Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA: O BROJU SUDSKOG OSOBLJA I NAčINU NJIHOVOG FINANSIRANJA DO JANUARA 2017. GODINE ćE ODLUčIVATI MINISTARSTVO PRAVDE, NAKON čEGA TA NADLEżNOST PRELAZI NA VISOKI SAVET SUDSTVA


Iako je Zakonom o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015 i 40/2015 - dr. zakon) predviđeno da o broju radnih mesta pravosudnih službenika i njihovom finansiranju od 1. juna 2016. godine odlučuje Visoki savet sudstva, Ministarstvo pravde ima druge planove. Naime, Predlogom zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, koji je ušao u skupštinsku proceduru, ovaj transfer nadležnosti odlaže se za januar 2017. godine.

Predlog zakona između ostalog predviđa da do početka 2017. godine, ministar pravde utvrđuje merila za određivanje broja sudskog osoblja. Takođe, ukoliko izmene zakona budu usvojene, dodatnih šest meseci će Ministarstvo pravde, umesto Visokog saveta sudstva, davati saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudovima, predlagati deo budžeta za rashode za sudsko osoblje, kao i raspodelu ovih sredstava. Staranje o smeštajnim uslovima, opremanju i obezbeđenju sudova je još jedna od nadležnosti koja će ostati u rukama Ministarstva pravde do 2017. godine.

Predlog zakona predviđa da će Sudski poslovnik ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015 i 113/2015 - ispr.), kojim se propisuje unutrašnje uređenje i rad sudova, i dalje donositi ministar pravde uz prethodno pribavljeno mišljenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Ove izmene su posebno interesantne kada se posmatraju iz ugla, nedavnih nesuglasica između Sindikata pravosuđa Srbije i Ministarstva pravde. Naime, zbog plana Ministarstva pravde da u sklopu mera štednje ne produži ugovor sa pravosudnim službenicima koji su zaposleni na određeno vreme, Sindikat pravosuđa je najavljivao generalni štrajk. Ipak, kompromis je pronađen tako što je Ministarstvo pravde svim zaposlenim produžilo ugovor do jula 2016. godine. Time je problem pravosudnih službenika privremeno skinut sa dnevnog reda, a kada bude ponovo aktuelizovan, pod pretpostavkom da Predlog zakona bude usvojen, o njihovom položaju će i dalje odlučivati Ministarstvo pravde, umesto Visokog saveta sudstva.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 29.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija