Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I SADRŽINI PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I LICENCE ZA GRAĐENJE OBJEKATA ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KAO I O USLOVIMA ZA ODUZIMANJE TIH LICENCI

("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način, postupak i sadržina podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata (u daljem tekstu: licenca) za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, kao i uslovi za oduzimanje tih licenci.

Član 2

Licence iz člana 1. ovog pravilnika izdaju se po zahtevu privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica.

Član 3

Zahtev za izdavanje licence sadrži:

1) poslovno ime privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica;

2) sedište i adresu privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica;

3) matični/registarski broj upisa privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre;

4) poreski identifikacioni broj PIB;

5) vrstu licence na koju se zahtev odnosi (izrada tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata).

Član 4

Uz zahtev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije (generalnog projekta, idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje i projekta izvedenog objekta) privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, podnosi:

1) osnovne podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu - Prilog 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1) i koji je potpisan i overen od strane odgovornog lica;

2) spisak zaposlenih lica sa licencom odgovornog projektanta za licencu koja se traži - Prilog 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 2);

3) kopije izvoda i rešenja iz odgovarajućeg registra;

4) kopije licenci odgovornih projektanata za lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana, zaposlenih u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu, overene ličnim pečatom;

5) kopije prijava o zasnivanju radnog odnosa za lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana, sa punim radnim vremenom i uverenje da postoje registrovane prijave na obavezno socijalno osiguranje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

6) dokaz o uplaćenim taksama;

7) reference najmanje dva lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana za licencu koja se traži - overene izjave date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su ova lica izradila ili učestvovala u izradi kao odgovorni projektanti, odnosno da su vršila tehničku kontrolu glavnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu ili projekata za izvođenje za izgradnju objekata iz člana 133. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), sa navedenom vrstom i namenom objekta, vrstom izrađenog projekta i datumom izrade, odnosno vršenja tehničke kontrole projekta, kao i Obrazac 1 - Spisak izrađenih glavnih projekata za građevinsku dozvolu ili projekta za izvođenje, odnosno projekata za koje je izvršena tehnička kontrola za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Obrazac 1). Uz to, za ove projekte se podnose i kopije rešenja o određivanju zaposlenih lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana za odgovornog projektanta ili vršioca tehničke kontrole, odnosno kopije izveštaja o izvršenoj tehničkoj kontroli i druga dokumenta kojima se dokazuje složenost.

Član 5

Uz zahtev za izdavanje licence za građenje objekata, odnosno izvođenje radova, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, podnosi:

1) osnovne podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu (Prilog 1) koji je potpisan i overen od strane odgovornog lica;

2) spisak zaposlenih lica sa licencom odgovornog izvođača radova za licencu koja se traži (Prilog 2);

3) kopije izvoda i rešenja iz odgovarajućeg registra;

4) kopije licenci odgovornih izvođača radova za lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana, zaposlenih u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu, overene ličnim pečatom;

5) kopije prijava o zasnivanju radnog odnosa za lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana, sa punim radnim vremenom i uverenje da postoje registrovane prijave na obavezno socijalno osiguranje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

6) dokaz o uplaćenim taksama;

7) reference najmanje dva lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana za licencu koja se traži - overene izjave date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su rukovodili izgradnjom pojedinih faza objekta iz člana 133. stav 2. Zakona (sa navedenom vrstom i namenom svakog objekta, vrstom izvedenih radova kojima su rukovodili i datumima početka i završetka građenja), kao i Obrazac 2 - Spisak izvedenih objekta iz člana 133. stav 2. Zakona koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Obrazac 2). Pored navedenog, podnose se i kopije rešenja o određivanju zaposlenih lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana za rukovodioce građenja odgovarajuće faze objekta iz člana 133. stav 2. Zakona i druga dokumenta kojima se dokazuje složenost;

8) reference privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica - overenu izjavu direktora preduzeća, odnosno drugog ovlašćenog lica, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, izgradilo, odnosno učestvovalo u izgradnji objekata iz člana 133. stav 2. Zakona za koje se traži licenca sa navedenom vrstom i namenom svakog objekta, vrstom izvedenih radova i datumima početka i završetka građenja kao i Obrazac 3 Spisak objekta iz člana 133. stav 2. Zakona u čijoj je izgradnji učestvovalo privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, (u daljem tekstu: Obrazac 3).

Član 6

Ispunjenost uslova za izdavanje licence rešenjem utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva, na predlog stručne komisije koju obrazuje (u daljem tekstu: Komisija).

Član 7

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, Komisija utvrđuje da li zaposlena lica sa licencom odgovornog projektanta imaju odgovarajuće reference za izradu tehničke dokumentacije za objekte određene vrste i namene.

Ispunjenje minimalnih zahteva iz stava 1. ovog člana znači:

1) da su najmanje dva zaposlena lica sa odgovarajućom licencom izradila ili učestvovala u izradi kao odgovorni projektanti, odnosno izvršili tehničku kontrolu najmanje po dva glavna projekta ili projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili

2) da je jedno zaposleno lice sa odgovarajućom licencom izradilo ili učestvovalo u izradi kao odgovorni projektant, odnosno izvršilo tehničku kontrolu najmanje tri glavna projekta, projekta za građevinsku dozvolu ili projekta za izvođenje za odgovarajuću fazu svakog tipa objekta iz člana 133. stav 2. Zakona za koji se traži licenca, a drugo zaposleno lice sa odgovarajućom licencom izradilo ili učestvovalo u izradi kao odgovorni projektant, odnosno izvršilo tehničku kontrolu, najmanje jednog glavnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu ili projekta za izvođenje za odgovarajuću fazu svakog tipa objekta iz člana 133. stav 2. Zakona za koji se traži licenca.

Član 8

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, Komisija utvrđuje da li zaposlena lica sa licencom odgovornog izvođača radova imaju odgovarajuće reference za građenje objekata određene vrste i namene.

Ispunjenje minimalnih zahteva iz stava 1. ovog člana znači:

1) da su najmanje dva zaposlena lica sa odgovarajućom licencom rukovodila građenjem odgovarajuće faze najmanje jednog objekta ili

2) da je jedno zaposleno lice sa odgovarajućom licencom rukovodilo građenjem odgovarajuće faze najmanje jednog objekta i da privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ima najmanje jednu odgovarajuću referencu za građenje objekata određene vrste i namene za svaki tip objekta iz člana 133. stav 2. Zakona za koji se traži licenca.

Član 9

Spisak zaposlenih lica iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije, sadrži podatke i dokaze o broju zaposlenih lica sa punim radnim vremenom i odgovarajućom licencom, i to:

1) za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje (P010G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje (P010G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) i jedno lice sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije).

2) Za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P020G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P020G3): najmanje dva lica sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P020E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P020E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P020M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P020T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P021G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P021G3): najmanje dva lica sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P021E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P021E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P021M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (P021T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa).

Za licence iz člana 9. stav 1. tačka 2) alineja prva, druga, treća, četvrta, peta i šesta ovog pravilnika, od četiri potrebne reference dovoljno je da jedna bude za nuklearne objekte, a preostale tri mogu biti za druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenja radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe.

3) Za objekte za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovode i produktovode, gasovode nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralne toplovode:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija objekata za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda (P030G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija objekata za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda (P030E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekata za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina (P031M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa objekata za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina (P031T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelaze preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja (P032M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelaze preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja (P032T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda (P033M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa magistralnih toplovoda (P033T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 3) alineje treća i četvrta ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 3. alineje peta, šesta, sedma i osma ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 3) alineje peta, šesta, sedma i osma ovog pravilnika nisu istovremeno i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 3. alineje treća i četvrta ovog pravilnika.

4) Za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena (P040G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena (P040E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili sa licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena (P040M2): najmanje dva lica sa licencom 333 (odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije (P041T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za objekte crne i obojene metalurgije (P042T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu kože i krzna (P043T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu kaučuka (P044T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za objekte za proizvodnju celuloze i papira (P045T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena (P046T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa).

Dostavljene reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 4) alineja četvrta ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 3. alineje osma i deveta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 4) alineje osma i deveta ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 3. alineje četvrta ovog pravilnika.

5) Za stadione za 20.000 i više gledalaca, objekte konstruktivnog raspona preko 50 m, objekte preko 50 m visine, silose kapaciteta preko 20.000 m3, zavode za izvršenje krivičnih sankcija, objekte za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom, kao i stambene komplekse višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za stadione za 20.000 i više gledalaca (P201G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za objekte konstruktivnog raspona preko 50 m (P202G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za objekte preko 50 m visine (P203G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za silose kapaciteta preko 20.000 m3 (P204G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za silose kapaciteta preko 20.000 m3 (P204M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima automatika, merenja i regulacija za silose kapaciteta preko 20.000 m3 (P204E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa 353;

- Za licencu - projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za silose kapaciteta preko 20.000 m3 (P204M3): najmanje dva lica sa licencom 333 (odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za silose kapaciteta preko 20.000 m3 (P204T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - arhitektonski projekti zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (P205A1): najmanje dva lica sa licencom 300 (odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - arhitektonski projekti za objekte za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom (P092A2): najmanje dva lica sa licencom 300 (odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - arhitektonski projekti stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija (P093A2): najmanje dva lica sa licencom 300 (odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija (P093G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje).

6) Za termoelektrane snage 10 MW i više, termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više i druge objekte za proizvodnju električne energije snage 10 MW i više, kao i elektroenergetske vodove transformatorskih stanica napona 110 i više kV:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (P050G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (P050G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (P050E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (P050E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (P050M2): najmanje dva lica sa licencom 332 (projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za hidroelektrane snage 10 MW i više (P051G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 MW i više (P051E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za hidroelektrane snage 10 MW i više (P051E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za hidroelektrane snage 10 MW i više (P051M2): najmanje dva lica sa licencom 332 (projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 MW i više (P052G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 MW i više (P052E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za termoelektrane snage 10 MW i više (P052E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 10 MW i više (P052M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više (P053G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više (P053E1): najmanje dva lica sa licencom 351(odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više (P053E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više (P053M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV (P061E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV (P062E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije).

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 6) alineje prva, druga, treća, četvrta i peta ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 6) alineje šesta, sedma, osma i deveta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 6) alineje šesta, sedma, osma i deveta ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 6) alineje prva, druga, treća, četvrta i peta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 6) alineje četrnaesta, petnaesta, šesnaesta i sedamnaesta ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 6) alineje deseta, jedanaesta, dvanaesta i trinaesta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 6) alineje deseta, jedanaesta, dvanaesta i trinaesta ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 6) alineje četrnaesta, petnaesta, šesnaesta i sedamnaesta ovog pravilnika.

7) Za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije, postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s:

- Za licencu - hidrotehnički projekti za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (P071G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (P071M2): najmanje dva lica sa licencom 332 (odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike) ili jedno lice sa licencom 332 i jedno lice sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 332 i jedno lice sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s najmanje (P072G3): dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (P072M2): najmanje dva lica sa licencom 332 (odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (P072T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (P073G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (P073M2): najmanje dva lica sa licencom 332 (odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (P073T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa).

8) Za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha:

- Za licencu - hidrotehnički projekti za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha (P080G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314.

9) Za objekte u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekte u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekte u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekte u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine), kao i objekte u granicama nacionalnog parka i objekte u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom:

- Za licencu - arhitektonski projekti objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine (P090A1): najmanje dva lica sa licencom 300 (odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - arhitektonski projekti objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom (P091A1): najmanje dva lica sa licencom 300 (odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - arhitektonski projekti objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine) - P090A2: najmanje dva lica sa licencom 300 (odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije).

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 9) alineja prva ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 9) alineje druga i treća ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 9) alineje druga i treća ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 9) alineja prva ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 9) alineja treća ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 9) alineja druga ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 9) alineja druga ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 9) alineja treća ovog pravilnika.

10) Za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno:

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno (P102M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno (P102T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa).

11) Za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko - hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada:

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko - hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada (P100M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada (P100T1): najmanje dva lica sa licencom 371(odgovorni projektant tehnoloških procesa).

12) Za aerodrome za javni vazdušni saobraćaj:

- Za licencu - arhitektonski projekti za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio - navigacionu opremu) - P111A1: najmanje dva lica sa licencom 300 (odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu) - P111G1: najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio - navigacionu opremu) - P111E2: najmanje dva lica sa licencom 350 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona);

- Za licencu - projekti telekomunikacionih mreža i sistema za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio - navigacionu opremu) - P111E3: najmanje dva lica sa licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu) - P111E4: najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti saobraćajnica za objekte niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme) - P112G2: najmanje dva lica sa licencom 315 (odgovorni projektant saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 315 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija u sistemima svetlosnog obeležavanja aerodroma za objekte niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme) - P112E5: najmanje dva lica sa licencom 350 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona);

- Za licencu - projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za objekte niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno - sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme) - P112S1: najmanje dva lica sa licencom 370 (odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije).

13) Za putnička pristaništa, luke, pristane i marine:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za putnička pristaništa i luke (P120G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti saobraćajnica za putnička pristaništa i luke (P120G2): najmanje dva lica sa licencom 315 (odgovorni projektant saobraćajnica) ili licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje) ili jedno lice sa licencom 315 i jedno lice sa licencom 312;

- Za licencu - hidrotehnički projekti za putnička pristaništa i luke (P120G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za putnička pristaništa i luke (P120M3): najmanje dva lica sa licencom 333 (odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za pristane (P121G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za marine (P122G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje).

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 13) alineje prva i treća ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 13) alineje peta i šesta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 13) alineje peta i šesta ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 13) alineje prva i treća ovog pravilnika.

14) Za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze:

- Za licencu - projekti saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (P131G2): najmanje dva lica sa licencom 315 (odgovorni projektant saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 315 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (P131S1): najmanje dva lica sa licencom 370 (odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (P132G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za putne objekte (tunele) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (P133G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje).

15) Za javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroe:

- Za licencu - projekti saobraćajnica za javne železničke infrastrukture sa priključcima (P141G2): najmanje dva lica sa licencom 315 (odgovorni projektant saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 315 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za javne železničke infrastrukture sa priključcima (P141S1): najmanje dva lica sa licencom 370 (odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za javne železničke infrastrukture sa priključcima (P141E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za javne železničke infrastrukture sa priključcima (P141E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti mašinskih delova skretnica, železničke opreme i pribora za javne železničke infrastrukture sa priključcima (P141M4): najmanje dva lica sa licencom 333 (odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (mostovi) - P142G1: najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (tuneli) - P143G1: najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za metroe (P144G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti saobraćajnica za metroe (P144G2): najmanje dva lica sa licencom 315 (odgovorni projektant saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 315 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za metroe (P144S1): najmanje dva lica sa licencom 370 (odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za metroe (P144G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili sa licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za metroe (P144E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za metroe (P144E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za metroe (P144M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

Za licence iz člana 9. stav 1. tačka 15. alineje osma, deveta, deseta, jedanaesta, dvanaesta, trinaesta i četrnaesta ovog pravilnika od četiri potrebne reference za izradu dovoljno je da jedna bude za metroe, a preostale tri mogu biti za projekte za javnu železničku infrastrukturu.

16) Za objekte elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja i onih koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave:

- Za licencu - projekti objekata elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja (P150E3): najmanje dva lica sa licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema);

- Za licencu - projekti objekata elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave (P151E3): najmanje dva lica sa licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema).

Dostavljene reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 16) alineja prva ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 16) alineja druga ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 16) alineja druga ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 9. stav 1. tačka 16) alineje prva ovog pravilnika.

17) Za hidrograđevinske objekte na plovnim putevima:

- Za licencu - hidrotehnički projekti za hidrograđevinske objekte na plovnim putevima (P160G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314.

18) za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema (P170G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema (P170G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314.

19) za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika;

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika (P180G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 315 (odgovorni projektant saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 310 i jedno lice sa licencom 312 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje);

- Za licencu - hidrotehnički projekti za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika (P180G3): najmanje dva lica sa licencom 313 (odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje) ili licencom 314 (odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 313 i jedno lice sa licencom 314;

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika (P180T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa).

20) za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više:

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (P190G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (P190M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti tehnoloških procesa za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (P190T1): najmanje dva lica sa licencom 371 (odgovorni projektant tehnoloških procesa);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (P190E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (P190E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353;

- Za licencu - projekti građevinskih konstrukcija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom (P191G1): najmanje dva lica sa licencom 310 (odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom (P191M1): najmanje dva lica sa licencom 330 (odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom (P191E1): najmanje dva lica sa licencom 351 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom (P191E4): najmanje dva lica sa licencom 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija) ili licencom 353 (odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema) ili jedno lice sa licencom 352 i jedno lice sa licencom 353.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 20) alineje šesta, sedma, osma i deveta ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 20) alineje prva, druga, četvrta i peta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 20) alineje prva, druga, četvrta i peta ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licence iz člana 9. stav 1. tačka 20) alineje šesta, sedma, osma i deveta ovog pravilnika.

Član 10

Spisak zaposlenih lica iz člana 5. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste radova koji se izvode, sadrži podatke i dokaze o broju zaposlenih lica sa punim radnim vremenom i odgovarajućom licencom, i to:

1) Za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje (I010G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje (I010G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414.

2) Za nuklearne i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (I020G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (I020G3): najmanje dva lica sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) i jedno lice sa licencom 414;

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (I020E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (I020M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (I021G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (I021G3): najmanje dva lica sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) i jedno lice sa licencom 414;

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (I021E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe (I021M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike).

Za licence iz člana 10. stav 1. tačka 2) alineje prva, druga, treća i četvrta ovog pravilnika, od dve potrebne reference dovoljno je da jedna bude za nuklearne objekte, a druga može biti za druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenja radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe.

3) Za objekte za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovode i produktovode, gasovode nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralne toplovode:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda (I030G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekata za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina (I030M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja (I031M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda (I032M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje (I033M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike).

Za licencu iz člana 10. stav 1. tačka 3) alineja prva i druga ovog pravilnika, dostavljaju se reference za izvođenje ovih radova isključivo na objektima za preradu nafte i gasa koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina.

4) Za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena (I040G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena (I040M3): najmanje dva lica sa licencom 434 (odgovorni izvođač radova transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija).

5) Za stadione za 20.000 i više gledalaca, objekte konstruktivnog raspona preko 50 m, objekte preko 50 m visine, silose kapaciteta preko 20.000 m3, zavode za izvršenje krivičnih sankcija, objekte za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom, kao i stambene komplekse višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za stadione za 20.000 i više gledalaca (I201G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte konstruktivnog raspona preko 50 m (I202G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte preko 50 m visine (I203G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za silose kapaciteta preko 20.000 m3 (I204G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za silose kapaciteta preko 20.000 m³ (I204M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za silose kapaciteta preko 20.000 m3 (I204M3): najmanje dva lica sa licencom 434 (odgovorni izvođač radova transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona za zavode za izvršenje krivičnih sankcija (I205E1): najmanje dva lica sa licencom 450 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona);

- Za licencu - izvođenje građevinsko-zanatskih radova za objekte za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom (I092A2): najmanje dva lica sa licencom 400 (odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija (I093A2): najmanje dva lica sa licencom 400 (odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije).

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija (I093G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje).

6) Za termoelektrane snage 10 MW i više, termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više i druge objekte za proizvodnju električne energije snage 10 MW i više, kao i elektroenergetske vodove transformatorskih stanica napona 110 i više kV:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (I050G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (I050G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414;

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (I050E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 MW i više (I050M2): najmanje dva lica sa licencom 432 (odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za hidroelektrane snage 10 MW i više (I051G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 MW i više (I051E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona-razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za hidroelektrane snage 10 MW i više (I051M2): najmanje dva lica sa licencom 432 (odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 MW i više (I052G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 MW i više (I052E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg-razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 10 MW i više (I052M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više (I053G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više (I053E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više (I053M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV najmanje dva (I061E1): lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV (I062E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona-razvodna postrojenja i prenos električne energije).

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 6) alineje prva, treća i četvrta ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 6) alineje peta, šesta i sedma ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 6) alineje peta, šesta i sedma ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 6) alineje prva, treća i četvrta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 6) alineje jedanaesta, dvanaesta i trinaesta ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 6) alineje osma, deveta i deseta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 6) alineje osma, deveta i deseta ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 6) alineje jedanaesta, dvanaesta i trinaesta ovog pravilnika.

7) Za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije, postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s:

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (I071G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414;

- Za licencu - izvođenje mašinskih instalacija na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (I071M2): najmanje dva lica sa licencom 432 (odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike) ili jedno lice sa licencom 432 i jedno lice sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 432 i jedno lice sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (I072G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414;

- Za licencu - izvođenje mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (I072M2): najmanje dva lica sa licencom 432 (odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (I073G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414;

- Za licencu - izvođenje mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (I073M2): najmanje dva lica sa licencom 432 (odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike).

8) Za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha;

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha (I080G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414.

9) Za objekte u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturna dobra upisana u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekte u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekte u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekte u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine), kao i objekte u granicama nacionalnog parka i objekte u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom:

- Za licencu - izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine (I090A1): najmanje dva lica sa licencom 400 (odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nacionalnog parka i objektima u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima) - I091A1: najmanje dva lica sa licencom 400 (odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije);

- Za licencu - izvođenje građevinsko-zanatskih radovao na objektima u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine) - I090A2: najmanje dva lica sa licencom 400 (odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije).

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 9) alineja prva ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 9) alineje druga i treća ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 9) alineje druga i treća ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 10. stav 1. tačka 9) alineja prva ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 9) alineja treća ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 9) alineja druga ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 9) alineja druga ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 10. stav 1. tačka 9) alineja treća ovog pravilnika.

10) Za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno:

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno (I103M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike).

11) Za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada:

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima (I101M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za centralna skladišta i /ili deponija za odlaganje opasnog otpada (I102M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike).

12) Za aerodrome za javni vazdušni saobraćaj:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu) - I111G1: najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) i jedno lice sa 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu) - I111E3: najmanje dva lica sa licencom 453 (odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema);

- Za licencu - izvođenje radova na saobraćajnicama za objekte niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme) - I112G2: najmanje dva lica sa licencom 415 (odgovorni izvođač radova saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 415 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija u sistemima svetlosnog obeležavanja aerodroma za objekte niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme) - I112E5: najmanje dva lica sa licencom 450 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona).

13) Za putnička pristaništa, luke, pristane i marine:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za putnička pristaništa i luke (I120G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na saobraćajnicama za putnička pristaništa i luke (I120G2): najmanje dva lica sa licencom 415 (odgovorni izvođač radova saobraćajnica) ili sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje) ili jedno lice sa licencom 415 i jedno lice sa licencom 412;

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za putnička pristaništa i luke (I120G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414;

- Za licencu - izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za putnička pristaništa i luke (I120M3): najmanje dva lica sa licencom 434 (odgovorni izvođač radova transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za pristane (I121G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za marine (I122G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje).

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 13) alineje prva ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 13) alineje peta i šesta ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 13) alineje peta i šesta ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 10. stav 1. tačka 13) alineje prva ovog pravilnika.

14) Za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze:

- Za licencu - izvođenje radova na saobraćajnicama za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (I131G2): najmanje dva lica sa licencom 415 (odgovorni izvođač radova saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 415 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (I132G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za putne objekte (tunele) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (I133G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje).

15) Za javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroa:

- Za licencu - izvođenje radova na saobraćajnicama za javne železničke infrastrukture sa priključcima (I141G2): najmanje dva lica sa licencom 415 (odgovorni izvođač radova saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 415 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za javne železničke infrastrukture sa priključcima (I141E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za javne železničke infrastrukture sa priključcima (I141E3): najmanje dva lica sa licencom 453 (odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (mostovi) - I142G1: najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (tuneli) - I143G1: najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za metroe (I144G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na saobraćajnicama za metroe (I144G2): najmanje dva lica sa licencom 415 (odgovorni izvođač radova saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 415 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za metroe (I144G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili sa licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414;

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za metroe (I144E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za metroe (I144E3): najmanje dva lica sa licencom 453 (odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema).

Za licence iz člana 10. stav 1. tačka 15) alineje šesta, sedma, osma, deveta i deseta ovog pravilnika od dve potrebne reference za izradu dovoljno je da jedna bude za metroe, a druga može biti za izvođenje radova za javnu železničku infrastrukturu.

16) Za objekte elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja i one koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave:

- Za licencu - izvođenje radova na objektima elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja (I150E3): najmanje dva lica sa licencom 453 (odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema);

- Za licencu - izvođenje radova na objektima elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave (I151E3): najmanje dva lica sa licencom 453 (odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema).

Dostavljene reference za licencu iz člana 10. stav 1. tačka 16) alineja prva ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licencu iz člana 10. stav 1. tačka 16) alineja druga ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licencu iz člana 10. stav 1. tačka 16) alineja druga ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licencu iz člana 10. stav 1. tačka 16) alineje prva ovog pravilnika.

17) Za hidrograđevinske objekte na plovnim putevima:

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za hidrograđevinske objekte na plovnim putevima (I160G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414.

18) za plovne kanale i brodske prevodnice koji nisu u sastavu hidroenergetskog sistema;

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema (I170G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema (I170G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili licencom 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414.

19) Za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika (I180G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 415 (odgovorni izvođač radova saobraćajnica) ili jedno lice sa licencom 410 i jedno lice sa licencom 412 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje);

- Za licencu - izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika (I180G3): najmanje dva lica sa licencom 413 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili 414 (odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije) ili jedno lice sa licencom 413 i jedno lice sa licencom 414.

20) Za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više:

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (I190G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (I190M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (I190E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije);

- Za licencu - izvođenje građevinskih konstrukcija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom (I191G1): najmanje dva lica sa licencom 410 (odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje);

- Za licencu - izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom (I191M1): najmanje dva lica sa licencom 430 (odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike);

- Za licencu - izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom (I191E1): najmanje dva lica sa licencom 451 (odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije).

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 20) alineje četvrta, peta i šesta ovog pravilnika, istovremeno su i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 20) alineje prva, druga i treća ovog pravilnika.

Dostavljene reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 20) alineje prva, druga i treća ovog pravilnika, nisu istovremeno i reference za licence iz člana 10. stav 1. tačka 20) alineje četvrta, peta i šesta ovog pravilnika.

Član 11

Licenca se oduzima kada se naknadnom proverom utvrdi da je privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, prestalo da ispunjava najmanje jedan od uslova pod kojima je licenca izdata ili kada se naknadnom proverom utvrdi da je izdata na osnovu neistinitih i netačnih podataka.

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ("Službeni glasnik RS", broj 114/04).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

 

OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU ILI DRUGOM PRAVNOM LICU

 

Naziv firme (preduzeća)

 

 

Godina osnivanja firme

 

Adresa (ulica i broj)

 

Poštanski broj i mesto

 

Matični broj firme

 

Šifra delatnosti
Pretežna delatnost

 

PIB

 

Broj zaposlenih

S ukupno

VSS

VŠS

SSS

VKV

KV

PK

NKV

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor

 

Broj telefona/Faks

 

e-mail

 

Kontakt osoba

 

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

Pečat i potpis ovlašćenog lica

 

Prilog 2.

 

ZAPOSLENA LICA SA LICENCOM ODGOVORNOG PROJEKTANTA / IZVOĐAČA RADOVA

 

R. br.

Ime i prezime

Zvanje dipl. inž.1

Odsek - smer

Mesto diplomiranja

Godina diplomiranja

Broj licence odgovornog projektanta/izvođača

Datum izdavanja licence

Dostavljeno2

JMBG (jedinstveni matični broj građana)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) arh, građ, el, maš, tehn.
2) ne popunjavati (popunjava izvestilac)

 

 

 

 

 

 

Pečat i potpis ovlašćenog lica

 

Obrazac 1.

Za svaku fazu projekta (šifru licence) popuniti zaseban list

SPISAK IZRAĐENIH GLAVNIH PROJEKATA, ODNOSNO PROJEKATA ZA KOJE JE IZVRŠENA TEHNIČKA KONTROLA, ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

 

Tip objekta za koji se podnosi zahtev
za licencu

 

Tražena licenca (vrsta projekta
koji se traži za navedeni tip
objekta)

 

1)

Spisak izrađenih glavnih projekata, odnosno projekata za koje je izvršena tehnička kontrola za traženu licencu

R. br.

Vrsta glavnog projekta

Objekat

Lokacija

Projekat./teh. kontr.

Odgovorni projektant, odnosno vršilac tehničke kontrole, zaposlen u preduzeću

Godina izrade projekta

Godina realizacije objekta

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

1) upisati šifru licence iz Pravilnika

 

 

 

 

 

Pečat i potpis ovlašćenog lica

 

Obrazac 2.

Za svaku vrstu radova (šifru licence) popuniti zaseban list

SPISAK IZVEDENIH OBJEKATA IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

 

Tip objekta za koji se podnosi
zahtev za licencu

 

Tražena licenca (vrsta radova
koji se traže za navedeni tip
objekta)

 

1)

Spisak izvedenih radova za traženi tip objekta

R. br.

Vrsta radova

Objekat

Lokacija

Odgovorni rukovodilac izvedenih radova zaposlen u preduzeću

Godina realizacije

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

1) upisati šifru licence iz Pravilnika

 

 

 

 

 

Pečat i potpis ovlašćenog lica

 

Obrazac 3.

 

SPISAK OBJEKATA IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI U ČIJOJ JE IZGRADNJI UČESTVOVALO PRIVREDNO DRUŠTVO

 

Tip objekta za koji se podnosi
zahtev za licencu

 

Tražena licenca (vrsta radova
koji se traže za navedeni tip
objekta)

 

1)

Spisak izvedenih radova za traženi tip objekta

R. br.

Vrsta radova2)

Objekat

Lokacija

Odgovorni rukovodilac izvedenih radova

Godina realizacije

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

1) upisati šifru licence iz Pravilnika
2) navesti zasebno sve radove (građ, elektro inst...)

 

 

 

 

 

Pečat i potpis ovlašćenog lica