Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA USVOJILA UREDBU O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU


Vlada Republike Srbije je na sednici 29. novembra 2018. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu (u daljem tekstu: CT2019).

Pravni osnov za donošenje CT2019 je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorima i to usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

U CT2019 je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2019. godinu, kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

CT2019 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,

Deo II - Carinska tarifa za 2019. godinu,

Deo III - Korelaciona tabela CT2018-CT2019 i

Deo IV - Tabele sa kvotama.

Novine propisane u CT2019 sadržane su u prva tri dela Priloga, dok u Delu IV (kvote) nema izmena.

CT2019 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 2.12.2018.