Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Sudije traže povlačenje predloženih izmena


Su­di­je Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu tra­ži­će u po­ne­de­ljak, 5. februara 2018. godine, na jav­noj ras­pra­vi, po­vla­če­nje iz pro­ce­du­re Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Na­i­me, pr­va u ni­zu ras­pra­va o tek­stu ustav­nih amand­ma­na ko­ji se od­no­se na pra­vo­su­đe, za­ka­za­na je za 5. fe­bru­ar u Kra­gu­jev­cu. Zbog to­ga je 1. februara odr­ža­na sed­ni­ca svih su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu, ko­ji su jed­no­gla­sno do­ne­li za­klju­čak da će tra­ži­ti po­vla­če­nje amand­ma­na, potvrdila je pred­sed­ni­ca ovog su­da Du­brav­ka Da­mja­no­vić. 

- Za­ključ­ke će­mo iz­ne­ti usme­no na jav­noj ras­pra­vi. Tra­ži­će­mo da se po­vu­ku amand­ma­ni na Ustav, jer bi ta­kvim amand­ma­ni­ma bio us­po­sta­vljen pa­tro­nat iz­vr­šne vla­sti nad pra­vo­su­đem, a sud­ska vlast bi se pot­pu­no iz­gu­bi­la kao jed­na od tri rav­no­prav­ne gra­ne vla­sti. Za­ključ­ke će­mo de­talj­no obra­zlo­ži­ti u po­ne­de­ljak na okru­glom sto­lu - ka­že Da­mja­no­vi­će­va.

Na in­ter­net saj­tu Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu bi­će ob­ja­vljen kom­ple­tan tekst za­klju­ča­ka i obra­zlo­že­nja ko­je su su­di­je usvo­ji­le. I su­dij­ski po­moć­ni­ci kra­gu­je­vač­ke ape­la­ci­je odr­ža­li su sa­sta­nak i do­ne­li slič­ne za­ključ­ke. 

Oče­ku­je se da će okru­glom sto­lu pri­su­stvo­va­ti ve­li­ki broj su­di­ja i su­dij­skih po­moć­ni­ka iz Kra­gu­jev­ca, kao i pred­stav­ni­ci Dru­štva su­di­ja, Udru­že­nja tu­ži­la­ca, ko­ji su u me­di­ji­ma već iz­ne­li kri­ti­ke na tekst rad­ne ver­zi­je amand­ma­na. 

Ras­pra­ve će bi­ti odr­ža­ne u or­ga­ni­za­ci­ji Mi­ni­star­stva prav­de, ko­je je na svom saj­tu ob­ja­vi­lo ras­po­red okru­glih sto­lo­va "u sklo­pu na­stav­ka kon­sul­ta­tiv­nog pro­ce­sa ko­je je mi­ni­star­stvo po­kre­nu­lo u ve­zi sa iz­me­na­ma Usta­va u de­lu ko­ji se od­no­si na pra­vo­su­đe". 

Po­sle Kra­gu­jev­ca, sle­de­ći okru­gli sto bi­će odr­žan 19. fe­bru­a­ra u No­vom Sa­du, a na­red­ni 26. fe­bru­a­ra u Ni­šu i na kra­ju 5. mar­ta u Be­o­gra­du. 

Udru­že­nje su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka (USTP) ka­te­go­rič­ki se pro­ti­vi uvo­đe­nju Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je u Ustav, ta­ko što će pr­vi iz­bor za su­di­ju i za­me­ni­ka tu­ži­o­ca bi­ti uslo­vljen obu­kom na toj aka­de­mi­ji. 

- Ti­me se pot­pu­no uki­da po­sao su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka, ko­jih ima dve hi­lja­de u ce­loj Sr­bi­ji i ko­ji ra­de po­sao su­di­ja i tu­ži­la­ca. To su lju­di ko­ji no­se ce­lo­kup­no pra­vo­su­đe, sa vi­še­go­di­šnjim is­ku­stvom, a sa­da se osta­vlja­ju na ce­di­lu, bez mo­guć­no­sti da bu­du bi­ra­ni za su­di­je i za­me­ni­ke tu­ži­la­ca ako se ne upi­šu na Pra­vo­sud­nu aka­de­mi­ju - ka­že Je­le­na Ga­jić, pred­sed­ni­ca USTP. 

Uko­li­ko bi ova­kvi ustav­ni amand­ma­ni bi­li usvo­je­ni, Ga­ji­će­va oce­nju­je da će naj­ve­ći broj su­dij­skih i tu­ži­lač­kih sa­rad­ni­ka na­pu­sti­ti pra­vo­su­đe, jer ne­će ima­ti ni­ka­kvu per­spek­ti­vu. 

- Va­žno mi je da gra­đa­ni shva­te da se mi sa­da ne bo­ri­mo za se­be, već za pra­vo­su­đe. Pi­ta­mo se ko će su­tra gra­đa­ni­ma su­di­ti, ka­kav će bi­ti taj ka­dar. Onaj ko po­sta­ne su­di­ja mo­ra da bu­de kva­li­te­tan, a kva­li­tet se sti­če ra­dom i is­ku­stvom, a ne obu­kom - ka­že Je­le­na Ga­jić.

Pred­sed­nik Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da i VSS Dra­go­mir Mi­lo­je­vić re­kao je me­di­ji­ma da pred­lo­že­ne iz­me­ne Usta­va pred­sta­vlja­ju ko­rak una­zad i da bi ulo­ga su­di­ja u bu­du­ćem VSS bi­la sve­de­na na obez­be­đe­nje kvo­ru­ma. 

Struč­nja­ci uka­zu­ju da je uti­caj po­li­ti­ke na sa­stav Vi­so­kog sa­ve­ta sud­stva i Dr­žav­nog ve­ća tu­ži­la­ca sa­mo pri­vid­no is­klju­čen u pred­lo­gu amand­ma­na. Na­rod­na skup­šti­na, po tom pred­lo­gu, ne­će bi­ra­ti su­di­je, kao što je sa­da slu­čaj, ali će ima­ti zna­čaj­nu ulo­gu u iz­bo­ru "is­tak­nu­tih prav­ni­ka" ko­ji će či­ni­ti čak pet čla­no­va VSS i Vi­so­kog sa­ve­ta tu­ži­la­ca, ka­ko su amand­ma­ni pre­i­me­no­va­li DVT. 

Mi­ni­star­ka prav­de Ne­la Ku­bu­ro­vić je iz­ja­vi­la da ve­ru­je da će na­crt amand­ma­na na Ustav pre­tr­pe­ti od­re­đe­ne ko­rek­ci­je i pod­se­ti­la da će ko­nač­ni pred­log amand­ma­na bi­ti upu­ćen Ve­ne­ci­jan­skoj ko­mi­si­ji. 

Udru­že­nje su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka jav­no je po­sta­vi­lo pi­ta­nje ko je uče­stvo­vao u pi­sa­nju amand­ma­na, a mi­ni­star­ka je re­kla da su tekst na­cr­ta ra­di­li za­po­sle­ni u Mi­ni­star­stvu prav­de ko­ji se ba­ve nor­ma­tiv­nim po­slo­vi­ma i da je ona lič­no bi­la uklju­če­na u iz­ra­du na­cr­ta, kao i ode­lje­nje za evrop­ske in­te­gra­ci­je. 

Pre­ci­zi­ra­la je da je na iz­me­na­ma pre sve­ga ra­dio po­moć­nik mi­ni­stra Če­do­mir Bac­ko­vić i nje­go­vo ode­lje­nje ko­je je bi­lo za­du­že­no da pra­vi upo­red­ne ana­li­ze ustav­nih re­še­nja, ne sa­mo u ze­mlja­ma u re­gi­o­nu, već i u ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je. 

Mi­ni­star­ka je iz­ra­zi­la uve­re­nje da će gra­đa­ni ovim ustav­nim amand­ma­ni­ma do­bi­ti efi­ka­sni­je pra­vo­su­đe i su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku, a da će su­di­je i tu­ži­o­ci ima­ti ve­ći ste­pen od­go­vor­no­sti za svoj rad. 

Iz­ve­sno je, me­đu­tim, da će rad­na ver­zi­ja mo­ra­ti da se me­nja, jer su i su­di­je i tu­ži­o­ci i nji­ho­vi po­moć­ni­ci ja­sno uka­za­li gde se kri­ju zam­ke u pred­lo­že­nom tek­stu amand­ma­na. O to­me će pre­ci­zno go­vo­ri­ti na okru­glim sto­lo­vi­ma, naj­pre u Kra­gu­jev­cu. 

g su­da Du­brav­ka Da­mja­no­vić. 

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 02.02.2018.
Naslov: Redakcija