Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 15/2016)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak kontrole predmeta od dragocenih metala; određuju tehnički zahtevi u pogledu stepena finoće predmeta od dragocenih metala, sredstava za lemljenje, prevlaka od drugog dragocenog metala, delova od nedragocenih metala i nemetalnih delova; uređuju uslovi i način ocenjivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala i priznavanja inostranih žigova; utvrđuje obaveza plaćanja naknade za radnje koje se preduzimaju i akte koji se izdaju u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala; uređuje vršenje inspekcijskog nadzora, kao i druga pitanja od značaja za kontrolu predmeta od dragocenih metala.

Član 2

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na:

1) predmete od dragocenih metala namenjene izvozu, osim ako to strani uvoznik zahteva;

2) predmete od dragocenih metala koji su prevučeni emajlom, dragim kamenom, biserom ili drugim nemetalnim materijalom;

3) predmete od dragocenih metala koji se proizvode ili privremeno uvoze kao uzorci za izložbe i sajmove na kojima se ne vrši promet;

4) predmete od drugih metala prevučeni dragocenim metalom;

5) okove na dragom kamenu, biseru ili drugom predmetu kod kojih je masa dragocenog metala neznatna;

6) predmete od dragocenih metala starije proizvodnje koji imaju naučnu, istorijsku ili kulturnu vrednost;

7) perca za naliv-pera;

8) kovani novac koji služi kao zakonsko sredstvo plaćanja, jubilarni kovani novac ili medalje izrađene od dragocenih metala ili njihovih legura.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) dragoceni metali su platina, zlato, paladijum i srebro;

2) legura dragocenog metala je čvrsta homogena smeša koju čini najmanje jedan dragoceni metal i jedan ili više drugih metala;

3) finoća je masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi legure, izražena u hiljaditim delovima;

4) oznaka finoće je brojčana vrednost koja odgovara jednom od propisanih stepena finoće;

5) stepen finoće je najmanja masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi neke legure, izražena u hiljaditim delovima;

6) državni žig je oznaka stepena finoće kojom se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, kao i to da je predmet od dragocenog metala izrađen u finoći jednakoj ili većoj od propisane za taj stepen finoće, a manjoj od narednog stepena finoće;

7) predmet od dragocenog metala je nakit, roba zlatara, kujundžije ili časovničara, kao i bilo koji drugi predmet napravljen od dragocenog metala ili njegovih legura, koji sadrži sve potrebne delove koji ga čine kompletnim;

8) mešoviti predmet je predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od različitih dragocenih metala, njihovih legura, drugih metala ili drugih materijala, kao i predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od jednog dragocenog metala različitih finoća;

9) prevlaka od dragocenog metala je sloj dragocenog metala koji se nanosi na predmet ili njegove delove hemijskim, elektrohemijskim, mehaničkim ili nekim drugim postupkom;

10) sredstvo za lemljenje je legura dragocenog metala koja se može koristiti samo kao vezivni materijal;

11) neobrađeni dragoceni metal je komad dragocenog metala ili njegove legure, namenjen za preradu ili obradu;

12) poluge, odlivci i granule od dragocenog metala su neobrađeni dragoceni metali, namenjeni daljoj preradi i obradi;

13) poluproizvod je predmet od dragocenog metala ili njegove legure namenjen za izradu gotovog proizvoda;

14) proizvođač je privredni subjekt koji je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje predmeta od dragocenih metala u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku proizvođača;

15) uvoznik odnosno zastupnik je privredni subjekt registrovan u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom, koji uvozi dragocene metale i predmete od dragocenih metala, odnosno koji zastupa proizvođača koji ga je ovlastio da za njegov račun preduzima radnje iz ovlašćenja u vezi sa stavljanjem dragocenih metala i predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku uvoznika odnosno zastupnika;

15a) privredni subjekt je pravno lice, odnosno preduzetnik koji se upisuje u odgovarajući registar u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija privrednih subjekata, a koji predmete od dragocenih metala stavlja na tržište;

16) znak proizvođača je znak kojim proizvođač označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

17) znak uvoznika, odnosno zastupnika je znak kojim uvoznik, odnosno zastupnik označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

18) označavanje predmeta od dragocenih metala je utiskivanje znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i odgovarajuće oznake finoće;

19) ispitivanje predmeta od dragocenih metala je postupak kojim se ocenjuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima;

20) žigosanje predmeta od dragocenih metala je označavanje predmeta od dragocenih metala državnim žigom ili međunarodnim žigom u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Republika Srbija, odnosno u izuzetnim slučajevima izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće;

20a) pripremljeni predmeti od dragocenih metala radi stavljanja na tržište su predmeti koji su ispitani i žigosani i nalaze se u poslovnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta;

20b) stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metala je prva isporuka predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije;

21) ovlašćeno telo je privredni subjekt, odnosno drugo pravno lice, ovlašćeno rešenjem ministra nadležnog za mere i dragocene metale koje sprovodi ocenjivanje usaglašenosti predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, odnosno koje obavlja poslove ispitivanja i žigosanja tih predmeta;

22) kontrola predmeta od dragocenih metala obuhvata sve aktivnosti kojima podležu predmeti od dragocenih metala koji se stavljaju na tržište, a koje se odnose na ocenjivanje usaglašenosti tih predmeta sa propisanim zahtevima.

Član 4

Predmet od dragocenih metala može se staviti na tržište ako je usaglašen sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je označen u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako ga prati propisana dokumentacija.

Član 5

Stručne i sa njima povezane izvršne poslove u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala obavlja Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija).

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana Direkcija:

1) određuje rešenjem znak proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika;

2) vodi evidenciju znakova proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika;

3) vrši ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala;

4) vrši ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura;

5) vrši nadzor u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

6) sarađuje sa drugim nadležnim inspekcijskim organima i pruža stručnu pomoć iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

7) priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

8) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

9) predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim i regionalnim organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala;

10) obavlja i druge poslove iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala, u skladu sa zakonom.

Direkcija izdaje glasilo u kome se objavljuju rešenja koja Direkcija donosi u skladu sa ovim zakonom, kao i rešenja o davanju ovlašćenja za poslove ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura.

II TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA

Član 6

Najdragoceniji plemeniti metal je platina, a zatim zlato, pa paladijum, pa srebro.

Predmeti od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti) moraju ispunjavati tehničke zahteve u pogledu jednog od sledećih stepena finoće:

1) predmeti od platine:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 900 hiljaditih delova (900/1000);

III stepen finoće 850 hiljaditih delova (850/1000);

2) predmeti od zlata:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 840 hiljaditih delova (840/1000);

III stepen finoće 750 hiljaditih delova (750/1000);

IV stepen finoće 585 hiljaditih delova (585/1000);

3) predmeti od paladijuma:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 500 hiljaditih delova (500/1000);

4) predmeti od srebra:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 925 hiljaditih delova (925/1000);

III stepen finoće 800 hiljaditih delova (800/1000).

Predmeti, pored propisanih stepena finoće, mogu imati i finoću 999 hiljaditih delova (999/1000).

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, predmeti od zlata izrađeni kovanjem (zlatnici, spomen-plakete i sl) mogu imati finoću 900 hiljaditih delova (900/1000).

Predmeti izrađeni od legure dragocenog metala čija je finoća niža od najmanjeg stepena finoće iz stava 2. ovog člana ne smatraju se predmetima od dragocenog metala u smislu ovog zakona.

Predmeti, pored tehničkih zahteva u pogledu stepena finoće, moraju ispunjavati i tehničke zahteve koji se odnose na stepen finoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugog dragocenog metala, delove od nedragocenih metala i nemetalne delove, ukoliko ih predmet sadrži, kao i druge zahteve u pogledu njihove izrade.

Ministar nadležan za dragocene metale (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje tehničke i druge zahteve iz stava 6. ovog člana.

Član 7

Predmeti koji imaju finoću veću od finoće propisane za određeni stepen u članu 6. ovog zakona, a manju od narednog višeg stepena, smatraju se predmetima koji imaju finoću tog nižeg stepena, bez negativnih odstupanja.

III OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Član 8

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

Pored znaka proizvođača i oznake finoće proizvođač predmeta može predmete označiti i znakom koji je zaštićen u skladu sa propisima kojima se uređuju žigovi, o čemu Direkciji prilaže dokaz.

Oznaka finoće iz stava 1. ovog člana mora po brojčanoj vrednosti da odgovara jednom od stepena finoće propisanih u članu 6. ovog zakona.

Proizvođač ne može predmete označavati drugim znacima ili oznakama, osim znakom proizvođača i oznakom finoće koji su određeni u skladu sa ovim zakonom, kao i znakom iz stava 2. ovog člana.

Ministar propisuje sadržinu, oblik i dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznake finoće, način na koji se predmeti označavaju, opremu i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta, kao i sadržinu i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača.

Član 9

Znak proizvođača određuje se rešenjem koje na zahtev proizvođača donosi Direkcija.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se za period važenja od deset godina.

Znak proizvođača mora biti evidentiran kod Direkcije.

Nakon dobijanja rešenja iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da dostavi Direkciji matricu znaka proizvođača i znak proizvođača radi uzimanja otiska.

Matrice znaka proizvođača i otisak žiga tog znaka čuvaju se u Direkciji.

Obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev proizvođača koji se podnosi najkasnije tri meseca pre isteka perioda za koji je rešenje izdato.

Ako Direkcija ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 6. ovog člana, a najkasnije do dana isteka perioda za koji je rešenje izdato, proizvođač može da koristi znak proizvođača na osnovu postojećeg rešenja.

Proizvođač je dužan da obavesti Direkciju o svim promenama u vezi sa poslovanjem ili sedištem, odnosno o svim promenama u njegovim organizacionim jedinicama, kao i o obustavi poslovanja u roku od 30 dana od dana nastanka promene ili obustave poslovanja.

Uz zahtev iz stava 6. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Ako se utvrdi da proizvođač ne ispunjava uslove u pogledu opreme i radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta za dobijanje znaka proizvođača, Direkcija će doneti rešenje o odbijanju zahteva iz stava 6. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 10. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Uz žalbu iz stava 11. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Rešenje ministra je konačno.

Proizvođač je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema konačnog rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana dostavi Direkciji znak proizvođača radi uništenja.

Član 10

Rešenje o određivanju znaka proizvođača može se ukinuti rešenjem Direkcije pre isteka roka iz člana 9. stav 2. ovog zakona, ako:

1) se utvrdi da proizvođač predmeta više ne ispunjava propisane uslove;

2) je proizvođač odnosno odgovorno lice kod proizvođača izvršilo krivično delo falsifikovanja znakova za označavanje predmeta za koje je pravosnažno osuđen;

3) proizvođač predmeta prestane da obavlja delatnost koja se odnosi na proizvodnju, odnosno izradu predmeta od dragocenih metala.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Žalba na rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

Rešenje ministra je konačno.

Uz žalbu iz stava 2. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Znak proizvođača za koji je ukinuto rešenje o znaku proizvođača ili je protekao period za koje je izdato rešenje, osim u slučaju iz člana 9. stav 7. ovog zakona, ne može se upotrebljavati.

Proizvođač kome je ukinuto rešenje iz razloga iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, ne može podneti novi zahtev za određivanje znaka proizvođača u roku od šest meseci od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Proizvođač je dužan da znak proizvođača iz stava 6. ovog člana dostavi Direkciji radi uništenja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, odnosno od dana isteka perioda za koje je izdato rešenje.

Član 11

Direkcija može izdati rešenje o znaku proizvođača i članovima udruženja primenjenih umetnika koji izrađuju umetničke predmete, pod uslovima i na način pod kojima se to rešenje izdaje proizvođačima predmeta.

Uz zahtev za izdavanje rešenja iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na proizvođače predmeta primenjuju se i na lica iz stava 1. ovog člana.

Član 12

Predmeti čiji su sastavni delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala među kojima nisu uočljive granice ili razlike, imaće oznaku finoće dragocenog metala koji je sastavni deo legure i koji je najmanje dragocen.

Predmeti čiji su sastavni delovi izrađeni od legura istog dragocenog metala ali različitih stepena finoće među kojima nisu uočljive granice ili razlike, imaće oznaku finoće sastavnog dela čiji je stepen finoće najniži.

Na predmetima čiji su sastavni delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala među kojima je granica jasno uočljiva, označavanje finoće obavezno je na delu napravljenom od legure dragocenog metala koji je najmanje dragocen, a ostali sastavni delovi tog predmeta ne moraju biti obeleženi, ali ako se obeležavaju, obeležavaju se oznakom finoće koju ima legura dragocenog metala od koga je taj deo napravljen.

Predmeti koji se sastoje od delova dragocenih metala i od delova drugih materijala nosiće oznaku finoće na delu izrađenom od dragocenog metala, a delovi od nedragocenih metala, koji su sastavni deo predmeta, moraju biti označeni oznakom METAL, MET ili M, u zavisnosti od njegove veličine.

Član 13

Uvoznik, odnosno zastupnik, pre stavljanja predmeta na tržište, dužan je da označi predmete stranog proizvođača svojim znakom, odnosno znakom uvoznika ili znakom zastupnika.

Ukoliko predmeti iz stava 1. ovog člana nemaju oznaku finoće ili ta oznaka ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona, uvoznik, odnosno zastupnik je dužan da te predmete označi oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom.

Na predmete iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, koji se smatraju uverenjima o potvrđivanju stepena finoće predmeta, ne stavlja se znak uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 14

Odredbe čl. 8. do 12. ovog zakona shodno se primenjuju i na uvoznike odnosno zastupnike.

Član 15

Pre stavljanja predmeta na tržište, proizvođač je dužan da predmet dostavi na ispitivanje i žigosanje, radi utvrđivanja njegove usaglašenosti sa propisanim zahtevima, osim predmeta za koji ima propisanu dokumentaciju.

Uvoznik, odnosno zastupnik obezbeđuje utvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima podnošenjem tog predmeta na ispitivanje i žigosanje.

Privredni subjekt stavlja na tržište samo predmete od dragocenih metala koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima.

Žigosanjem iz stava 2. ovog člana za predmete iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, smatraće se izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće predmeta.

Ministar bliže propisuje vrste, oblike, izgled i način izrade državnih žigova.

Član 16

Obavezi žigosanja ne podležu:

1) poluproizvodi od dragocenih metala;

2) delovi ili nekompletni predmeti;

3) predmeti koji su toliko mali, odnosno krhki da nije moguće izvršiti žigosanje bez oštećenja;

4) predmeti ili delovi predmeta koji se upotrebljavaju za medicinske, stomatološke, veterinarske, naučne i tehničke svrhe;

5) muzički instrumenti ili delovi takvih instrumenata izrađeni od dragocenih metala;

6) predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1 g i predmeti od srebra mase do 3 g.

Predmeti iz stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana podležu ispitivanju o čemu se izdaje izveštaj o ispitivanju.

Ministar propisuje način ispitivanja predmeta iz stava 2. ovog člana, kao i sadržinu izveštaja iz stava 2. ovog člana.

Član 17

Ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta obavlja Direkcija.

Ispitivanje i žigosanje može da obavlja i ovlašćeno telo.

Ministar propisuje način ispitivanja i žigosanja predmeta, dragocenih metala i njihovih legura, sadržinu i obrazac zahteva za ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta, obrazac izveštaja o rezultatima izvršenog ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, kao i opremu za ispitivanje i žigosanje predmeta, spisak predmeta koji se žigošu i mesto na koje se državni žig utiskuje.

Član 18

Pri podnošenju predmeta na ispitivanje i žigosanje podnosi se pisani zahtev koji naročito sadrži vrstu, broj i masu predmeta, leguru dragocenog metala od koje je predmet izrađen, kao i njenu finoću.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitivanjem utvrdi da je predmet u saglasnosti sa oznakom finoće, kao i da ispunjava i druge propisane zahteve izvršiće žigosanje tog predmeta.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitivanjem utvrdi da predmet nije u saglasnosti sa oznakom finoće ili da ne ispunjava druge propisane zahteve, doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Predmete iz stava 3. ovog člana, izuzev predmeta iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, Direkcija, odnosno ovlašćeno telo učiniće nepodobnim za stavljanje na tržište.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ne može sa sigurnošću utvrditi da li predmet ispunjava propisane zahteve, ispitaće taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje, odnosno uništenje uz saglasnost podnosioca zahteva.

Ukoliko podnosilac zahteva ne da saglasnost da se predmet ispita na način koji može dovesti do oštećenja, odnosno uništenja tog predmeta, Direkcija, odnosno ovlašćeno telo doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Ako se prilikom vršenja nadzora nad predmetima od dragocenih metala utvrdi da je podnosilac zahteva iz stava 6. ovog člana, kome je Direkcija izdala rešenje o znaku proizvođača, odnosno rešenje o znaku uvoznika ili zastupnika, stavio na tržište predmete koji ne ispunjavaju zahteve propisane ovim zakonom, Direkcija će doneti rešenje o ukidanju tog rešenja.

Protiv rešenja iz st. 3, 6. i 7. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Uz žalbu iz stava 8. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 19

Predmeti od dragocenih metala ispituju se i žigošu u službenim prostorijama Direkcije, odnosno ovlašćenih tela.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, predmeti se mogu, na zahtev proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, ispitivati i žigosati i u njihovim poslovnim prostorijama ako su ispunjeni propisani uslovi za odgovarajuće radne prostorije i opremu za ispitivanje i žigosanje.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana utvrđuje Direkcija, rešenjem.

Rešenje iz stava 3. ovog člana donosi direktor Direkcije na period od pet godina.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Uz zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Ministar propisuje uslove koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta.

Član 20

Posle izvršenog žigosanja predmetu se ne smeju dodavati delovi od dragocenih ili drugih metala, kao ni drugi materijali koji se ne mogu videti ili raspoznati.

Zabranjeno je prenošenje utisnutog žiga na drugi predmet.

Član 21

Ako žigosani predmet od dragocenog metala bude izmenjen ili prerađen tako da mu se promeni stepen finoće, mora se ponovo podneti na ispitivanje i žigosanje.

Predmetom iz stava 1. ovog člana smatra se i predmet dobijen preradom otkupljenih upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala.

Otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala može da vrši samo lice koje se u smislu ovog zakona smatra proizvođačem.

Član 22

Obaveza žigosanja predmeta na način iz člana 15. ovog zakona ne odnosi se na proizvođača koji za predmet od dragocenog metala ima propisanu dokumentaciju.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana dužan je da od Direkcije, odnosno ovlašćenog tela, za predmet za koji ima propisanu dokumentaciju pribavi dokaz o stepenu finoće i sastava legure dragocenog metala od koje je izradio predmet.

Usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima proizvođač iz stava 1. ovog člana potvrđuje označavanjem predmeta svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće. Proizvođač dužan je da propisanu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana čuva trajno i da vodi evidenciju o izrađenim predmetima od legure za koju ima dokaz o stepenu finoće i sastava.

Usaglašenost predmeta iz stava 1. ovog člana može se utvrđivati i ispitivanjem i žigosanjem tog predmeta.

Ministar propisuje način utvrđivanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, kao i sadržinu te dokumentacije.

Član 23

Odredbe člana 18. ovog zakona shodno se primenjuju na uvoznika, odnosno zastupnika.

Uvoznik, odnosno zastupnik je dužan da uz zahtev za žigosanje predmeta iz uvoza dostavi Direkciji, odnosno ovlašćenom telu i carinsku deklaraciju predmeta koja se odnosi na carinski postupak puštanja robe u slobodan promet.

Član 24

Direkcija vodi evidenciju o proizvođačima, uvoznicima i zastupnicima predmeta od dragocenih metala, koja naročito sadrži: naziv proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, podatke o znaku proizvođača, odnosno znaku uvoznika ili zastupnika i podatke o načinu na koji proizvođači, uvoznici odnosno zastupnici dokazuju usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima.

Član 25

Ovlašćeno telo je privredni subjekt ili drugo pravno lice koje obavlja poslove ispitivanja i žigosanja predmeta, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, na osnovu ovlašćenja koje se izdaje u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenje za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura izdaje se ako se utvrdi da lice iz stava 1. ovog člana ispunjava propisane uslove, a naročito u pogledu:

1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica;

2) prostorija i opreme za rad;

3) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa predmetom koji je predmet ispitivanja i žigosanja;

4) postupanja po prigovorima na rad i donete odluke;

5) poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne;

6) osiguranja od odgovornosti za štetu.

Član 26

Ispunjenost uslova iz člana 25. ovog zakona na zahtev lica iz člana 25. stav 1. ovog zakona utvrđuje komisija koju obrazuje ministar (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima najmanje tri člana.

Ministar bliže propisuje sastav Komisije, kao i njen način rada i odlučivanja.

Pri utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 25. ovog zakona Komisija uzima u obzir i akt o akreditaciji ukoliko ga je podnosilac zahteva pribavio u postupku akreditacije.

Smatraće se da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, ako je obim tih poslova u celosti pokriven obimom poslova sadržanih u aktu o akreditaciji.

Ministar rešenjem ovlašćuje lice iz člana 25. stav 1. ovog zakona koje je podnelo zahtev za davanje ovlašćenja i za koje je utvrđeno da ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura. To lice snosi troškove postupka izdavanja rešenja.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Rešenje iz stava 6. ovog člana važi pet godina od dana izdavanja.

Tri meseca pre isteka roka na koji je rešenje izdato, ovlašćeno telo može podneti zahtev za izdavanje novog rešenja ministarstvu nadležnom za dragocene metale (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ako ministar ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 9. ovog člana, a najkasnije do dana isteka perioda na koji je rešenje izdato, ovlašćeno telo može da nastavi da obavlja poslove ispitivanja, označavanja i žigosanja na osnovu postojećeg rešenja.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak donošenja rešenja o davanju ovlašćenja, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Poslove ispitivanja i žigosanja ovlašćeno telo obavlja kao poverene poslove.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 27

Ovlašćeno telo koje prestane da ispunjava propisane uslove dužno je da o tome bez odlaganja obavesti Ministarstvo, kao i o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova.

Ovlašćeno telo može da prestane sa obavljanjem poslova ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura i pre isteka perioda na koji je izdato rešenje o davanju ovlašćenja, o čemu obaveštava Ministarstvo, s tim da je dužno da poslove ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura, obavlja u roku koji ne može biti kraći od 90 dana od dana dostavljanja obaveštenja Ministarstvu.

Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar ovlašćenih tela za ispitivanje i žigosanje predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura.

Ministar bliže uređuje uslove i način davanja ovlašćenja, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela.

Član 28

Ovlašćeno telo dužno je da vodi evidenciju koja naročito sadrži podatke o:

1) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva za ispitivanje i žigosanje predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura;

2) datumu izvršenog ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura;

3) izvršenim žigosanjima, odnosno izdatim izveštajima o ispitivanju.

Ovlašćeno telo dužno je da evidenciju iz stava 1. ovog člana čuva najmanje pet godina.

Na zahtev Direkcije, ovlašćeno telo dužno je da Direkciji dostavi podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana.

Ministar bliže propisuje sadržinu i obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana kao i način vođenja te evidencije.

IV PRIZNAVANJE INOSTRANIH ŽIGOVA

Član 29

U Republici Srbiji važe inostrani žigovi ako su izdati u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Republika Srbija.

Ministar može priznati važenje inostranih žigova na predmetima, ako su izdati pod uslovima koji obezbeđuju ispunjenost zahteva koji su u Republici Srbiji propisani za te predmete.

Ministar bliže propisuje način priznavanja inostranih žigova iz stava 2. ovog člana.

V NAKNADE

Član 30

Za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta, vršenje hemijskih analiza dragocenih metala, legura i predmeta, ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta od dragocenih metala, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, kao i za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta, naknadu snose proizvođači, uvoznici, odnosno imaoci predmeta u svojini građana, kao i drugi subjekti koji su podneli zahtev Direkciji ili ovlašćenom telu.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana ista je za domaća i za strana lica.

Visinu i način plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Naknade iz stave 1. ovog člana za poslove koje sprovodi Direkcija uplaćuju se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

VI POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

Član 31

U poslovnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta nalaze se predmeti koji su pripremljeni radi stavljanja na tržište.

U poslovnom prostoru iz stava 1. ovog člana mogu se naći i predmeti za koje je Direkciji, odnosno ovlašćenom telu podnet zahtev za ispitivanje i žigosanje.

Predmeti namenjeni za prodaju nalaze se u prodajnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta i moraju biti označeni natpisom kao predmeti od određenog dragocenog metala.

Proizvodi izrađeni od drugih metala koji se u prodajnom prostoru drže zajedno sa predmetima moraju biti posebno označeni natpisom kao proizvodi koji nisu od dragocenog metala.

Član 32

U prodajnom prostoru, na vidnom mestu, moraju se držati slike državnih žigova i lupe pomoću kojih se oznake i žigovi, propisani ovim zakonom, mogu jasno videti i razlikovati i moraju se staviti na raspolaganje zainteresovanim licima kao i obaveštenje o tome da obavezi žigosanja ne podležu predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1 g i predmeti od srebra mase do 3 g.

Proizvođači, uvoznici, odnosno zastupnici dužni su da u svojim prodajnim prostorima na vidnom mestu drže i rešenje o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika.

VII NADZOR

Član 33

Nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti kontrole predmeta vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad prometom predmeta vrše tržišni inspektori u skladu sa zakonom, osim u delu nadzora koji vrši Direkcija.

Član 34

Direkcija vrši nadzor nad:

1) predmetima koji su stavljeni na tržište, u smislu ispunjavanja propisanih zahteva;

2) privrednim subjektima koji obavljaju otkup predmeta od dragocenih metala;

3) održavanjem propisanih uslova kod proizvođača predmeta kojima je izdato rešenje o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika;

4) održavanjem propisanih uslova u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta u skladu sa članom 19. st. 2. i 7. ovog zakona.

Član 35

Direkcija nadzor vrši preko lica ovlašćenih za vršenje nadzora nad predmetima.

Lice iz stava 1. ovog člana mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno druge uslove određene zakonom koji uređuje prava i dužnosti državnih službenika, drugim propisom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu.

Lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima mora imati službenu legitimaciju.

Ministar bliže propisuje obrazac i sadržinu legitimacije iz stava 3. ovog člana, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.

Član 36

U vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da:

1) ulazi u prostorije u kojima se predmeti proizvode i označavaju, radi provere ispunjenosti propisanih uslova u pogledu opreme i radnih prostorija;

2) ulazi u sve prostorije koje čine poslovni i prodajni prostor proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika i privrednog subjekta, u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona;

3) ulazi u prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika u kojima se vrši ispitivanje i žigosanje predmeta u skladu sa članom 19. stav 2. ovog zakona, radi provere ispunjenosti propisanih uslova;

4) zahteva sve podatke koji su mu potrebni za sastavljanje zapisnika o izvršenom nadzoru i sačinjava zapisnik.

Ako lice ovlašćeno za vršenje nadzora utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, naložiće otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku od 30 dana.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 1) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 2) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 3) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja iz člana 19. stav 3. ovog zakona.

Protiv rešenja iz st. 3, 4. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv i tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Član 37

Odredbe člana 36. ovog zakona shodno se primenjuju na proizvođače iz člana 22. ovog zakona.

U vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da proverava da li je proizvođač iz člana 22. ovog zakona obezbedio dokaze iz člana 22. stav 1. ovog zakona.

U slučaju da proizvođač iz člana 22. ovog zakona učini više uzastopnih prekršaja u smislu neispunjavanja zahteva iz člana 22. ovog zakona, odnosno odredaba člana 15. ovog zakona, Direkcija donosi rešenje kojim nalaže proizvođaču da potvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima može izvršiti isključivo ispitivanjem i žigosanjem kod Direkcije ili ovlašćenog tela.

Prilikom donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana Direkcija uzima u obzir prirodu nedostataka koji su utvrđeni i njihove posledice.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Član 37a

Ukoliko lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima u toku vršenja nadzora nad predmetom koji je stavljen na tržište ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve uzeće taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Prilikom uzimanja predmeta iz stava 1. ovog člana proizvođač, uvoznik odnosno zastupnik i drugi privredni subjekat dužan je da licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetima stavi na raspolaganje taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Troškove ispitivanja predmeta iz stava 1. ovog člana snosi Direkcija ako se utvrdi da predmet ispunjava propisane zahteve.

Ministar propisuje način uzimanja predmeta i metode ispitivanja koje se koriste kod nadzora nad predmetima.

Član 38

Nadzor nad radom ovlašćenih tela vrši Ministarstvo preko Direkcije.

Ako lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima utvrdi da ovlašćeno telo ne radi u skladu sa propisima naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku.

Ako u roku iz stava 2. ovog člana ovlašćeno telo ne otkloni utvrđene nepravilnosti Direkcija će o tome obavestiti Ministarstvo.

Ako ministar, na osnovu utvrđenih činjenica, ukine rešenje o davanju ovlašćenja, ovlašćeno telo briše se iz registra ovlašćenih tela.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

VIII KAZNENE ODREDBE

Član 39

Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 20.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, a novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako stave na tržište ili drže pripremljene radi stavljanja na tržište, ili drže izložene kao uzorke predmete koji ne ispunjavaju uslove u pogledu finoće (član 6);

2) ako upotrebljava znak proizvođača, znak uvoznika odnosno zastupnika za koji je doneto rešenje o odbijanju zahteva za obnavljanje rešenja o određivanju znaka proizvođača, znaka uvoznika, odnosno zastupnika, kao i rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika ili je istekao rok važenja rešenja, i ako taj znak ne dostavi Direkciji radi uništenja (čl. 9, 10. i 14);

3) ako delovi od nedragocenih metala nisu označeni odgovarajućom oznakom (član 12);

4) ako uvoznik, odnosno zastupnik sa sedištem u Republici Srbiji stavi na tržište predmet koji nije označio svojim dodeljenim znakom, odnosno ako taj predmet nije označio oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom, ukoliko taj predmet nema oznaku finoće ili ima oznaku finoće koja ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona (član 13);

5) ako stave na tržište ili drže pripremljene radi stavljanja na tržište, ili drže izložene kao uzorke predmete koji nisu usaglašeni sa propisanim zahtevima, odnosno koji nisu ispitani i žigosani ili ih ne prati propisana dokumentacija (član 15);

6) ako prenese utisnuti žig na drugi predmet ili posle izvršenog žigosanja predmetu dodaju druga strana tela koja se ne mogu videti ili raspoznati (član 20);

7) ako pre stavljanja u promet ne podnesu na ponovno ispitivanje i žigosanje predmete od dragocenih metala koji su izmenjeni ili prerađeni (član 21. st. 1. i 2);

8) ako obavljaju delatnost suprotno ovom zakonu (član 21. stav 3);

9) ako ne vodi evidenciju u skladu sa članom 28. ovog zakona;

10) ako predmeti, odnosno predmeti od drugih metala izloženi u prodajnom prostoru nisu vidno označeni natpisom (član 31);

11) ako proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik u svom prodajnom prostoru na vidnom mestu ne drži slike državnih žigova, rešenje o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika kao i lupe ili ne stave na raspolaganje zainteresovanim licima lupe (član 32);

12) ako ovlašćenom licu onemogući obavljanje nadzora (čl. 36, 37. i 38);

13) ako stave na tržište ili na drugi način otuđe predmete za koje je doneseno rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta (član 36);

14) ako prilikom uzimanja predmeta ne stavi na raspolaganje predmet radi laboratorijskog ispitivanja licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetom (član 37a stav 2).

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Podzakonski akti propisani ovim zakonom biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ", br. 80/94, 83/94 - ispravka i 28/96 - dr. zakon), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 41

Predmeti koji su ispitani i žigosani do dana stupanja na snagu ovog zakona ne podležu ponovnom ispitivanju i žigosanju.

Član 42

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ", br. 80/94, 83/94 - ispravka i 28/96 - dr. zakon).

Član 43

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala

("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

Član 15

Podzakonski akt propisan ovim zakonom biće donet u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".