oce­nu na osno­vu usme­nog raz­go­vo­ra sa čla­no­vi­ma ko­mi­si­je, već is­klju­či­vo na osno­vu pi­sa­nog te­sta i pi­sa­nog za­dat­ka, ko­ji se sa­sto­ji u iz­ra­di iz­re­ke sud­ske od­lu­ke. 

No­vo je i to što kan­di­da­ti za osnov­ne i vi­še su­do­ve u pri­ja­vi mo­ra­ju da na­ve­du da li će pi­sa­ni test po­la­ga­ti iz kri­vič­ne ili gra­đan­ske ma­te­ri­je. Sma­njen je obim is­pit­nih obla­sti, u za­vi­sno­sti od to­ga za ko­ji se sud kon­ku­ri­še, ali je za­to i vre­me za test skra­će­no sa 180 na 120 mi­nu­ta. Ko­nač­na oce­na kan­di­da­ta se for­mi­ra na osno­vu re­zul­ta­ta pi­sa­nog te­sta i iz­ra­de od­lu­ke. Ko­mi­si­ja VSS će oba­vlja­ti i usme­ne raz­go­vo­re sa kan­di­da­ti­ma, ali im ne­će da­va­ti oce­ne na osno­vu uti­ska ko­ji su ste­kli to­kom raz­go­vo­ra. 

VSS je u ja­nu­a­ru doneo Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018), pa je za sve kan­di­da­te uput­no da se o de­ta­lji­ma in­for­mi­šu na in­ter­net saj­tu VSS-a. Kraj­nji rok za pri­ja­vlji­va­nje je 9. mart, a is­pi­ti će bi­ti odr­ža­ni po­sle 26. mar­ta, jer od ob­ja­vlji­va­nja ogla­sa za iz­bor su­di­ja do da­na po­la­ga­nja is­pi­ta mo­ra da pro­tek­ne naj­ma­nje 30 da­na. Is­pit će po­la­ga­ti sa­mo kan­di­da­ti ko­ji se pr­vi put bi­ra­ju na su­dij­sku funk­ci­ju. 

Pred­sed­nik Udru­že­nja su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka Je­le­na Ga­jić oče­ku­je da će se na kon­kurs pri­ja­vi­ti vi­še sto­ti­na su­dij­skih po­moć­ni­ka. Ukup­no ih ima oko 1.300, ali ne is­pu­nja­va­ju svi uslov od naj­ma­nje tri go­di­ne sta­ža po­sle po­lo­že­nog pra­vo­sud­nog is­pi­ta. Pre­ma nje­noj pro­ce­ni, ovaj uslov is­pu­nja­va oko 70 od­sto su­dij­skih po­moć­ni­ka. Oni, me­đu­tim, ni­su je­di­ni ko­ji će apli­ci­ra­ti na su­dij­ska me­sta, jer se na kon­kur­se za su­di­je uvek pri­ja­vi i ve­li­ki broj onih ko­ji ne ra­de u pra­vo­su­đu, kao što su advo­ka­ti i prav­ni­ci ko­ji su za­po­sle­ni u pri­vre­di i or­ga­ni­ma upra­ve.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 02.03.2018.
Naslov: Redakcija