Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O UVOĐENJU JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA

("Sl. list SFRJ", br. 58/76 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se oblik i način obrazovanja jedinstvenog matičnog broja građana (u daljem tekstu: matični broj) i određuje obaveza korišćenja matičnog broja u radu organa i organizacija koji, na osnovu zakona, evidentiraju o građanima podatke u oblasti društvenog života koji su od interesa za celu zemlju.

Član 2

Matični broj određuje nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini na osnovu podataka utvrđenih ovim zakonom.

Član 3

Matični broj se sastoji od trinaest cifara, svrstanih u šest grupa, i to:

I grupa: dan rođenja (dve cifre);

II grupa: mesec rođenja (dve cifre);

III grupa: godina rođenja (tri cifre);

IV grupa: broj registra (dve cifre);

V grupa: kombinacija pola i rednog broja za lica rođena istog datuma (tri cifre), muškarci od 000-499, žene od 500-999;

VI grupa: kontrolni broj (jedna cifra).

Član 4

Deo matičnog broja koji se odnosi na podatke o danu rođenja (I grupa), mesecu rođenja (II grupa), godini rođenja (III grupa) i polu (V grupa), određuje nadležni organ na osnovu podataka iz matične knjige rođenih.

Ako se podaci iz stava 1. ovog člana promene u postupku predviđenom zakonom, novi matični broj odrediće se na osnovu rešenja kojim je određena ispravka odnosnih podataka u matičnoj knjizi rođenih.

Savezni sekretar za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu određivanja matičnog broja ako nisu poznati podaci o danu, mesecu ili godini rođenja.

Član 5

Broj registra (IV grupa) i način primenjivanja rednih brojeva (V grupa) utvrđuje organ nadležan za određivanje područja za koje se vodi registar.

Podela brojeva registra (IV grupa) između federacije, republika i autonomnih pokrajina utvrđuje se dogovorom koji zaključe nadležni republički i pokrajinski organi i savezni organ uprave koji odredi Savezno izvršno veće.

Član 6

Kontrolni broj (VI grupa) određuje se elektronskim računarom po modulu 11, na način koji odredi Savezno izvršno veće.

Član 7

Građaninu se daje samo jedan matični broj. Isti matični broj ne može se dati drugom građaninu.

Prilikom promene prebivališta, građanin zadržava matični broj.

Član 8

Organ iz člana 2. ovog zakona vodi evidenciju o datim matičnim brojevima, koja sadrži: ime i prezime građanina, ime jednog roditelja, mesto i republiku, odnosno autonomnu pokrajinu rođenja građanina i matični broj.

Savezno izvršno veće može odrediti da evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži i druge podatke.

Član 9

Utvrđeni matični broj dužni su da koriste organi i organizacije koji na osnovu saveznog zakona vode evidenciju o građanima i na osnovu te evidencije izdaju javne isprave.

Član 10

Matični broj se upisuje u ličnu kartu, matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, radnu knjižicu, zdravstvenu legitimaciju, putnu ispravu, vozačku dozvolu i u druge evidencije koje se o građanima vode na osnovu saveznog zakona, kao i u javne isprave koje se na osnovu tih evidencija izdaju građanima.

Republičkim, odnosno pokrajinskim propisima određuje se u koje se evidencije i javne isprave koje se utvrđuju republičkim, odnosno pokrajinskim zakonom upisuje matični broj.

Propise o načinu i postupku upisivanja matičnog broja u pojedine evidencije i javne isprave iz st. 1. i 2. ovog člana donosi organ koji se zakonom određuje da o vođenju tih evidencija, odnosno o obrascima tih javnih isprava donosi propise.

Član 11

Savezni sekretar za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu određivanja matičnog broja stranaca o kojima se na osnovu zakona vode evidencije i izdaju javne isprave, o vođenju evidencije o matičnim brojevima koji su dati tim strancima, kao i o upisivanju izdatih matičnih brojeva u evidencije i javne isprave.

Član 12

Nadležni republički i pokrajinski organi urediće, u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, uvođenje matičnog broja na svom području i međusobne odnose i obaveze organa i organizacija u republici, odnosno autonomnoj pokrajini u izvršavanju ovog zakona.

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".