Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Društvo sudija dostavilo Venecijanskoj komisiji mišljenje na ustavne izmene


Društvo sudija Srbije dostavilo je Venecijanskoj komisiji krajem aprila 2018. godine svoje mišljenje o Nacrtu amandmana na Ustav RS.

I pored toga što su pojedina loša rešenja otklonjena, umesto da ojača nezavisnost i depolitizuje pravosuđe, što je bio proklamovani razlog da se pristupi izmeni Ustava, Nacrt ustavnih amandmana od 13.04.2018. godine sadrži rešenja kojima se pravosuđe izlaže još većoj kontroli politike. U pogledu sudstva, to se čini na taj način što:

 

 1. i dalje nije jasno uređen odnos tri grane vlasti (kontrola i ravnoteža važe za međusoban odnos zakonodavne i izvršne vlasti, a ne za njihovu kontrolu sudstva koje mora biti nezavisno);
 2. i dalje nisu propisane bitne garancije nezavisnosti (finansijske, slobode govora i udruživanja sudija);
 3. VSS gubi svrhu postojanja – da bi bio garant nezavisnosti sudija i sudova Savet sam mora biti nezavisan, a to mu nije obezbeđeno, jer u pogledu:
 • sastava – polovinu članova VSS bira politika – vladajuća većina ili samo tri državna funkcionera (u komisiji čiji su članovi: predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac, Zaštitnik građana)
 • funkcionisanja – VSS se raspušta uvek kad sudijski i politički deo nisu saglasni,
 • nadležnosti:
  • VSS neće upravljati sudskim sistemom niti preuzeti pravosudni budžet
  • preko 90% sudija selektovaće Pravosudna akademija (tj. institucija za obuku u pravosuđu) koja nema nikakve garancije nezavisnosti i koja je institucija u povoju, a VSS će sudije samo protokolarno birati;
 1. omogućava ukidanje slobodnog sudijskog uverenja propisivanjem da se zakonom uređuje način na koji se obezbeđuje jedinstvena primena prava od strane sudova, zakonskim uređenjem jedinstvene primene prava, zaduženjem Vrhovnog suda da obezbeđuje jedinstvenu primenu zakona od strane sudova bez određivanja da to može da čini samo u suđenju, stvaranjem uslova da nesudsko telo (sertifikaciona komisija) nameće odluke koje će biti izvor prava;
 2. omogućava masovno razmeštanje sudija "izbacivanjem" dosadašnje zabrane upućivanja sudija u drugi sud bez njihove saglasnosti (u kombinaciji sa izmenama svih pravosudnih zakona i ukidanjem sudijama pravnog leka protiv odluka VSS) što predstavlja rizik od kažnjavanja "neposlušnih" i nagrađivanja "poslušnih".

Uprkos izjavama da su neosnovane primedbe struke na Radnu verziju ustavnih amandmana od 22.01.2018. godine, Nacrtom ustavnih amandmana od 13.04.2018. godine Ministarstvo pravde uvažilo je pojedine primedbe struke tako što je u vratilo zabranu uticaja na sudiju u vršenju sudijske funkcije i garanciju nepremestivosti u pogledu trajnog premeštaja sudije, i tako što je ukinulo tzv. zlatni glas predsednika VSS.

Da bi svako u Srbiji imao nepristrasno, po zakonu i pravično suđenje, sudija mora biti nezavisan. Ne zbog sebe, nego zbog građanina koji se nađe pred sudom. Greška u suđenju može se otkloniti, ali politička kontrola, jednom kad se učvrsti, ne može. Jus obruitur vi (Sila sahranjuje pravo).

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 03.05.2018.
Naslov: Redakcija