Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU


Ministarstvo prosvete izradilo je Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu, kojim se bliže uređuje način formiranja odeljenja i način na koji se utvrđuje cena usluga, odnosno određuje visina sredstava potrebnih za ostvarivanje školskog programa na osnovu nastavnog plana i programa, odnosno plana i programa nastave i učenja i godišnjeg plana rada škole, saglasno članu 186. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019), Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019), Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu("Sl. glasnik RS", br. 95/2018),Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 81/2016 - odluka US i 95/2018), Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015), Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019), Zakonu o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017 - dr. zakon i 27/2018 - dr. zakon), Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017 i 27/2018 - dr. zakon) i Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018), a prema merilima utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016 i 45/2018), Pravilnikom o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015, 84/2015, 73/2016 i 45/2018), Pravilnikom o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016 i 45/2018) i Pravilnikom o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016 i 45/2018).

Takođe, ovim uputstvom bliže se uređuje način formiranja vaspitnih grupa pripremnog predškolskog programa kada je škola organizator Programa, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019), Pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2012) i Pravilnikom o kriterijumima za utvrđivanje manjeg odnosno većeg broja dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu ("Sl. glasnik RS", br. 44/2011). navodi se između ostalog u uputstvu.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika, 30.06.2019.