Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI: Predviđeno je da će direktor BIA ubuduće samostalno uređivati sistematizaciju radnih mesta, zapošljavati nove kadrove, bez konkursa, kao i određivati koeficijent plata


U skupštinsku proceduru ušao je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji, koje je pripremila Vlada Republike Srbije, a po kojima će direktor BIA ubuduće samostalno uređivati sistematizaciju radnih mesta, zapošljavati nove kadrove, bez konkursa, kao i određivati koeficijent plata.

U obrazloženju stoji da se postojeći propisi menjaju zbog usvajanja novih zakona o policiji i sistemu plata u javnoj upravi.

Na organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Agenciji neće se više primenjivati načela koja važe za ministarstva i posebne organizacije, što je do sada bio slučaj. Direktor je do sada davao bliža uputstva, a novim propisom predviđeno je da će akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji donositi on, uz prethodnu saglasnost Vlade.

U tekstu Predloga zakona naglašava se i da su podaci o organizacionim jedinicama, načinu rukovođenja, ovlašćenjima i odgovornostima rukovodilaca, unutrašnja kontrola, interna revizija, podela, vrsta i ukupan broj radnih mesta... tajni, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Direktor se pita i kada je reč o zapošljavanju novih pripadnika BIA. Za popunjavanje novih radnih mesta neće biti obavezan konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa odlučivaće direktor. Što se tiče uslova koji će morati da budu zadovoljeni, primenjivaće se propisi koji važe za MUP.

Prilikom zapošljavanja kandidati će prolaziti bezbednosne provere, ali samo uz njihovu pisanu saglasnost, datu kroz popunjavanje i potpisivanje upitnika o identifikacionim podacima, na obrascu koji će utvrditi direktor Agencije. U slučaju da kandidat odbije da potpiše upitnik, smatraće se da je odustao od zasnivanja radnog odnosa.

Proveravaće se i zaposleni u BIA koji se na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa vraćaju na posao i oni će proći istu proceduru kao i lica koja se zapošljavaju.

Kada bude usvojen ovaj zakon, pripadnici će morati da pohađaju stručnu obuku, da se stručno usavršavaju i polože stručni ispit, a postupak, program i način pohađanja utvrđuje se aktom direktora. Novina je i da će rad pripadnika BIA biti ocenjivan jednom godišnje, a postupak, merila i način ocenjivanja uređivaće se aktom koji će donositi direktor.

Predlogom zakona preciziraju se i zvanja ovlašćenih službenih lica i lica na određenim dužnostima, koji zavise i od stručne spreme, a uslovi za sticanje i gubitak zvanja utvrđuju se aktom direktora, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Aktom prvog čoveka BIA, uz saglasnost Vlade, utvrđivaće se i koeficijent za obračun plate. U novim propisima se naglašava da pripadnik Agencije ima pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate i troškova, kao i na druga primanja, kao i da je to usklađeno sa sistemom plata koji postoji u javnom sektoru. Koeficijent će se množiti sa osnovicom, a zavisiće i od rizičnih uslova rada, opasnosti i odgovornosti posla.

Predlog zakona ušao je u skupštinsku proceduru, a biće usvojen po hitnom postupku. Kako se navodi na kraju teksta, u protivnom bi bila dovedena u pitanja mogućnost Agencije da delotvorno zaštiti ustavno uređenje i bezbednost Republike Srbije. To bi, kako piše, moglo da ima štetne posledice po bezbednost građana i ostvarivanje i zaštitu njihovih prava i sloboda.

Izvor: Vebsajt Blic, Nataša Latković, 30.08.2017.
Naslov: Redakcija