Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PODSEĆAMO: Rokovi u aprilu 2019. godine


Zakonski rokovi koji ističu u aprilu 2019. godine.

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EKONOMIJA: REPUBLIKA SRBIJA DEPONOVALA INSTRUMENT POTVRĐIVANJA (ZAJEDNO SA, KONAČNIM, REZERVAMA I OBAVEŠTENJIMA) "MULTILATERALNE KONVENCIJE O PRIMENI MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE" (MULTILATERALNA KONVENCIJA)

UIDO sa Austrijom, Poljskom i Slovenijom, Multilateralna konvencija se, u odnosu na ostale poreze, u Republici Srbiji primenjuje od 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PREDAJA UPITNIKA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU: • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2018. godinu predaju svi korisnici javnih sredstava najkasnije do 1. aprila 2019. godine •

Obrazac Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2018. godinu Centralna jedinica za harmonizaciju je sačinila u formi upitnika, koje korisnici javnih sredstava dostavljaju u elektronskom i pisanom obliku. Propisani rok za predaju je 31. mart 2019. godine, ali s obzirom da je poslednji dan roka neradni dan, rok za podnošenje navedene prijave je 1. april 2019. godine, u skladu sa odredbom člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), gde je precizirano da ukoliko poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan

 

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: ROK ZA PRIJAVU PROJEKTA ZA SREDSTAVA IZ FONDA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE 1. APRIL 2019. GODINE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, pozvao je gradove i opštine da konkurišu za sredstva iz Fonda za lokal, koja ukupno iznose skoro 500 miliona dinara, i podsetio da rok za prijavu ističe 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018, 78/2018 i 20/2019)

Na banku koja je najkasnije do dana početka primene Odluke dostavila Narodnoj banci Srbije obaveštenje i odluku nadležnog organa banke da planira migraciju podataka na novi sistem glavnih poslovnih aplikacija u smislu odluke kojom se uređuju minimalni standardi upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije - odredbe Odluke primenjivaće se od 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018, 78/2018 i 20/2019)

Odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. septembra 2018. godine, a primenjuje se od 22. oktobra 2018. godine, osim tačke 20. stav 1. Odluke, koja se primenjuje od 1. aprila 2019. godine.

tačka 20 stav 1

20. Ako pružalac platnih usluga platiocu izdaje platnu karticu čijom se upotrebom može inicirati domaća platna transakcija na prodajnom mestu trgovca, odnosno ako trgovcu omogućava prihvatanje takve platne kartice - ovaj izdavalac, odnosno prihvatilac, dužan je da svom korisniku platnih usluga ponudi i izdavanje, odnosno prihvatanje platnog instrumenta čijom se upotrebom na prodajnom mestu trgovca može izdati zahtev za plaćanje na prodajnom mestu.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018, 78/2018 i 20/2019)

Odredba tačke 3. stav 3. ove odluke u delu koji se odnosi na obavezu izvršavanja instant transfera odobrenja kao platiočevog pružaoca platnih usluga primenjuje se od 1. aprila 2019. godine na sve načine dostavljanja platnog naloga kojima se na taj dan može inicirati transfer odobrenja, a ne primenjuje se u delu koji se odnosi na obavezu izvršavanja instant transfera odobrenja kao platiočevog pružaoca platnih usluga na banku kod koje se na dan početka primene ove odluke vodi manje od 10.000 tekućih računa - u roku od dve godine od tog dana.

tačka 3

3. Instant transfer odobrenja pružalac platnih usluga izvršava u skladu sa ovom odlukom kao platiočev pružalac platnih usluga i/ili primaočev pružalac platnih usluga.

Pružalac platnih usluga koji vodi tekuće račune dužan je da izvršava instant transfer odobrenja najmanje kao primaočev pružalac platnih usluga radi obezbeđivanja dostupnosti primaočevog tekućeg računa za odobrenje novčanih sredstava po osnovu instant transfera odobrenja.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, ako je pružalac platnih usluga banka, dužan je da izvršava instant transfer odobrenja kao platiočev i primaočev pružalac platnih usluga.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PRIVREMENOJ IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA POTREBE RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2018/2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 46/2018)

Propis objavljen: 31/10/2018 - važi do 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2018/2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)

Propis objavljen: 16/11/2018 - važi do 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015, 101/2016, 44/2018 - dr. zakon i 8/2019)

Odredbe Pravilnika o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016) koje se odnose na podnošenje poreske prijave propisane ovim pravilnikom u slučaju obustave postupka likvidacije, odnosno obustave postupka stečaja, primenjuju se od 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)

Rok za dostavljanje predloga nacionalnih saveta iz člana 6. ove uredbe u 2019. godini je 1. april 2019. godine.

Dostavljanje dokumentacije od strane nacionalnog saveta

Član 6

Nacionalni saveti su u postupku raspodele sredstava u obavezi da dostave svoje predloge za dodelu sredstava.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana, nacionalni savet dostavlja i dokumentaciju i akte kojima se dokazuje ispunjenost kriterijuma za raspodelu sredstava iz člana 3. ove uredbe kao i potrebne podatke iz člana 4. ove uredbe koji se odnose na obavljanje delatnosti određene ustanove, fondacije ili privrednog društva u prethodnom periodu u okviru koga se mogu sagledati aktivnosti određene ustanove, fondacije ili privrednog društva.

Predlog mora biti potpisan od strane predsednika nacionalnog saveta, odnosno drugog odgovornog lica, u skladu sa zakonom.

 

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA OGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH USLUGA : • Od 1. aprila 2019. godine banke i finansijske institucije moraće da prilagode veličinu slova na svojim novim reklamama, koje objavljuju u novinama, na televiziji, portalima, društvenim mrežama, aplikacijama •

Od 1. aprila 2019. godine banke i finansijske institucije moraće da prilagode veličinu slova na svojim novim reklamama, koje objavljuju u novinama, na televiziji, portalima, društvenim mrežama, aplikacijama.

 

1. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2018. GODINU: • Rok za podnošenje izveštaja Upravi za trezor je 1. april 2019. godine •

Rok za podnošenje izveštaja Upravi za trezor je 1. april 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2018. GODINU: • Obaveze direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti •

Za izveštaje za 2018. godinu propisan krajnji rok za predaju je 31. mart 2019. godine i isti se pomera na 1. april 2019. godine, s obzirom da je odredbom člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) uređeno da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi. Kako poslednji dan roka za predaju izveštaja pada u subotu, 31. marta 2019. godine, krajnji rok za predaju pomera se za ponedeljak, 1. april 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA OGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Propis na snazi: 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. marta 2019. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 17/2019 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor predsednika sudova. Rok za prijavu 1. april 2019. godine •

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor predsednika sudova".

Tekst oglasa je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 18/2019 od 15. marta 2019. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava ističe 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RASPODELU DELA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE: • Rok za prijavu projekta 1. april 2019. godine •

Rok za prijavu projekta je 1. april 2019. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledati i razmotriti prispele prijave u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

 

3. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

Operater aerodroma, luke, putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj i upravljač železničke infrastrukture dužan je da obaveze u pogledu uređenja i opremanja graničnih prelaza ispuni u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 3. aprila 2019. godine.

 

3. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon i 87/2018)

Odredbe člana 182. Zakona, koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, ostaju na snazi do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 3. aprila 2019. godine.

3. Probna vozačka dozvola

Član 182

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

1) dve godine - licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,

2) do navršene 21. godine života - licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, izdaće mu se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona.

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1) upravlja vozilom brzinom većom od:

- na autoputu 110 km/h,

- na motoputu 90 km/h,

- na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,

2) otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

3) upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

4) za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

5) upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač iz stava 6. ovog člana može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Lice koje vrši nadzor iz stava 6. ovog člana dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.

 

3. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: • Od 3. aprila 2019. godine probna vozačka dozvola od 2 do čak 4 godine •

Od 3. aprila 2019. godine probna vozačka dozvola od 2 do čak 4 godine.

 

3. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: • 3. aprila 2019. godine prestaju da važe trajne registracije za mopede i traktore. Ova vozila moraće da imaju godišnju registraciju, što znači da moraju da prođu tehnički pregled •

Od 3. aprila prestaje da važi trajna registracija za mopede i traktore. Nakon tog datuma, svi mopedi i traktori moraće da imaju standardnu registraciju i da je obnavljaju svake godine.

 

3. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 20/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. marta 2019. godine, a primenjuje se od 3. aprila 2019. godine.

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon i 87/2018)

Odredbe člana 51. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, počinju da se primenjuju nakon isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno od 4. aprila 2019. godine.

Član 51

Član 182. menja se i glasi:

"Član 182

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

1) dve godine - licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,

2) do navršene 21. godine života - licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, izdaće mu se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona.

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1) upravlja vozilom brzinom većom od:

- na autoputu 110 km/h,

- na motoputu 90 km/h,

- na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,

2) otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

3) upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

4) za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

5) upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač iz stava 6. ovog člana može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Lice koje vrši nadzor iz stava 6. ovog člana dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.".

 

4. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA : • Od 4. aprila 2019. godine oni koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina, dobijaju probnu vozačku dozvolu na dve godine, dok oni koji su bili mlađi od 19 godina kada su položili ispit, dobijaju probnu dozvolu koja će im biti važeća do 21. godine života •

Od 4. aprila 2019. godine oni koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina, dobijaju probnu vozačku dozvolu na dve godine, dok oni koji su bili mlađi od 19 godina kada su položili ispit, dobijaju probnu dozvolu koja će im biti važeća do 21. godine života.

 

4. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA : • 4. april 2019. godine rok za preregistraciju i zamenu starih tablica na traktorima, prikolicama i radnim mašinama •

4. april 2019. godine rok za preregistraciju i zamenu starih tablica na traktorima, prikolicama i radnim mašinama.

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "SIĆEVAČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "GOLIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "STARA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "KAMENA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "LEPTERIJA - SOKOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "OZREN-JADOVNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JELAŠNIČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "RADAN" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "LAZAREV KANJON" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "PRERASTI U KANJONU VRATNE" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019)

Verzija na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017, 114/2017, 52/2018 i 21/2019)

Verzija na snazi: 04/04/2019

 

8. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudije u Prekršajnom sudu u Aranđelovcu. Rok za prijavu 8. april 2019. godine •

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudije za Prekršajni sud u Aranđelovcu ".

Poslednji dan za podnošenje prijava je 8. april 2019. godine.

 

9. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE PISMA O ZAINTERESOVANOSTI SA OBAVEZUJUĆOM PONUDOM RADI JEDINSTVENE PRODAJE PAKETA OD 28,51% AKCIJSKOG KAPITALA JUBMES BANKE A.D. BEOGRAD

Rok za dostavljanje Pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom, kojom će biti izražena ozbiljna spremnost za kupovinu akcija na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi je 9. april 2019. godine.

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

PRIVREMENO REŠENJE O OBEZBEĐIVANJU BESPLATNOG PREVOZA GRAĐANA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2019)

Propis na snazi: 11/01/2019 - 10/04/2019

 

14. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 27/2018: • Zakon stupa na snagu 14. aprila 2018. godine •

Rok za uspostavljanje Servisne magistrale organa je 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 14. aprila 2019. godine.

 

15. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: • Rok Ustavnom sudu da se izjasni o zakonu 15. april 2019. godine, penzioneri nakon toga podnose prijave •

Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) ponovo je pred Ustavnim sudom.

Ovog puta sa potpisima 31 opozicionog poslanika i oročena na 15. april 2019. godine. Ukoliko se do tada sud ne izjasni, iz Udruženja Sindikata penzionera Srbije obećavaju da će podneti krivične prijave protiv sudija Ustavnog suda. Dužni, kažu, neće ostati ni PIO fondu, ni državi koju će goniti do Strazbura.

 

26. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EU: EVROPSKA CENTRALNA BANKA: • Od 27. januara 2019. godine novčanica u apoenu od 500 evra prestaje da se štampa •

Da bi se osigurala nesmetana tranzicija i iz logističkih razloga, Centralna banka Nemačke (Bundesbanka) i Centralna banka Austrije nastaviće da do 26. aprila 2019. godine izdaju tu novčanicu, navodi se na zvaničnom sajtu ECB-a.

 

29. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Svi postojeći ugostiteljski objekti moraju sprovesti organizacione mere iz čl. 48-51. Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019 - dalje: Pravilnik) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 29. aprila 2019. godine

 

30. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA: • Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vršiće se od 1. marta do 30. aprila 2019. godine •

Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vršiće se od 1. marta do 30. aprila 2019. godine.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona, gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

30. april:

- organizacije za obavezno socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor,

- RFZO kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koji podnosi Upravi za trezor.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: SPECIFIČNOSTI IZRADE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU: • Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje •

Na osnovu primljenih izveštaja, RFZO vrši kontrolu, usaglašava podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju prihoda i primanja, rashoda i izdataka korisnika sredstava iz svoje nadležnosti i potvrđuje prijem ispravnih obrazaca i sastavlja Konsolidovani godišnji izveštaj, koji dostavlja Upravi za trezor do 30. aprila 2019. godine.

Pogledajte sve aktuelne zakonske rokove u tekućem mesecu

Izvor: Redakcija, 31.03.2019.