Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: Od 31. januara 2017. godine omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2016. godinu


Agencija za privredne registre (APR) je od 31. januara 2017. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućila pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2016. godinu.

Iz APR-a podsećaju da Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2016. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Od ove godine u okviru Posebnog informacionog sistema, Agencija je za sve obveznike podnošenja izveštaja za 2016. godinu uvela dve značajne novine, a koje se odnose na:

Elektronsko potpisivanje – izrađena je posebna Aplikacija za elektronsko potpisivanje koja omogućava korisnicima potpisivanje dokumenata koji su prilog uz finansijske izveštaje u PDF formatu i samog zahteva za podnošenje izveštaja u XML formatu. Aplikacija olakšava korisniku upotrebu kartica sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom svih sertifikacionih tela u Republici Srbiji. Elektronski dokumenti, koji su potpisani korišćenjem ove Aplikacije, biće verifikovani kao tehnički ispravni i kao takvi prihvaćeni u Poseban informacioni sistem Agencije.

Elektronsko plaćanjepo prvi put plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, korisnici, pored dosadašnjeg načina plaćanja (putem naloga za plaćanje u pošti, banci, e-banking i sl.), mogu izvršiti Visa ili MasterCard platnom karticom putem posebne aplikacije Agencije za elektronsko plaćanje. U slučaju odabira ovog načina plaćanja pre potpisivanja i dostavljanja izveštaja od strane zakonskog zastupnika, naknada za objavljivanje izveštaja se automatski povezuje sa predmetom i nije potrebno dostavljati dokaz o uplati naknade u delu Dokumentacija.

Takođe, Agencija je obezbedila: Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje.

Za rešavanje spornih pitanja u vezi primene Posebnog informacionog sistema Agencije korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu: sd@apr.gov.rs.

Agencija je od ove godine, obezbedila i odgovarajuća video uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja, koja će korisnicima biti na raspolaganju u Posebnom informacionom sistemu Agencije.

Takođe i dalje su dostupna detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2016. godinu.

Za dodatne informacije vezane za sve vrste izveštaja korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu: finizvestaji@apr.gov.rs.

Pored navedenog, Agencija je korisnicima obezbedila i uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa kao i o obrascima na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

APR podseća obveznike na njihovu obavezu da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, putem Posebnog informacionog sistema Agencije. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu: obveznicifi@apr.gov.rs.

Samo ako postupe na opisani način, obveznicima se može garantovati da neće imati problema u postupku dostavljanja izveštaja putem posebnog informacionog sistema Agencije (ukoliko podaci u evidenciji obveznika nisu ažurni, obveznici uopšte neće moći da dostave izveštaje putem tog sistema ili neće moći da to urade na pravilan način). Takođe, APR poziva obveznike koji se ne registruju u statusnim registrima Agencije, da u prilogu reklamacije dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz iste, a sve u cilju da se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku, i time obezbede uslovi za dostavljanje izveštaja u skladu sa propisima.

Izvor: Vebsajt APR, 31.01.2017.
Naslov: Redakcija