Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: IZVRšNI POVERIOCI DUżNI SU DA SE U ROKU DO 1. JULA 2016. GODINE IZJASNE O TOME DA LI SU VOLJNI DA IZVRšENJE SPROVEDE SUD ILI JAVNI IZVRšITELJ, U SUPROTNOM IZVRšNI POSTUPAK SE OBUSTAVLJA. IZVRšITELJI ćE SPROVODITI SVA IZVRšENJA KOJA SU DOSAD BILA U NADLEżNOSTI SUDA, IZUZEV ONIH U PORODIčNIM SPOROVIMA I VRAćANJU ZAPOSLENOG NA RAD, ZA šTA JE I DALJE ZADUżEN SUD


Prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), koji stupa na snagu 1. jula 2016. godine, predviđa se da izvršitelji, koji su do sada bili angažovani u vezi sa komunalnim i srodnim potraživanjima, preuzmu i predmete u vezi sa imovinskim odnosima i pravima.

Građani koji već godinama vode različite imovinsko-pravne porcese pred sudovima, mogu da se nadaju da će postupci biti ubrzani.

Prema podacima za prošlu godinu, sudovi u Srbiji imaju skoro 5 miliona aktivnih predmeta. Skoro polovinu čine izvršni predmeti – više od dva miliona, dok je od tog broja milion i šesto hiljada starijih od dve godine.

Petogodišnjim programom za rešavanje starih predmeta iz 2014. godine, bilo je predviđeno da se reši njih 80%. Danas je njihov broj i dalje isti, zbog čega Srbiju kritikuje i Evropska unija.

"Sudovi nisu uspeli da sprovedu zadate ciljeve za 2014. godinu. Ukupna dužina trajanja postupka i broj starih predmeta i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost. Očigledno je da su kvalitet i efikasnot vašeg pravosuđa i pristup pravdi otežani zbog nejednake raspodele predmeta i ovog velikog broja predmeta u radu", kaže Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport, navodeći da efikasnost sudova i nezavisno pravosuđe imaju bitno mesto u sprovođenju Poglavlja 23 u okviru pregovora sa EU.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, tvrdi da je prvobitni plan bio preambiciozan i najavljuje novi. Ipak, najviše nade polaže u Zakon, koga će sudovi početi da primenjuju od 1 jula.

"Toliki broj predmeta je balast za sud. Primenom novog Zakona, koji predviđa sistemske mere vezane za nadležnost sudova i izvršitelja, mi očekujemo da će veliki broj predmeta ne samo preći na privatne izvršitelje, već i biti rešen u skladu sa novim Zakonom.Dobar pravnički sistem mora da omogući da donošenje konačne odluke ne traje predugo i da te odluke budu izvršene u razumnom roku", kaže Milojević.

Zakon ukida mešovitu nadležnost suda i javnih izvršitelja, uvodi procesnu diciplinu poverilaca, suda, javnih izvršitelja, Komore izvršitelja, tako da propuštanje određenih procesnih radnji u kratkim rokovima dovodi do obustave izvršenja, a time je taj predmet završen za sud, naveo je Milojević.

Pomoćnica ministra pravde, Nela Kuburović, rekla je da je Akcionim planom za Poglavlje 23 rešavanje starih predmeta jedan od prioriteta.

Ona je navela da je Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016) stupio na snagu 23. aprila 2016. godine.

"Od 3. maja 2016. godine će biti omogućeno evidentiranje u skladu sa novim Zakonom", navela je ona i dodala da je cilj Zakona da se ujednači sudski praksa, koja se pokazala kao veliki nedostatak izvršne materije, pa je zbog toga uvedeno pravo žalbe, kao i da se ukine paralelna naležnost.

Od 1. jula 2016. godine izvršitelji će preuzeti deo nadležnosti sudova - od starih komunalnih potraživanja, koja čine i najveći deo starih neizvršenih predmeta, do potraživanja građana, kao što su neisplaćene alimentacije ili zarade. Poverioci će do tada moći da se izjasne o prelasku kod izvršitelja, a ukoliko to ne urade, naplata duga se obustavlja.

Izvor: N1 info i Novosti, 27.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija