Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA

("Sl. glasnik RS", br. 105/2016 i 98/2020)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Osnovna načela delovanja

Član 1

Komora javnih izvršitelja Republike Srbije je (u daljem tekstu: Komora) je profesionalno udruženje javnih izvršitelja, koje čine svi javni izvršitelji.

Komora posluje kao nedobitno udruženje.

Komora ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim Zakonom i Statutom Komore (u daljem tekstu: Statut).

Delokrug Komore

Član 2

Komora obavlja sledeće poslove:

1) donosi Statut i Etički kodeks javnih izvršitelja i druge propise i opšte i pojedinačne akte;

2) čuva ugled i čast i prava javnih izvršitelja;

3) stara se da javni izvršitelji i njihovi zamenici savesno i zakonito obavljaju svoje delatnosti i pokreće disciplinski postupak protiv javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja;

4) predstavlja javne izvršitelje i njihove zamenike pred državnim organima, radi zaštite javnih izvršitelja;

5) vodi početnu obuku kandidata za javne izvršitelje i redovnu obuku i druge oblike stručnog usavršavanja javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja i organizuje stručne skupove, seminare i savetovanja;

6) sarađuje sa komorama izvršitelja drugih zemalja;

7) preduzima sve mere za unapređenje i afirmaciju pravosudne profesije javnih izvršitelja;

8) podnosi inicijative za izmene i dopune svih akata i propisa od značaja za profesiju javnih izvršitelja, odnosno za izmenu i dopunu zakona i podzakonskih akata od značaja za efikasnije i racionalnije sprovođenje izvršenja i obezbeđenja u Republici Srbiji;

9) organizuje izradu i objavljivanje časopisa i stručne literature u oblasti delokruga rada javnih izvršitelja;

10) organizuje i obezbeđuje vođenje i čuvanje svih podataka i evidencija Komore u skladu sa zakonom i drugim propisima i

11) vrši ovlašćenja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Član 3

Rad i delovanje Komore su javni.

Javnost rada i delovanja Komore ostvaruje se kroz saradnju s medijima, organizovanjem javnih skupova, tribina i okruglih stolova, putem internet prezentacija i na druge dozvoljene načine.

Naziv, sedište, simboli, predstavljanje i zastupanje

Član 4

U svom delovanju Komora koristi pun i skraćen naziv.

Pun naziv Komore je: "Komora javnih izvršitelja Republike Srbije".

Skraćeni naziv Komore je: "Komora javnih izvršitelja".

Član 5

Sedište Komore je u Beogradu.

Član 6

Predsednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, stara se o tome da Komora radi i posluje saglasno Zakonu i Statutu, odgovoran je za pravilan i zakonit rad za poslove iz svoje nadležnosti, izvršava odluke organa Komore i obavlja druge poslove određene zakonom i statutom.

Ako je predsednik Komore sprečen da vrši svoju funkciju, Komoru zastupa i predstavlja zamenik predsednika Komore.

Predsednik Komore može, u slučaju sprečenosti predsednika i zamenika predsednika, da ovlasti drugog člana Komore da zastupa i predstavlja Komoru.

Član 7

Komora ima pečat okruglog oblika, prečnika 32 milimetra, u čijem se središtu nalazi grb Republike Srbije, a oko grba, u koncentričnim krugovima ispisuje se ćiriličnim pismom tekst pečata.

U spoljnom krugu pečata ispisuje se naziv Republike Srbije, u unutrašnjem krugu tekst: "KOMORA JAVNIH IZVRŠITELJA", a u dnu pečata ispisuje se sedište Komore.

Komora u svom radu koristi štambilje pravougaonog oblika koji sadrže: u prvom redu: naziv "Republika Srbija", u drugom redu naziv: "KOMORA JAVNIH IZVRŠITELJA", u trećem redu prostor za broj predmeta, u četvrtom redu prostor za datum i čas, a u petom redu: "Beograd".

Izvršni odbor Komore određuje broj primeraka pečata, dimenzije i broj primeraka štambilja i odlučuje kome će poveriti pečate i štambilje na čuvanje i upotrebu.

Svi primerci pečata, odnosno štambilja moraju biti istovetni po sadržini i veličini, osim obeležja rednog broja pečata, odnosno štambilja.

Svaki primerak pečata obeležava se rimskim brojem, koji se stavlja između grba Republike Srbije i sedišta Komore.

Član 8

U svom radu Komora može koristiti simbole vizuelnog identiteta - grb i svečani grb.

Izgled grba i svečanog grba određuje Skupština Komore na predlog Izvršnog odbora Komore.

Sredstva za rad Komore

Član 9

Sredstva za rad Komore su:

1) sredstva od članarina i upisnina članova Komore;

2) sredstva ostvarena nastavnom i izdavačkom delatnošću;

3) pokloni i

4) drugi prihodi u skladu sa Zakonom.

Nadzor nad radom Komore

Član 10

Rad Komore nadzire Ministarstvo nadležno za pravosuđe (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Komora je dužna da podnese Ministarstvu godišnji izveštaj o radu Komore, koji može da sadrži i predloge za poboljšanje delatnosti javnih izvršitelja.

II ORGANIZACIJA KOMORE

Član 11

Komora ostvaruje svoje nadležnosti određene Zakonom i ovim statutom preko svojih organa, radnih tela i organizacionih jedinica u svom sastavu.

Organi Komore

Član 12

Organi Komore su:

1) Skupština Komore;

2) Izvršni odbor Komore;

3) Nadzorni odbor Komore;

4) predsednik Komore;

5) zamenik predsednika Komore;

6) disciplinski tužilac Komore i

7) zamenik disciplinskog tužioca Komore.

Jedno lice ne može istovremeno biti član različitih organa Komore, izuzev Skupštine Komore. Predsednik Komore i zamenik predsednika Komore su istovremeno i članovi Izvršnog odbora Komore po funkciji.

Članovi Izvršnog odbora Komore, članovi Nadzornog odbora Komore, predsednik Komore, zamenik predsednika Komore, disciplinski tužilac Komore i zamenik disciplinskog tužioca Komore imaju pravo na naknadu za rad.

Visinu naknade za rad propisuje Izvršni odbor Komore.

Skupština Komore

Član 13

Skupština Komore je najviši organ Komore.

Skupštinu Komore čine svi javni izvršitelji upisani u imenik javnih izvršitelja.

Delokrug Skupštine Komore

Član 14

Skupština Komore:

1) donosi Statut i Etički kodeks javnih izvršitelja;

2) bira i razrešava predsednika Skupštine Komore i zamenika predsednika Skupštine Komore kao i radna tela Skupštine;

3) bira i razrešava predsednika Komore i zamenika predsednika Komore, članove Izvršnog odbora Komore, članove Nadzornog odbora Komore, disciplinskog tužioca Komore i zamenika disciplinskog tužioca Komore;

4) usvaja godišnji izveštaj o radu Komore;

5) razmatra i usvaja izveštaje o radu svih organa Komore i organizacionih jedinica;

6) odlučuje o pribavljanju sredstava od drugih lica i ulaganjima sredstava u osnovna sredstva Komore ili druge namene za iznose koji prelaze 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan donošenja odluke;

7) donosi odluke o kupovini, odnosno prodaji nepokretnosti, kao i o zalaganju imovine koja je u vlasništvu Komore, na predlog Izvršnog odbora, a uz saglasnost Nadzornog odbora;

8) donosi odluke o osnivanju fondova određenih namena na predlog predsednika Komore ili Izvršnog odbora Komore u skladu sa statutom;

9) usvaja godišnji finansijski izveštaj o poslovanju Komore za prethodnu godinu, odnosno godišnji račun i budžet za narednu godinu;

10) donosi Poslovnik o svom radu;

11) razmatra i donosi odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o aktivnostima Komore koji priprema Izvršni i Nadzorni odbor Komore;

12) obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom i drugim aktima Komore.

Sazivanje, održavanje i rad Skupštine Komore

Član 15

Skupština radi u redovnim i vanrednim sednicama.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi predsednik Skupštine.

Redovna sednica Skupštine saziva se i održava najmanje dva puta godišnje.

Redovna sednica Skupštine održava se:

1) najkasnije u poslednjem kvartalu tekuće poslovne godine radi usvajanja predloga budžeta Komore za narednu poslovnu godinu;

2) najkasnije u roku od 6 meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskog izveštaja o radu Komore za proteklu poslovnu godinu kao i radi razmatranja i usvajanja izveštaja o radu svih organa Komore.

Član 16

Predsednik Skupštine saziva redovnu sednicu Skupštine najkasnije petnaest dana pre dana određenog za njeno održavanje.

Sednice Skupštine koje se održavaju između redovnih sednica Skupštine su vanredne sednice Skupštine.

Vanredna sednica Skupštine održava se na zahtev Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili jedne desetine članova Komore. Predlog za održavanje vanredne sednice mora biti sastavljen u pismenoj formi sa predlogom tačaka dnevnog reda i materijalom koji se odnosi na predlog.

Predsednik Skupštine donosi odluku o sazivanju vanredne sednice u roku od osam dana od dana kada je zahtev primljen, a ako to ne učini, podnosioci zahteva mogu sazvati vanrednu sednicu Skupštine koja će se održati u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva i odrediti člana Komore koji joj predsedava. Poslove neophodne za sazivanje i organizovanje vanredne Skupštine obavlja Stručna služba Komore, po nalogu predlagača. Nužne i neophodne troškove sazivanja Skupštine snosi Komora, o čemu odluku donosi Izvršni odbor na obrazloženi predlog predlagača.

Vanredna sednica Skupštine mora biti održana u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Član 17

Skupština se, po pravilu, održava u sedištu Komore.

Predsednik Skupštine odnosno drugi ovlašćeni predlagači mogu sazvati sednicu Skupštine i u nekom drugom mestu.

Pozivi za Skupštinu, sa naznačenjem mesta i vremena održavanja, predloženim dnevnim redom i radnim materijalom koji se odnosi na predloženi dnevni red, dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam dana pre održavanja sednice Skupštine.

Rad Skupštine i odlučivanje

Član 18

Skupština punovažno radi i odlučuje ako sednici Skupštine prisustvuje većina od ukupnog broja članova Skupštine upisanih u imenik (kvorum za održavanje sednice Skupštine).

Član Skupštine ima pravo i obavezu da prisustvuje sednicama i da aktivno učestvuje u radu sednice Skupštine.

Član 19

Ukoliko je član Skupštine iz bilo kog razloga sprečen da prisustvuje i da aktivno učestvuje u radu Skupštine, obavezan je u vidu punomoćja da ovlasti svog zamenika ili svog pomoćnika koji će ga zastupati, odnosno koji će prisustvovati sednici Skupštine, aktivno učestvovati u njenom radu i vršiti pravo glasa u ime i za račun člana Skupštine, odnosno svog vlastodavca, do završetka sednice Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

Punomoćje iz stava 2. ovog člana se daje, kao punomoćje za glasanje po svim tačkama dnevnog reda, i obavezno mora da sadrži datum, vreme i mesto održavanja sednice Skupštine, kao i naziv sednice Skupštine (broj i vrstu - redovna, vanredna).

Punomoćnik je obavezan da primerak punomoćja u originalu dostavi verifikacionoj komisiji neposredno pre početka sednice Skupštine.

Punomoćje važi samo za sednicu Skupštine za koju je dato.

Član 20

Ukoliko član Skupštine neopravdano ne prisustvuje zakazanoj sednici Skupštine, niti opunomoći svog zamenika ili pomoćnika, koji će u njegovo ime i za njegov račun kao punomoćnik prisustvovati sednici Skupštine, aktivno učestvovati u njenom radu, smatra se da je član Skupštine izvršio lakšu disciplinsku povredu u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 21

Predsednik Skupštine obavezan je da po završetku svakog dana zasedanja svake pojedinačne sednice Skupštine dostavi izveštaj o prisutnim članovima Skupštine na predmetnom delu održane sednice, odnosno celokupne sednice Skupštine, disciplinskom tužiocu Komore.

Član 22

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, pod uslovom da postoji kvorum utvrđen u članu 18. ovog statuta.

Ukoliko se zakazana sednica Skupštine ne održi u vreme i mesto za koje je zakazana, iz razloga nepostojanja kvoruma za rad i punovažno odlučivanje, predsednik Skupštine istu ponovo zakazuje.

Ponovljena sednica Skupštine će biti održana u roku ne kraćem od osam dana, niti dužem od petnaest dana, od dana za koji je bila zakazana.

Kvorum za rad i punovažno odlučivanje na ponovljenoj sednici Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja članova Skupštine upisanih u imenik.

Predsednik Skupštine i zamenik predsednika Skupštine

Član 23

Sednici Skupštine predsedava predsednik Skupštine Komore (u daljem tekstu: predsednik Skupštine).

Kada je predsednik Skupštine sprečen da vrši svoju funkciju, odnosno kada Skupština odlučuje o izboru i razrešenju predsednika Skupštine, sednicom Skupštine predsedava zamenik predsednika Skupštine.

Ako su predsednik Skupštine i zamenik predsednika Skupštine sprečeni da vrše svoju funkciju, sednicom Skupštine predsedava najstariji od prisutnih članova Komore.

Član 24

Predsednika Skupštine bira Skupština većinom glasova prisutnih članova.

Predsednik Skupštine se bira na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsednik Skupštine se može razrešiti pre isteka perioda na koji je izabran i to na lični zahtev, na obrazloženi predlog Nadzornog odbora, trećine članova Izvršnog odbora ili najmanje trećine članova Komore.

Predsednik Skupštine obavlja sledeće poslove:

1) donosi odluku o sazivanju Skupštine na predlog ovlašćenih predlagača;

2) organizuje sazivanje i rukovodi radom Skupštine;

3) imenuje zapisničara za sednicu Skupštine;

4) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 25

Zamenik predsednika Skupštine zamenjuje predsednika Skupštine kada je on sprečen ili odsutan, saziva i predsedava sednicama Skupštine na kojima se vrši izbor ili razrešenje predsednika Skupštine.

Zamenik predsednika Skupštine odgovara za svoj rad predsedniku Skupštine i Skupštini.

Odredbe člana 24. shodno se primenjuju i na zamenike predsednika Skupštine.

Član 26

Predsednik Skupštine i zamenik predsednika Skupštine imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visinu naknade za rad propisuje Izvršni odbor Komore.

Izbor i prestanak funkcije predsednika i zamenika predsednika Skupštine

Član 27

Na izbor i prestanak funkcije predsednika i zamenika predsednika Skupštine, shodno se primenjuju odredbe o izboru i prestanku funkcije predsednika i zamenika predsednika Komore, s tim što će prvi predsednik Skupštine i zamenik predsednika Skupštine biti izabrani najkasnije na prvoj sednici Skupštine po donošenju ovog statuta.

Član 28

Poslovnikom o radu Skupštine Komore bliže se uređuju pitanja koja se odnose na sazivanje, održavanje i rad Skupštine.

Izvršni odbor Komore

Član 29

Izvršni odbor Komore je izvršni organ Komore.

Izvršni odbor ima devet članova.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti članovi po funkciji i izabrani članovi.

Predsednik Komore i zamenik predsednika Komore na predlog predsednika Komore ili jedne trećine članova Skupštine Komore", dok u preostalom delu ostaje neizmenjen su članovi Izvršnog odbora Komore po funkciji.

Izabrane članove Izvršnog odbora bira Skupština Komore na predlog predsednika Komore ili jedne trećine članova Skupštine Komore na period od četiri godine.

Član Izvršnog odbora ne može više od dva puta uzastopno biti izabran na tu funkciju.

Izbor za izabrane članove Izvršnog odbora

Član 30

Predsednik Komore raspisuje izbore za članove Izvršnog odbora najkasnije tri meseca pre isteka mandata Izvršnog odbora.

Izbore za izabrane članove Izvršnog odbora raspisuje predsednik Komore, tako da od raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne protekne više od dva meseca.

Ako mandat člana Izvršnog odbora prestane pre isteka vremena za koje je izabran, predsednik Komore raspisuje izbore za popunjavanje slobodnog mesta u Izvršnom odboru najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka mandata člana Izvršnog odbora, a koji se moraju održati najkasnije mesec dana posle raspisivanja.

Član 31

Predsednik Komore predlaže predsednika Izvršnog odbora sa listom kandidata za članove Izvršnog odbora i dostavlja je predsedniku Skupštine Komore.

Članovi Skupštine Komore glasaju za izbornu listu kandidata u celosti.

Predsednik Izvršnog odbora imenuje zamenika predsednika Izvršnog odbora na prvoj sednici Izvršnog odbora.

Predsednik Izvršnog odbora i zamenik predsednika Izvršnog odbora biraju se na period od četiri godine.

Član 32

Članovi Izvršnog odbora su izabrani kada predložena lista kandidata za predsednika i članove Izvršnog odbora bude podržana većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Ukoliko članovi Skupštine predloženu listu kandidata za predsednika i članove Izvršnog odbora ne podrže potrebnom većinom, predsednik Komore predlaže novu listu kandidata u roku od 15 dana.

Predsednik Komore predlaže novu listu kandidata i glasanje se ponavlja sve dok izborna lista ne bude podržana potrebnom većinom članova Skupštine.

Nakon prvog neuspešnog glasanja za izbornu listu koju je predložio predsednik Komore, jedna trećina članova Skupštine može Skupštini predložiti novu izbornu listu kandidata za predsednika i članove Izvršnog odbora.

Prestanak funkcije člana Izvršnog odbora

Član 33

Članovima Izvršnog odbora po funkciji članstvo u Izvršnom odboru prestaje prestankom funkcije koju obavlja.

Izabranim članovima Izvršnog odbora funkcija prestaje istekom vremena za koje su izabrani.

Pre isteka vremena za koje je izabran, članu Izvršnog odbora funkcija prestaje ako podnese ostavku, ako mu prestane dužnost javnog izvršitelja, ako mu bude izrečena mera privremene ili trajne zabrane obavljanja delatnosti javnog izvršitelja, ako mu prestane članstvo u Izvršnom odboru po sili Statuta ili ako bude razrešen.

Član 34

Član Izvršnog odbora podnosi ostavku usmeno na sednici Skupštine ili pismenu ostavku predaje Izvršnom odboru.

Ako preda pismenu ostavku, njegovo članstvo u Izvršnom odboru prestaje danom podnošenja ostavke, s tim da Izvršni odbor na prvoj narednoj sednici samo konstatuje prestanak njegove funkcije.

Članovima Izvršnog odbora funkcija u Izvršnom odboru prestaje po sili Statuta ako Skupština ne usvoji godišnji izveštaj o radu Izvršnog odbora, što se konstatuje na sednici Skupštine.

Član 35

Skupština može razrešiti člana Izvršnog odbora pre isteka mandata za koji je izabran ako:

1) neopravdano ne prisustvuje sednicama Izvršnog odbora ili obavlja aktivnosti i donosi odluke suprotne Zakonu, Statutu i drugim aktima Komore;

2) ako ne preduzme aktivnosti i mere u cilju zaštite i unapređenja položaja javnih izvršitelja;

3) ako ne izvršava odluke Skupštine i odluke drugih organa Komore za čije je izvršenje nadležan;

4) nesavesnim postupanjem pričini materijalnu štetu Komori ili bilo kom njenom članu;

5) ne sarađuje sa drugim organima Komore na način koji je predviđen opštim aktima Komore ili ne dostavlja izveštaje propisane Zakonom, Statutom i drugim aktima Komore;

6) po drugi put bude izrečena bilo koja disciplinska mera propisana Zakonom.

Obrazloženi predlog za razrešenje podnosi se Izvršnom odboru u pismenoj formi.

Predlog za razrešenje člana Izvršnog odbora mogu podneti: predsednik Komore, Nadzorni odbor ili najmanje trećina članova Komore.

Članu Izvršnog odbora prestaje funkcija ako za njegovo razrešenje glasa većina od prisutnih članova Skupštine.

Ako predlog za razrešenje ne dobije potreban broj glasova, o narednom predlogu za razrešenje člana Izvršnog odbora, po istom osnovu se ne može odlučivati narednih šest meseci od dana kada je održano glasanje o njegovom razrešenju.

Novoizabranom članu Izvršnog odbora mandat traje do isteka mandata člana Izvršnog odbora, čije članstvo je iz bilo kog razloga prestalo pre isteka mandata.

Poslovnikom o radu Izvršnog odbora bliže se uređuju pitanja koja se odnose na sazivanje, održavanje i rad Izvršnog odbora.

Član 36

Izvršni odbor Komore:

1) predlaže Statut i donosi propise i opšte akte Komore, kao i izmene i dopune istih;

2) podnosi zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine Komore i priprema sednice Skupštine Komore;

3) stara se o poslovanju Komore;

4) određuje upisninu i članarinu, način na koji se one plaćaju i njihovu visinu, uz prethodno pribavljeno mišljenje Skupštine Komore;

5) stara se o naplati prihoda Komore;

6) donosi akt o visini naknade troškova za rad svih organa Komore i njihovih članova;

7) predlaže usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Komore i priprema predlog budžeta Komore za predstojeću poslovnu godinu Skupštini na usvajanje;

8) podnosi izveštaje o svom radu Skupštini Komore;

9) bira i razrešava predsednika Izvršnog odbora iz redova svojih članova;

10) odlučuje o zapošljavanju lica u Stručnoj službi Komore;

11) odlučuje i preduzima aktivnosti za osnivanje odbora, komisija i drugih radnih tela prema potrebama konkretnog posla Komore;

12) donosi odluke o korišćenju novčanih sredstava Komore, osim u slučajevima kada je za donošenje odluke nadležna Skupština;

13) predlaže Skupštini osnivanje fondova određenih namena u skladu sa statutom;

14) donosi odluke o potrebi vođenja evidencija i drugih registara koji su od značaja za praćenje poslovanja ili odluku o izradi statističkih ili drugih izveštaja Komore;

15) osniva Komisije za nadzor nad radom javnih izvršitelja i imenuje njihove članove;

16) osniva Savet za ujednačavanje prakse u postupcima izvršenja i obezbeđenja i imenuje njihove članove;

17) predlaže javne izvršitelje za članove ispitne komisije, komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje javnih izvršitelja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima;

18) imenuje članove disciplinske komisije, u skladu sa Zakonom i drugim propisima;

19) pokreće postupak i odlučuje o tome da li postoje razlozi za razrešenje člana disciplinske komisije kojeg je izabrao i odlučuje o njegovom razrešenju;

20) predlaže Skupštini donošenje odluke uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora o kupovini, odnosno prodaji nepokretnosti, kao i zalaganju imovine u vlasništvu Komore;

21) zahteva od stručne službe Komore da pribavi i vodi evidenciju o obavljenim aktivnostima javnih izvršitelja, na osnovu koje sprovodi, odnosno naručuje istraživanja o profesiji javnih izvršitelja, analizira rezultate istraživanja i priprema najbolju praksu;

22) usvaja program aktivnosti Izvršnog odbora za tekuću godinu;

23) donosi Plan i Program stalnog stručnog usavršavanja javnih izvršitelja;

24) odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti propisanih Zakonom, Statutom i drugim aktima Komore, kao i o drugim pitanjima od interesa za Komoru i javne izvršitelje, a koja nisu u nadležnosti drugih organa Komore i

25) izvršava rešenja Disciplinske komisije o izricanju novčane kazne javnim izvršiteljima.

Nadzorni odbor Komore

Član 37

Nadzorni odbor Komore nadzire zakonitost rada i finansijskog poslovanja Komore.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Nadzorni odbor bira Skupština na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Nadzorni odbor:

1) nadzire zakonitost rada i finansijskog poslovanja Komore;

2) kontroliše finansijsko poslovanje i vrši nadzor nad poslovanjem Komore i organizacionih jedinica Komore, kontroliše prihode i rashode Komore i organizacionih jedinica Komore, upotrebu finansijskih sredstava Komore i organizacionih jedinica Komore i upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Komore ili kojom Komora raspolaže po drugom osnovu;

3) zahteva izveštaje od drugih organa o aktivnostima iz njihove nadležnosti;

4) po potrebi prisustvuje sednicama Izvršnog odbora i zahteva objašnjenja o odlukama i postupanjima od značaja za upravljanje i raspolaganje imovinom Komore;

5) daje prethodna mišljenja o predlozima Izvršnog odbora od značaja za konačno donošenje odluka Skupštine ili drugih odbora ili tela, u skladu sa Statutom;

6) predlaže preduzimanje mera prema odgovornim članovima organa Komore, kao i njihova razrešenja od članstva u organima i drugim telima Komore, ukoliko prilikom obavljanja nadzora utvrdi postojanje nepravilnosti prouzrokovane postupanjem ili nepostupanjem organa i tela kojima se nanosi šteta Komori i njenim članovima;

7) predlaže Izvršnom odboru osnivanje odbora, komisija ili drugih radnih tela prema potrebama, a iz okvira njihove nadležnosti;

8) dostavlja Skupštini izveštaj o svom radu;

9) podnosi Izvršnom odboru šestomesečni izveštaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Komore i

10) obavlja i druge poslove propisane Zakonom, Statutom i drugim aktima Komore.

Sastav, izbor i prestanak funkcije

Član 38

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na prvoj sednici, većinom glasova prisutnih članova iz redova članova Nadzornog odbora.

Na izbor i prestanak funkcije predsednika i članova Nadzornog odbora, shodno se primenjuju pravila o prestanku funkcije izabranog člana Izvršnog odbora.

Ukoliko na konačnoj listi kandidata za izbor u članstvo u Nadzornom odboru, nema minimum tri kandidata, kandidata predlaže Izvršni odbor.

Predsednik Komore

Član 39

Nadležnost predsednika Komore:

1) predstavlja i zastupa Komoru;

2) stara se o tome da Komora radi i posluje saglasno Zakonu i Statutu;

3) izvršava odluke organa Komore za koje je nadležan u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Komore;

4) organizuje i koordinira rad zaposlenih u Komori, predlaže Izvršnom odboru popunjavanje određenih radnih mesta i zapošljavanje lica, i rukovodi operativnim poslovanjem Komore;

5) predlaže Izvršnom odboru vođenje evidencija i drugih podataka od značaja za predstavljanje Komore ili analizu njenog rada sa tačno određenom sadržinom;

6) predlaže Izvršnom odboru dva člana disciplinske komisije među javnim izvršiteljima;

7) predlaže Izvršnom odboru pokretanje postupka za razrešenje člana disciplinske komisije iz reda javnih izvršitelja;

8) predlaže Skupštini Komore osnivanje fondova određenih namena, u skladu sa statutom;

9) određuje rešenjem privremenog zamenika javnog izvršitelja u skladu sa članom 491. Zakona;

10) organizuje susrete i preduzima mere u cilju zaključenja protokola, ugovora i drugih akata kojima se olakšava ili unapređuje poslovanje i položaj javnih izvršitelja i njihov odnos sa drugim državnim organima i ustanovama, udruženjima, pravnim licima i drugim profesijama koje su srodne poslovima izvršenja i obezbeđenja;

11) podnosi predstavke, mišljenja i predloge nadležnim državnim organima i drugim institucijama u vezi sa pripremom i primenom propisa koji uređuju javnoizvršiteljsku delatnost;

12) stara se o obezbeđenju materijalnih i drugih sredstava kojima se omogućava organizovanje redovne stručne obuke i drugih oblika usavršavanja, kao i ulaganje u osnovna sredstva radi kvalitetnijeg obavljanja poslova;

13) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Komore;

14) predlaže Skupštini Komore listu kandidata za zamenika predsednika Komore, predsednika i članove Izvršnog odbora.

Mandat Predsednika Komore traje četiri godine.

Predsednik Komore ne može više od dva puta uzastopno biti izabran na tu funkciju.

Predsednik Komore je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Izbor predsednika Komore

Član 40

Predsednika Komore među članovima Komore bira Skupština.

Član 41

Izbore za predsednika Komore raspisuje Izvršni odbor, tako da od raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne protekne više od dva meseca.

Izvršni odbor raspisuje izbore za predsednika Komore najkasnije tri meseca pre isteka mandata predsednika Komore.

Ako mandat predsednika Komore prestane pre isteka vremena za koje je izabran, Izvršni odbor raspisuje izbore za predsednika Komore najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka mandata predsednika Komore, a koji se moraju održati najkasnije mesec dana od dana raspisivanja.

Član 42

Kandidatura za predsednika Komore podnosi se Izvršnom odboru u roku od petnaest dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na internet stranici Komore.

Kandidat za predsednika Komore je lice čiju kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje jedna trećina članova Komore.

Član Komore može podržati kandidaturu samo jednog kandidata za predsednika Komore, a ako podrži kandidaturu više njih, uzima se u obzir podrška kandidatu čija je kandidatura ranije podneta Izvršnom odboru.

Izvršni odbor utvrđuje listu kandidata nakon isteka roka za podnošenje kandidature iz stava 1. ovog člana, dostavlja je Skupštini i objavljuje na internet stranici Komore.

Član 43

Za predsednika Komore izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

Ako je postojao samo jedan kandidat, a nije dobio potreban broj glasova, Izvršni odbor ponovo raspisuje izbore za predsednika Komore.

Ako nijedan od više kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, glasanje se ponavlja.

Na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su dobila najviše glasova, odnosno svi kandidati koji dele prvo ili drugo mesto.

Na ponovljenom glasanju za predsednika Komore izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova.

Prestanak funkcije predsednika Komore

Član 44

Predsedniku Komore funkcija prestaje istekom vremena za koje je izabran.

Pre isteka vremena za koje je izabran predsedniku Komore funkcija prestaje ako podnese ostavku, ako mu prestane dužnost javnog izvršitelja, ako mu bude izrečena mera privremene ili trajne zabrane delatnosti javnog izvršitelja, ako mu prestane funkcija po sili Statuta ili ako bude razrešen.

Predsednik Komore može podneti ostavku usmeno na sednici Skupštine ili pismenu ostavku predaje Izvršnom odboru.

Ako preda pismenu ostavku, njegova funkcija predsednika Komore prestaje danom podnošenja ostavke, to Izvršni odbor na prvoj narednoj sednici samo konstatuje prestanak njegove funkcije.

Predsedniku Komore funkcija prestaje po sili Statuta ako Skupština ne usvoji godišnji izveštaj o njegovom radu.

Skupština može razrešiti predsednika Komore:

1) ako ne poštuje Statut i druge opšte i pojedinačne akte Komore;

2) ako ne izvršava odluke Skupštine i drugih organa Komore, ne izvršava ih u roku ili ih izvršava u suprotnosti sa svrhom njihovog donošenja, osim ako te odluke nisu u suprotnosti sa Zakonom;

3) ako ne preduzme aktivnosti i mere u cilju zaštite i unapređenja položaja javnih izvršitelja;

4) ako u toku obavljanja dužnosti predsednika Komore pričini materijalnu štetu Komori ili bilo kojem njenom članu;

5) ako mu se po drugi put izrekne bilo koja disciplinska mera propisana Zakonom, pre brisanja prve mere iz evidencije;

6) ako se ponaša na način koji je nespojiv sa ugledom Komore i javnoizvršiteljske profesije.

Obrazloženi predlog za razrešenje podnosi se Izvršnom odboru u pismenoj formi.

Predlog za razrešenje mogu podneti: Nadzorni odbor, trećina članova Izvršnog odbora ili najmanje trećina članova Komore.

Predsedniku Komore prestaje funkcija ako za njegovo razrešenje glasa većina od prisutnih članova Skupštine.

Član 45

Ako predlog za razrešenje ne dobije potreban broj glasova, o narednom predlogu za razrešenje predsednika Komore, po istom osnovu se ne može odlučivati narednih šest meseci, od dana kada je održano glasanje o njegovom razrešenju.

Zamenik predsednika Komore

Član 46

Zamenik predsednika Komore zamenjuje predsednika Komore kada je on sprečen ili odsutan, odnosno obavlja druge poslove koje mu poveri predsednik Komore i obavlja dužnosti predsednika Komore kada je istom prestao mandat a novi predsednik Komore nije izabran, odnosno dok novi predsednik Komore ne bude izabran.

Izbor i prestanak funkcije zamenika predsednika Komore

Član 47

Na izbor i prestanak funkcije zamenika predsednika Komore, shodno se primenjuju odredbe o izboru i prestanku funkcije članova Izvršnog odbora Komore i isti se predlaže na listi kandidata za predsednika Izvršnog odbora i članove Izvršnog odbora.

Disciplinski tužilac Komore

Član 48

Disciplinski tužilac Komore podnosi zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnih izvršitelja, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima.

Disciplinski tužilac ima pravo da:

1) načini uvid u predmete, podatke i drugi arhivski materijal javnog izvršitelja, stvari i novac uplaćen na ime jemstva i priznanice za naplaćene iznose na ime naknade za rad i naknade troškova javnog izvršitelja;

2) načini uvid u poslovne knjige, evidenciju o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju, uvid u spise predmeta i uvid u uskladištene stvari;

3) zahteva od javnog izvršitelja sve neophodne podatke o njegovom poslovanju;

4) pribavi od nadležnih organa i organizacija podatke o poslovanju javnog izvršitelja i

5) preduzme druge radnje, saglasno Zakonu i propisu Komore.

Disciplinskog tužioca bira Skupština Komore među javnim izvršiteljima, na period od četiri godine.

Na izbor i prestanak funkcije disciplinskog tužioca Komore shodno se primenjuju pravila o izboru i prestanku funkcije predsednika Komore.

Za disciplinskog tužioca može biti izabran kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

1) ima položen pravosudni ispit i

2) ima najmanje četiri godine radnog iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog ispita.

U slučaju prestanka funkcije disciplinskom tužiocu, do izbora novog disciplinskog tužioca, zamenik disciplinskog tužioca obavlja njegove obaveze i dužnosti.

Zamenik disciplinskog tužioca Komore

Član 49

Zamenik disciplinskog tužioca Komore zamenjuje disciplinskog tužioca Komore u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti.

Zamenik disciplinskog tužioca pomaže disciplinskom tužiocu u radu.

Zamenika disciplinskog tužioca bira Skupština na period od četiri godine.

Na izbor i prestanak funkcije zamenika disciplinskog tužioca Komore na odgovarajući način se primenjuju pravila o izboru i prestanku funkcije zamenika predsednika Komore.

Za zamenika disciplinskog tužioca može biti izabran kandidat koji ispunjava uslove, predviđene za disciplinskog tužioca.

III RADNA TELA KOMORE

Član 50

Izvršni odbor svojom odlukom odlučuje o osnivanju i delokrugu rada stalnih i povremenih radnih tela i visini naknade za učešće u njihovom radu.

Stalna radna tela su:

1) Etički komitet;

2) Komisije za nadzor nad radom javnih izvršitelja i

3) Savet za ujednačavanje prakse u postupcima izvršenja i obezbeđenja (u daljem tekstu: Savet za ujednačavanje prakse).

Etički komitet

Član 51

Radi sprovođenja, tumačenja i unapređenja odredaba Etičkog kodeksa javnih izvršitelja, pri Komori se, kao stalno radno telo, osniva Etički komitet.

Etički komitet ima pet članova, koji se biraju iz redova javnih izvršitelja.

Članove Etičkog komiteta bira Izvršni odbor.

Mandat članova Komiteta traje četiri godine.

Etički komitet imenuje predsednika Etičkog komiteta iz redova svojih članova.

Etički komitet usvaja stavove i mišljenja u okviru svojih nadležnosti.

Izvršni odbor donosi Poslovnik o radu Etičkog komiteta, kojim se bliže uređuje rad Etičkog komiteta.

Komisije za nadzor

Član 52

Komora vrši nadzor nad radom javnih izvršitelja u skladu sa Zakonom.

Radi sprovođenja funkcije nadzora Izvršni odbor formira Komisije za nadzor nad radom javnih izvršitelja.

Pravilnikom o nadzoru detaljno se uređuje postupak nadzora nad radom javnih izvršitelja.

Savet za ujednačavanje prakse

Član 53

Savet za ujednačavanje prakse u postupcima izvršenja i obezbeđenja osniva Izvršni odbor Komore.

Savet za ujednačavanje prakse ima devet članova, koje imenuje Izvršni odbor i to tako da se najmanje po jedan član imenuje iz reda javnih izvršitelja imenovanih za područje organizacionih jedinice Komore, po jedan član iz redova sudija osnovnih, privrednih i viših sudova i Vrhovnog kasacionog suda, kao i jedan član iz Ministarstva.

Savet za ujednačavanje prakse se osniva sa ciljem ujednačavanja postupanja javnih izvršitelja i sudova u postupcima izvršenja i obezbeđenja.

Poslovnikom o radu Saveta za ujednačavanje bliže se uređuju pitanja koja se odnose na sazivanje, nadležnosti, održavanje i rad Saveta za ujednačavanje prakse.

IV ORGANIZACIONE JEDINICE KOMORE

Član 54

U sastavu Komore deluju i organizuju se sledeće organizacione jedinice:

1) Organizaciona jedinica sa sedištem u Beogradu, za područja viših sudova u Beogradu, Valjevu, Pančevu i Smederevu;

2) Organizaciona jedinica sa sedištem u Novom Sadu za područja viših sudova u Zrenjaninu, Novom Sadu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Subotici i Šapcu;

3) Organizaciona jedinica sa sedištem u Kragujevcu za područja viših sudova u Jagodini, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru, Požarevcu, Užicu i Čačku i

4) Organizaciona jedinica sa sedištem u Nišu za područja viših sudova u Vranju, Zaječaru, Negotinu, Leskovcu, Nišu, Pirotu i Prokuplju.

Član 55

Organizacione jedinice Komore nadležne su da na teritoriji za koju su osnovane preduzimaju sledeće poslove:

1) čuvaju ugled, čast i prava profesije javnih izvršitelja;

2) staraju se da javni izvršitelji sa područja organizacione jedinice savesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove;

3) staraju se o realizaciji Programa stalnog stručnog usavršavanja javnih izvršitelja u skladu sa odlukama Komore;

4) uspostavljaju i ostvaruju saradnju sa državnim organima, organizacijama i drugim subjektima sa svog područja u cilju unapređenja javnoizvršiteljske profesije;

5) predlažu Komori javnih izvršitelja izmene i dopune svih akata i propisa od značaja za profesiju javnih izvršitelja.

Organizacione jedinice Komore su obavezne da sprovode poslovnu politiku i poštuju odluke Komore, kao i da posluju u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, Statutom, međunarodnim ugovorima i svim odlukama nadležnih organa Komore.

Član 56

Organizacione jedinice Komore nemaju svojstvo pravnog lica.

Organizacione jedinice Komore koriste posebnu partiju u okviru tekućeg računa Komore, koji će Komora otvoriti kod poslovne banke za svaku organizacionu jedinicu posebno.

Ovlašćeno lice za raspolaganje sredstvima organizacione jedinice Komore je predsednik Komore, odnosno lice koje on ovlasti.

U svom poslovanju organizaciona jedinica Komore koristi pečat Komore označen rimskim brojem u skladu sa članom 7. Statuta.

Član 57

Organ organizacionih jedinica Komore je Savet organizacione jedinice (u daljem tekstu: Savet).

Članovi Saveta organizacione jedinice Komore su svi javni izvršitelji koji su imenovani za teritoriju organizacione jedinice Komore.

Član 58

Savet organizacione jedinice Komore je nadležan da:

1) donosi Poslovnik o svom radu i

2) odlučuje o drugim pitanjima koje joj poveri Komora;

Član 59

Predsednika Saveta, koji ujedno i predstavlja organizacionu jedinicu Komore i zamenika predsednika Saveta, biraju članovi Saveta na sednici većinom glasova prisutnih članova, na period od četiri godine.

Na izbor i prestanak funkcije predsednika Saveta i zamenika predsednika Saveta, shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o izboru i prestanku funkcije predsednika i zamenika predsednika Skupštine Komore.

Član 60

Organizacione jedinice Komore finansiraju se iz dela članarine koju javni izvršitelji uplaćuju na račun Komore, a čiji iznosi se utvrđuju odlukom Izvršnog odbora.

Organizaciona jedinica se može finansirati i iz doprinosa članova, poklona, donacija, pomoći drugih organizacija i udruženja.

V STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Član 61

Komora ima Stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge slične poslove za potrebe Komore.

Delokrug rada, organizacija i sistematizacija poslova Stručne službe Komore uređuju se aktima koje na predlog predsednika Komore donosi Izvršni odbor u skladu sa potrebama Komore.

Zaposleni u Stručnoj službi Komore imaju prava i obaveze u skladu sa Zakonom o radu i opštim aktima Komore.

VI FONDOVI KOMORE I PRIZNANJA

Član 62

Komora može osnivati fondove određenih namena kao što su:

1) Fond za osiguranje javnih izvršitelja u slučaju štete;

2) Fond solidarnosti za ekonomsku pomoć javnim izvršiteljima;

3) druge fondove za konkretne namene.

Fondovi iz stava 1. ovog člana mogu se osnovati odlukom Skupštine Komore, na predlog Izvršnog odbora ili predsednika Komore.

Član 63

Komora može dodeliti plakete i priznanja za uspešan rad i doprinos profesiji javnih izvršitelja.

Zvanične plakete i priznanja koja dodeljuje Komora su:

1) Plaketa za uspešno sprovođenje izvršenja,

2) Plaketa za posebna dostignuća,

3) Priznanje;

4) Priznanje za uspešnu saradnju.

Član 64

Plaketa za uspešno sprovođenje izvršenja dodeljuje se javnom izvršitelju koji je obavljanjem svojih aktivnosti doprineo poboljšanju ugleda Komore.

Plaketa za posebna dostignuća dodeljuje se fizičkom ili pravnom licu koje nije član Komore, a za posebna dostignuća u razvoju i poboljšanju postupka izvršenja.

Priznanje se dodeljuje javnim izvršiteljima i fizičkim i pravnim licima za poseban doprinos postupku izvršenja.

Priznanje za uspešnu saradnju dodeljuje se državnim organima, bankama, javnim preduzećima i drugim licima i organima za izuzetan doprinos razvoju, poboljšanju i jačanju Komore.

Postupak i kriterijumi za dodelu plaketa i priznanja iz člana 57. Statuta urediće se posebnim aktom Komore koji na predlog Izvršnog odbora donosi Skupština.

VII LAKŠE DISCIPLINSKE POVREDE

Član 65

Lakša disciplinska povreda jeste:

1) neopravdano neprisustvovanje člana Skupštine, odnosno njegovog zamenika ili pomoćnika zakazanoj sednici Skupštine;

2) nepoštovanje naloga i odluka nadležnih organa Komore, odnosno nepostupanje u skladu sa nalozima i odlukama nadležnih organa Komore;

3) nedostavljanje izveštaja o poslovanju u propisanom roku Ministarstvu i Komori;

4) nepostupanje po drugim propisima i opštim aktima Komore;

5) neplaćanje članarine na vreme i

6) nedostavljanje izjašnjenja na podnete pritužbe, kao i spisa predmeta.

VIII POSLOVNA TAJNA

Član 66

Poslovnom tajnom smatraju se svi podaci i poslovna dokumentacija Komore i njenih članova, osim podataka koji se, u smislu zakona, ne smatraju poslovnom tajnom.

Podatke i dokumente koji se smatraju poslovnom tajnom mogu saopštiti samo predsednik Komore i predsednik Izvršnog odbora ili lice koji oni ovlaste u skladu sa zakonom, odnosno opštim aktima Komore, na način i pod uslovima propisanim zakonom i opštim aktima Komore.

Član 67

Poslovnu tajnu moraju čuvati svi članovi i zaposlena lica u Komori, kao i druga lica koja po prirodi posla koji obavljaju imaju pristup podacima Komore.

Obaveza čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 1. ovog člana traje i posle prestanka statusa na osnovu koga su ostvarili pristup podacima koji se smatraju poslovnom tajnom.

Član 68

Posebnim aktom koji donosi Izvršni odbor uređuje se poslovna tajna u Komori.

IX INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE

Član 69

Komora je dužna da svoje članove redovno i blagovremeno informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učini dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa Zakonom moraju učiniti dostupnim.

Informisanje iz stava 1. ovog člana se ostvaruje putem sredstava javnog informisanja, izradom izveštaja i informacija za potrebe organa Komore, ako i putem internet stranice Komore, na način u rokovima utvrđenim zakonom i drugim propisima.

Komora je obavezna da na svojoj internet stranici objavi finansijske izveštaje u sadržaju i na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

X IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 70

Obrazloženi predlog za izmenu i dopunu Statuta podnosi Izvršni odbor, najmanje jedna desetina članova Komore preko Izvršnog odbora i predsednik Komore.

Odluku o pokretanju postupka izmene Statuta donosi Izvršni odbor u roku od 15 dana od dana prijema predloga i objavljuje ga na internet stranici Komore.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta donosi se većinom glasova svih članova Komore.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71

Izbori za organe Komore održaće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Član 72

Osnovane organizacione jedinice Komore nastavljaju sa radom i dužne su da izvrše usklađivanje svojih akata i postupanja sa zakonom i statutom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta i da u istom roku konstituišu Savet.

Član 73

Ovaj statut stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Ministarstva i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Izmene i dopune
Statuta Komore javnih izvršitelja

("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)

Prelazne i završne odredbe

Član 7

Izbori za predsednika Komore, zamenika predsednika Komore i članove Izvršnog odbora Komore održaće se 30 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna Statuta.

Član 8

Ove izmene i dopune Statuta stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministarstva pravde i objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".