Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODSEĆAMO: Rokovi u aprilu 2019. godine


3. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

Operater aerodroma, luke, putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj i upravljač železničke infrastrukture dužan je da obaveze u pogledu uređenja i opremanja graničnih prelaza ispuni u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 3. aprila 2019. godine.

 

3. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon i 87/2018)

Odredbe člana 182. Zakona, koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, ostaju na snazi do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 3. aprila 2019. godine.

3. Probna vozačka dozvola

Član 182

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

1) dve godine - licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,

2) do navršene 21. godine života - licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, izdaće mu se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona.

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1) upravlja vozilom brzinom većom od:

- na autoputu 110 km/h,

- na motoputu 90 km/h,

- na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,

2) otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

3) upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

4) za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

5) upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač iz stava 6. ovog člana može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Lice koje vrši nadzor iz stava 6. ovog člana dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.

 

3. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: • Od 3. aprila 2019. godine probna vozačka dozvola od 2 do čak 4 godine •

Od 3. aprila 2019. godine probna vozačka dozvola od 2 do čak 4 godine.

 

3. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: • 3. aprila 2019. godine prestaju da važe trajne registracije za mopede i traktore. Ova vozila moraće da imaju godišnju registraciju, što znači da moraju da prođu tehnički pregled •

Od 3. aprila prestaje da važi trajna registracija za mopede i traktore. Nakon tog datuma, svi mopedi i traktori moraće da imaju standardnu registraciju i da je obnavljaju svake godine.

 

3. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 20/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. marta 2019. godine, a primenjuje se od 3. aprila 2019. godine.

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019 - 31/12/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon i 87/2018)

Odredbe člana 51. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, počinju da se primenjuju nakon isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno od 4. aprila 2019. godine.

Član 51

Član 182. menja se i glasi:

"Član 182

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

1) dve godine - licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,

2) do navršene 21. godine života - licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, izdaće mu se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona.

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1) upravlja vozilom brzinom većom od:

- na autoputu 110 km/h,

- na motoputu 90 km/h,

- na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,

2) otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

3) upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

4) za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

5) upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač iz stava 6. ovog člana može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Lice koje vrši nadzor iz stava 6. ovog člana dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.".

 

4. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA : • Od 4. aprila 2019. godine oni koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina, dobijaju probnu vozačku dozvolu na dve godine, dok oni koji su bili mlađi od 19 godina kada su položili ispit, dobijaju probnu dozvolu koja će im biti važeća do 21. godine života •

Od 4. aprila 2019. godine oni koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina, dobijaju probnu vozačku dozvolu na dve godine, dok oni koji su bili mlađi od 19 godina kada su položili ispit, dobijaju probnu dozvolu koja će im biti važeća do 21. godine života.

 

4. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA : • 4. april 2019. godine rok za preregistraciju i zamenu starih tablica na traktorima, prikolicama i radnim mašinama •

4. april 2019. godine rok za preregistraciju i zamenu starih tablica na traktorima, prikolicama i radnim mašinama.

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "SIĆEVAČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "GOLIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "STARA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "KAMENA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "LEPTERIJA - SOKOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "OZREN-JADOVNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JELAŠNIČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "RADAN" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "LAZAREV KANJON" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "PRERASTI U KANJONU VRATNE" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019)

Verzija na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017, 114/2017, 52/2018 i 21/2019)

Verzija na snazi: 04/04/2019

 

5. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROCEDURE KOJE SE ODNOSE NA PLANOVE LETA U PREDPOLETNOJ FAZI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012, 87/2017 i 22/2019)

Verzija na snazi: 05/04/2019

 

5. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA I OBJEKATA JAVNE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019)

Propis na snazi: 05/04/2019

 

8. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudije u Prekršajnom sudu u Aranđelovcu. Rok za prijavu 8. april 2019. godine •

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudije za Prekršajni sud u Aranđelovcu ".

Poslednji dan za podnošenje prijava je 8. april 2019. godine.

 

9. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE PISMA O ZAINTERESOVANOSTI SA OBAVEZUJUĆOM PONUDOM RADI JEDINSTVENE PRODAJE PAKETA OD 28,51% AKCIJSKOG KAPITALA JUBMES BANKE A.D. BEOGRAD

Rok za dostavljanje Pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom, kojom će biti izražena ozbiljna spremnost za kupovinu akcija na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi je 9. april 2019. godine.

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

PRIVREMENO REŠENJE O OBEZBEĐIVANJU BESPLATNOG PREVOZA GRAĐANA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2019)

Propis na snazi: 11/01/2019 - 10/04/2019

 

14. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 27/2018: • Zakon stupa na snagu 14. aprila 2018. godine •

Rok za uspostavljanje Servisne magistrale organa je 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 14. aprila 2019. godine.

 

15. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: • Rok Ustavnom sudu da se izjasni o zakonu 15. april 2019. godine, penzioneri nakon toga podnose prijave •

Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) ponovo je pred Ustavnim sudom.

Ovog puta sa potpisima 31 opozicionog poslanika i oročena na 15. april 2019. godine. Ukoliko se do tada sud ne izjasni, iz Udruženja Sindikata penzionera Srbije obećavaju da će podneti krivične prijave protiv sudija Ustavnog suda. Dužni, kažu, neće ostati ni PIO fondu, ni državi koju će goniti do Strazbura.

 

22. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: • Rasprava će trajati do 22. aprila 2019. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi sprovodi se do 22. aprila 2019. godine. Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani, svoje komentare mogu dostaviti poštom Ministarstvu kulture i informisanja 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3, sa naznakom "Za Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi ", ili na elektronsku adresu: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs.

 

26. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EU: EVROPSKA CENTRALNA BANKA: • Od 27. januara 2019. godine novčanica u apoenu od 500 evra prestaje da se štampa •

Da bi se osigurala nesmetana tranzicija i iz logističkih razloga, Centralna banka Nemačke (Bundesbanka) i Centralna banka Austrije nastaviće da do 26. aprila 2019. godine izdaju tu novčanicu, navodi se na zvaničnom sajtu ECB-a.

 

29. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Svi postojeći ugostiteljski objekti moraju sprovesti organizacione mere iz čl. 48-51. Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019 - dalje: Pravilnik) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 29. aprila 2019. godine

 

30. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PRODUŽITI ROK ZA AKREDITOVANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (NSVO) prof. dr Miodrag Popović zatražio je da se rok za prijem zahteva za novi ciklus akreditacije fakulteta produži do 30. juna, jer nisu pripremljeni elektronski formulari potrebni za ovaj postupak. Rok je, inače, već jednom produžen, pa fakulteti koji ulaze u novi ciklus akreditacija dokumentaciju umesto do 30. marta mogu da predaju do 30. aprila.

 

30. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA: • Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vršiće se od 1. marta do 30. aprila 2019. godine •

Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vršiće se od 1. marta do 30. aprila 2019. godine.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona, gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

30. april:

- organizacije za obavezno socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor,

- RFZO kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koji podnosi Upravi za trezor.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: SPECIFIČNOSTI IZRADE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU: • Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje •

Na osnovu primljenih izveštaja, RFZO vrši kontrolu, usaglašava podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju prihoda i primanja, rashoda i izdataka korisnika sredstava iz svoje nadležnosti i potvrđuje prijem ispravnih obrazaca i sastavlja Konsolidovani godišnji izveštaj, koji dostavlja Upravi za trezor do 30. aprila 2019. godine.

ROKOVI

Izvor: Redakcija, 01.04.2019.