Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREPORUKE ZA ADVOKATE U TOKU POTPUNE OBUSTAVE RADA


Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima, NEĆE pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, NEĆE pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima i NEĆE pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, OSIM u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora.

Tokom obustave rada advokati ĆE dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja.

Pod radnjama koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova podrazumevaju se: podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu.

Preporučuje se advokatima da u toku potpune obustave rada počev od 30.07.2018. godine preduzmu sledeće mere i radnje:

1.         Da blagovremeno i na pogodan način obaveste sve stranke koje zastupaju o razlozima i trajanju obustave rada.

2.         Da blagovremeno i na pogodan način ukažu strankama na negativne posledice koje bi mogle nastupiti usled izostanka advokata i/ili stranaka sa ročišta, odnosno na negativne posledice koje bi mogle nastupiti usled izostanka advokata i/ili stranaka sa glavnog pretresa ili sprovođenja istražnih radnji.

3.         Da preporuče strankama koje bi mogle pretrpeti ozbiljnije štetne posledice usled nepristupanja na ročište (pretpostavka da je tužba povučena, nedozvoljavanje vraćanja u pređašnje stanje i sl.) da bi bilo korisno da lično pristupe i da zatraže odlaganja ročišta odnosno rasprava, odnosno da preporuče strankama koje bi mogle pretrpeti ozbiljnije štetne posledice usled nepristupanja advokata na glavni pretres ili kod istražnog sudije (obustava postupka, održavanje glavnog pretresa bez branioca u slučajevima gde odbrana nije obavezna i sl.) da bi bilo korisno da lično pristupe i da zatraže odlaganje glavnog pretresa ili izvođenja istražne radnje.

4.         Da sačine odgovarajuću službenu belešku o navedenom upozorenju stranaka koje će im potpisati stranke lično.

5.         Da podneskom u svakom predmetu u kome imaju zakazano ročište formalno obaveste sud, odnosno tužilaštvo pre početka obustave rada o tome da su dužni da učestvuju u potpunoj obustavi rada shodno odgovarajućim odlukama nadležnih organa AK Srbije, odnosno da podneskom u svakom predmetu u kome imaju zakazan glavni pretres ili izvođenje istražnih radnji, formalno obaveste sud, odnosno tužilaštvo pre početka obustave rada o tome da su dužni da učestvuju u potpunoj obustavi rada shodno odgovarajućim odlukama nadležnih organa AK Srbije.

6.         Ukoliko se ne može obezbediti iz bilo kog razloga prisustvo stranke na ročištima na kojima bi moglo doći po njih do štetnih posledica, preporučuje se da stranke privremeno opozovu punomoćja advokatima za zastupanje tokom trajanja obustave rada, te da advokati blagovremeno o tome obaveste sud, tužilaštvo ili drugi organ pred kojim rasprava treba da se održi tokom potpune obustave rada.

7.         Neće se smatrati narušavanjem Uputstva za postupanje advokata tokom potpune obustave rada ukoliko stranka neposredno u toku trajanja obustave rada preda sudu lično podnesak koji je sačinio advokat u vreme kada nije bila u toku potpuna obustava rada.

8.         Neće se smatrati narušavanjem ovog uputstva ukoliko stranka neposredno tokom trajanja obustave rada preda bilo kom organu podnesak koji je lično potpisala.

9.         Neće se smatrati narušavanjem ovog uputstva ukoliko advokat sačini podnesak u ime i za račun stranke, koji bi stranka lično predala ukoliko se radi o podnescima za čije podnošenje ističu prekluzivni rokovi u vreme trajanja generalne obustave rada.

10.       Da, po mogućnosti, pre početka obustave rada predaju sve podneske za čije podnošenje ističu prekluzivni rokovi tokom trajanja obustave rada.

11.       Da u situacijama kada je nužno podnošenje podnesaka, žalbi i dr. kojima ističu prekluzivni rokovi, a koji podnesci nisu mogli biti poslati pre početka obustave rada, u vreme trajanja generalne obustave rada, u cilju sprečavanja štetnih posledica po stranke, mogu iste poslati.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 30.07.2018.