Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O VAGAMA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM

("Sl. glasnik RS", br. 17/2013)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za vage sa neautomatskim funkcionisanjem, postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati vage sa neautomatskim funkcionisanjem na tržištu, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) merilo mase je merilo koje služi za određivanje mase tela, pod uticajem sile gravitacije na to telo i koje može služiti i za određivanje drugih fizičkih veličina, količina, parametara ili karakteristika koje su povezane sa masom;

2) vaga sa neautomatskim funkcionisanjem (u daljem tekstu: vaga) je merilo mase koje zahteva učešće rukovaoca u toku merenja;

3) harmonizovani standard je tehnička specifikacija (standard ili srodni dokument) koju su usvojili Evropski komitet za standardizaciju (CEN), Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC) ili Evropski institut za standarde u oblasti telekomunikacija (ETSI), odnosno zajednički dve ili sve tri ove organizacije, na zahtev Evropske komisije;

4) stavljanje na tržište je prvo činjenje dostupnim vage na tržištu Republike Srbije radi distribucije ili upotrebe, sa ili bez naknade;

5) stavljanje u upotrebu je prva upotreba vage od strane krajnjeg korisnika za svrhe za koje je ta vaga namenjena.

Drugi izrazi, koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje koje je definisano zakonom kojim se uređuje metrologija.

Primena

Član 3

Ovaj pravilnik se primenjuje na vage koje se koriste za određivanje mase:

1) za potrebe komercijalnog poslovanja;

2) radi izračunavanja putarine, carine, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili sličnih vrsta plaćanja;

3) radi primene zakona i propisa ili davanja stručnog mišljenja u sudskom postupku;

4) u medicinskoj praksi kod merenja pacijenata za svrhe praćenja, dijagnostifikovanja i lečenja;

5) radi spravljanja lekova po receptu u apotekama, kao i u analizama koje vrše medicinske i farmaceutske laboratorije;

6) na osnovu koje se određuje cena u direktnom obračunu i pripremi prethodno upakovanih proizvoda.

Izuzetno, odredbe člana 6. i člana 8. stav 1. ovog pravilnika se primenjuju i na vage koje se koriste za sve druge namene, osim namena navedenih u stavu 1. ovog člana.

Član 4

Vage se mogu staviti na tržište samo ako su usaglašene sa zahtevima ovog pravilnika.

Vage iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika se mogu staviti u upotrebu samo ako je njihova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku i ako su označene u skladu sa članom 11. ovog pravilnika.

Zahtevi

Član 5

Vage iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika moraju ispunjavati zahteve iz Priloga 1 - Bitni zahtevi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ocenjivanje usaglašenosti sa bitnim zahtevima iz Priloga 1 ovog pravilnika vrši se prema jednom od postupaka iz Priloga 2 - Postupci ocenjivanja usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako vaga sadrži ili je priključena na uređaje koji se ne koriste za određivanje mase iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, ti uređaji ne moraju da ispunjavaju bitne zahteve iz Priloga 1 ovog pravilnika.

Član 6

Vage iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika ne moraju ispunjavati zahteve iz Priloga 1 ovog pravilnika i za te vage postupak ocenjivanja usaglašenosti se ne sprovodi.

Vage iz stava 1. ovog člana moraju biti označene u skladu sa odeljkom 2. Priloga 4 - Znak usaglašenosti i natpisi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pretpostavka o usaglašenosti

Član 7

Smatra se da vaga ispunjava zahteve iz Priloga 1 ovog pravilnika, ako je u skladu sa srpskim standardima, kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi, a čiji se spisak (u daljem tekstu: spisak standarda) sastavlja i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom donetim na osnovu tog zakona.

Član 8

Vage koje ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika stavljaju se na tržište slobodno, bez ikakvih ograničenja.

Vage iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika koje ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika, stavljaju se u upotrebu slobodno, bez ikakvih ograničenja, s tim da tokom upotrebe i dalje ispunjavaju zahteve propisane ovim pravilnikom.

Ispunjenost zahteva tokom upotrebe za vage iz stava 2. ovog člana potvrđuje se redovnim i vanrednim overavanjem na način propisan Prilogom 7 - Redovno i vanredno overavanje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Postupci za ocenjivanje usaglašenosti

Član 9

Usaglašenost vaga sa zahtevima iz Priloga 1 ovog pravilnika ocenjuje se jednim od sledećih postupaka, prema izboru proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog uvoznika, odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača vaga (u daljem tekstu: podnosioca zahteva):

1) ispitivanjem tipa merila iz Priloga 2 odeljak 1. ovog pravilnika;

2) pojedinačnom verifikacijom iz Priloga 2 odeljak 4. ovog pravilnika.

Ukoliko je podnosilac zahteva odabrao postupak iz stava 1. tačka 1) ovog člana nakon sprovođenja tog postupka primenjuje jedan od sledećih postupaka:

1) deklaracija o usaglašenosti tipa (garancija kvaliteta proizvodnje) iz Priloga 2 odeljak 2. ovog pravilnika;

2) verifikacija iz Priloga 2 odeljak 3. ovog pravilnika.

Izuzetno, za vage koje ne koriste elektronske uređaje i čiji uređaj za merenje opterećenja ne koristi oprugu za uravnoteženje opterećenja može se primeniti jedan od postupaka iz stava 2. ovog člana bez ispitivanja tipa merila.

Projektno-tehnička dokumentacija koja se koristi u postupcima ocenjivanja usaglašenosti iz st. 1. i 2. ovog člana priprema se u skladu sa Prilogom 3 - Projektno-tehnička dokumentacija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dokumentacija i prepiska koja se koristi u postupcima iz st. 1. i 2. ovog člana je na srpskom jeziku ili na jednom od stranih jezika koji prihvata imenovano telo.

Član 10

Postupke ocenjivanja usaglašenosti iz člana 9. ovog pravilnika sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija, odnosno telo za ocenjivanje usaglašenosti koje ispunjava uslove iz Priloga 5 - Uslovi koje moraju da ispune privredni subjekti i druga pravna lica da bi bila imenovana za ocenjivanje usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koje je imenovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Za tela za ocenjivanje usaglašenosti koja ispunjavaju uslove utvrđene odgovarajućim harmonizovanim standardima, smatra se da ispunjavaju zahteve iz Priloga 5 ovog pravilnika.

Znak usaglašenosti

Član 11

Vage iz člana 3. stav 1. koje su usaglašene sa zahtevima iz Priloga 1 ovog pravilnika označavaju se znakom usaglašenosti i natpisima iz Priloga 4 odeljak 1. ovog pravilnika koji se postavljaju u jasno vidljivom, lako čitljivom i neizbrisivom obliku.

Oblik i dimenzije znaka usaglašenosti dati su u Prilogu 6 - Znak usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na vage se mogu stavljati drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake pod uslovom da svojim sadržajem ili oblikom ne podsećaju na znak usaglašenosti čime bi kod potrošača ili drugog korisnika mogli da stvore zabludu da se radi o znaku usaglašenosti, kao i da se time ne smanjuje vidljivost i/ili čitljivost znaka usaglašenosti.

Kada je vaga predmet i drugih tehničkih propisa kojima se uređuju druga pitanja, i kojima se propisuje označavanje znakom usaglašenosti, stavljeni znak usaglašenosti označava da je ta vaga usaglašena i sa zahtevima tih drugih propisa.

Član 12

Ako vaga iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika sadrži ili je povezana sa uređajima čija usaglašenosti nije ocenjena prema postupcima za ocenjivanje usaglašenosti iz člana 9. ovog pravilnika, ti uređaji se označavaju znakom koji ograničava njihovu upotrebu i koji se postavlja u jasno vidljivom, lako čitljivom i neizbrisivom obliku.

Oblik i dimenzije znaka iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 4 odeljak 3. ovog pravilnika.

Prelazne i završne odredbe

Član 13

Od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do dana stupanja na snagu sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Republike Srbije ili do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji označavanje usaglašenosti vaga na koje se primenjuje ovaj pravilnik obavlja se stavljanjem srpskog znaka usaglašenosti iz Priloga 6 tačka 2. ovog pravilnika.

Od dana stupanja na snagu sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Republike Srbije ili od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji označavanje usaglašenosti vaga na koje se primenjuje ovaj pravilnik obavlja se stavljanjem "CE" znaka usaglašenosti iz Priloga 6 tačka 1. ovog pravilnika.

Od dana stupanja na snagu sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Republike Srbije ili od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, reči: "deklaracija o usaglašenosti" u ovom pravilniku imaće značenje: "EZ deklaracija o usaglašenosti", reči: "ispitivanje tipa" imaće značenje: "EZ ispitivanje tipa", reči: "sertifikat o ispitivanju tipa" imaće značenje: "EZ sertifikat o ispitivanju tipa", reči: "provera" imaće značenje: "EZ provera", reči: "verifikacija" imaće značenje: "EZ verifikacija", reči: "pojedinačna verifikacija" imaće značenje: "EZ pojedinačna verifikacija", a reči: "uverenje o odobrenju tipa" imaće značenje: "EZ uverenje o odobrenju tipa".

Član 14

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe sledeći propisi:

1) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase - vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III), (IIII) ("Službeni list SFRJ", broj 4/87);

2) Metrološko uputstvo za pregled vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) ("Glasnik SZMDM", broj 2/81);

3) Metrološko uputstvo za pregled merila mase - vage sa neautomatskim funkcionisanjem maksimalnog merenja preko 9000 kg ("Glasnik SZMDM", broj 3/83);

4) Metrološko uputstvo za pregled eletromehaničkih merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) sa računarom ili bez računara ("Glasnik SZMDM", broj 2/85).

Član 15

Uverenja o odobrenju tipa merila izdata do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a na osnovu propisa iz člana 14. ovog pravilnika važe najduže do 1. januara 2016. godine.

Vaga koja je projektovana, izrađena i čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa zahtevima iz propisa iz člana 14. ovog pravilnika može se staviti na tržište i/ili u upotrebu najkasnije do 1. januara 2016. godine.

Stupanje na snagu

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

BITNI ZAHTEVI

Opšti zahtev

Ukoliko vaga sadrži ili je priključena na više od jednog pokaznog uređaja ili uređaja za štampanje koji se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika i koji ponavljaju rezultate operacije merenja, a ne mogu uticati na ispravno funkcionisanje vage, ti uređaji ne moraju ispunjavati bitne zahteve, pod uslovom da rezultate merenja tačno i neizbrisivo štampa ili beleži deo vage koji ispunjava bitne zahteve i da su rezultati dostupni obema stranama koje su zainteresovane za merenje.

Ukoliko je vaga namenjena za upotrebu u prometu robe i usluga, pokazni uređaji i uređaji za štampanje za trgovca i za potrošača moraju ispunjavati bitne zahteve.

Metrološki zahtevi

1. Jedinice mase koje se koriste su zakonske merne jedinice iz Uredbe o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Službeni glasnik RS", broj 43/11), i to:

- jedinice SI: kilogram (kg), mikrogram (μg), miligram (mg), gram (g), tona (t),

- jedinice koje nisu obuhvaćene SI: karat ("ct"), ako se meri drago kamenje.

2. Klase tačnosti

2.1. Definisane su sledeće klase tačnosti:

I posebna

II visoka

III srednja

IIII obična

Specifikacije klasa tačnosti date su u Tabeli 1. ovog priloga.

Tabela 1 - specifikacije klasa tačnosti

Klasa
tačnosti

vrednost
verifikacionog podeljka, e

n - broj verifikacionih podeljaka
n = Max / e

Minimalno merenje
Min

najmanja vrednost

najveća
vrednost

1

2

3

4

5

I posebna

0,001 g ≤ e

50 000

-

100 e

II visoka

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
0,1 g ≤ e

100
5 000

100 000
100 000

20 e
50 e

III srednja

0,l g ≤ e ≤ 2 g
5 g ≤ e

100
500

10 000
10 000

20 e
20 e

IIII obična

5 g ≤ e

100

1 000

10 e

Minimalno merenje za vage klase tačnosti II i III koje su namenjene za naplatu transportnih tarifa, iznosi 5 e.

2.2. Podeljci vage

2.2.1. Najmanji podeljak vage (d) verifikacioni podeljak (e) moraju biti u obliku:

1 × 10k, 2 × 10k, ili 5 × 10k jedinica za masu,

gde je k bilo koji ceo broj ili nula.

2.2.2. Za sve vage osim onih sa pomoćnim pokaznim uređajima:

d = e.

2.2.3. Za vage sa pomoćnim pokaznim uređajima važe sledeći uslovi:

e = 1 × 10k g.

d < e ≤ 10 d.

Izuzetno, za vage klase tačnosti I sa d < 10-4 g, vrednost verifikacionog podeljka je e = 10-3 g.

3. Klasifikacija

3.1. Vage sa jednim mernim opsegom

Vage opremljene pomoćnim pokaznim uređajima pripadaju klasi tačnosti I ili klasi tačnosti II. Kod takvih vaga, minimalno merenje dobija se iz Tabele 1 ovog priloga zamenom vrednosti verifikacionog podeljka (e), u koloni 5 te tabele, stvarnom vrednošću najmanjeg podeljka (d).

Ako je d < 10-4 g, maksimalno merenje vage klase tačnosti I može biti manje od 50 000 e.

3.2. Vage sa više mernih opsega

Višestruki merni opsezi dopušteni su pod uslovom da su jasno označeni na vagi. Svaki pojedinačni opseg merenja se klasifikuje u skladu sa pododeljkom 3.1. ovog priloga. Ako opsezi merenja spadaju u različite klase tačnosti, vaga mora zadovoljavati zahteve koji važe za onu klasu tačnosti za koju su zahtevi strožiji.

3.3. Vage s višestrukim verifikacionim podeljcima

3.3.1. Vage sa jednim mernim opsegom mogu imati više parcijalnih opsega merenja (vage s višestrukim verifikacionim podeljcima).

Vage s višestrukim verifikacionim podeljcima ne smeju imati pomoćni pokazni uređaj.

3.3.2. Svaki parcijalni opseg merenja kod vaga s višestrukim verifikacionim podeljcima određen je:

- svojim verifikacionim podeljkom s tim da je e(i + 1) > ei

- svojim maksimalnim merenjem Maxi s tim da je Maxr = Max

- svojim minimalnim merenjem Mini s tim da je Mini = Max (i - 1) i Min1 = Min

gde je:

i = 1, 2, … r,

i = broj parcijalnog opsega merenja,

r = ukupan broj parcijalnih opsega merenja.

Sva merenja mase su merenja neto opterećenja, bez obzira na vrednost bilo koje upotrebljene tare.

3.3.3. Parcijalni opsezi merenja klasifikuju se u skladu sa Tabelom 2 ovog priloga. Svi parcijalni opsezi merenja moraju pripadati istoj klasi tačnosti, i to klasi tačnosti vage.

Tabela 2 - Vage s višestrukim verifikacionim podeljcima

Klasa tačnosti

verifikacioni podeljak, e

Minimalno merenje
Min

n - broj verifikacionih podeljaka

najmanja
vrednost(1)
n=Maxi/e(i`+1)

najveća
vrednost
n=Maxi/e(i)

I

0,001

g ≤ ei

100 e1

50 000

-

II

0,001
0,01

g ≤ ei ≤ 0,05 g
g ≤ ei

20 e1
50 e1

5 000
5 000

100 000
100 000

III

0,01

g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5

g ≤ ei

10 e1

50

1 000

gde je:

i = 1, 2, … r

i = broj parcijalnog opsega merenja

r = ukupan broj parcijalnih opsega merenja

______________
(1) Za i = r primenjuje se odgovarajuća kolona Tabele 1 ovog priloga, s tim da se e zamenjuje sa er.

4. Tačnost

4.1. Pri ocenjivanju usaglašenosti vaga sa propisanim zahtevima primenom postupaka ocenjivanja usaglašenosti iz člana 10. ovog pravilnika, greška pokazivanja ne sme biti veća od najveće dozvoljene greške iz Tabele 3 ovog priloga. U slučaju digitalnog pokazivanja, greška pokazivanja mora se korigovati za grešku zaokruživanja.

Najveće dozvoljene greške važe za neto i tara vrednosti za sva moguća opterećenja, osim za unapred zadatu vrednost tare.

Tabela 3 - Najveće dozvoljene greške

Najveća dozvoljena greška

Opterećenje, m, izraženo u verifikacionim podeljcima vage, e

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IIII

± 0,5 e

0 ≤ m ≤ 50 000

0 ≤ m ≤ 5 000

0 ≤ m ≤ 500

0 ≤ m ≤ 50

± 1,0 e

50 000 < m ≤ 200 000

5 000 < m ≤ 20 000

500 < m ≤ 2 000

50 < m ≤ 200

± 1,5 e

200 000 < m

20 000 < m ≤ 100 000

2 000 < m ≤ 10 000

200 < m ≤ 1 000

4.2. Najveće dozvoljene greške vaga u upotrebi su dva puta veće od najvećih dozvoljenih grešaka utvrđenih u pododeljku 4.1. ovog priloga.

5. Rezultati merenja na vagi moraju biti ponovljivi, i ako se koriste drugi pokazni uređaji i druge metode uravnoteženja rezultati merenja moraju biti identični.

Rezultati merenja moraju biti dovoljno neosetljivi na promene položaja opterećenja na prijemniku opterećenja.

6. Vaga mora reagovati na male promene opterećenja.

7. Uticajne veličine i vreme

7.1. Vage klase tačnosti II, III i IIII, koje se mogu koristiti u nagnutom položaju, moraju biti dovoljno neosetljive na stepen nagnutosti do kog može doći prilikom normalne upotrebe.

7.2. Vage moraju ispunjavati metrološke zahteve u okviru temperaturnog opsega koji je proizvođač odredio. Vrednost tog opsega mora iznositi najmanje:

1) 5 °C za vage klase tačnosti I,

2) 15 °C za vage klase tačnosti II,

3) 30 °C za vage klase tačnosti III ili IIII.

Ako proizvođač nije odredio temperaturni opseg, primenjuje se temperaturni opseg od - 10 °C do + 40 °C.

7.3. Vage koje se napajaju iz električne mreže moraju ispunjavati metrološke zahteve u uslovima kod kojih je napajanje u okvirima normalnih promena.

Vage sa baterijskim napajanjem moraju, uvek kada napon opadne ispod najmanje zahtevane vrednosti, to signalizirati (pokazati) i moraju u tim okolnostima nastaviti da ispravno funkcionišu ili automatski prekinuti rad.

7.4. Elektromehaničke vage, moraju ispunjavati metrološke zahteve u uslovima visoke relativne vlažnosti vazduha na gornjoj granici svog temperaturnog opsega, osim vaga klase tačnosti I i II za koje je e manje od 1 g.

7.5. Opterećivanje vaga klase tačnosti II, III ili IIII na duži vremenski period mora imati zanemarljiv uticaj na pokazivanje pri opterećenju, kao i na pokazivanje nule neposredno nakon uklanjanja opterećenja.

7.6. Pod ostalim uslovima, vage moraju nastaviti da ispravno funkcionišu ili automatski prekinuti rad.

Oblik i konstrukcija

8. Opšti zahtevi

8.1. Oblik i konstrukcija vaga moraju biti takvi da vage, koje su pravilno postavljene u radno stanje, koje se pravilno upotrebljavaju i to u okruženju za koje su namenjene, sačuvaju svoje metrološke osobine. Vrednost izmerene mase mora biti prikazana.

8.2. Izloženost elektromehaničkih vaga smetnjama ne sme imati za posledicu značajne greške, ili te greške moraju biti automatski otkrivene i prikazane.

Nakon automatskog otkrivanja značajne greške, elektromehaničke vage moraju dati vizuelni ili zvučni signal koji traje sve dok rukovalac ne preduzme korektivnu meru ili dok greška ne nestane.

8.3. Zahtevi iz pododeljaka 8.1. i 8.2. ovog priloga moraju biti trajno ispunjeni tokom vremenskog perioda koji je uobičajen s obzirom na predviđenu namenu takvih vaga.

Digitalni elektronski uređaji moraju stalno vršiti odgovarajuću kontrolu ispravnog funkcionisanja mernog procesa, kontrolu pokaznog uređaja, kao i čuvanja svih podataka i njihovog prenosa.

Nakon automatskog otkrivanja značajne greške usled dugotrajne upotrebe vage, elektromehaničke vage moraju dati vizuelni ili zvučni signal koji traje sve dok rukovalac ne preduzme korektivnu meru ili dok greška ne nestane.

8.4. Periferni uređaj priključen na elektromehaničku vagu preko odgovarajućeg interfejsa, ne sme negativno uticati na metrološke karakteristike te vage.

8.5. Vage ne smeju imati karakteristike koje bi mogle omogućiti zloupotrebu, a mogućnost za nenamernu pogrešnu upotrebu moraju biti svedene na najmanju moguću meru. Sastavni delovi koje rukovalac ne sme rasklopiti ili podešavati moraju biti obezbeđeni protiv takvih aktivnosti.

8.6. Vage moraju biti izrađene tako da omogućavaju jednostavno vršenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti utvrđenih ovim pravilnikom, kao i zakonske kontrole u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

9. Pokazivanja rezultata merenja i drugih izmerenih vrednosti mase moraju biti tačna, nedvosmislena i neobmanjujuća, a očitavanje pokaznog uređaja u normalnim uslovima upotrebe mora biti lako.

Nazivi i oznake jedinica iz odeljka 1. ovog priloga moraju biti u skladu sa odredbama Uredbe o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Službeni glasnik RS", broj 43/11).

Pokazivanje rezultata merenja iznad maksimalnog merenja (Max), uvećanog za 9 e, mora biti onemogućeno.

Pomoćni pokazni uređaj je dopušten samo desno od decimalnog znaka. Uređaj za prošireno pokazivanje može se koristiti samo privremeno, a štampanje tokom njegovog funkcionisanja mora biti onemogućeno.

Ostala pokazivanja mogu biti prikazana pod uslovom da ne dovode do zabune i da se ne mogu zameniti za rezultat merenja.

10. Štampanje rezultata merenja i drugih izmerenih vrednosti mase

Odštampani rezultati moraju biti tačni, odgovarajuće označeni i nedvosmisleni. Odštampani rezultat mora biti jasan, čitljiv, neizbrisiv i trajan.

11. Nivelisanje

Po potrebi, vage su opremljene uređajem za nivelisanje i indikatorom nivelacije, dovoljno osetljivim da omogući pravilno postavljanje.

12. Podešavanje nule

Vage mogu biti opremljene uređajima za dovođenje u nulu. Rezultat funkcionisanja ovih uređaja je tačno dovođenje u nulu i ono ne sme uticati na tačnost rezultata merenja.

13. Uređaji za taru i uređaji za unapred zadatu taru

Vage mogu imati jedan ili više uređaja za taru i uređaj za unapred zadatu taru.

Funkcionisanje uređaja za taru daje tačno dovođenje u nulu i obezbeđuje ispravno neto merenje.

Funkcionisanje uređaja za unapred zadatu taru obezbeđuje tačno određivanje izračunate neto vrednosti.

14. Vage za upotrebu u prometu robe i usluga, maksimalnog merenja do 100 kg - dodatni zahtevi.

Vage namenjene za upotrebu u prometu robe i usluga moraju prikazivati sve bitne informacije u vezi sa merenjem i moraju jasno prikazivati obračun cene za proizvod koji se kupuje, u slučaju vaga sa pokazivačem cene.

Cena koju treba platiti, ako je prikazana, mora biti tačna.

Vage sa obračunom iznosa plaćanja moraju prikazati bitna pokazivanja dovoljno dugo da ih potrošač može pravilno pročitati.

Vage sa obračunom iznosa plaćanja mogu vršiti i druge funkcije osim merenja pojedinačnih artikala i izračunavanja iznosa, samo ako su na traci ili nalepnici za potrošača sva pokazivanja u vezi svih transakcija odštampana jasno i nedvosmisleno, kao i ako su prikladno raspoređena.

Vage ne smeju imati karakteristike koje, direktno ili indirektno, mogu prouzrokovati pokazivanja čije tumačenje nije lako, odnosno jednostavno.

Vage se moraju koristiti u funkciji zaštite potrošača od netačnih transakcija prilikom prodaje, izazvanih njihovim neispravnim radom.

Pomoćni pokazni uređaji i prošireni pokazni uređaji nisu dozvoljeni.

Dodatni uređaji su dozvoljeni samo ako ne mogu dovesti do zloupotrebe.

Vage slične onima koje su obično namenjene za upotrebu u prometu robe i usluga a koje ne ispunjavaju zahteve iz ovog odeljka moraju imati neizbrisiv natpis "Ne sme se koristiti za promet roba i usluga", koji se nalazi pored pokazivača.

15. Vage koje ispisuju nalepnicu sa cenom

Vage koje ispisuju nalepnicu sa cenom moraju, u meri u kojoj je to primenjivo za tu vagu, da ispunjavaju zahteve za vage sa pokazivanjem cene koje su namenjene za upotrebu u prometu roba i usluga. Štampanje nalepnice sa cenom ne sme biti moguće ispod minimalnog merenja.

Prilog 2

POSTUPCI OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI

1. Ispitivanje tipa

1.1. Ispitivanje tipa je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim Direkcija odnosno imenovano telo (u daljem tekstu: Imenovano telo) izdavanjem uverenja o odobrenju tipa potvrđuje da vaga, koja predstavlja reprezentativni uzorak planirane proizvodnje, ispunjava zahteve ovog pravilnika.

1.2. Podnosilac zahteva, zahtev za ispitivanje tipa podnosi Imenovanom telu, po svom izboru.

Zahtev sadrži, naročito:

1) naziv i adresu proizvođača, odnosno ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog uvoznika ili ovlašćenog distributera;

2) pisanu izjavu da zahtev nije podnet drugom Imenovanom telu;

3) projektno-tehničku dokumentaciju iz Priloga 3. ovog pravilnika.

Podnosilac zahteva mora staviti Imenovanom telu na raspolaganje vagu, reprezentativni uzorak planirane proizvodnje (u daljem tekstu: "tip").

1.3. Imenovano telo:

1.3.1. pregleda projektnu dokumentaciju i potvrđuje da je tip proizveden u skladu sa tom dokumentacijom;

1.3.2. sa podnosiocem zahteva se dogovara o mestu gde će se pregledi i/ili ispitivanja izvršiti;

1.3.3. vrši ili obezbeđuje da se izvrše odgovarajući pregledi i/ili ispitivanja kojima se proverava da li rešenja koja je primenio proizvođač ispunjavaju bitne zahteve u slučaju kada harmonizovani standardi iz člana 7. ovog pravilnika nisu primenjeni;

1.3.4. vrši ili obezbeđuje da se izvrše odgovarajući pregledi i/ili ispitivanja kojima se proverava da li su na odgovarajući način primenjeni standardi, koje je proizvođač odabrao, čime se utvrđuje usaglašenost sa bitnim zahtevima.

1.4. Za tip koji zadovoljava zahteve ovog pravilnika, Imenovano telo izdaje podnosiocu zahteva uverenje o odobrenju tipa merila. Uverenje o odobrenju tipa merila sadrži zaključke pregleda, uslove (ako ih ima) u kojima oni važe, podatke neophodne za identifikaciju odobrene vage i, ako je potrebno, opis njenog funkcionisanja. Svi bitni tehnički opisi kao što su crteži i skice prilažu se uz uverenje o odobrenju tipa merila.

Uverenje o odobrenju tipa merila važi deset godina od dana njegovog izdavanja i može se obnavljati periodično na deset godina.

U slučaju značajnih promena u projektovanju vage, npr. kao rezultat primene novih tehnika, rok važenja uverenja o odobrenju tipa može biti ograničen na dve godine i može se produžiti za još tri godine.

1.5. Svako imenovano telo periodično stavlja na raspolaganje Direkciji spisak:

- primljenih zahteva za ispitivanje tipa,

- izdatih uverenja o odobrenju tipa merila,

- odbijenih zahteva za odobrenje tipa merila,

- izmena i dopuna koje se odnose na već izdata dokumenta.

Pored toga, svako imenovano telo mora odmah obavestiti Direkciju o povlačenju uverenja o odobrenju tipa merila.

O povučenim uverenjima o odobrenju tipa merila Direkcija obaveštava imenovana tela.

1.6. Svako imenovano telo može ostalim imenovanim telima poslati kopiju uverenja o odobrenju tipa merila, zajedno sa prilozima uz njih.

1.7. Podnosilac zahteva je dužan da o svakoj promeni na odobrenom tipu obavesti Direkciju odnosno imenovano telo koje je izdalo uverenje o odobrenju tipa merila.

Za promene na odobrenom tipu koje utiču na usaglašenost sa bitnim zahtevima ovog pravilnika ili sa propisanim uslovima za upotrebu vage mora se od Imenovanog tela koje je izdalo uverenje o odobrenju tipa merila dobiti dopunsko odobrenje. To dopunsko odobrenje se izdaje u obliku dopune osnovnom uverenju o odobrenju tipa merila.

2. Deklaracija o usaglašenosti tipa (garancija kvaliteta proizvodnje)

2.1. Deklaracija o usaglašenosti tipa (garancija kvaliteta proizvodnje) je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač, koji ispunjava obaveze iz pododeljka 2.2. ovog priloga, izjavljuje da su predmetne vage, gde je to primenjivo, usaglašene sa tipom opisanim u uverenju o odobrenju tipa i da ispunjavaju zahteve ovog pravilnika.

Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sa sedištem u Republici Srbiji postavlja na svaku vagu srpski znak usaglašenosti i natpise propisane u Prilogu 4 ovog pravilnika i sastavlja pisanu Deklaraciju o usaglašenosti.

Uz srpski znak usaglašenosti se stavlja jedinstveni broj Imenovanog tela koje je odgovorno za proveru iz pododeljka 2.4. ovog priloga.

2.2. Proizvođač je dužan da koristi odobreni sistem kvaliteta iz pododeljka 2.3. ovog priloga i dužan je da omogući proveru tog sistema u skladu sa pododeljkom 2.4. ovog priloga.

2.3. Sistem kvaliteta

2.3.1. Proizvođač podnosi zahtev za odobrenje svog sistema kvaliteta Imenovanom telu.

Zahtev sadrži:

- izjavu da će vršiti obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta,

- izjavu da će održavati odobreni sistema kvaliteta u cilju obezbeđivanja njegove stalne primerenosti i efikasnosti.

Proizvođač obezbeđuje Imenovanom telu sve bitne informacije, pre svega dokumentaciju sistema kvaliteta i projektnu dokumentaciju vage.

2.3.2. Sistem kvaliteta koji je odobren obezbeđuje usaglašenost vaga sa tipom opisanim u uverenju o odobrenju tipa merila, kao i sa zahtevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtevi i mere koje je proizvođač usvojio moraju biti dokumentovani na sistematičan i uređen način u obliku pisanih pravila, procedura i uputstava. Dokumentacija sistema kvaliteta obezbeđuje pravilno razumevanje programa, planova, uputstava i zapisa kvaliteta.

Dokumentacija posebno sadrži odgovarajuće opise:

- opštih ciljeva i organizacione strukture sistema kvaliteta, odgovornosti i ovlašćenja rukovodstva u pogledu kvaliteta proizvoda,

- proizvodnog procesa, načina kontrole i obezbeđenja kvaliteta, kao i sistematskih mera koje će se primenjivati,

- pregleda i ispitivanja koji će se vršiti pre, tokom i posle proizvodnje, kao i učestalosti kojom će se vršiti,

- načina za praćenje postizanja zahtevanog kvaliteta proizvoda i efektivnog funkcionisanja sistema kvaliteta.

2.3.3. Imenovano telo ispituje i ocenjuje sistem kvaliteta sa ciljem da utvrdi da li zadovoljava zahteve iz tačke 2.3.2. ovog priloga. Smatra se da sistem kvaliteta ispunjava zahteve iz tačke 2.3.2. ovog priloga, ako je u skladu sa srpskim standardom, kojim je preuzet odgovarajući harmonizovani standard. Svoju odluku Imenovano telo saopštava proizvođaču i obaveštava o tome druga imenovana tela. Obaveštenje proizvođaču sadrži zaključke ispitivanja i, u slučaju odbijanja, obrazloženje za takvu odluku.

2.3.4. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik dužan je da Imenovano telo koje je odobrilo sistem kvaliteta obaveštava o svim promenama sistema kvaliteta povezanim sa unetim izmenama koje su prouzrokovane, na primer, novim tehnologijama i novim sadržajima kvaliteta.

2.3.5. Imenovano telo koje povuče odobrenje sistema kvaliteta, o tome obaveštava druga Imenovana tela.

2.4. Provera

2.4.1. Cilj provere je da se proveri da li proizvođač u potpunosti ispunjava svoje obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

2.4.2. Proizvođač koji se proverava omogućava imenovanom telu, pristup proizvodnim, kontrolnim, ispitnim i skladišnim prostorima i pruža mu sve potrebne informacije, posebno:

- dokumentaciju sistema kvaliteta,

- projektnu dokumentaciju,

- zapise kvaliteta, kao što su: izveštaji o kontrolisanju, podaci o ispitivanjima i etaloniranju, izveštaji o osposobljenosti zaposlenih lica i drugog angažovanog osoblja koje učestvuje u postupku i dr.

Imenovano telo sprovodi periodične provere kako bi se uverilo da proizvođač održava i primenjuje sistem kvaliteta i o sprovedenim proverama dostavlja izveštaj proizvođaču.

Osim periodičnih provera, imenovano telo može nenajavljeno posetiti proizvođača. Prilikom takvih poseta imenovano telo može vršiti potpune ili delimične provere. Imenovano telo proizvođaču dostavlja izveštaj o neplaniranoj poseti i, kada je to potrebno, izveštaj o proveri.

2.4.3. Imenovano telo, koje je odobrilo sistem kvaliteta, u skladu sa tačkom 2.4.2. ovog priloga, obezbeđuje da proizvođač održava i primenjuje odobreni sistem kvaliteta.

3. Prva verifikacija

3.1. Prva verifikacija je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik obezbeđuje i izjavljuje da su vage koje su pregledane u skladu sa pododeljkom 3.3. ovog priloga, kada je to primenjivo, usaglašene sa tipom opisanim u sertifikatu o ispitivanju tipa merila i da ispunjavaju zahteve ovog pravilnika.

3.2. Proizvođač preduzima sve potrebne mere kako bi proces proizvodnje obezbedio usaglašenost vaga, gde je primenjivo, sa tipom opisanim u sertifikatu o ispitivanju tipa merila i sa zahtevima ovog pravilnika koji se odnose na te vage. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sa sedištem u Republici Srbiji postavlja znak usaglašenosti na svaku vagu i sastavlja pisanu Deklaraciju o usaglašenosti.

3.3. Imenovano telo vrši odgovarajuće preglede i ispitivanja radi provere usaglašenosti vage sa zahtevima ovog pravilnika, pregledanjem i ispitivanjem svake vage, u skladu sa pododeljkom 3.5. ovog priloga.

3.4. Za vage koje ne podležu odobrenju tipa projektno-tehničku dokumentacija iz Priloga 3 ovog pravilnika, dostavlja se Imenovanom telu na njihov zahtev.

3.5. Prva verifikacija pregledom i ispitivanjem svake vage

3.5.1. Sve vage se pojedinačno pregledaju i vrše se odgovarajuća ispitivanja, kako je utvrđeno u harmonizovanim standardima iz člana 7. ovog pravilnika, ili njima ekvivalentna ispitivanja, radi potvrde usaglašenosti tih vaga, gde je to primenjivo, sa tipom opisanim u sertifikatu o ispitivanju tipa merila i sa zahtevima ovog pravilnika.

3.5.2. Imenovano telo stavlja ili nalaže postavljanje svog jedinstvenog broja na svaku vagu za koju je utvrđena usaglašenost sa zahtevima ovog pravilnika i izdaje sertifikat o usaglašenosti koji se odnosi na izvršena ispitivanja.

3.5.3. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik je dužan da na zahtev zainteresovanog lica obezbedi sertifikat o usaglašenosti koje je izdalo Imenovano telo.

4. Pojedinačna verifikacija

4.1. Pojedinačna verifikacija je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sa sedištem u Republici Srbiji obezbeđuje i izjavljuje da su vage, pretežno projektovane za specijalne namene, za koje je izdat sertifikat o usaglašenosti iz pododeljka 4.2. ovog priloga, usaglašene sa zahtevima ovog pravilnika koji se odnose na te vage. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik stavlja na vagu znak usaglašenosti i sastavlja pisanu Deklaraciju o usaglašenosti.

4.2. Imenovano telo pregleda vagu i vrši odgovarajuća ispitivanja, kako je utvrđeno u harmonizovanim standardima iz člana 7. ovog pravilnika, ili njima ekvivalentna ispitivanja, radi potvrde usaglašenosti te vage sa odgovarajućim zahtevima ovog pravilnika.

Imenovano telo postavlja ili nalaže postavljanje svog jedinstvenog broja na vagu za koju je utvrđena usaglašenost sa zahtevima ovog pravilnika i izrađuje sertifikat o usaglašenosti koji se odnosi na izvršena ispitivanja.

4.3. Svrha tehničke dokumentacije koja se odnosi na projektovanje vage, iz Priloga 3 ovog pravilnika, je da omogući ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima ovog pravilnika, razumevanje projekta, izrade i upotrebe vage. Tehnička dokumentacija mora biti dostupna Imenovanom telu.

4.4. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik je dužan da na zahtev zainteresovanog lica obezbedi sertifikat o usaglašenosti koji je izdalo Imenovano telo.

5. Zajedničke odredbe

5.1. Deklaracija o usaglašenosti tipa (garancija kvaliteta proizvodnje), prva verifikacija i pojedinačna verifikacija mogu se obaviti u prostorijama proizvođača ili na bilo kom drugom mestu, ako:

- prevoz vage do mesta upotrebe ne zahteva njeno rasklapanje,

- puštanje vage u rad na mestu upotrebe ne zahteva sklapanje te vage ili neku drugu tehničku radnju u vezi sa ugradnjom, koja bi mogla ugroziti karakteristike te vage,

- je vrednost sile gravitacije na mestu upotrebe uzeta u obzir ili ako vaga nije osetljiva na promenu vrednosti sile gravitacije.

U svim drugim slučajevima, ovi postupci se moraju obaviti na mestu upotrebe vage.

5.2. Ako je vaga osetljiva na promenu vrednosti sile gravitacije, postupci ocenjivanja usaglašenosti iz pododeljka 5.1. ovog priloga mogu se obaviti u dve faze, pri čemu se druga faza, koja obuhvata sve preglede i ispitivanja čiji rezultati zavise od vrednosti sile gravitacije, obavlja na mestu upotrebe vage, a prva faza obuhvata sve druge preglede i ispitivanja. Od dana utvrđivanja gravitacionih zona na teritoriji Republike Srbije, izraz "na mestu upotrebe vage", u ovom prilogu imaće značenje "u gravitacionoj zoni upotrebe vage".

5.2.1. Ukoliko se proizvođač opredelio da se jedan od postupaka ocenjivanja usaglašenosti iz pododeljka 5.1. ovog priloga, sprovede u dve faze i ako te dve faze obavljaju različite strane, vaga za koju je sprovedena prva faza postupka ocenjivanja usaglašenosti mora imati jedinstveni broj Imenovanog tela, koje je obavilo prvu fazu.

5.2.2. Strana koja je obavila prvu fazu postupka ocenjivanja usaglašenosti za svaku vagu izdaje sertifikat koji sadrži podatke neophodne za identifikaciju vage i precizira izvršene preglede i ispitivanja.

Strana koja obavlja drugu fazu postupka ocenjivanja usaglašenosti vrši preglede i ispitivanja koja još nisu izvršena.

Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik je dužan da na zahtev zainteresovanog lica obezbedi sertifikate o usaglašenosti koje je izdalo Imenovano telo.

5.2.3. Proizvođač koji se opredelio da u prvoj fazi primeni postupak ocenjivanja usaglašenosti iz odeljka 2. ovog priloga, može i u drugoj fazi koristiti taj postupak ili može odlučiti da se u drugoj fazi nastavi sa postupkom ocenjivanja usaglašenosti iz odeljka 3. ovog priloga.

5.2.4. Znak usaglašenosti mora biti postavljen na vagu po završetku druge faze, zajedno sa jedinstvenim brojem Imenovanog tela, koje je učestvovalo u drugoj fazi postupka ocenjivanja usaglašenosti.

Prilog 3

PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Projektno-tehnička dokumentacija mora na jasan način prikazati projektovanje, proizvodnju i način rada vage, tako da omogući ocenjivanje njene usaglašenosti sa zahtevima ovog pravilnika.

Projektno-tehnička dokumentacija obuhvata, u meri u kojoj je to važno za ocenjivanje usaglašenosti, sledeće:

- opšti opis tipa,

- idejne projekte i radioničke crteže, planove komponenti, podsklopova, električne šeme itd.,

- opise i objašnjenja neophodna za razumevanje gore navedenog, uključujući i način rada vage,

- spisak harmonizovanih standarda iz člana 7. ovog pravilnika koji su primenjeni, u potpunosti ili delimično,

- opise rešenja koja su usvojena radi ispunjavanja bitnih zahteva iz Priloga 1 ovog pravilnika, ukoliko harmonizovani standardi iz člana 7. ovog pravilnika nisu primenjeni,

- rezultate projektnih proračuna i pregleda itd.,

- izveštaje o ispitivanjima,

- uverenja o odobrenju tipa merila i rezultate odgovarajućih ispitivanja na vagama koje sadrže delove identične onima u projektu.

Prilog 4

ZNAK USAGLAŠENOSTI I NATPISI

1. Vage koje podležu postupku ocenjivanja usaglašenosti moraju na sebi imati:

1.1. Znak usaglašenosti iz Priloga 6 ovog pravilnika sa jedinstvenim brojem odnosno brojevima Imenovanog tela (ili više njih), koje je sprovelo proveru ili prvu verifikaciju. Znak usaglašenosti i jedinstveni broj Imenovanog tela ili jedinstveni brojevi Imenovanih tela, postavljaju se na vagu tako da budu jasno grupisani;

1.2. Zelenu nalepnicu kvadratnog oblika veličine najmanje 12,5 mm x 12,5 mm sa velikim slovom "M" crne boje;

1.3. Sledeće natpise:

1) broj uverenja o odobrenju tipa merila, ako je primenjivo,

2) poslovno ime, odnosno naziv ili ime proizvođača, kao i znak proizvođača,

3) klasu tačnosti, uokvirenu ovalnom linijom ili dvema horizontalnim linijama spojenim s dva polukruga,

4) maksimalno merenje, u obliku Max...,

5) minimalno merenje, u obliku Min...,

6) vrednost verifikacionog podeljka, u obliku e =...,

7) poslednja dve cifre godine u kojoj je znak usaglašenosti postavljen,

8) i dodatno, kada je primenjivo:

- serijski broj,

- identifikacionu oznaku na svakoj jedinici, za vage koje se sastoje od zasebnih ali povezanih jedinica,

- vrednost najmanjeg podeljka vage u obliku d = …, ako je različita od e,

- najveća vrednost dodate tare, u obliku T = +...,

- najveća vrednost tare koja se oduzima od mernog opsega u obliku T = -... ako je različita od Max,

- podeljak tare u obliku dT = …, ako je različit od d,

- najveće bezbedno opterećenje u obliku Lim …, ako je različito od Max,

- posebne temperaturne granice, u obliku … °C/… °C,

- odnos između prijemnika opterećenja i opterećenja.

Vage moraju imati odgovarajuće mesto za postavljanje znaka usaglašenosti i/ili natpisa. Znak usaglašenosti i natpisi moraju moraju biti postavljeni tako da ih je nemoguće ukloniti a da se pri tom ne oštete, kao i da su jasno vidljivi kada je vaga u svom pravilnom radnom položaju.

Kada se koristi natpisna pločica, ona mora biti postavljena tako da je moguće njeno žigosanje, osim ako se ona ne može skinuti a da se pri tom ne uništi. Ako se natpisna pločica može žigosati, ona mora biti postavljena tako da je moguće staviti državni žig.

Natpisi Max, Min, e, i d moraju se postaviti i pored pokazivača rezultata, ako se tamo već ne nalaze.

Svaki uređaj za merenje mase koji je priključen ili može biti priključen na jedan ili više prijemnika opterećenja mora imati odgovarajuće natpise koji se odnose na te prijemnike opterećenja.

2. Ostale vage moraju na sebi imati:

- poslovno ime, odnosno naziv ili ime proizvođača, kao i znak proizvođača,

- maksimalno merenje, u obliku Max....

Ove vage ne mogu imati na sebi nalepnicu iz odeljka 1. pododeljak 1.2. ovog priloga.

3. Znak za ograničenu upotrebu se sastoji od velikog slova "M" odštampanog u crnoj boji na crvenoj pozadini u obliku kvadrata veličine najmanje 25 mm x 25 mm sa dve dijagonalne linije koje se presecaju čineći krst.

Prilog 5

USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNE PRIVREDNI SUBJEKTI I DRUGA PRAVNA LICA DA BI BILA IMENOVANA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Uslovi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za obavljanje zadataka u vezi sa postupcima ocenjivanja usaglašenosti iz člana 10. ovog pravilnika:

1. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora imati zaposlena i druga angažovana lica koja su neophodna za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti i koja poseduju odgovarajuću tehničku osposobljenost i profesionalni integritet.

2. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima odgovarajuće prostorije i opremu za ispitivanja u zavisnosti od zahteva sadržanih u srpskim standardima sa spiska standarda iz člana 7. ovog pravilnika i vage čija se usaglašenost ocenjuje, odnosno bitnih zahteva u odnosu na koje se vrši ocenjivanje usaglašenosti.

3. Pri obavljanju ispitivanja, izradi izveštaja, izdavanju isprava o usaglašenosti i pri vršenju provere u skladu sa ovim pravilnikom, tela za ocenjivanje usaglašenosti moraju raditi nezavisno od grupa ili lica sa direktnim ili indirektnim interesom u pogledu vaga koje se pregledaju.

4. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora imati opšti akt kojim je uređeno čuvanje poslovne tajne od strane zaposlenih i drugih angažovanih lica.

5. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora imati opšti akt kojim je uređeno postupanje po prigovorima na rad i donete odluke.

6. telo za ocenjivanje usaglašenosti mora imati zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Prilog 6

ZNAK USAGLAŠENOSTI

1. CE znak usaglašenosti se sastoji od stilizovanog latiničnog slovnog znaka "CE" u sledećem obliku:

Visina CE znaka usaglašenosti mora biti najmanje 5 mm.

Ako se CE znak usaglašenosti smanjuje ili uvećava, moraju se poštovati proporcije prikazane na ovom crtežu.

2. Srpski znak usaglašenosti se sastoji od tri velika slova A povezana u obliku jednakostraničnog trougla (3A), izgleda i sadržine kao na slici:

2.1. Veličina znaka određuje se prema visini V znaka koja može imati samo zaokružene vrednosti standardnih brojeva prema redu veličina R10 izraženih u milimetrima (mm) prema srpskom standardu SRPS A.A0.001 - Standardni brojevi, brojčane vrednosti i definicije.

Visina V znaka iznosi, po pravilu, najmanje 5 mm.

Uz srpski znak se stavlja jedinstveni broj Imenovanog tela iz registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, ako je to telo sprovodilo, odnosno učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti.

Prilog 7

REDOVNO I VANREDNO OVERAVANJE

Ispunjenost metroloških zahteva za vage, pri redovnom i vanrednom overavanju vaga utvrđuje se u skladu sa srpskim standardom SRPS EN45501, kojim je preuzet odgovarajući harmonizovani standard.