Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: PREDVIđENA JE PRERASPODELA SREDSTAVA OD POREZA NA ZARADE SA LOKALNOG NA REPUBLIčKI NIVO, DOK PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI PRELAZE U NADLEžNOST REPUBLIKE SRBIJE


U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog zakona o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Osnovni razlog za izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn.) je usklađivanje preraspodele prihoda ostvarenih po osnovu poreza na zarade između jedinica lokalnih samouprava i Republike Srbije, navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Predložena rešenja u ovom zakonu imaju za rezultat preraspodelu sredstava od poreza na zarade u iznosu oko 4,8 mlrd dinara sa lokalnog na republički nivo, kako je to dogovoreno aktuelnim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, i to na sledeći način:

- opštinama 74% umesto dosadašnjih 80%;

- gradovima 77% umesto dosadašnjih 80%;

- gradu Beogradu 66% umesto dosadašnjih 70%.

Takođe, ovim izmenama vrši se usaglašavanje sa propisima iz oblasti oporezivanja, u smislu opredeljivanja pripadnosti prihoda od nepokretnosti Republici Srbiji. Naime, kada je reč o prihodima fizičkih lica - prihodima od davanja u zakup nepokretnosti, oni su predmet regulisanja zakona kojim se uređuje oporezivanje prihoda fizičkih lica, kao prihod od kapitala, i kao takvi pripadaju Republici Srbiji.

Predlogom zakona predviđena je primena od 1. januara 2017. godine.

Izvor: Redakcija, 31.08.2016.