Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: OSIGURANA LICA OSTVARUJU PRAVO NA REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU KAO KONTINUIRANI PRODUżETAK LEčENJA I REHABILITACIJE KADA SE FUNKCIONALNE SMETNJE NE MOGU UBLAżITI ILI OTKLONITI U AMBULANTNO-POLIKLINIčKIM USLOVIMA ILI U OKVIRU BOLNIčKOG LEčENJA OSNOVNE BOLESTI


U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) osigurana lica ostvaruju pravo na rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti u ambulantno-polikliničkim uslovima ili u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.

Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Sl. glasnik RS", br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012, 55/2012 - ispr., 64/2013 i 68/2013 - ispr.) propisano je da se produžena rehabilitacija sprovodi kao lečenje ili kao prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti, za indikacije navedene u Listi indikacija. Oba načina lečenja sprovode se kroz propisane rehabilitacione procedure.

Produžena rehabilitacija obezbeđuje se obolelom ili povređenom osiguranom licu u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja za sledeća indikaciona područja:

1) neurološka oboljenja,

2) oboljenja srca i krvnih sudova,

3) reumatska oboljenja,

4) oboljenja respiratornog sistema,

5) povrede i oboljenja lokomotornog sistema,

6) endokrinološka oboljenja i

7) onkološka rehabilitacija dece.

Predlog za upućivanje na produženu rehabilitaciju daje izabrani lekar na uputu za stacionarno lečenje ili tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove u kojoj se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju osnovne bolesti.

Ocenu opravdanosti upućivanja na produženu rehabilitaciju, kao i dužinu trajanja već započete produžene rehabilitacije, daje nadležna lekarska komisija filijale na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju u skladu sa Listom indikacija. Lekarska komisija određuje i zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u koju se vrši upućivanje u skladu sa Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova sa kojom je Republički fond zaključio ugovor. Produžena rehabilitacija sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju u kojoj će se u najkraćem roku započeti sprovođenje rehabilitacije i koja je najbliža mestu prebivališta osiguranog lica.

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 30.09.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija