Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI, IZDAVANJU I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I EVIDENCIJI O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA

("Sl. glasnik RS", br. 20/96 i 32/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina, izdavanje i vođenje putnih naloga, kao i evidencija o izdatim putnim nalozima.

Član 2

Putni nalog za vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, sadrži:

1) seriju i broj putnog naloga;

2) podatke o vrsti prevoza;

3) naziv, odnosno ime i prezime, sedište i adresu vlasnika vozila;

4) mesto, dan, mesec i godinu izdavanja putnog naloga;

5) ime i prezime vozača i ostalih članova posade vozila;

6) osnovne podatke o pravcu kretanja vozila;

7) overen potpis ovlašćenog lica vlasnika vozila;

8) overen potpis lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila;

9) marku vozila, registarski broj vozila i oznaku područja gde je vozilo registrovano;

10) potpis vozača da je primio vozilo bez vidljivih nedostataka;

11) datum započinjanja prevoza, stanje kilometar sata na početku i završetku prevoza, kretanje vozila (mesto polaska - dolaska), vreme polaska i dolaska (čas, minut), stanje vozila (ukrcavanje - iskrcavanje putnika, utovar - istovar stvari, ostala zadržavanja), broj pređenih kilometara;

12) evidencioni broj ugovora o prevozu za vanlinijski prevoz;

13) broj tovarnog lista, odnosno drugog dokumenta koji zamenjuje tovarni list za prevoz stvari;

14) napomenu (odstupanje od reda vožnje, kvar, zastoj na putu itd.).

Putni nalog može da sadrži i: podatke o radu vozača, radu vozila, utrošku goriva i sl.

Član 3

Putni nalog izdaje se za jedan ili više prevoza i može se koristiti do potpunog popunjavanja putnog naloga sa podacima iz člana 2. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika, ali ne duže od 30 dana od dana izdavanja.

Ispravke u putnom nalogu unose se čitko i overavaju od strane vlasnika vozila.

Putni nalog vodi se uredno od strane vozača i po izvršenom prevozu sa pratećom dokumentacijom vraća se ovlašćenom licu vlasnika vozila.

Član 4

Evidencija o izdatim putnim nalozima koju vodi vlasnik vozila sadrži podatke iz člana 1. tač. 1) do 10) ovog pravilnika.

Evidencija se vodi u knjizi evidencija izdatih putnih naloga ili izdavanjem duplikata putnih naloga.

Izdati putni nalozi čuvaju se dve godine računajući od dana njihovog izdavanja.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".