Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: PROBLEM U OBLASTI ZAšTITE AUTORSKIH PRAVA JE NEOBAVEšTENOST MUZIčARA I SUDSTVA KOJE SLABO POZNAJE PROPISE I PRAVNE POJMOVE IZ OVE OBLASTI. SUDIJE IMAJU PROBLEM SA RAZLIKOVANJEM AUTORSKOG, INTERPRETATORSKOG I PRAVA PROIZVOđAčA FONOGRAMA


Najveći problem u oblasti zaštite autorskih prava je neobaveštenost muzičara i sudstva koje takođe nije dovoljno upoznato sa materijom, izjavio je pravni savetnik Društva proizvođača fonograma "Matrica" na okruglom stolu "Autorska i srodna prava".

Problemi u primeni Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US - dalje: Zakon), te mogućnosti poboljšanja Zakona i njegove primene, bile su teme debate o autorskim i srodnim pravima koju je organizovala Pravosudna akademija, u kojoj su učestvovale sudije Privrednog i Apleacionog suda u Beogradu, predstavnici Pravosudne akademije, Zavoda za intelektualnu svojinu i Društva proizvođača fonograma "Matrica".

"Kada govorimo o zaštiti proizvođača fonograma, najveći problem predstavljaju, sa jedne strane, izdavači koji obilato koriste neobaveštenost muzičara - originalnih proizvođača fonograma, te bez osnova registruju sebe kao nosioce prava na fonogramima, čime nezakonito ubiraju profit. Sa druge strane, dešava se da, usled nedovoljne upućenosti sudova u ovu specifičnu materiju, dolazi do mešanja elementarnih pojmova", izjavio je Srđan Mitrić, pravni savetnik Društva proizvođača fonograma "Matrica".

Učesnici diskusije saglasni su da je Zakon nedorečen u određenim delovima, zbog čega nastaju nesporazumi koji bi se mogli ukloniti dorađivanjem i konkretizovanjem pojedinih zakonski članova.

"Verujem kako ima prostora da se Zakon poboljša, konkretizuje i bude jasniji te da se otklone dileme koje trenutno postoje, ne samo kod suda već i kod korisnika autorskog i srodnih prava", uverena je sudija Privrednog suda u Beogradu, Branka Žerajić.

V.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojine, Vladimir Marić, smatra da bi poboljšanju pravne situacije doprinelo kontinuirano obrazovanje službenika i sudija u oblasti intelektualne svojine, kao i bolja sardnja između sudova i Zavoda za intelektualnu svojinu.

Tema autorskih prava aktualizovana je nedavnim donošenjem presuda u korist originalnih vlasnika fonograma Dušana Kojića Koje iz "Disicipline kičme" i Mileta Ilića vođu orkestra "Južni vetar", koji su povratili prava na fonograme od diskografskih kuća.

Zato je direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić, ocenio da je pravo vreme da se krene u otvaranje pitanja u vezi sa autorskim i srodnim pravima, jer kako kaže, pravosuđe ne može biti odvojeno od privrede i od društva, već mora da odgovara njihovim potrebama.

Početkom juna 2016. godine Dušan Kojić "Koja" iz "Disicipline kičme" dobio je spor potiv PGP-a, dok je prošle nedelje, Mile Ilić, poznatiji kao "Mile Bas", povratio prava na fonograme od diskografske kuće Diskos.

Prema Zakonu "fonogram je snimak zvuka, odnosno niza zvukova na nosaču zvuka. Snimak zvuka je fiksiranje zvukova na nosač sa kojeg se oni mogu slušati, umnožiti ili saopštiti putem nekog uređaja. Pravo na postojećem fonogramu nije ni na koji način ograničeno ugrađivanjem tog fonograma u videogram".

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.06.2016.
Naslov: Redakcija