Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UREDBA O IZMENI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 69/2022)

Član 1.

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 33/22, 48/22 i 53/22) u članu 12b reči: „30. juna” zamenjuju se rečima: „31. decembra”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.