Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA OZBILJNOG POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANOG EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)

Član 1.

U Uredbi o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/20 i 126/20), u članu 3. stav 1. tačka 1) broj: „800.000ˮ zamenjuje se brojem: „1.800.000ˮ.

U tački 2) posle reči: „izražavaˮ dodaje se reč: „uˮ.

U stavu 2. broj: „2020ˮ zamenjuje se brojem: „2021ˮ.

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Državna pomoć iz stava 1. ovog člana, izuzev u obliku subvencija, dodeljena i vraćena pre 31. decembra 2021. godine ne uzima se u obzir pri utvrđivanju da li je iznos iz stava 1. tačka 1) ovog člana prekoračen.

Državna pomoć iz stava 1. ovog člana dodeljena u jednom obliku (instrumentu) može da se konvertuje u drugi instrument, pod uslovom da se konverzija izvrši najkasnije do 31. decembra 2022. godine.ˮ

Član 2.

U članu 4. stav 3. briše se.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 3, dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Minimalna godišnja kamatna stopa iz stava 1. tačka 1) ovog člana treba da iznosi najmanje deset baznih poena.

Ako se nad korisnikom sprovodi stečajni postupak, dužnički instrumenti, podređeni redovnim poveriocima sa pravom prvenstva, mogu se odobriti po sniženim kamatnim stopama ako:

1) je kamatna stopa barem jednaka kamatnoj stopi iz stava 1. tačka 1) ovog člana uvećana za 200 baznih poena za velike privredne subjekte i 150 baznih poena za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća,

2) je ugovor o kreditu ili drugi pravni osnov za dodelu državne pomoći potpisan najkasnije do 31. decembra 2021. godine i ograničen na maksimalno šest godina i

3) iznos podređenog duga ne prelazi:

(1) dve trećine godišnjih rashoda za plate korisnika u slučaju velikih privrednih subjekata, odnosno godišnje rashode za plate korisnika u slučaju preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća za 2019. godinu ili za poslednju dostupnu godinu (ako je učesnik na tržištu osnovan od 1. januara 2020. godine, maksimalni iznos kredita ne sme biti veći od procenjenih godišnjih rashoda za plate za prve dve godine poslovanja) i

(2) 8,4% ukupnog prometa korisnika ostvarenog u 2019. godini u slučaju velikih privrednih subjekata, odnosno 12,5% u slučaju preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća.ˮ

Član 3.

U članu 5. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Posle dosadašnjeg stava 5. koji postaje stav 4, dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

„Garancije obuhvataju i garancije za faktoring i obrnuti faktoring, pri čemu se garancija za obrnuti faktoring daje samo ako su proizvodi i usluge isporučeni kupcu.

Ako se nad korisnikom sprovodi stečajni postupak, garancije za novoizdate dužničke instrumente, podređeni redovnim poveriocima sa pravom prvenstva, mogu se odobriti ako:

1) je premija garancije barem jednaka premijama garancije iz stava 1. tačka 1) ovog člana uvećanim za 200 baznih poena za velike privredne subjekte i 150 baznih poena za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća,

2) je garancija odobrena najkasnije do 31. decembra 2021. godine,

3) je trajanje garancije ograničeno na najviše šest godina i garancija ne prelazi 90% glavnice kredita, ako gubitke srazmerno i pod istim uslovima snosi kreditna institucija i država i

4) iznos podređenog duga pokrivenog garancijom ne prelazi:

(1) dve trećine godišnjih rashoda za plate korisnika u slučaju velikih privrednih subjekata, odnosno godišnje rashode za plate korisnika u slučaju preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća za 2019. godinu ili za poslednju dostupnu godinu (ako je učesnik na tržištu osnovan od 1. januara 2020. godine maksimalni iznos kredita ne sme biti veći od procenjenih godišnjih rashoda za plate za prve dve godine poslovanja) i

(2) 8,4% ukupnog prometa korisnika ostvarenog u 2019. godini u slučaju velikih privrednih subjekata, odnosno 12,5% u slučaju preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća.ˮ

Član 4.

U članu 6. stav 2. tačka 4) posle reči u zagradi dodaju se reči: „ili 80% prihoda preduzetnika koji su ekvivalentni prosečnoj mesečnoj platiˮ, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) pomoć je dodeljena najkasnije do 31. decembra 2021. godine.ˮ

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Pomoć iz stava 2. ovog člana dodeljuje se za zaposlene koji bi, da nema pomoći, bili otpušteni zbog prekida ili smanjenja poslovnih aktivnosti izazvane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 i preduzetnike na čiju poslovnu aktivnost je negativno uticala epidemija zarazne bolesti COVID-19, pod uslovom da je lice čija se plata subvencioniše u stalnom radnom odnosu tokom celog perioda subvencionisanja, a preduzetnik održava odgovarajuću poslovnu aktivnost tokom celog perioda subvencionisanja.ˮ

Član 5.

U članu 8. stav 2. reči: „Netržišni rizikˮ zamenjuju se rečima: „Netržišnim rizikomˮ.

Član 6.

U članu 8a stav 3. tačka 4) broj: „3.000.000ˮ zamenjuje se brojem: „10.000.000ˮ, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) da se državna pomoć dodeljuje kroz subvencije, poreske olakšice, garancije, zajmove, vlasnički kapital ili druge instrumente državne pomoći.ˮ

Član 7.

U članu 10. stav 1. reči: „1. juna 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „31. decembra 2021. godineˮ.

Član 8.

U čl. 3, 4, 5, 7, 8. i 8a reči: „30. jun 2021. godineˮ u određenom padežu zamenjuju se rečima: „31. decembar 2021. godineˮ u odgovarajućem padežu.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.