Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - ispr., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 i 93/2019)

 

Obrazac br. 130

IZVEŠTAJ VIŠEM, ODNOSNO APELACIONOM SUDU POVODOM ŽALBE U KRIVIČNOM POSTUPKU

 

____________________

 

(naziv suda)

 

Broj ___________

Krivični predmet:                      

________________ tužilac _____________

Okrivljeni:__________________________

Zbog kriv. dela:______________________

Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe.

Naziv, datum i broj pobijene odluke:

1. 

_______________________________

broj lista 

_______

2.

_______________________________

broj lista

_______

3.

_______________________________

broj lista

_______

4.

_______________________________

broj lista

_______

Kada je pobijena odluka dostavljena podnosiocu žalbe:_____________________

__________________________________________________ broj lista ________

Odgovor na žalbu podnosioca:

1. 

_______________________________ dana ______

broj lista 

_______

2.

_______________________________ dana ______

broj lista

_______

3.

_______________________________ dana ______

broj lista

_______

4.

_______________________________ dana ______

broj lista

_______

Prilažu se: spis, pobijene odluke, žalba, odgovor na žalbu i dostavnice koje se nalaze u spisu.

Eventualna objašnjenja o navodima žalbe u pogledu povrede odredaba postupka:

_________________________________________________________________

 

 

Predsednik veća - sudija

 

__________________________

 

Obrazac br. 131

IZVEŠTAJ VIŠEM SUDU POVODOM ŽALBE, ODNOSNO REVIZIJE U PARNIČNOM POSTUPKU

 

_________________________________

 

Broj _________________________________

 

____________________________ sudu

 

 

 

_________________________________

 

Tužilac:_______________________________

 

 

 

Tuženi:_______________________________

 

 

 

Radi:

 

 

_________________________

Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe - revizije.

Naziv, datum i broj pobijene odluke ________________________ br. lista _____

Ko i kada je uložio žalbu - reviziju

1. 

_______________________________

br. lista 

_______

2.

_______________________________

br. lista

_______

Kada je pobijena odluka dostavljena podnosiocu žalbe - revizije______________

___________________________ br. lista ______________

odgovor na žalbu - reviziju podneo

1. 

_____________________________________________

dana

_________________

2.

_____________________________________________

dana

_________________

Taksa: plaćena, opomena za plaćanje takse izdata dana ________________.

Prilažu se prepis pobijene odluke, žalbe - revizije, odgovor na žalbu i dostavnice.

Predsednik veća - sudija.

 

Obrazac br. 132

PROPRATNI IZVEŠTAJ VIŠEG/APELACIONOG/VRHOVNOG KASACIONOG SUDA PO PRAVNIM LEKOVIMA U PARNIČNOM POSTUPKU

Oznaka spisa _____________________

Dana ____________________________

Mesto ___________________________

__________________________

 sud u

_____________

Vraća se predmet broj ______________________________ zajedno sa _____________ primeraka presude/rešenja ovog suda na dalji postupak.

 

Predsednik veća - sudija,

 

________________________

 

Za tačnost otpravka

 

Upravitelj pisarnice

 

Obrazac br. 133

KNJIGA PREDMETA IZDATIH IZ ARHIVE

 

 

 

 

 

Oznaka

 

 

 

 

R. br.

Datum izdavanja iz arhive

Oznaka izdatog spisa

KOME JE IZDAT

predmeta kome se spis prilaže

Rok do koga spis treba vratiti

Datum požurnice

Spis vraćen

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Obrazac br. 134

ZAHTEV ARHIVI ZA DOSTAVU SPISA

_______________________SUDU

u _______________

MOLBA

Molim da mi se izda prepis - fotokopija iz predmeta br. ___/___ koji se nalazi u arhivi suda, i to sledećih dokumenata:

 

 

 

 

 

 

Datum

 

Podnosilac molbe

 

 

 

 

 

adresa:

 

Odobrava sudija

 

Telefon: ____________________

 

 

 

 

Po odobrenju sudije i izvršenom prepisu - fotokopiji, obavestiti podnosioca molbe da dođe u sud, soba br. ___ od 09-13 časova radi preuzimanja traženih propisa - fotokopija, uz naplatu takse u iznosu od _____ din. koju uplatiti na žiro račun suda br. ___________

Prepis - fotokopiju primio

 

Ovlašćeni radnik suda

 

 

 

Taksa naplaćena, dokaz priložena priznanica.

 

Obrazac br. 135

ZAHTEV ZA RAZGLEDANJE SPISA

__________________ sudu

u _________________

Molim da mi se dozvoli razgledanje spisa br. _____/_____ a koji se nalazi: - u pisarnici.

- u arhivi

Podnosilac zahteva:

Ime i prezime ________________________________________________
Lična karta br. _____________ Advok. leg. br. ______________________
Svojstvo __________________________
Adresa ___________________________ Tel. br. ___________________

 

 

Potpis

 

___________________________

___________________________

 

Razgledanje spisa dozvolio sudija

 

 

 

Po odobrenju sudije obavestiti podnosioca zahteva da može da izvrši razgledanje dana __________ od 09-13 časova, soba br. ___________
uz naplatu takse od din. ________, koju uplatiti na žiro račun suda
br. ___________________

Spis razgledao

 

Referent

podnosilac molbe

 

 

dana __________

 

_____________

Taksa naplaćena - prilog priznanica

 

Obrazac br. 136

ZAHTEV ZA PREPIS I FOTOKOPIRANJE

__________________ SUDU

u ________________

MOLBA

Molim da mi se izda prepis - fotokopija iz predmeta br. _____/____, i to sledećih dokumenata:

 
 
 
 
 

 

Datum

 

Podnosilac molbe

_________________________

 

_________________________

 

 

adresa:

____________

Odobrava sudija

 

Telefon: ____________

_________________

 

 

 

Po odobrenju sudije i izvršenom prepisu - fotokopiji, obavestiti podnosioca molbe da dođe u sud, soba br. ___ od 09-13 časova radi preuzimanja traženih propisa - fotokopija, uz naplatu takse u iznosu od _____ din. koju uplatiti na žiro račun suda br. _______________

Prepis - fotokopiju primio

 

Ovlašćeni radnik suda

_________________

 

_________________

Taksa naplaćena, dokaz priložena priznanica.

 

Obrazac br. 137

PRIZNANICA

_____________________ sud u __________________________

Posl. br. _________________________________

Dana _____________________________________

PRIZNANICA

Serija "Č"

red. br.

No 004051

Potpisano lice primilo je dana __________________________

Na ime _______________________________________________

Na ime kamate ________ % od __________ do __________ god. ________ din.

Na ime troškova _______________________________ din.

Na ime _______________________________________ din. ____________

Svega din. ___________

Potpis stranke koja je platila

 

Primalac

_________________

 

_________________

_________________________sud u _______________________

 

Obrazac br. 138

IMENIK ZA UPISNIKE ZA PREDMETE U KRIVIČNOJ I PREKRŠAJNOJ MATERIJI

(Km, Kim, Kž, Ki-Po1,"Pr", "Prm", "Pru", "Pom", "Pri", "Prž", "Pržm"...)

Prezime i ime okrivljenog

Krivično delo

Broj spisa

Primedba

1

2

3

4

 

Obrazac br. 139

IMENIK ZA UPISNIKE U GRAĐANSKOJ MATERIJI

_________________________sud u _______________________

Druga strana obrasca br. 139

"P", "P1", "Pl" i "Gž"

TUŽENI

TUŽILAC

Broj spisa

Primedba

1

2

3

4

 

Obrazac br. 140

IMENIK ZA UPISNIKE U VANPARNIČNOJ MATERIJI

_______________________sud u _______________________

"R", "Pom", "Os", "Reh"...

PREZIME I IME LICA NA KOJE SE ODNOSI PREDMET

Predlagač

Broj spisa

Primedba

1

2

3

4

 

Obrazac br. 141

IMENIK ZA UPISNIKE U IZVRŠNOJ MATERIJI

_________________________sud u _______________________

"I", "Iv" i "Iv1"

PREZIME I IME DUŽNIKA

Prezime i ime tražioca izvršenja

Broj spisa

Primedba

1

2

3

4

 

Obrazac br. 142

IMENIK ZA UPISNIK PREDMETA OSTAVINSKOG POSTUPKA

_________________________sud u _______________________

"O"

PREZIME I IME UMRLOG

Prebivalište

Datum smrti

Oznaka spisa

Primedba

1

2

3

4

5

 

Obrazac br. 143

LIČNI IMENIK ZA UPISNIK

_________________________sud u _______________________

"Su"

PREZIME I IME, ODNOSNO NAZIV ORGANA, USTANOVE I DR.

Redni broj upisnika "SU"

Kratka sadržina predmeta

Primedba

1

2

3

4

 

Obrazac br. 144

STVARNI IMENIK ZA UPISNIK

_________________________sud u _______________________

"Su"

KRATKA SADRŽINA PREDMETA

Redni broj upisnika "SU"

Primedba

1

2

3

 

Obrazac br. 145

KNJIGA USLOVNIH OSUDA I KNJIGA USLOVNIH OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM

_________________________sud u _______________________

 

R. br.

Sud

Oznaka spisa

Prezime i ime osuđenog

Kazna

Uslov ističe

Uslov osude se

Primedba

Briše

Opoziva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Obrazac br. 146

KNJIGA ODUZETIH PREDMETA

_________________________sud u _______________________

"Kdp"

Redni broj

Dan prijema

Prezime i ime lica od koga je predmet oduzet

Oznaka spisa

Kratak opis predmeta i količina

Vrednost svakog predmeta u dinarima

Na čuvanju

Predaja oduzetih predmeta

Primedbe

U sudu

Kod banke i dr.

Broj i datum odluke za izdavanje

Prezime i ime i tačan naziv primaoca i broj lične karte

Potpis primaoca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Obrazac br. 147

KNJIGA ODUZETOG ORUŽJA

_________________________sud u _______________________

"Kdp1"

Redni broj

KDP br

Vrsta oružja

Kalibar

FBRO

Preuzeo

Datum

Vratio

Datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 148

KONTROLNIK NAPLATE NOVČANIH KAZNI, PAUŠALA, TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA I ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

_________________________sud u _______________________

 

R. br.

Redni broj kontrolnika iz prošle godine

Datum upisa

Prezime i ime, prebivalište lica koje je obavezno na plaćanje (Naziv i sedište organizacije)

Oznaka spisa

Nalog za plaćanje

Redni broj dnevnika i datum isplate

Uručen dana

Pravosnažan dana

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Novčana kazna

Troškovi krivičnog postupka

ceo iznos neplaćen i ostatak iz proš. god.

uplaćena u celom odnosno delimičnom iznosu

zamenjena kaznom zatvora

naplaćeni ostatak na kraju godine

stornirano (zastarelost pomilovanje, amnestija, smrt i sl.)

ceo iznos odn. ostatak iz prošle godine

uplaćeno u celom odn. delimičnom iznosu

oglašeni docnije za nenaplative u iznosu

nenaplaćeni ostatak na kraju godine

din.

din.

din.

din.

din.

din.

din.

din.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

PAUŠAL

Oduzimanje imovinske koristi

Izvršenje provedeno dana pod brojem

Arhiva

PRIMEDBA

ceo iznos odn. neplaćen iznos iz proš. god.

uplaćeno u celom odn. delimičnom iznosu

oglašen docnije za nenaplativ u iznosu

nenaplativ ostatak na kraju godine

ceo iznos odn. neplaćeni iznos iz proš. god.

uplaćeno u celom odn. delimičnom iznosu

oglašen docnije za nenaplativ u iznosu

nenaplaćeni ostatak na kraju godine

din.

din.

din.

din.

din.

din.

din.

din.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

Obrazac br. 149

KONTROLNIK TROŠKOVA OD KOJIH JE STRANKA BILA OSLOBOĐENA U IZVRŠNOM POSTUPKU

_________________________sud u _______________________

 

R. br.

Datum upisa

Predmet

Prezime i ime i prebivalište stranke obavezne na plaćanje

Oznaka predmeta

Iznos koji mora vratiti stranka po nalogu sudije

Iznos koji je bio isplaćen na teret predračuna suda

dinara

dinara

1

2

3

4

5

6

7

 

Poziv na plaćanje upućen stranci

Dan sprovedenog izvršenja i oznake "I" spisa

Datum naplate

Naplaćen iznos

Otpisan iznos

Broj dnevnika

Primedba

dinara

dana

dinara

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Obrazac br. 150

SPISAK IZVRŠENJA POVERENIH SUDSKOM IZVRŠITELJU

_________________________sud u _______________________

 

R. br.

Datum upisa

Redni broj spisa u "I" upisniku

Prezime i ime dužnika

Izvršna radnja koja se ima provesti

Izvršenje povereno

Dan podnetog izveštaja o izvršenju

Primedba

Dana

Službenom licu (prezime i ime)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Obrazac br. 151

IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM ILI NESPROVEDENIM IZVRŠNIM RADNJAMA

_________________________sud u _______________________

 

VRSTA

DATUM

REZULTAT

UDALJ. MESTA

VREME

VREME

korišćenje

NAKNADE

BR. PREDMETA

BR. PREDMETA

 

RED.

IZVRŠNE

PREDUZIM.

PREDUZIM.

(u __ km) preduzim.

PROVEDENO

TRAJANJA

prevoza ili

DR. LICIMA

u kome se nal.

na koji se Obrazac

OSTALO

BR.

RADNJE

IZV. RADNJE

IZV. RADNJE

IZV. RADNJE

NA PUTU

IZV. RADNJE

dr. vozila

(BRAVARI I SL.)

Obrazac troškova

troš. odnosi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Obrazac br. 152

OBRAČUN TROŠKOVA

_________________________sud u _______________________

 

R. br.

Posl. br. predmeta

Troškovi prevoza

Troškovi bravara

Troškovi fizičkih radnika

Troškovi veštaka

Ostali troškovi

1

2

3

4

5

6

7

 

DATUM SAČINJAVANJA

 

POTPIS SUDSKOG IZVRŠITELJA

__________________________

 

__________________________

 

Obrazac br. 153

IMENIK ZA SPISAK ISPRAVA

_________________________sud u _______________________

"Si"

Prezime i ime

Redni broj popisa isprava

Primedba

1

2

3

 

 

 

 

Obrazac br. 154

KONTROLNIK LICA PRIVEDENIH U PRETHODNOM POSTUPKU

_________________________sud u _______________________

 

Red. broj

Datum prijema privedenog lica

Oznaka spisa

Sudija

Prezime (očevo ime) ime i prebivalište privedenog lica

Datum lišenja slobode privedenog lica

Dan

Mesec

Godina

Čas

Dan

Mesec

Godina

Čas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Ko je priveo lice

Krivično delo

Zakonski osnov za određivanje pritvora

Privedeno lice pušteno na slobodu

Kome je i kada dostavljen predmet

Primedba

Dan

Mesec

Godina

Čas

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Obrazac br. 155

KONTROLNIK LICA U PRITVORU U ISTRAŽNOM POSTUPKU

_________________________sud u _______________________

 

R. br.

Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog

Oznaka predmeta

Pritvor

Primedba

određen

istekao rok

produžen do

ukinut

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Obrazac br. 156

KONTROLNIK LICA U PRITVORU PO OPTUŽENJU

_________________________sud u _______________________

 

Redni broj

Broj upisnika

Porodično i rođeno ime i godina rođenja optuženog

Broj i datum rešenja KV

1

2

3

4

 

Pravosnažnost rešenja KV

Datum iznošenja predmeta KV

U pritvoru od

Ukinut pritvor

Datum presuđenja

Primedba

5

6

7

8

9

10

 

Obrazac br. 157

KONTROLNIK MERA ODREĐENIH RADI OBEZBEĐENJA PRISUSTVA OKRIVLJENOG

 

Red. br.

Sud

Sud. Jedinica

Sudija

Dan podnošenja inicijalnog akta

Podnosilac inicijalnog akta

Oznaka spisa

Ime i prezime okrivljenog

JMBG

Datum donošenja rešenja

Zabrana napuštanja stana od - do -

Zabrana napuštanja mesta boravka od - do -

Zabrana posećivanja određenih mesta od - do -

Zabrana sastajanja sa određenim licima od - do -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Zabrana prilaženja određenim licima od - do -

Povremeno javljanje određenom državnom organu

Oduzimanje putne isprave

Oduzimanje vozačke dozvole

Primena elektronskog nadzora od - do -

Određivanje pritvora ukoliko okrivljeni prekrši izrečenu zabranu

Dan podnošenja žalbe

Odluka po žalbi

Zahtev za privremeno vraćanje putne isprave

Odluka po zahtevu

Datum prestanka izrečenih zabrana

Primedba

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Obrazac br. 158

KNJIGA POZVANIH LICA NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA

_________________________sud u _______________________

 

R. br

Datum prijema

Prezime, očevo ime i ime, godina rođenja, zanimanje i prebivalište osuđenog lica

Poziv na izdržavanje kazne upućen dana

Nalog za privođenje izdat dana

Naredba za izdavanje poternice doneta dana

Sproveden iz pritvora dana

Datum započinjanja izdržavanja kazne

Naziv prvostepenog suda koji je izrekao kaznu i broj presude

Krivično delo za koje je osuđen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Vrsta i visina izrečene kazne

Naziv KPZ u koji je upućen na izdržavanje kazne i datum upućivanja

Molba za odlaganje izvršenja kazne

Obustava izvršenja kazne

Primedba

Podneta dana

Odbijena dana

Odloženo izvršenje

Usled zastarelosti

Usled smrti

Iz drugih razloga

Datum

Vreme za koje je odloženo

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Obrazac br. 159

IMENIK POZVANIH LICA NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA

_________________________sud u _______________________

 

PREZIME, OČEVO IME I IME

Redni broj knjige

Primedba

1

2

3

 

Obrazac br. 160

KONTROLNIK LICA UPUĆENIH NA IZDRŽAVANJE KAZNE PRE PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE

 

R. br.

Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog

Oznaka predmeta

Zahtev okrivljenog za upućivanje na izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti

Primedba

datum prijema

rešenje sudije

datum upućivanja

vreme trajanja kazne

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Obrazac br. 160a

KONTROLNIK LICA OSUĐENIH NA RAD U JAVNOM INTERESU

 

R. broj

Oznaka suda

Oznaka predmeta

Prezime, ime i godina rođenja osuđenog

datum pravnosnažnosti odluke o kažnjavanju

Vreme trajanja kazne rad u javnom interesu

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

 

Obrazac br. 161

EVIDENCIJA O NADZORU NAD IZVRŠENJEM KAZNI ZATVORA

 

_________________________sud u _______________________

 

Datum obilaska

Obilazak izvršio predsednik suda odnosno određeni sudija (prezime i ime)

Mestom i vreme izvršenja nadzora nad zakonitim i pravilnim postupanjem prema osuđenim licima

Kratak opis utvrđenog stanja u pogledu zakonitog i pravilnog postupanja prema osuđenim licima i uslovima koji omogućuju zakonito i pravilno postupanje

Mere preduzete da se otklone nedostaci uočeni prilikom obilaska

PRIMEDBA

1

2

3

4

5

6

NAPOMENA
EVIDENCIJA SE VODI SAMO ZA MALOLETNIKE.

 

Obrazac br. 162

KONTROLNIK IZVRŠENJA VASPITNIH MERA

_________________________sud u _______________________

 

Redni broj

Datum upisa

Broj "Km" upisnika

Sudija

Lično ime, ime roditelja, dan i mesto rođenja i adresa maloletnika

Vrsta izrečene vaspitne mere i datum odluke

Posebne obaveze

Datum započinjanja izvršenja vaspitne mere

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Nadležni organ starateljstva

Ko izvršava vaspitnu meru

Kontrola izvršenja vaspitne mere (obilasci, razgovori, izveštaji i dr.)

Zamena izrečene vaspitne mere drugom merom i datum odluke

Obustava izvršenja mere, odluka da se mera ne izvrši (razlog i datum prestanka izvršenja mere)

Kretanje predmeta

Primedba

9

10

11

12

13

14

15

 

Obrazac br. 163

KONTROLNIK VASPITNIH NALOGA

 

R. br.

Datum otvaranja

Broj. upisnika

Sudija

Lično ime (ime jednog roditelja)
Datum i mesto rođenja
Adresa stanovanja

JMBG

Vrsta vaspitnog naloga i datum izricanja

Datum izvršenja vaspitnog naloga

K
T
M

K
I
M

K
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Obrazac br. 164

IMENIK MALOLETNIKA PREMA KOJIMA SE PRIMENJUJE VASPITNI NALOG

 

Red. br.

Lično ime (ime jednog roditelja)

JMBG

Br. kartona izvršenja vaspitnog naloga (IVN)

Sudija za maloletnike

Broj KTM, KIM ili KM

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 165

IMENIK ZA UPISNIKE

"IVM"

Lično ime
(Ime jednog roditelja)

Broj IVM kartona

Broj "Km" "K" upisnika

Sudija

Primedbe

1

2

3

4

5

 

Obrazac br. 166

IMENIK ZA UPISNIK

_________________________sud u _______________________

"Fi"

Redni broj

PREDLAGAČ

Broj registarskog uloška

Broj (Fi) prijave

Primedba

Naziv subjekta upisa koji podnosi prijavu

Sedište subjekta upisa koji podnosi prijavu

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 167

TEKST OVERE GLASI:

 

"Osnovni sud"_____ "Sudska jedinica" _______________

 

potvrđuje da je __________________________________

 

iz ________________________ svojeručno potpisao ovu

 

_______________ (ispravu, izjavu i sl.) pred ovim sudom

 

i priznao svoju".

 

Ov ______________

Sudija

 

Datum __________

 

 

 

Obrazac br. 168

EVIDENCIJA INICIJALNIH AKATA ZA UPISNIKE U SEDIŠTU SUDA

_______________ sud u ____________________________

Sudska jedinica/odeljenje izvan sedišta suda u _________________________

 

REDNI BROJ

DAN PRIJEMA INICIJALNOG AKTA

PODNOSILAC INICIJALNOG AKTA (tužilac, predlagač i dr.)

VRSTA INICIJALNOG AKTA

TUŽENI

OKRIVLJENI

INICIJALNI AKT DOSTAVLJEN OSNOVNOM SUDU DANA

BROJ IZ UPISNIKA U OSNOVNOM SUDU

SUDIJA

PRIMEDBA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA UZ OBRAZAC 168:

1. Sudska jedinica, odnosno odeljenje izvan sedišta suda dostavlja ovaj obrazac pisarnici suda u najmanje dva primerka uz primerak inicijalnog akta;

2. Pisarnica suda vraća jedan primerak ovog obrasca sudskoj jedinici, odnosno odeljenju izvan sedišta suda, po upisivanju sudskog broja predmeta i imena sudije kojem je predmet raspoređen u rad;

3. Sudska jedinica, odnosno odeljenje izvan sedišta suda upisuje podatke iz ove evidencije (stranke, datum podnošenja inicijalnog akta...), broj predmeta iz upisnika suda i lično ime sudije kojem je dodeljen predmet u odgovarajući pomoćni upisnik.

 

Obrazac br. 169

EVIDENCIJA O DONETIM ODLUKAMA I DRUGIM PREDUZETIM RADNJAMA ZA UPISNIKE U SEDIŠTU SUDA

________________ sud u ____________________________

Sudska jedinica/odeljenje izvan sedišta suda u _________________________

 

BROJ UPISNIKA

Sudija

Preduzeta radnja

Datum

Odluka

Žalba

Izjavljeno drugo pravno sredstvo

PRIMEDBA

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA UZ OBRAZAC 169:

1. Obrazac se dostavlja pisarnici suda u jednom primerku.

 

Obrazac br. 170

IZLAZNE ZAMOLNICE ZA MEĐUNARODNO PRAVNU POMOĆ

 

Slika državnog grba
Republika Srbija
Naziv suda koji upućuje zamolnicu _____________
Broj predmeta __________
Datum _________________
Mesto _________________

 

Naziv zamoljene države
Naziv organa strane države kome se upućuje zamolnica
(Naziv diplomatsko-konzualarnog predstavništva)

Pravni osnov za upućivanje zamolnice za međunarodno pravnu pomoć (međunarodni ugovor)

___________________________________________________________.

Ime i prezime, prebivalište (drugi kontakt: broj telefona, faksa, Internet adresa i dr.) ili boravište i državljanstvo, odnosno naziv i sedište stranaka (okrivljenog) i njihovo svojstvo u postupku

_____________________________________________________________________.

______________________________________________________________________

Ime, prezime i adresa zastupnika-punomoćnika (branioca) stranaka u postupku (drugi kontakt: broj telefona, faksa, Internet adresa i dr.)

_____________________________________________________________________.

Oznaka sudskog spisa, domaćeg suda i kratke naznake o postupku (predmet spora ili krivično delo).

______________________________________________________________________

Zahtev u zamolnici: opis radnje međunarodne pravne pomoći koja se traži i razlog za podnošenje zamolnice (npr. navođenje dokaza čije se izvođenje traži, navođenje mere koja se traže, nazivi ili vrsta akta koji bi trebalo dostaviti, imena i adrese svedoka koje treba saslušati i na koje okolnosti, konkretna pitanja koja bi svedoku trebalo postaviti i dr.) ____________________________________________________________________.

____________________________________________________________________

Rokovi i datumi koji u vezi sa sudskim postupkom mogu imati pravne posledice za stranke, odnosno koji zahtevaju hitnost postupanja ______________________________________________________________.

Podaci o vrsti i broju priloga uz zamolnicu koja se dostavlja

_________________________________________.

 

Datum

 

Potpis predsednika suda
i pečat

Napomene:

Ako se komunikacija između država obavlja diplomatskim putem, zamolnica se upućuje uz propratni akt diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije u državi od koje se zahteva međunarodno pravna pomoć.

Ako je tako predviđeno međunarodnim ugovorom, zamolnica će se, uz propratni akt, dostaviti centralnom organu strane države (ministarstvu nadležnom za pravosuđe i dr.) ili pravosudnom organu strane države, neposredno.

 

ŠTAMBILJI

Štambilji koji se koriste u sudu

Hitno / Naročito hitno

 

Maloletnik

1. (Format 35 x 8 mm)

 

2. (Format 35 x 8 mm)

 

 

 

Pritvor

 

Izdržavanje

3. (Format 35 x 8 mm)

 

4. (Format 35 x 8 mm)

 

 

 

Radni spor

 

Smetanje državine

5. (Format 35 x 8 mm)

 

6. (Format 20 x 13 mm)

 

 

 

 

Obezbeđenje dokaza

 

 

7. (Format 20 x 13 mm)

 

8. Konstatacija da protiv presude - rešenja je-nije izjavljena žalba

 

Protiv presude - rešenja
je - nije izjavljena žalba

 

 

Žalbu izjavio _________________

 

 

________ 20 _____ godine

 

 

 

Upravitelj pisarnice,

 

 

 

_________________

 

 

 

 

 

(Format: 70 x 30 mm)

9. Konstatacija o otpremanju

 

Primljeno

 

 

 

 

_________       _________      _________ 

     

 

 

 

Prepisano

 

 

 

 

_________       _________      _________ 

 

 

 

 

Sravnjeno

 

 

 

 

_________       _________      _________ 

 

 

 

 

Otpremljeno

 

 

 

 

_________       _________      _________ 

 

 

 

(Format 70 x 30 mm)

10. Konstatacija da je taksa naplaćena

 

TAKSA NAPLAĆENA
POKRENUT POSTUPAK ZA NAPLATU

 

 

 

 

Datum ____________ Sudija ______________

 

(Format 50 x 25 mm)

 

11. Rešenje o dozvoli izvršenja

 

REŠENJE O IZVRŠENJU

 

 

I USVAJA SE predlog za izvršenje

 

 

II Troškovi izvršenja određuju se u din __________

 

 

   i slovima ____________________

 

 

III Protiv ovog rešenja stranke mogu izjaviti prigovor u roku od pet radnih dana od prijema rešenja

 

 

   ______________________ sud u _________________

 

 

   Dana _____________ 20__ god.

 

 

 

Sudija

 

 

 

___________________

 

(Format 110 x 70 mm)

 

12. Zabeleška o odobrenom oslobađanju od plaćanja troškova postupka

 

________________ ODOBRENO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA - SAMO TAKSA

 

 

Redni broj popisa spisa _______

 

(Format 50 x 25 mm)

 

13. Rešenje o usvajanju predloženog platnog naloga

 

REŠENJE

 

 

I

Sud usvaja predložen platni nalog

 

 

 

II

Troškovi tužioca određuju se din _______________

 

 

 

 

i slovima _____________________

 

 

 

III

Prigovor protiv platnog naloga podnosi se u roku od 8 dana preko ovog suda __________

 

 

 

 

U pogledu odluke o troškovima može se izjaviti žalba u istom roku.

 

 

 

 

Neblagovremeno podnete prigovore i žalbu sud će odbaciti.

 

 

 

IV

Naplaćenu taksu u din ________ plaća po pravosnažnosti platnog naloga tuženi pošto je tužilac oslobođen od plaćanja takse.

 

 

 

 

_______________________ sud u _______________

 

 

 

 

Dana ______________ 20 ___ god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudija

 

 

 

 

________________

 

 

(Format 110 x 70 mm)

 

14. Potvrda o tačnosti prepisa

 

SUDIJA - PREDSEDNIK VEĆA

Tačnost prepisa potvrđuje:

Upravitelj - šef odseka sudske pisarnice

_______________________

 

(Format 50 x 20 mm)

 

15. Saglasnost prepisa sa izvornikom

 

Saglasnost ovog prepisa sa izvornim potvrđuje:

Upravitelj - šef odseka sudske pisarnice

_______________________

 

(Format 50 x 20 mm)

16. Potvrda o pravnosnažnosti odluke

 

ODLUKA JE PRAVNOSNAŽNA

 

 

___________________ sud u ______________________________

 

 

Dana ________________ 20 __ godine

 

 

 Upravitelj sudske pisarnice

 

 

___________________

 

(Format 50 x 20 mm)

 

17. Potvrda o ispunjenosti uslova iz čl. 15. st. 4. ZIO (izvršnost odluke)

 

__________ sud u __________
_____ br. _____/_____

 

 

POTVRDA

 

 

Potvrđuje se da je presuda/rešenje __ br. _____/_____
postala/o pravnosnažna/o na dan ________________,
da je uručena izvršnom dužniku na dan _______________,
kao i izvršnom poveriocu na dan _______________
I DA SU NASTUPILI USLOVI ZA IZVRŠENJE

 

 

Dana _______________ 20__ godine

 

 

 

Upravitelj sudske pisarnice

 

 

 

___________________

 

(Format 60 x 25 mm)

17a. Štambilj za rešenje o usvajanju Nacrta odluke o prigovoru

 

__________ sud u __________               _____ br. _____/_____

 

 

 

 

 

Dana _______________ 20__ godine

Usvaja se predložen nacrt odluke o prigovoru

 

 

 

Predsednik veća - sudija

 

 

 

___________________

 

(Format 60 x 25 mm)

18. Konstatacija o zaduženju u kontrolniku naplate novčanih kazni

 

Uvedeno u Kontrolnik pod red. br. _________________________________

 

(Format 50 x 15 mm)

 

19. Dostava žalbe na odgovor
(stavlja se po pravilu na primerak dostavljene žalbe)

 

Dostavlja se primerak blagovremeno podnete žalbe, s tim da u roku od _____ dana od prijema možete podneti ovom sudu svoj odgovor na žalbu.

 

 

Oznaka spisa _________

 

 

 

_______________ sud u ________

 

 

 

Dana ____________ 20 ___ godine

 

 

 

Sudija - predsednik veća

 

 

_____________________

 

(Format 70 x 40 mm)

20. Overa potpisa

 

 

Ov. br. _______/20

 

 

Potvrđuje se da je - su _______________________________________________________________ svojeručno potpisao _____________ ovu ispravu - prizna ____________ svoj potpis na ovoj ispravi.

 

 

Istovetnost imenovan _________________________ utvrđena je na osnovu lične karte broj ______________ izdate _______________ 19____ od odnosno svedocima _________________ čija je istovetnost utvrđena.

 

 

Taksa za overu u din. _______________ naplaćena je

 

 

_________________ sud u ___________________

 

 

 

Dana ________________ 20 _______ god.

 

 

 

Ovlašćeno lice

 

 

___________________

 

(Format 100 x 60 mm)

21. Overa prepisa

 

Ov. br. _______ 20__

 

 

Potvrđuje se da je ovaj prepis istovetan sa njegovim izvornikom - overenim - prostim prepisom, koji je napisan _________________ i koji se sastoji od ______ tabaka.

 

 

Izvorna isprava - overen prepis nalazi se kod _______________________________.

 

 

Taksa za overu od din. _______________ naplaćena.

 

 

_________________ sud u ___________________

 

 

 

Dana ________________ 20 _______ god.

 

 

 

Ovlašćeno lice

 

 

___________________

 

(Format 90 x 50 mm)

 

22. Zabeleška o prijemu pismena

 

__________________ sud u _____________

 

 

Primljeno neposredno - poštom (obično - preporučeno) _______________ 20 __ godine u ____ primeraka sa ____ priloga i rubrika.

 

 

Predato poštom preporučeno dana ______________ 20__ godine.

 

 

Pismeno taksirano na ______________ dinara, nedostaju takse _______ din. ___ pismeno primljeno bez takse.

 

 

primljene vrednosti (novac i sl.)

 

 

______________________________

 

 

Lice ovlašćeno za prijem

 

 

___________________

 

 

 

 

(Format 100 x 75 mm)

 

23. Skraćena zabeleška o prijemu pismena

 

____________________ sud

 

 

u ______________________

 

 

PRIMLJENO

 

 

Dana _________________ 20 __ godine

 

(Format 40 x 50 mm)

 

24. Potvrda o prijemu pismena

 

__________________ sud u _____________

 

 

POTVRDA

 

 

Sud potvrđuje prijem ____________________ u predmetu _____________________________________ u _______ primeraka sa ______ priloga.

 

 

Pismeno je taksirano sa din. _____________

 

 

(Pečat suda)

 

 

 Lice ovlašćeno za prijem

 

 

 ___________________

 

(Format 10 x 75 mm)

 

25. Potvrda overe potpisa i pečata u smislu člana 3. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava

 

APOSTILLE

 

 

(Convention de La Haye du 5. octobre 1961.)

 

 

1.

Zemlja: _____________________________________________________

 

 

 

Da je ova javna isprava

 

 

2.

potpisana od strane ___________________________________________

 

 

3.

u svojstvu ___________________________________________________

 

 

4.

snabdevena pečatom, žigom ____________________________________

 

 

 

___________________________________________________________
                                                      tvrdi

 

 

5.

u ________________________________

 

 

6.

na dan ________________________

 

 

7.

(naziv organa vlasti) ___________________________________________

 

 

8.

pod. br. ________________

 

 

 

9. Pečat (žig)

10. Potpis

 

 

 

 

 

 

(Format 90 x 90 mm)

 

30. Dozvoljenost, blagovremenost i urednost žalbe

 

Posl. br. _______________ / ____________
DOZVOLJENOST I BLAGOVREMENOST ŽALBE

I)

Žalba je dozvoljena jer nema smetnji iz člana 433. ZKP __________________

II)

Žalba je blagovremena jer je overeni prepis pobijene odluke dostavljen na dan _____ god, a žalilac je predao žalbu Sudu - preko pošte preporučenom pošiljkom na dan ________ god, dakle u zakonskom roku od ____ dana.

III)

Žalba je uredna jer ne sadrži nedostatke iz člana 436. st. 2 do 4. ZKP.

IV)

Primerak žalbe dostaviti protivnoj stranci ______ na odgovor, s poukom iz člana 444. ZKP

 

Predsednik veća
______________

(Format: 80 mm x 80 mm)

 

 

31. Naredba za dostavljanje predmeta višem sudu

 

Posl. br. _____________/______________

NAREDBA

Za dostavljanje predmeta višem sudu

1. Predmet dostaviti Apelacionom sudu u Beogradu, kao nadležnom sudu, na odluku o izjavljenom pravnom leku.

2. Spis prethodno srediti i pri tome izdvojiti nepotrebne omote, povratnice i sl.

Beograd, ____________ 201_________ god.

 

Predsednik veća - sudija

 

________________________

Otpremljeno __________________

 

Ovlašćeni službenik,

(Format: 80 mm x 70 mm)

 

 

32. Pravna pouka

 

Posl.br. ___________ / ____________

PRAVNA POUKA

 

Na ovu optužnicu okrivljeni ima pravo da podnese pisani odgovor u roku od osam dana od dana dostavljanja.

 

Okrivljenom se nalaže da u roku od tri dana izvesti sud kog advokata uzima sebi za branioca.

 

VIŠI SUD U BEOGRADU-POSEBNO ODELJENJE

(Format: 80 mm x 50 m)

 

 

33. Na optužnicu je-nije podnesen odgovor

 

Posl. br. __________/_____________

Na optužnicu je-nije
podnesen odgovor

Beograd, ____________ 201_____ god.

Ovlašćeni službenik,
________________

 

(Format: 50 mm x 40 mm)

 

 

34. Naredba za dostavljanje optužnice

 

Posl. br. _____________/______________

NAREDBA
ZA DOSTAVLJANJE OPTUŽNICE

1. Utvrđeno je da je ova optužnica propisno sastavljena - čl. 333 stav 2 ZKP

2. Optužnicu bez odlaganja dostaviti okrivljenom i u svemu dalje postupiti po odredbi člana 335. ZKP, s poukom o pravu na podnošenje odgovora i upozorenju o obaveznoj odbrani.

Beograd, _______________________

Ev. ________________

Predsednik veća

 

iz čl. 21. st. 4. ZKP

 

Otpremljeno _______________

 

_____________________

 

 

Potpis

(Format: 90 mm x 70 mm)

 

 

IZVEŠTAJI I STATISTIKA

REPUBLIKA SRBIJA
______ SUD U _______
Datum: ______________

 

1. IZVEŠTAJ O RADU SUDIJE

_____________ ZA PERIOD ______________

 

 

REDNI BROJ

 

MATERIJA

 

SUDIJA

 

RAD U VEĆIMA

 

OSTALA ZADUŽENJA

 

Ukupno

NEREŠENO NA POČETKU

 

Starih

 

Ukupno

PRIMLJENO

 

Novih

 

OD DRUGOG SUDIJE

 

DRUGOM SUDIJI

 

UKUPNO U RADU

 

Matirano

REŠENO

 

Na drugi način

 

Od toga starih

 

Ostalo u radu kao nerešeno

NEREŠENO NA KRAJU

 

Od toga starih

 

PROCENAT ISPUNJENJA NORME %

 

SAVLADAVANJE PRILIVA

 

PROCENAT REŠENIH

 

SPROVEDENO IZVRŠENJE

 

OBUSTAVA POSTUPKA IZVRŠENJA

 

RADNIH MESECI

 

RADNIH DANA

 

RAZMATRANIH PRESUDA PO ŽALBI

KVALITET RADA

 

BROJ

POTVRĐENO

 

%

 

BROJ

PREINAČENO

 

%

 

BROJ

UKINUTO

 

%

 

BROJ

DELIMIČNO PREINAČENO ILI UKINUTO

 

%

 

BROJ

POTVRĐENO PO VANREDNOM PRAVNOM LEKU

 

%

 

%

UKUPAN KVALITET

 

BROJ OTVORENIH RASPRAVA PO ŽALBI U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU

 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE IZVEŠTAJA O RADU SUDIJE

Rad u većima - Ukupan broj sudećih dana u materiji koja nije primarna (osnovna) materija pojedinog sudije (na pr. član stečajnog veća, KV veća, IPV veća).

Ostala zaduženja - Poslovi koje sudija obavlja pored rada u veću: predsednik suda, zamenik predsednika suda, rukovodilac odeljenja, učesnik u medijaciji, nadzorni sudija za obuku pripravnika, portparol suda, član radne grupe.

Nerešeno na početku - Broj predmeta u radu, na dan neposredno pre dana sastavljanja izveštaja. Na primer, ako je izveštaj sastavljen 1. juna 2009. godine, broj predmeta u radu će biti računat zaključno sa 31. majem 2009. godine, u 23:59 časova.

Starih - Stari predmeti su predmeti koji traju više od tri godine. Dužina se računa od datuma podnošenja inicijalnog akta.

Primljeni predmeti - Unose se podaci o ukupnom broju primljenih predmeta u izveštajnom periodu.

Novih - Unose se podaci samo o novoprimljenim predmetima. Predmeti koji su ponovo otvoreni i dobili novi broj po ukidanju ne ulaze u ovu kolonu.

Primljeno od drugog veća - Predmet koji je sudiji dodeljen u rad iz drugog veća. Evidentira se svaka promena.

Dato drugom veću - Predmet koji se dodeljuje drugom veću u rad.

Ukupno u radu - Broj nerešenih predmeta koji su preneti iz prethodnog perioda uvećan za broj primljenih predmeta. Od toga se oduzima broj predmeta koji je dat drugom veću, a dodaje se broj predmeta primljen od drugog veća.

Rešeno - Rešenim predmetom smatra se pismeno izrađena odluka dostavljena pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju prepisa sa uputstvom za njihovu dostavu (čl. 177. Sudskog poslovnika). Izveštaj sadrži kolone za broj: meritorno rešenih predmeta, predmeta rešenih na drugi način, predmeta rešenih sprovedenim izvršenjem (samo za izvršne materije) i ukupno rešenih predmeta.

Nerešeno na kraju - Izračunava se oduzimanjem broja rešenih predmeta od ukupnog broja predmeta u radu.

Od toga starih - Po istim kriterijumima iz tačke "Starih". Od ukupnog broja nerešenih predmeta na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda broje se samo stari predmeti.

Procenat ispunjenja norme - dobija se tako što se broj rešenih predmeta u izveštajnom (posmatranom) periodu pomnoži sa 100, pa se tako dobijen rezultat deli sa brojem predmeta koji je sudija trebalo da reši, a taj broj se dobija kada se ukupan broj radnih meseci pomnoži sa normom iskazanom u merilima Visokog saveta sudstva. Pri izradi godišnjeg izveštaja, kao ukupan broj radnih meseci uzima se broj 11.

Procenat ispunjenja norme =

Broj rešenih predmeta * 100

 

 Ukupan broj radnih meseci * Norma 

 

Procenat savladavanja priliva - Broj rešenih predmeta, podeljen brojem primljenih predmeta. Ako je Procenat "100", to ukazuje da je isti broj predmeta rešen u odnosu na broj primljenih predmeta, u posmatranom periodu. Ako je Procenat ispod "100", to ukazuje da je manji broj predmeta rešen u odnosu na broj primljenih predmeta, a ako je Procenat iznad "100", to ukazuje da je veći broj rešenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta u posmatranom periodu, što zapravo znači da je rešen i određen broj predmeta koji nije rešen u prethodnom periodu.

Procenat rešenih - Broj ukupno rešenih predmeta, podeljen ukupnim brojem predmeta u radu.

Radni meseci - Ukupan broj meseci u kojima je sudija radio, ne uzimajući u obzir odsustvo zbog godišnjih odmora. Broj meseci dobija se, kada se ukupan broj radnih dana podeli sa brojem 22. Dobijeni broj se obračunava na dve decimale.

Kvalitet rada

Razmatranih presuda po žalbi - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance odlučio o odluci nižeg suda u izveštajnom (posmatranom) periodu. Posmatra se datum prijema drugostepene odluke u niži sud.

Potvrđeno - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance potvrdio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Preinačeno - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance preinačio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Ukinuto - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance ukinuo odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Delimično preinačeno ili ukinuto - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance delimično ukinuo ili delimično preinačio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Potvrđeno po vanrednom pravnom leku - Odluka prvostepenog suda koja je preinačena odlukom po žalbi, a zatim potvrđena odlukom po vanrednom pravnom leku.

Ukupan kvalitet - Ukupan broj rešenih predmeta umanjen za zbir ukinutih i preinačenih odluka, podeljen sa brojem ukupno rešenih predmeta pomnožen brojem 100. Rezultat se izražava u procentima.

Broj otvorenih rasprava po žalbi u drugostepenom sudu - Unose se podaci o broju predmeta u kojima je otvorena rasprava u drugostepenom sudu, po žalbi, radi upotpunjavanja činjeničnog stanja, ili otklanjanja bitnih povreda postupka na osnovu odredbe čl. 369. stav 3. ZPP-a.

 

REPUBLIKA SRBIJA
______ SUD U _______
Datum: ______________

 

2. IZVEŠTAJ O RADU _______ SUDA

U __________ ZA PERIOD __________

 

              

REDNI BROJ

 

MATERIJA

 

BROJ SUDIJA U MATERIJI

 

Ukupno

NEREŠENO NA POČETKU

 

Starih

 

Ukupno

PRIMLJENO

 

Novih

 

PROSEČAN PRILIV PREDMETA PO SUDIJI U ODELJENJU

 

UKUPNO U RADU

 

Meritorno

REŠENO

 

Na drugi način

 

Rešeno sprovedenim izvršenjem

 

Od toga starih

 

PROSEČNO REŠENO PO SUDIJI U ODELJENJU

 

              

Ostalo u radu kao nerešeno

NEREŠENO NA KRAJU

 

Od toga starih

 

Ukupno

PROSEČNO PREDMETA U RADU PO SUDIJI U ODELJENJU

 

Starih

 

RAZMATRANIH ŽALBI

KVALITET RADA

 

BROJ

POTVRĐENO

 

%

 

BROJ

PREINAČENO

 

%

 

BROJ

UKINUTO

 

%

 

BROJ

DELIMIČNO PREINAČENO ILI UKINUTO

 

%

 

SAVLADAVANJE PRILIVA

 

PROCENAT REŠENIH

 

%

UKUPAN KVALITET

 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE IZVEŠTAJA O RADU SUDA

Nerešeno na početku - Broj predmeta u radu, na dan neposredno pre dana sastavljanja izveštaja. Na primer, ako je izveštaj sastavljen 1. juna 2009. godine, broj predmeta u radu će biti računat zaključno sa 31. majem 2009. godine, u 23:59 časova.

Starih - Stari predmeti su predmeti koji traju više od tri godine. Dužina se računa od datuma podnošenja inicijalnog akta.

Primljeni predmeti - Unose se podaci o ukupnom broju primljenih predmeta u izveštajnom periodu.

a) Novih - Unose se podaci samo o novoprimljenim predmetima. Predmeti koji su ponovo otvoreni i dobili novi broj po ukidanju ne ulaze u ovu kolonu.

Prosečan priliv predmeta po sudiji u odeljenju - Izračunava se tako što se ukupan broj primljenih predmeta u izveštajnom (posmatranom) periodu podeli sa brojem sudija koji su u tom periodu aktivno postupali u materiji ili sudskom odeljenju i dobijali redovan priliv.

Prilikom sačinjavanja tromesečnog, šestomesečnog i godišnjeg izveštaja prethodno dobijeni količnik deli se sa 3 (za tromesečni izveštaj), sa 6 (za šestomesečni izveštaj), sa 11 (za godišnji izveštaj), sa 22 (za dvogodišnji izveštaj).

Ukupno u radu - Broj nerešenih predmeta koji su preneti iz prethodnog perioda uvećan za broj primljenih predmeta. Od toga se oduzima broj predmeta koji je dat drugom veću, a dodaje se broj predmeta primljen od drugog veća.

Rešeno - Rešenim predmetom smatra se pismeno izrađena odluka dostavljena pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju prepisa sa uputstvom za njihovu dostavu (čl. 177. Sudskog poslovnika). Izveštaj sadrži kolone za broj: meritorno rešenih predmeta, predmeta rešenih na drugi način, predmeta rešenih sprovedenim izvršenjem (samo za izvršne materije) i ukupno rešenih predmeta.

Prosečno rešeno po sudiji u odeljenju - Izračunava se tako što se ukupan broj rešenih predmeta u izveštajnom (posmatranom) periodu podeli sa brojem sudija koji su u tom periodu aktivno postupali u materiji ili sudskom odeljenju.

Prilikom sačinjavanja tromesečnog, šestomesečnog i godišnjeg izveštaja prethodno dobijeni količnik deli se sa 3 (za tromesečni izveštaj), sa 6 (za šestomesečni izveštaj), sa 11 (za godišnji izveštaj), sa 22 (za dvogodišnji izveštaj).

Ako sudija u tromesečnom periodu nije radio 22 radna dana, u šestomesečnom 44, godišnjem 88, a u dvogodišnjem 264 radna dana, broj njegovih završenih predmeta i njegovo učešće u ukupnom broju sudija u odeljenju izuzima se od obračuna proseka u izveštajnom (posmatranom) periodu.

Nerešeno na kraju - Izračunava se oduzimanjem broja rešenih predmeta od ukupnog broja predmeta u radu.

Od toga starih - Po istim kriterijumima iz tačke "Starih". Od ukupnog broja nerešenih predmeta na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda broje se samo stari predmeti.

Prosečno predmeta u radu po sudiji u odeljenju - Izračunava se tako što se ukupan broj nerešenih predmeta na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda podeli sa brojem sudija koji postupaju u materiji ili sudskom odeljenju na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda. Na isti način izračunava se prosek nerešenih starih predmeta, s tom razlikom što deljenik u razlomku predstavlja ukupan broj nerešenih starih predmeta na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda.

Kvalitet rada

Razmatranih presuda po žalbi - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance odlučio o odluci nižeg suda u izveštajnom (posmatranom) periodu. Posmatra se datum prijema drugostepene odluke u niži sud.

Potvrđeno - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance potvrdio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Preinačeno - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance preinačio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Ukinuto - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance ukinuo odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Delimično POTVRĐENO, preinačeno ili ukinuto - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance delimično ukinuo ili delimično preinačio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Potvrđeno po vanrednom pravnom leku - Odluka prvostepenog suda koja je preinačena odlukom po žalbi, a zatim potvrđena odlukom po vanrednom pravnom leku.

Procenat savladavanja priliva - Broj rešenih predmeta, podeljen brojem primljenih predmeta. Ako je Procenat "100", to ukazuje da je isti broj predmeta rešen u odnosu na broj primljenih predmeta, u posmatranom periodu. Ako je Procenat ispod "100", to ukazuje da je manji broj predmeta rešen u odnosu na broj primljenih predmeta, a ako je Procenat iznad "100", to ukazuje da je veći broj rešenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta u posmatranom periodu, što zapravo znači da je rešen i određen broj predmeta koji nije rešen u prethodnom periodu.

Procenat rešenih - Broj ukupno rešenih predmeta, podeljen ukupnim brojem predmeta u radu.

Ukupan kvalitet - Ukupan broj rešenih predmeta umanjen za zbir ukinutih i preinačenih odluka, podeljen sa brojem ukupno rešenih predmeta pomnožen brojem 100. Rezultat se izražava u procentima.

 

REPUBLIKA SRBIJA
______ SUD U _______
Datum: ______________

 

3. IZVEŠTAJ O BROJU NEREŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

 

 

TRAJANJE POSTUPKA

ZASTARELOST1

Godina

Vrsta materije

Ukupan broj nerešenih predmeta

1-365 DANA

Do 2 godine

Do 5 godina

Do 10 godina

Preko 10 godina

Rešenje o obustavi zbog zastarelosti

Odbijajuća presuda zbog zastarelosti

Ukupno

2009.

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
______ SUD U _______
Datum: ______________

 

4. IZVEŠTAJ O BROJU REŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

 

 

TRAJANJE POSTUPKA

ZASTARELOST

Godina

Vrsta materije

Ukupan broj rešenih predmeta

1-365 DANA

Do 2 godine

Do 5 godina

Do 10 godina

Preko 10 godina

Rešenje o obustavi zbog zastarelosti

Odbijajuća presuda zbog zastarelosti

Ukupno

2009.

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________
1 Zastarelost se odnosi na krivične i privredno kaznene predmete.

 

REPUBLIKA SRBIJA
______ SUD U _______
Datum: ______________

 

5. IZVEŠTAJ O BROJU NEREŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

 

 

TRAJANJE POSTUPKA

ZASTARELOST

Godina

Vrsta materije

Ukupan broj nerešenih predmeta

1-365 DANA

Do 2 godine

Do 5 godina

Do 10 godina

Preko 10 godina

Rešenje o obustavi zbog zastarelosti

Odbijajuća presuda zbog zastarelosti

Ukupno

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
______ SUD U _______
Datum: ______________

 

6. IZVEŠTAJ O BROJU REŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

 

 

TRAJANJE POSTUPKA

ZASTARELOST

Godina

Vrsta materije

Ukupan broj rešenih predmeta

1-365 DANA

Do 2 godine

Do 5 godina

Do 10 godina

Preko 10 godina

Rešenje o obustavi zbog zastarelosti

Odbijajuća presuda zbog zastarelosti

Ukupno

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
______ SUD U _______
Datum: ______________

 

7. IZVEŠTAJ O BROJU NEREŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

 

 

TRAJANJE POSTUPKA

Godina

Vrsta materije

Ukupan broj nerešenih predmeta

Do 1 godine

Do 3 godine

Do 5 godina

Do 10 godina

Preko 10 godina

2009.

Privredni prestup (Pk)

 

 

 

 

 

 

Stečaj (St)

 

 

 

 

 

 

Izvršenje (I, Iv)

 

 

 

 

 

 

Platni nalog (Pl)

 

 

 

 

 

 

Parnica (P)

 

 

 

 

 

 

Vanparnica (R)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
______ SUD U _______
Datum: ______________

 

8. IZVEŠTAJ O BROJU REŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

 

 

TRAJANJE POSTUPKA

Godina

Vrsta materije

Ukupan broj rešenih predmeta

Do 1 godine

Do 3 godine

Do 5 godina

Do 10 godina

Preko 10 godina

2009.

Privredni prestup (Pk)

 

 

 

 

 

 

Stečaj (St)

 

 

 

 

 

 

Izvršenje (I, Iv)

 

 

 

 

 

 

Platni nalog (Pl)

 

 

 

 

 

 

Parnica (P)

 

 

 

 

 

 

Vanparnica (R)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Izveštaji o broju rešenih i nerešenih predmeta (tačke 3. do 8.) se izrađuju za sve predmete na nivou suda, kao i po pojedinom sudiji.

 

STATISTIKA I IZVEŠTAJI ZA PREKRŠAJNE SUDOVE

 

Obrazac P. 1

STATISTIČKI IZVEŠTAJ

 

 

TRAJANJE POSTUPKA

Godina

Vrsta materije

Ukupan broj nerešenih predmeta

Do 1 godine

Do 2 godine

Do 5 godina

Do 10 godina

Preko 10 godina

2009.

Privredni prestup (Pk)

 

 

 

 

 

 

Stečaj (St)

 

 

 

 

 

 

Izvršenje (I, Iv)

 

 

 

 

 

 

Platni nalog (Pl)

 

 

 

 

 

 

Parnica (P)

 

 

 

 

 

 

Vanparnica (R)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SUDA
________________________

 

Obrazac P. 2

IZVEŠTAJ O PREDMETIMA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU

u izveštajnom periodu _________________________

 

Prekršajni sud u

Broj nerešenih predmeta na početku izveštajnog perioda

Broj primljenih predmeta

Ukupno u radu (2+5)

Ukupan broj rešenih predmeta

Broj nerešenih predmeta

Broj donetih odluka

Broj osuđujućih presuda izvršenih pre pravnosnažnosti

Trajanje postupka

Odbacivanje zahteva

Obustave

Osuđujuće presude

Oslobađajuće presude

Rešeno na drugi način

Ukupno donetih odluka

Do 3 meseca

Od 3 do 6 meseci

Od 6 do 12 meseci

Preko 12 meseci

po zahtevima - prijavama ovlašćenog organa

Po zahtevima - prijavama oštećenih

Ukupno

Svega

Od toga u prekidu postupka

Svega

Od toga zbog zastarelosti gonjenja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

VIŠI PREKRŠAJNI SUD

Obrazac P. 3

IZVEŠTAJ O PREDMETIMA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU

u izveštajnom periodu ____________________

Broj nerešenih predmeta na početku izveštajnog perioda

Broj primljenih predmeta

UKUPNO U RADU

Broj rešenih predmeta

Broj i vrste donetih drugostepenih odluka

Broj nerešenih predmeta

Žalba odbačena

Žalba odbijena

Ukinuto

Preinačeno

Rešeno na drugi način

UKUPNO DONETIH ODLUKA

Zbog povrede odredaba prekršajnog postupka

Zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja

Zbog povrede materijalnog prava

Ukupno ukinutih

Pooštrena kazna

Smanjena-ublažena

Na oslobađajuću presudu

UKUPNO

Pooštrena mera

Smanjena mera

UKUPNO

Zastara u prekršajnom sudu

Zastara u Višem prekršajnom sudu

Iz drugih razloga

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Obrazac P. 4

IZVEŠTAJ O VRSTAMA DONETIH ODLUKA U REŠENIM PREDMETIMA

PREKRŠAJNI SUD U

u izveštajnom periodu_____________________________

Prekršajni sud u

Izrečena novčana kazna

Izrečena kazna zatvora

Izrečena kazna zatvora i novčana kazna

Izrečene opomene

Izrečene vaspitne mere

Izrečene zaštitne mere uz izrečenu kaznu

Izrečene zaštitne mere bez izrečene kazne

Oduzimanje imovinske koristi

Obustava postupka

Odbačaj zahteva

Svega donetih odluka

Svega obustava

Zbog zastarelosti gonjenja

Iz drugih razloga

Svega zastara

Iz prekida

Iz pravne pomoći

Neizvršene naredbe

Neodazivanje podnosioca

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Obrazac P. 5

IZVEŠTAJ O BROJU I NAČINU REŠAVANJA PREDMETA PO SUDIJI

 

PREKRŠAJNI SUD U

 

Sudija

 

 

(šifra, ime i prezime)

 

u izveštajnom periodu ______________________

 

Redovni predmeti

Pravna pomoć

Provedeno dana na postupku

Broj prosečno mesečno rešenih

Procenat izvršenja norme

Preneto iz prethodnog perioda

Primljeno u rad

UKUPNO U RADU

UKUPNO REŠENIH

UKUPNO NEREŠENIH

Broj donetih odluka o sankciji

Broj presuda izvršenih pre pravnosnažnosti

Preneto iz prethodnog perioda

Primljeno u rad

UKUPNO u radu

UKUPNO rešeno

Broj rešenih predmeta

UKUPNO NEREŠENIH

Odbačaj zahteva

Obustava postupka

Doneto osuđujućih presuda

Doneto oslobađajućih presuda

Rešeno na drugi način (ustup i slično)

Ukupno donetih odluka

Sopstveni

Pravna pomoć

Ukupno rešenih

UKUPNO REŠENIH SA PRERAČUNOM

Svega obustava

Zbog zastare gonjenja

Svega zastara

Iz prekida

Iz pravne pomoći

Neizvršene naredbe

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

Obrazac P. 6

IZVEŠTAJ O KVALITETU RADA SUDIJA

 

PREKRŠAJNI SUD U 

 

u izveštajnom periodu ________________

Šifra sudije

Ime i prezime

Preneto iz prethodnog perioda

Izjavljena žalba

UKUPNO U RADU

UKUPNO REŠENO

UKUPNO NEREŠENO

Kvalitet

Ukupno odluka

Potvrđeno

Ukinuto

Preinačeno

Obustava - zastara gonjenja

Smanjena

Povećana

Broj

% (9 / 6 * 100)

Broj

% (11 / 6 * 100)

Broj

% (13 / 6 * 100)

Broj

% (15 / 6 * 100)

Broj

% (17 / 6 * 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Obrazac P. 7

IZVEŠTAJ

 

PREKRŠAJNI SUD U 

 

 

 

Broj izvršenih predmeta

Broj neizvršenih predmeta

Obustava zbog zastarelosti

 

 

Izvršenje presuda drugih sudova

UKUPNO U RADU

Redovnih sopstvenih

Po članu 291. ZOP-a

Drugih sudova

UKUPNO IZVRŠENO

Redovnih sopstvenih

Po članu 291. ZOP-a

Drugih sudova

UKUPNO NEIZVRŠENO

Redovnih sopstvenih

Preneto iz prethodnog perioda

Primljeno

UKUPNO U RADU

Preneto iz preth. perioda

Primljeno

UKUPNO U RADU

Preneto iz preth. perioda

Primljeno

UKUPNO U RADU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Obrazac P. 8

IZVEŠTAJ O PREDMETIMA PRAVNE POMOĆI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

 

PREKRŠAJNI SUD U 

 

u izveštajnom periodu ______________________

 

Šifra sudije

Ime i prezime sudije

Zamolnice za saslušanje

Ažurnost % (6 / 5 * 100)

Zamolnice za izvršenje drugih sudova

Ažurnost % (12 / 11 * 100)

Preneto iz prethodnog perioda

Primljeno u rad

Ukupno u radu

Udovoljeno

Neudovoljeno

Preneto iz prethodnog perioda

Primljeno u rad

Ukupno u radu

Udovoljeno

Neudovoljeno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Obrazac P. 9

IZVEŠTAJ O PRAVNIM I ODGOVORNIM LICIMA PRAVNOSNAŽNO KAŽNJENIM ZA PREKRŠAJE

 

PREKRŠAJNI SUD U 

 

u izveštajnom periodu _______________________

 

Vrsta prekršaja - grupa

Broj lica sa izrečenom kaznom

Izrečene kazne pravnim licima

Izrečene kazne odgovornim licima

Oduzimanje imovinske koristi

Zaštitna mera pravnim licima

Zaštitna mera odgovornim licima

Broj pravnih lica

Broj odgovornih lica

Opomena i novčana kazna do 50.000

Od 50.000 do 500.000

Preko 500.000

Svega

Opomena i novčana kazna do 5.000

Od 5.000 do 10.000

Preko 10.000

Svega

Uz izrečenu kaznu

Bez izrečene kazne

Uz izrečenu kaznu

Bez izrečene kazne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac P. 10

IZVEŠTAJ O PUNOLETNIM LICIMA PRAVNOSNAŽNO KAŽNJENIM ZA PREKRŠAJE

 

PREKRŠAJNI SUD U 

 

u izveštajnom periodu ______________________

 

 

Broj lica kojima je izrečena kazna

Izrečene kazne

 

 

Izrečene zaštitne mere uz kaznu ili opomenu

Izrečene zaštitne mere bez kazne

 

 

 

 

Novčane kazne

Zatvor

Novčana kazna i zatvor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta prekršaja - grupa

Svega punoletnih lica

Od toga stranih državljana

Opomena

Do 10.000

Preko 10.000

Do 15 dana

Od 15-30 dana

Preko 30 dana

Do 15 dana

Od 15-30 dana

Preko 30 dana

Rad u javnom interesu

Druga kazna i rad u javnom interesu

Kazneni poeni

Druga kazna i kazneni poeni

Svega

Od svega kazneni poeni sa poništavanjem vozačke dozvole

Oduzimanje imovinske koristi

Oduzimanje predmeta

Zabrana vršenja određenih delatnosti

Zabrana pravnom licu vršenje određenih delatnosti

Zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Obavezno lečenje alkoholičara i narkomana

Zabrana pristupa

Javno objavljivanje presude

Udaljenje stranaca

Svega

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac P. 11

IZVEŠTAJ O MALOLETNIM LICIMA PRAVNOSNAŽNO KAŽNJENIM ZA PREKRŠAJ

 

PREKRŠAJNI SUD U __________________________________________

u izveštajnom periodu __________________________

 

Vrsta prekršaja - grupa

Broj lica kojima je izrečena sankcija

Vaspitna mera

Izrečena kazna

Oduzimanje imovinske koristi

Zaštitne mere uz kaznu - vaspitnu meru

Posebne obaveze

Izrečene zaštitne mere bez kazne

Mlađi maloletnik

Stariji maloletnik

Svega

Ukor

Druga vaspitna mera (posebne obaveze)

Novčana kazna

Zatvor

Novčana kazna i zatvor

Kazneni poeni

Druga kazna i kazneni poeni

Rad u javnom interesu

Druga kazna i rad u javnom interesu

Svega

Obavezno lečenje alkoholičara i narkomana

Oduzimanje predmeta

Druge mere

Svega

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRTEŽ 1

(Brisano)

CRTEŽ 2