Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015 i 40/2015 - dr. zakon), u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013), u članu 32. reči: "1. juna 2016." zamenjuju se rečima: "1. januara 2017.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Član 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) predstavlja prelaznu odredbu tog zakona kojim je određen rok za preuzimanje određenih nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa od strane Visokog saveta sudstva. Reč je o nadležnostima koje se odnose na poslove pravosudne uprave, ovlašćenja za donošenje akta kojim se uređuje unutrašnje uređenje i rad suda, nadzor nad primenom tog akta, nadležnosti vezanih za predlaganje i obim neophodnih budžetskih sredstava, nadzor nad raspodelom budžetskih sredstava, preuzimanje arhive, kao i zaposlenih u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa koji sada obavljaju poslove koji se preuzimaju.

Međutim, kako bi se obezbedilo da se stvore svi neophodni uslovi za rad Visokog saveta sudstva u skladu sa preuzetim nadležnostima, neophodno je produžiti rok za preuzimanje nadležnosti. Jednostavno, u ovom trenutku ne postoje personalni ni materijalni uslovi za preuzimanje nadležnosti, pa bi, ako se rok ne bi produžio, došlo do stanja koje ne bi pogodovalo radu sudova. Novi rok do kada će Visoki savet sudstva preuzeti zakonom određene nadležnosti ministarstva određen je s obzirom na potrebu da se preuzimanje nadležnosti poklopi sa početkom fiskalne godine. Konačno, i sam Visoki savet sudstva je svojim dopisom broj 011-00-00002/2016-01 od 21. januara 2016. godine predložio da se odloži preuzimanje nadležnosti od Ministarstva pravde sve do 1. januara 2017. godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona vrši se izmena člana 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova. Izmene se odnose samo na rok do kojeg će Visoki savet sudstva preuzeti zakonom određene nadležnosti od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Član 2. Zakona uređuje stupanje zakona na snagu, odnosno predviđa da zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, budući da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa i ostvarivanje prava građana. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 26.01.2016.