Čuvanje evidencija u elektronskoj formi od strane trgovca


U skladu sa odredbom člana 10. ovog pravilnika, Knjiga evidencije se vodi u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa. Saglasno stavu 3. ovog člana pravilnika, kada se Knjiga evidencije vodi elektronski, radi dostupnosti evidencije nadležnim kontrolnim organima, na njihov zahtev, vrši se štampanje podataka.


Elektronsko poslovanje 11. jun 2021. Redakcija