Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Sudija ne sme da bude u srodstvu sa okrivljenima, advokatom, niti sa tužiocem ili zastupnikom oštećenih. Mnoge sudije su u braku sa tužiocima i advokatima, ali brak je razlog za obavezno izuzeće, pa supružnici po zakonu ne mogu biti u sudnici u istom predmetu


Prijateljski i ljubavni odnosi u pravosuđu ponekad su razlog za odlaganje suđenja i izuzeće sudije, jer izazivaju sumnju u nepristrasnost. To se sredinom aprila dogodilo u Višem sudu u Valjevu, kada je advokat optuženog tražio izuzeće člana sudskog veća, zbog njegove navodne emotivne veze sa advokaticom koja zastupa porodicu žrtve. Predsednica suda je ovaj zahtev uvažila i suđenje će formalno krenuti iz početka, sa novim članom veća. 

Odbrana je "iščeprkala" neke detalje o sudiji, pa su priložene i njihove zajedničke fotografije.

- Određen je novi član sudskog veća, a dokazi koji su izvedeni dok je sudija bio u veću, moraju se izvesti ponovo. Okrivljeni i svedoci će biti pitani da li ostaju pri svojim iskazima - objasnio je advokat Batan Radosavljević iz Valjeva. 

Sudija ne sme da bude u srodstvu sa okrivljenima, advokatom, niti sa tužiocem ili zastupnikom oštećenih. Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP) svrstava razloge za izuzeće sudije u dve grupe - obavezne i fakultativne.

- Prvi su srodstvo u pravoj liniji, pobočno srodstvo do četvrtog stepena i tazbinsko do drugog stepena - između sudije i okrivljenog, njegovog branioca, tužioca, punomoćnika i drugih učesnika u postupku. Sudija će takođe biti izuzet ako je učestvovao u nekoj ranijoj fazi krivičnog postupka ili je bio branilac, punomoćnik oštećenog ili je i sam oštećen krivičnim delom, a takođe i ako je u istom predmetu vršio neke dokazne radnje, učestvovao u postupku kao tužilac ili branilac... - objašnjava dr Milan Škulić, profesor krivičnog procesnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. 

Ako postoji neki od navedenih razloga, sudija automatski ne može biti član veća u konkretnom krivičnom predmetu i dužan je da sam obavesti predsednika suda o obaveznim razlozima za izuzeće i zahtevom da ga zameni drugi sudija. Zato u praksi naših sudova skoro da nije zabeležen slučaj zahteva za izuzeće koji bi se temeljio na obaveznim razlozima. Međutim, često se navode okolnosti koje mogu ali i ne moraju biti razlog za izuzeće. 

- Razlozi za fakultativno izuzeće nisu taksativno nabrojani u zakonu, već se koristi jedna opšta formulacija - postojanje okolnosti koje mogu izazvati sumnju u sudijinu nepristrasnost. To može biti veoma blisko prijateljstvo sa nekim od učesnika postupka, ali i obrnuto - neko neprijateljstvo, neki loš odnos koji bi mogao da utiče da sudija bude pristrastan. Da li će sudija u ovakvim situacijama biti izuzet, ceni se od slučaja do slučaja - kaže dr Škulić.

Jedan od razloga može da bude i kumstvo. Ono je, podseća profesor, u našem narodu veoma značajno, skoro kao srodstvo, ali ipak ne spada u formalni razlog za obavezno izuzeće sudije. Međutim, dodaje, u Zakonu o sudskom krivičnom postupku Kraljevine Jugoslavije iz 1929. godine, kumovska veza bila je striktno propisana kao razlog za obavezno izuzeće. 

- Ljubavna veza bi mogla biti razlog za izuzeće, ali to zavisi od procene onoga ko o tome odlučuje. O zahtevu za izuzeće sudije uvek odlučuje predsednik suda. Ako se traži izuzeće predsednika suda, onda odlučuje predsednik neposredno višeg suda, a kada se traži zahtev za izuzeće predsednika Vrhovnog kasacionog suda, o tome odlučuje Opšta sednica tog suda - kaže dr Škulić.

U malim sredinama je prirodno da sudija "poznaje pola grada", a zahtevi za izuzeće podnose se i kada stranke i branioci nisu zadovoljni odlukama i postupanjem sudije, pa takve odluke tumače kao izraz njegove pristrasnosti. Zato se takvi zahtevi za izuzeće ne prihvataju baš često. 

- U praksi se, koliko znam, nije ni dešavalo da se sprovode nekakva dokazivanja prijateljskih i ljubavnih veza, već se to lako rešava - odlukom predsednika suda na osnovu njegove lične procene. I naravno, uvek je od značaja izjava sudije čije se izuzeće traži. Sudija koji je savestan i korektan veoma dobro zna da li bi prema konkretnoj osobi i u određenoj situaciji mogao da deluje kao da nije nepristrastan - navodi dr Škulić.

Mnoge sudije u Srbiji su u braku sa tužiocima i advokatima, ali brak je razlog za obavezno izuzeće, pa supružnici po zakonu ne mogu biti u sudnici u istom predmetu.

- Prilikom opšteg izbora u pravosuđu, 2009. pojavio se neformalni kriterijum da se ne biraju za sudije i tužioce oni čiji su supružnici advokati. Tada sam, kao član Državnog veća tužilaca, glasao protiv takve odluke i izdvojio mišljenje u odnosu na takav kriterijum, tim pre što on nije bio propisan nijednim pozitivnopravnim propisom a to nije bilo ni u skladu sa Ustavom, pa sam konačno naveo kao argument i ustanovu izuzeća - kaže dr Škulić.

Iako su reizbor "prošle" neke sudije i tužioci čiji su supružnici advokati, bilo je slučajeva da su se zbog pravosudnih funkcija neki kandidati fiktivno razvodili. 

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 29.04.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija