Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Porodična penzija ne može biti uslovljena dužinom braka


Sklapanje bračne zajednice sa partnerom koji u tom trenutku ima više od 65 godina donedavno je sa sobom nosio posebne pravne propise. Tako bračni drug nije imao pravo na porodičnu penziju ukoliko je prošlo manje od dve godine od trenutka sklapanja braka sa "starijim" partnerom ili nisu imali zajedničko dete. Ipak, ovu odredbu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 46/2019 - odluka US) nedavno je osporio Ustavni sud, ocenivši je kao diskriminatorni uslov vezan za godine koji se ne može pravdati objektivnim razlozima.

Republički zavod za statistiku čuva podatke da je tokom 2018. godine čak 771 mladoženja sa navršenih 65 godina života rešio da se venča pred matičarem. Ovakve situacije nisu bile nepoznanica idejnim tvorcima Zakona, koji su u članu 28a eksplicitno naglasili da u slučaju kada je umrli osiguranik u trenutku zaključenja braka imao 65 godina, bračni drug može steći pravo na porodičnu penziju pod uslovom da imaju zajedničko dete ili je brak trajao najmanje dve godine. Ove zakonske odredbe naišle su na negodovanje bračnih drugova, koji su preko Poverenice za zaštitu ravnopravnosti pokušali da ukažu na diskriminatorsku odredbu zakona.

Tako su slučajevi koji su definisani ovim članom Zakona pre dve godine dospeli pred Ustavni sud i nedavno su krunisani odlukom da je ova odredba neustavna. Po mišljenju Ustavnog suda, ovim je povređeno načelo zabrane diskriminacije iz člana 21 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) po osnovu starosti. U ovom sudu naglašavaju da ni deo koji se odnosi na propisivanje godina starosti u kojima je preminuli zaključio brak nije u saglasnosti sa najvišim pravnim aktom.

- Uvođenjem novih uslova za ostvarivanje prava na porodičnu penziju, i to samo kad je reč o situaciji sklapanja braka posle navršene 65. godine života osiguranika, sa obrazloženjem sprečavanja zloupotrebe prava na brak i prava na porodičnu penziju, zakonodavac je napustio teren legitimnog cilja ovog zakona - navodi se u odluci Ustavnog suda.

Kada je reč o porodičnim penzijama, pravo na penziju pripada pojedincu i obustavlja se prilikom njegove smrti. Međutim, kako je u nekim slučajevima penzija jedini izvor prihoda porodice, supružnik može da ostvari pravo na porodičnu penziju. Ona se isplaćuje preživelom bračnom drugu ili potomcima, pod uslovom da se oni redovno školuju, odnosno najduže do navršene 26. godine života u slučaju redovnog pohađanja fakulteta. Oni nemaju pravo da primaju drugu penziju ili da rade za iznos veći od minimalnog iznosa za plaćanje doprinosa, jer im se u tom slučaju penzija oduzima. Iznos porodične penzije zavisi od broja članova porodice - iznosi 70 odsto za jednu osobu, a 100 odsto od penzije preminulog ako je iza sebe ostavio najmanje četiri člana najbliže porodice.

U obrazloženju odluke o neustavnosti člana 28a Zakona takođe se naglašava da pitanja trajanja braka i prava koja iz njega proističu uređuje Porodični zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), a ne Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovaj sud je odlučio da Narodnoj skupštini, kao zakonodavcu, uputi pismo u kojem će se ukazati na potrebu da se preostali deo odredbe člana 28a Zakona, koji ustavnopravno nije sporan, pravno-jezički uobliči i integriše u ostale uslove za ostvarivanje prava udove, odnosno udovca na porodičnu penziju.

Pravo ne porodičnu penziju ne može da zastari, ali se moraju ispuniti osnovni zahtevi kako bi se ona isplaćivala. Važeći Zakon garantuje da porodična penzija može biti ponovo aktivirana čak i u slučaju kada nastupi pauza u njenom isplaćivanju usled neispunjavanja uslova nekoga od članova primarne porodice. Ovo pravo ostvaruju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.

POTREBNI DOKAZI:

* Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog osiguranika

* Izvod iz matične knjige rođenih za članove porodice za koje se podnosi zahtev

* Izvod iz matične knjige venčanih izdat posle smrti osiguranika

* Pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju

* Izveštaj o povredi na radu ako je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu ili profesionalno oboljenje

* Dokaz o regulisanom vojnom roku za umrlog osiguranika

* Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina

* Fotokopiju zdravstvene knjižice članova porodice

* Dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji

* Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika

* Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa za pokojnog osiguranika

* Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa za pokojnog osiguranika

* Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice

* Medicinska dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji za supruga potpuno nesposobnog za rad

* Rešenje o kategorizaciji za decu nesposobnu za samostalan život i rad

* Poresko uverenje za članove porodice o ukupnoj visini mesečnog prihoda u prethodnom kvartalu pre smrti osiguranika kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju

* Rešenje o starateljstvu ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

* Sve pisane dokaze o stažu u inostranstvu za pokojnog osiguranika

Izvor: Vebsajt Novosti, K. Malešević, 31.07.2019.
Naslov: Redakcija