Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Izmenama Ustava biće izbrisana odredba po kojoj se sudije i tužioci u prvom mandatu biraju na tri godine, biće propisani razlozi za njihovo razrešenje, a o izboru nosilaca pravosudnih funkcija više neće odlučivati izvršna i zakonodavna vlast


Iz Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) biće izbrisana odredba po kojoj se sudije i tužioci u prvom mandatu biraju na tri godine, Ustav će propisati razloge za njihovo razrešenje, a o izboru nosilaca pravosudnih funkcija više neće odlučivati izvršna i zakonodavna vlast, najavila je ministarka pravde, Nela Kuburović.

Kuburović je kao glavnu novinu ustavnih izmena u oblasti pravosuđa na kojima se radi, izdvojila to da više neće biti izbora na tri godine, objasnivši da dosadašnje rešenje nije moglo da obezbedi sudijama i zamenicima tužilaca dovoljno nezavisnosti.

Pretpostavljam da će i Narodna skupština i Vlada Republike Srbije biti isključene iz procesa izbora nosilaca pravosudnih funkcija. Vlada, kada je reč o predlaganju tužilaca, a Narodna skupština kada je reč o izboru sudija i zamenika tužilaca i tužilaca, navela je ona.

Takođe, kako je dodala, izmenama Ustava, biće predviđen potpuno novi sastav Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT), tako da predstavnik Narodne skupštine više neće biti jedan od članova oba tela, koja sada broje po 11 članova.

Kuburovićeva, međutim, kaže da su još sporna neka pitanja, poput onog koja je većina potrebna za izbor budućih članova VSS i DVT i koliko članova treba da imaju ta tela.

Takođe, budući Ustav treba da precizira razloge za razrešenje sudija i tužilaca, kako ne bi dolazilo do zloupotrebe i čestog menjanja zakona, što na neki način, ostavlja nepredvidljivost u tom delu. Smatramo da Ustav treba da propiše sve razloge za razrešenje i sudija i tužilaca, kaže ministarka pravde.

Podsetivši na to da je od maja ove godine vođena javna rasprava o mogućim rešenjima za ustavne promene, te da je sada u toku izrada nacrta, ona je najavila da će bivši član Venecijanske komisije (VK) Džejms Hamilton oko 10. januara doći u Srbiju i zajedno sa predstavnicima Ministarstva pravde razmotriti sve odredbe koje su pripremljene, nakon čega će nacrt biti dostavljen VK na mišljenje, i biće objavljen radi javne rasprave u našoj zemlji.

Kuburovićeva je najavila da će nakon promena Ustava uslediti donošenje novih zakona o sudijama i javnom tužilaštvu, kao i izmene Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015), kojima će biti potpuno regulisan postupak izbora sudija i tužilaca, kao i položaj Akademije u pravosudnom sistemu.

Govoreći o Pravilniku o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) i Pravilniku o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016), koji su u proteklom periodu osporeni pred Ustavnim sudom, ona je podsetila na to da je DVT nakon pokretanja inicijative za ocenu ustavnosti pravilnika, u kratkom roku doneo novi Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017) u skladu sa primedbama iz odluke Ustavnog suda o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti, te da je nakon toga postupak za izbor zamenika tužilaca, koji je bio stopiran, ponovo pokrenut.

Sada imamo situaciju da je Ustavni sud osporio i Pravilnik VSS-a i doneo privremenu meru kojom se sprečava okončavanje započetih konkursa za izbor sudija. Verujem da ćemo tokom januara raditi na tome kako bi se što pre stekli uslovi za izbor sudija, s obzirom na to da je veliki broj upražnjenih sudijskih mesta naročito u osnovnim i višim sudovima, zaključila je Kuburović.

Izvor: Vebsajt Vlade, 01.01.2018.
Naslov: Redakcija