Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn.), u članu 35. stav 1. tačka 1) podtačka (3) briše se.

U podtački (6) reči: "80% od poreza na zarade" zamenjuju se rečima: "74% od poreza na zarade".

U stavu 2. reči: "gradu Beogradu pripada 70% od poreza na zarade" zamenjuju se rečima: "gradovima pripada 77%, odnosno gradu Beogradu pripada 66% od poreza na zarade".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za izmene ovog zakona je usklađivanje preraspodele prihoda ostvarenih po osnovu poreza na zarade između jedinica lokalnih samouprava i Republike Srbije.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave iz 2006. godine, koji je 2007. godine stupio na snagu, propisao je da lokalnim samoupravama pripada 40% poreza na zarade. Zakon iz 2006. godine, po oceni Fiskalnog saveta, mogao se smatrati relativno darežljivim u pogledu obezbeđivanja sredstava na lokalnom nivou, jer je ukupan nivo propisanih sredstava za lokalne samouprave bio nešto viši nego što je to bilo neophodno. Izmene ovog zakona 2011. godine, odnosno sprovođenje modela fiskalne decentralizacije, kako je i tada ukazivao Fiskalni savet, imale su za rezultat povećanje deficita od 1,1% BDP na godišnjem nivou, odnosno blizu 40 milijardi dinara, s obzirom da predlog, po kom 80% prihoda od poreza na zarade pripada lokalnim samoupravama, nije utemeljen u modernoj fiskalnoj praksi kojom se preporučuje da porez na zarade dominantno pripada centralnom nivou vlasti, kao i da nije praćen prenosom novih nadležnosti na lokalni nivo vlasti. Navedene izmene Zakona u 2011. godini dovele su do nesrazmere između obaveza i pripadajućih prihoda centralnog i lokalnog nivoa vlasti.

Predložena rešenja u ovom zakonu imaju za rezultat preraspodelu sredstava od poreza na zarade u iznosu oko 4,8 mlrd dinara sa lokalnog na republički nivo, kako je to dogovoreno aktuelnim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, i to na sledeći način:

- opštinama 74% umesto dosadašnjih 80%;

- gradovima 77% umesto dosadašnjih 80%;

- gradu Beogradu 66% umesto dosadašnjih 70%.

Korekcija procenta preraspodele sredstava od poreza na zarade je mera fiskalne konsolidacije, u cilju smanjivanja ukupnog fiskalnog deficita i očuvanja makroekonomske stabilnosti.

Takođe, ovim izmenama vrši se usaglašavanje sa propisima iz oblasti oporezivanja, u smislu opredeljivanja pripadnosti prihoda od nepokretnosti Republici Srbiji. Naime, kada je reč o prihodima fizičkih lica - prihodima od davanja u zakup nepokretnosti, oni su predmet regulisanja zakona kojim se uređuje oporezivanje prihoda fizičkih lica, kao prihod od kapitala, i kao takvi pripadaju Republici Srbiji.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. predviđeno je da se u članu 35. stav 1. tačka 1) podtačka (3) Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 i 95/15) briše, jer su prihodi fizičkih lica od davanja u zakup nepokretnosti predmet regulisanja zakona kojim se uređuje oporezivanje prihoda fizičkih lica kao prihod od kapitala, te isti pripadaju Republici Srbiji.

Takođe, ovim članom predviđena je izmena procenata preraspodele sredstava od poreza na zarade, na sledeći način:

- opštinama 74% umesto dosadašnjih 80%;

- gradovima 77% umesto dosadašnjih 80%;

- gradu Beogradu 66% umesto dosadašnjih 70%.

Članom 2. utvrđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 19.08.2016.